Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика

Бібліографічний опис

Приходько В. С. Методологія обліку страхової діяльності та аналіз платоспроможності страховика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Приходько Володимир Сергійович – Київ, 2000. – 18 с.

Анотація

Розроблено методику бухгалтерського обліку страхової діяльності, зважаючи на особливості руху грошових коштів страховика. Визначено порядок відображення в обліку страхових платежів і резервів, фінансових результатів страховика. Значну увагу приділено обліку страхових зобов’язань у зв’язку зі здійсненням операцій перестрахування. Запропоновано додаткові рахунки бухгалтерського обліку. Обгрунтовано доцільність їх запровадження. Визначено класифікацію рахунків і порядок їх застосування. Представлено рахунки, які дозволяють здійснювати розподіл грошових потоків страховика на доходи та страхові резерви, відображати частку перестраховиків у страхових резервах. Встановлено кореспонденцію бухгалтерських рахунків, яка відповідає вимогам нового Плану рахунків та Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку. Для підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю запропоновано методику аналізу платоспроможності страховика.

Ключові слова

страхова діяльність, грошові потоки страховика, страхові резерви, зароблені страхові платежі, перестрахування, баланс страховика, платоспроможність страховика

Методологія обліку страхової діяльності: актуальність теми

В умовах планової економіки та монополії державної власності страхування проводилось державою. Створення страхових фондів, отримання страхових платежів, виплата страхових відшкодувань здійснювались із залученням коштів державного бюджету, тому основні методи діяльності, які притаманні сучасному комерційному страхуванню, не застосовувалися. З трансформацією форм власності та втратою державної монополії на здійснення страхування в Україні почали діяти незалежні суб’єкти підприємницької діяльності, виключним видом діяльності яких є надання  страхових послуг. Встановлення нових економічних відносин між такими суб’єктами підприємницької діяльності, а також  між  ними та державою стало поштовхом для розробки відповідної нормативної бази.

Чинне страхове законодавство України сприяє здійсненню страхової діяльності на загальновизнаних принципах функціонування  сучасного страхового ринку.  З урахуванням досвіду інших країн законодавство визначає основні економічні категорії та показники страхової діяльності,  встановлює вимоги щодо фінансової діяльності і платоспроможності страховиків. У страховиків з’явилася можливість здійснювати операції перестрахування і співстрахування, формувати технічні резерви та резерви із страхування життя, створювати централізовані страхові резервні фонди тощо.  Таким чином, з’явилися нові об’єкти бухгалтерського обліку, що актуалізувало розробку відповідної моделі їх обліку.

В Україні, як це прийнято у більшості країн з розвинутою ринковою економікою, запроваджено державний нагляд за страховою діяльністю, який забезпечує контроль за платоспроможністю страховиків, достовірністю їх звітності та дотриманням ними страхового законодавства. І як показує  досвід функціонування страхових ринків розвинутих країн,  ефективний державний нагляд за страховою діяльністю можливий  лише за наявності відповідної системи бухгалтерського обліку, яка дозволяє відображати особливості  страхового підприємництва.

Стан вивчення проблеми

Проблеми страхування як особливого сегменту фінансового  ринку держави та важливої системи економічних відносин  знайшли своє висвітлення в наукових  працях зарубіжних  вчених: Вагнера А., Воблого К.Г., Манеса А., Рейтмана Л.І., Сухова В.О., Шахова В.В., Юлдашева Р.Т., українських економістів: Базилевича В.Д., Заруби О.Д.,  Клапківа М.С., Осадця С.С. та ін. Проте, як показали наші дослідження, проблеми бухгалтерського обліку в страховій справі та платоспроможності страховика в умовах становлення ринкових відносин досліджені недостатньо. Тому питання, пов’язані з теоретичними та практичними засадами бухгалтерського обліку в Україні, потребують   обгрунтування та конкретних рекомендацій.

Методологія обліку страхової діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота  виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку і аудиту в промисловості Київського національного економічного університету за темою “Організація і методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, державний реєстраційний номер 01998U000785. В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з методологією обліку в галузі страхування, а саме: облік страхових платежів, особливості обліку страхових зобов’язань у випадку укладання договорів перестрахування, облік страхових резервів, облік фінансових результатів страховика.

