Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області)

Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області)

Бібліографічний опис

Чумакова І. Ю. Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Чумакова Ірина Юріївна – Київ, 2000. – 20 с.

Анотація

Досліджено організаційно-методичні аспекти аналізу й аудиту реальних інвестицій та їх інформаційне забезпечення на виробничих підприємствах малого і середнього бізнесу. Визначено потребу принципово нових підходів стосовно дослідження реальних інвестиційних процесів для питань аналізу й аудиту. Запропоновано основні напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу й аудиту реальних інвестицій. Розроблено методику аналізу інвестиційної привабливості проектованих і діючих підприємств – об’єктів інвестування. Обгрунтовано методи перспективного й оперативного аналізу реальних інвестиційних проектів та інвестиційного портфеля. Надано рекомендації щодо розвитку методики зовнішнього (незалежного) аудиту й організації внутрішнього аудиту в напрямі включення до складу об’єктів аудиторського контролю інвестиційних проектів і систем управління їх реалізацією на підприємстві.

Ключові слова

реальні інвестиції, інвестиційний процес, індивідуальний інвестор, аналіз, аудит, організаційно-методичні аспекти

Аналіз та аудит реальних інвестицій: актуальність теми

Становлення в Україні ринкового господарства супроводжується якісними перетвореннями економічних відносин, які обумовлюють зміну характеру взаємодії окремих елементів і учасників процесів відтворення суспільного продукту, висувають нові вимоги до системи управління такими процесами і, зокрема, інвестиціями, як одним з визначальних чинників відтворення.

Така система грунтується на економічному відокремленні повноправних партнерів, які є власниками ресурсів і результатів виробництва. Тому її формування нерозривно пов’язане з пошуком принципово нових методів управління інвестиційними процесами з урахуванням інтересів їх учасників і характеру економічних відносин, що складаються між ними. В цих умовах набувають особливого значення аналіз і аудит реальних інвестицій, що реалізуються підприємцями як індивідуальними інвесторами – окремими самостійними учасниками інвестиційних процесів.

Орієнтація вихідних даних аналізу і аудиту реальних інвестицій на потреби конкретного індивідуального інвестора висуває певні вимоги до їх інформаційного забезпечення, найбільшу частину якого складають дані бухгалтерського обліку. У зв’язку зі змінами, що відбулися у бухгалтерському обліку реальних інвестицій в процесі реалізації Програми реформування національної системи бухгалтерського обліку України із застосуванням міжнародних стандартів, є актуальним їх дослідження з метою виявлення впливу цих змін на рівень задоволення інформаційних потреб аналізу і аудиту реальних інвестицій.

Стан вивчення проблеми

Для індивідуального інвестора здійснення реальних інвестицій пов’язане з обгрунтуванням вибору інвестиційних проектів і аналізом їх ефективності. Вагомий внесок у розв’язання питань аналізу ефективності інвестицій зробили українські вчені І.О.Бланк, А.Ф.Гойко, О.П.Масенко, А.А.Пересада, В.М.Хобта, М.Г.Чумаченко, В.Я.Шевчук та ін. Незважаючи на численні наукові розробки, проблема оцінки ефективності проектів реальних інвестицій і  механізму їх відбору на рівні підприємств бізнесу в умовах ринкових перетворень економічних відносин в Україні залишається невирішеною. Наявний зарубіжний досвід з теорії та практики оцінки ефективності інвестицій може бути використаний в нашій державі лише за умов адаптації та удосконалення з урахуванням національної специфіки соціально-економічних процесів та їх законодавчого регулювання.

Одним із чинників забезпечення ефективності реальних інвестицій  є організація і проведення належного аудиторського контролю в інтересах підприємців – індивідуальних інвесторів. Загальні проблеми теорії  і практики зовнішнього (незалежного) і внутрішнього аудиту з певною мірою досліджені в працях вітчизняних учених (М.Т.Білухи, В.П.Завгороднього, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмінського, О.А.Петрик, В.Я.Савченка, В.В.Сопка та ін.), науковців країн СНД (Ю.О.Данілевського, В.І.Подольського, В.П.Суйця, О.О.Терехова, А.Я.Шеремета та ін.) і зарубіжних економістів (Р.Адамса, А.Аренса, Р.Доджа, Дж.Робертсона та ін.). Однак викладені ними результати досліджень щодо конкретизації мети, завдань, методики і організації аудиторських перевірок реальних інвестицій є недостатніми і тому потребують, на наш погляд, удосконалення та уточнення.

Актуальність викладених вище проблем і необхідність удосконалення діючої системи обліку реальних інвестицій, методики і організації їх аналізу та аудиту, які б дозволили достатньо ефективно управляти процесами інвестування на рівні підприємств малого і середнього бізнесу, обумовили вибір теми дисертаційного  дослідження, його мету та основні напрями.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та аудиту в промисловості Київського національного економічного університету і належить до державної бюджетної теми “Організація та методологія обліку, аналізу і контролю в галузях народного господарства”, номер державної реєстрації 0198V000785.

Особисто автором підготовлено розділ “Бухгалтерський облік реальних інвестицій в умовах застосування міжнародних і національних стандартів обліку”.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є уточнення і вдосконалення методики аналізу і аудиту реальних інвестицій та визначення найсуттєвіших аспектів їх організації на вітчизняних підприємствах малого і середнього бізнесу в сучасних умовах господарювання. Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:

 • розкрити економічну сутність і проаналізувати існуючі класифікації реальних інвестицій та визначити їх роль у розвитку економіки підприємства і держави;
 • вивчити процес реального інвестування як об’єкт аналізу і аудиту;
 • дослідити стан інформаційного  забезпечення аналізу і аудиту реальних інвестицій і розробити рекомендації щодо його вдосконалення;
 • розглянути діючі методики аналізу  реальних інвестицій і дати їм критичну оцінку;
 • обґрунтувати систему показників і розробити основні напрями  аналізу інвестиційної привабливості об’єктів господарювання;
 • визначити напрями та розробити рекомендації з удосконалення перспективного та оперативного аналізу проектів реальних інвестицій;
 • з’ясувати доцільність застосування діючої методики зовнішнього (незалежного) аудиту при здійсненні аудиторських перевірок реальних інвестицій, а також доповнити та вдосконалити її;
 • розробити та обгрунтувати організаційні і методичні аспекти внутрішнього аудиту реальних інвестицій.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: об’єкт дослідження

Об’єктом дослідження є процеси  реального інвестування, що  плануються, здійснюються і контролюються на виробничих підприємствах малого і середнього бізнесу Херсонської області за участю Херсонського центру підтримки бізнесу “Бізнес центр ноу-хау” і аудиторських фірм м. Херсона.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: предмет дослідження

Предметом дослідження є методика та організація аналізу і аудиту реальних інвестицій та їх інформаційне забезпечення в умовах переходу економіки України до ринкових відносин.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: методи дослідження

Методи дослідження ґрунтуються на системному аналізі економічних явищ і синтезі їх результатів. На основі діалектичного методу наукового пізнання і поєднання історичного і логічного в еволюції існуючих методик аналізу і аудиту інвестиційної діяльності та стану їх інформаційного забезпечення проведено їх вивчення та визначення напрямів щодо вдосконалення обліку, аналізу і аудиту реальних інвестицій. Для вирішення завдань аналізу інвестиційної привабливості та ефективності реальних інвестицій і дослідження аспектів методики і організації їх зовнішнього (незалежного) і внутрішнього аудиту використані методи прогнозування, математичного моделювання, техніко-економічного та фінансового аналізу, спостереження, вибірки.

Інформаційною базою є законодавчі та нормативні акти, наукові праці і методичні розробки вітчизняних і зарубіжних вчених – економістів, періодичні видання, статистична інформація, практичні дані, а також результати аналітичних розрахунків і аудиторських процедур.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: наукова новизна отриманих результатів

Наукова новизна результатів досліджень, виконаних у дисертаційній роботі, полягає в такому:

 • уточнено економічну сутність реальних інвестицій і розкрито основні аспекти їх здійснення на макро- та мікроекономічному рівнях;
 • виділено основні ознаки класифікації реальних інвестицій для цілей їх аналізу і аудиту;
 • розроблено моделі процесу реального інвестування як об’єкту аналізу і аудиту;
 • удосконалено порядок відображення операцій реального інвестування у фінансовій звітності і на рахунках бухгалтерського (фінансового) та управлінського обліку;
 • запропоновано набір стандартизованих показників і розроблено їх нормативи для оцінки інвестиційної привабливості і визначення інвестиційного рейтингу діючих і проектованих підприємств;
 • розроблено нові напрями розвитку методик перспективного  та оперативного аналізу реальних інвестиційних проектів і оцінки інвестиційного портфеля на основі застосування статичних і динамічних методів для урахування характеру інвестиційних рішень, що приймаються;
 • запропоновано рекомендації з удосконалення методів обґрунтування ставки дисконтування і перспективного аналізу проектів реальних інвестицій з урахуванням одно- та багатоперіодних обмежень інвестиційних можливостей індивідуального інвестора;
 • уточнені та конкретизовані  основні  відмінні ознаки понять зовнішнього (незалежного) і внутрішнього аудиту реальних інвестицій;
 • удосконалено методику зовнішнього (незалежного) аудиту інвестиційних проектів і об’єктів реальних інвестицій;
 • розкрито основні елементи методики і організації здійснення внутрішніх  аудиторських перевірок реальних інвестицій на підприємствах малого та середнього бізнесу;
 • розроблено посадову інструкцію внутрішнього аудитора.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: практичне значення отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, методи і отримані результати мають практичне значення для підвищення інвестиційної активності підприємств малого і середнього бізнесу Херсонській області і сприяють ефективній реалізації інноваційно-інвестиційних програм у даному регіоні (довідка №58-525-31/3 від 03.10.2000 р.).

Окремі пропозиції і рекомендації дисертаційного дослідження впроваджені у практику роботи:

 • відділу консалтингу Херсонського  центру підтримки бізнесу “Бізнес центр ноу-хау” (довідки №№21-22 від 15.04.99 р.),
 • аудиторської фірми  “Ментор-Аудит” (довідка №29 від 17.11.99 р.),
 • ВАТ “Херсонський маслозавод” (довідка №69 від 21.03.2000 р.).

Деякі положення дисертаційної роботи використовуються у навчальному процесі Херсонського економічно-правового інституту при викладанні та написанні методичних розробок з дисциплін: “Аудит”,   “Організація і методика аудиту”, “Управлінський облік” і  “Фінансовий аналіз” (довідка №13 від 14.02.2000 р.).

Аналіз та аудит реальних інвестицій: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації були подані і обговорювались:

 • на міжнародних науково-практичних конференціях:
  • “Місто, регіон, держава: проблеми розподілу влади” (м.Донецьк, 20–23 травня 1997 р.),
  • “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства” (м.Київ, 25-26 листопада 1997 р.),
  • “Проблеми становлення ринкової економіки: інформаційне та фінансове забезпечення діяльності підприємницьких структур” (м. Севастополь, 6-8 травня 1998 р.),
  • “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (м.Полтава, 22 січня 1999 р.);
 • на міжвузівських науково-практичних конференціях:
  • “Проблеми територіального управління і підтримки підприємств у постприватизаційний період” (м.Донецьк, 8–9 жовтня 1996 р.),
  • “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання” (м.Львів, 15-16 травня 1997 р.),
  • “Проблеми розвитку підприємств та регіонів України в умовах переходу до ринкової економіки” (м.Херсон, 2–4 червня 1997р.).

Аналіз та аудит реальних інвестицій: обсяг і структура дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг роботи 203 сторінки друкованого тексту. В дисертації вміщує 25 рисунків на 20 сторінках, 9 таблиць на 6 сторінках, 26 додатків на  55 сторінках. Список використаних літературних джерел містить 306 найменувань.

Аналіз та аудит реальних інвестицій: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами  дисертації опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 5,25 друкованого аркуша (з них належить автору – 4,95), в тому числі 6 статей обсягом 3 друкованих аркуші надруковано у наукових фахових виданнях.

Публікації:

в наукових фахових виданнях:

 1. Чумакова І. Аудит і оцінка економічної ефективності інвестицій підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 1997. – №9. – С.27-29. – 0,6 д.а.
 2. Чумакова И. Финансовое планирование инвестиций в условиях бюджетного дефицита // Бизнес Информ. – 1998. – №16. – С.65-68. – 0,4 д.а.
 3. Чумакова И.Ю. Методика внутреннего аудита мониторингового контроля инвестиционной деятельности предприятия // Вестник Херсонского государственного технического университета. – 1999. – №3(6). – С.60-63. – 0,4 д.а.
 4. Чумакова И.Ю. Методика оценки эффективности инвестиционных проектов // Науково-практичний журнал “Академічний огляд”. – Дніпропетровськ. – 1999. – №2. – С.61-66. – 0,6 д.а.
 5. Чумакова И.Ю. Организация внутреннего аудита реальных инвестиций на предприятии // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту. – 1999. – №10. –С.103–107. – 0,3 д.а.
 6. Чумакова И. Оценка инвестиционной привлекательности субъектов хозяйствования // Бизнес Информ. – 1999. – №17-18. – С.86–91. – 0,7 д.а.

в інших виданнях:

 1. Калинская Т.А., Чумакова И.Ю. Оценка реальных инвестиций как основы экономического роста предприятий Украины // Научно-технический журнал “Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы”. – Херсон. – 1999. – №1. – С.161-167. – 0,5 д.а. (особисто автору належить 0,3 д.а., запропонований підхід до комплексної оцінки реальних інвестицій).
 2. Калинская Т.А., Чумакова И.Ю. Учетная политика предприятий Украины в постприватизационный период // Материалы научно-практической  конференции “Проблемы территориального управления и поддержки предприятий в постприватизационный период”. – Донецк. – 1996. – С.79-80.–0,2 д.а. (особисто автору належить 0,1 д.а., рекомендовані підходи до використання зарубіжного досвіду обліку в обліковій політиці підприємств України).
 3. Чумакова И.Ю. Внутренний аудит и оценка фактора риска инвестиционной деятельности предприятия // Тези доповідей на міжнародній науково-методичній конференції “Облік, аналіз та контроль в системі управління економікою підприємства”. – Київ. – 1997. – С.153–156. – 0,2 д.а.
 4. Чумакова І.Ю. Роль внутрішнього аудиту при оцінці економічної ефективності інвестицій підприємств // Матеріали науково-практичної конференції “Проблеми розвитку підприємств та регіонів України в умовах переходу до ринкової економіки”. – Херсон. – 1997. – С.51–58. – 0,4 д.а.
 5. Чумакова И.Ю. Трансформация финансовой отчетности и инвестиционная привлекательность предприятий // Материалы научно-практической конференции “Город, регион, государство: проблемы распределения власти”. – Донецк. – 1997. – С.246–249. – 0,2 д.а.
 6. Чумакова И.Ю. Управленческий учет и проблемы финансирования инвестиционных проектов // Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції “Проблеми реформування бухгалтерського обліку в сучасних умовах господарювання”. – Львів. – 1997. – С.59–61. – 0,15 д.а.
 7. Чумакова И.Ю. Анализ инвестиций в условиях рационирования капитала // Сборник трудов Первой международной научно-практической конференции “Проблемы становления рыночной экономики: информационное и финансовое обеспечение деятельности предпринимательских структур”. – Севастополь. – 1998. –С.50–56. – 0,3 д.а.
 8. Чумакова И.Ю. Совершенствование анализа реальных инвестиций // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава. – 1999. – С.279–284. – 0,3 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції” за посиланнями:

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

РубрикаКапітал

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *