Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області)

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області)

Бібліографічний опис

Бруханський Р. Ф. Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств (на прикладі господарств Тернопільської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бруханський Руслан Феоктистович – Тернопіль, 2000. – 20 с.

Анотація

Обгрунтовано теоретичну основу та практичну значимість процесу реструктуризації сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано базові принципи трансформації системи бухгалтерського обліку в реформованих господарствах. Розглянуто земельну власність сільськогосподарських підприємств як внесок до статутного капіталу. Розроблено реєстр аналітичного обліку персональних внесків учасників (засновників) сільськогосподарського підприємства та розрахунків з власниками. Висвітлено особливості сільськогосподарської оренди, уточнено базу розподілу та методику нарахування дивідендів у реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах.

Ключові слова

сільськогосподарське підприємство, реструктуризація, земельно-майнова власність, облік статутних внесків, оренда, дивіденди, облік розрахунків з власниками.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: актуальність теми

Сучасні процеси реформування земельно-майнових відносин та структурної перебудови сільськогосподарських підприємств створюють об’єктивну необхідність для трансформації існуючої системи вітчизняного бухгалтерського обліку, її адаптації до нових умов господарювання. Загальноприйняті облікові методи і прийоми, які сформувались при командно-адміністративній системі управління народним господарством, стають неефективними в сучасних умовах становлення конкурентного середовища у сільськогосподарському виробництві. Ринкова модель господарювання вимагає істотного переосмислення основних принципів і завдань бухгалтерського обліку, трансформування облікової концепції радянського зразка у ринково орієнтовану, яка грунтується на принципі “корисності ділової інформації”, достовірності й оперативності отримання облікових даних з метою забезпечення прибутковості підприємств та збереження в необхідних випадках комерційної таємниці.

Дослідженням проблем та напрямів реформування системи бухгалтерського обліку в Україні займається ряд провідних вітчизняних науковців: Білуха М.Т., Бородкін О.С., Бутинець Ф.Ф., Валуєв Б.І., Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Єфіменко В.І., Ігнатенко М.С., Кужельний М.В., Линник В.Г., Литвин Б.М., Мних Є.В., Моссаковський В.Б., Огійчук М.Ф., Олійник В.М., Пархоменко В.М., Пушкар М.С., Сопко В.В., Сук Л.К., Чумаченко М.Г., Швець В.Г., Шевчук В.О. та інші.

Практична реалізація права приватної власності на землю й майно відповідно до вимог Указу Президента України від 3 грудня 1999 року № 1529/99 вимагає принципово нових підходів в організаційному та методичному забезпеченні бухгалтерського обліку.

Процедура паювання земельно-майнової власності та реструктуризації сільськогосподарських підприємств вимагає відповідної адаптації діючої системи бухгалтерського обліку до нових умов господарювання, зокрема, в аспектах:

 • методології та організації облікового процесу, пов’язаних із розмежуванням відносин володіння, користування й трудової участі;
 • відображенням у системі бухгалтерського обліку власного капіталу підприємств;
 • земельно-майнової власності господарств;
 • аналітичного обліку персональних внесків співвласників;
 • розрахунків з власниками майна та землі;
 • процедурою виходу із складу підприємства тощо.

Не повністю вирішеними залишаються питання раціональної організації відносин власності у сільському господарстві, принципів та методики нарахування орендної плати, порядку визначення і розподілу дивідендів у реструктуризованих підприємствах.

Додаткового розгляду потребує питання вивчення специфіки та особливостей організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах різних форм власності, типів господарювання й організаційно-правових моделей діяльності, оскільки в діючих матеріалах інструктивного та рекомендаційного характеру окремі аспекти організації облікового процесу, що стосуються безпосередньо сільськогосподарських підприємств, висвітлено поверхово і без належної конкретизації.

Вище наведені аргументи є підставою для обгрунтування актуальності обраної теми дисертаційного дослідження.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: зв‘язок з науковими програмами, планами, темами

Наукові результати та висновки дослідження були використані при виконанні держбюджетної теми “Проблеми підвищення оперативності і аналітичності бухгалтерського обліку в сільському господарстві в умовах переходу до ринку”, затвердженої рішенням вченої ради Тернопільської академії народного господарства від 31.08.1998 р., протокол № 1. При виконанні теми особисто автором розроблена методика “Трансформація облікового відображення відносин власності в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств”, яка є одним із її підпунктів.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є виявлення, обгрунтування та вирішення основних організаційно-методичних проблем бухгалтерського обліку, що виникли в процесі реструктуризації та постреорганізаційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Для досягнення поставленої мети вирішувались наступні задачі:

 • обгрунтування об’єктивної необхідності й економічної суті структурної перебудови в сільському господарстві України; вивчення та аналіз стану реформування земельно-майнових відносин; характеристика основних напрямів реструктуризації сільськогосподарських підприємств;
 • визначення основних принципів трансформації бухгалтерського обліку в реформованих господарствах;
 • вивчення методики та специфіки облікового відображення процесу паювання земельно-майнової власності ;
 • уточнення методики обліку статутного капіталу сільськогосподарських підприємств; розробка регістрів для обліку персональних внесків учасників та розрахунків з власниками; обгрунтування необхідності відокремленого обліку земельної власності в якості внеску до статутного капіталу сільськогосподарського підприємства; уточнення облікового відображення процедури виходу співвласника із складу підприємства;
 • обгрунтування особливостей сільськогосподарської оренди з використанням розпайованої земельно-майнової власності; вивчення специфіки нарахування й виплати орендної плати в реформованих господарствах;
 • характеристика основних моделей дивідендної політики підприємств