Методологія обліку страхової діяльності: мета та задачі дослідження

Метою дослідження є обгрунтування  теоретичних та розробка практичних аспектів вдосконалення обліку страхової діяльності в умовах реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та з урахуванням досвіду країн Європейського Співтовариства у страховій сфері.

Для досягнення поставленої мети  в дисертаційній роботі обгрунтовано необхідність вирішення таких задач:

 1. Дослідити особливості функціонування сучасного страхового ринку України як одного з важливих чинників формування національної ринкової економіки.
 2. Проаналізувати діючу практику бухгалтерського обліку страхової діяльності з метою визначення напрямків її вдосконалення.
 3. Вивчити та узагальнити досвід ведення бухгалтерського обліку страхової діяльності в країнах Європейського Співтовариства для його використання в Україні.
 4. Обгрунтувати необхідність розробки методики обліку страхової діяльності з урахуванням нового Плану рахунків та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 5. Розробити рекомендації щодо вдосконалення аналізу платоспроможності страховика як важливого інструменту державного регулювання страхової діяльності.

Методологія обліку страхової діяльності: предмет дослідження

Предметом дослідження є методологічні та практичні проблеми бухгалтерського обліку та аналізу діяльності страховика в умовах   становлення  ринку страхових послуг.

Методологія обліку страхової діяльності: об’єкт дослідження

Об‘єктом дослідження є страховики – суб‘єкти господарювання, які відповідно до законодавства України здійснюють підприємницьку  діяльність, пов’язану із захистом майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання страхових випадків.

Методологія обліку страхової діяльності: методи дослідження

Методологія та методика дисертаційного дослідження базується на діалектичному методі пізнання економіко-фінансових процесів, поєднанні історичного та логічного в еволюції страхової діяльності, на принципах міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Під час дослідження використовувались методи фінансового і статистичного аналізу, синтезу, індукції і дедукції, порівняння, економіко-статистичні, економіко-математичні та інші методи.

У процесі дослідження були використані Конституція, Закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради та Уряду України, офіційні дані Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Податкової адміністрації та інших міністерств і відомств України, монографічна та періодична література, матеріали  конференцій.

Методологія обліку страхової діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в наступному:

 1. Розглянуто процес формування ринку страхових послуг, як невід’ємної складової національної ринкової економіки, з притаманними йому рисами.
 2. Визначено особливість руху грошових потоків страховиків, пов’язаних з формуванням спеціальних фондів, які призначені для відшкодування збитків, заподіяних громадянам та юридичним особам, що уклали договір страхування.
 3. Обгрунтовано необхідність введенння додаткових бухгалтерських рахунків: “Страхові платежі”, “Перестрахування”, “Страхові резерви”, “Частка перестраховиків у страхових резервах”, “Виплати страхових сум та страхових відшкодувань”, уточнено їх класифікацію за економічним змістом та визначено місце в новому Плані рахунків.
 4. Запропоновано модель бухгалтерського обліку страхової діяльності з урахуванням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та нового Плану рахунків.
 5. Теоретично обгрунтовано можливість і доцільність застосування методу нарахування в обліку операцій страхування.
 6. Обгрунтовано необхідність складання страховиками окремого балансу та інших форм фінансової звітності, в основу побудови яких покладені вимоги чинного законодавства щодо платоспроможності страховика, необхідності представлення страхових резервів певними   активами, розміщення страхових резервів на умовах безпечності, прибутковості та диверсифікованості.
 7. Запропоновано методику аналізу платоспроможності страховика, а також показані характерні відмінності показників ліквідності та платоспроможності страховика від аналогічних показників інших суб‘єктів підприємницької діяльності.

Методологія обліку страхової діяльності: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів роботи полягає в тому, що запропоновану автором модель бухгалтерського обліку страхової діяльності покладено в основу нормативних актів щодо страхування. Матеріали дослідження використовувались при підготовці Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування інших, ніж страхування життя, затвердженого наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26 травня 1997 року  № 41, Інструкції з бухгалтерського обліку операцій страхування (крім страхування життя), затвердженої наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 1 червня 1998 року  № 32  за погодженням з Міністерством фінансів України.

Будучи членом Методологічної ради з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, автор брав участь у розробці нового Плану рахунків. Запропоновані в роботі рахунки, їх кореспонденція були схвалені Методологічною радою і увійшли до Плану рахунків та Інструкції про його застосування, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (довідка Укрстрахнагляду від 24.12.1999 №8/136).

Пропозиції автора були також враховані під час підготовки Вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо аудиторських перевірок страхових компаній (акціонерних товариств та підприємств емітентів облігацій),  затверджених рішенням Комісії 3 липня 1997 року, № 15 (довідка Комісії від 17.12 1999 № 428/5).          Запропонована в роботі модель бухгалтерського обліку отримала позитивну оцінку і прийнята до впровадження в страхових організаціях України, що підтверджується довідками Національної акціонерної страхової компанії “Оранта” (довідка від 23.03.2000 № 67/31), об’єднання страховиків – Моторного (транспортного) страхового бюро України (довідка від 5.01.2000 № 38/4).

Посібник автора “Бухгалтерський облік страхової діяльності” використовується в навчальному процесі вищих навчальних закладів за спеціальністю “Облік і аудит”.

Методологія обліку страхової діяльності: апробація результатів дослідження

Результати дослідження пройшли апробацію та отримали позитивну оцінку на:

 • міжнародній науково-практичній  і методичній конференції “Бухгалтерський облік і аудит в Україні: проблеми теорії, практики і підготовки фахівців” (м. Київ, Київський національний економічний університет, 1996р.);
 • науково-практичній конференції “Організація бухгалтерського обліку страховика. Аудит страховика: вимоги та особливості” (м. Київ, Центр підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, 1999 р.);
 • семінарах Центру підготовки і перепідготовки кадрів та інформаційно-аналітичного забезпечення страхової діяльності, (м. Київ, 1996 – 1999 рр.).

Методологія обліку страхової діяльності: структура, зміст та обсяг  дисертаційної роботи

Структура і обсяг дисертації обумовлені визначеними метою та завданнями. До змісту дисертації входять: вступ, три розділи, висновки, список  використаних джерел із 145 найменувань та додатки. Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 165 сторінок друкованого тексту, у тому числі: 16 таблиць на 7 сторінках, 5  рисунків на 2 сторінках, 6 додатків на 6 сторінках.

Методологія обліку страхової діяльності: перелік публікацій автора за темою дисертаційного дослідження

Основні положення дисертаційного дослідження опубліковані в 11 наукових працях загальним обсягом 8,4 д.а., з них 10 – у наукових фахових виданнях.

Публікації за темою дисертації:

У наукових фахових виданнях:

 1. Приходько В.С. Про бухгалтерський облік страховика // Бухгалтерський облік і аудит. – –  №3. – С. 26-27. – 0,1 д.а.
 2. Приходько В.С. Про звітність страховика // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. –  №7. –  С. 26-28. – 0,2 д.а.
 3. Приходько В.С. Тонкости бухгалтерского учета // Финансовые услуги. – 1997. – №1. – С. 24-26. – 0,1 д.а.
 4. Приходько В.С. Налогообложение, пока вопросов больше чем ответов // Финансовые услуги. – 1997. –  №2. –  С. 15-17. – 0,1 д.а.
 5. Приходько В.С. Проблемы бухгалтерского учета страховой деятельности // Світ бухгалтерського обліку. – 1997. – №4. – С. 38-40. – 0,1 д.а.
 6. Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхових платежів // Вісник податкової служби України. – 1998. – №11. – С. 25 – 30. – 0,3 д.а.
 7. Приходько В.С. Бухгалтерский облік страхових резервів // Вісник податкової служби України. – 1998. – №15. –  С. 41 – 47.– 0,3 д.а.
 8. Приходько В.С. Бухгалтерський облік операцій з перестрахування // Вісник податкової служби України. – 1998 . – №17. – С. 14 – 18. – 0,2 д.а.
 9. В.Приходько В.С. Бухгалтерський облік фінансових результатів страховика // Вісник податкової служби України. – 1999. – №13. – С. 25 – 29. – 0,2 д.а.
 10. Приходько В.С. Про бухгалтерський облік страхової діяльності// Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – №4. – С. 40 – 43.– 0,3 д.а.

У інших виданнях:

Приходько В.С. Бухгалтерський облік страхової діяльност: Навчальний посібник Київ, 1998. – 151с. – 6,5 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Страхова діяльність” за посиланням:

РубрикаСтрахова діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *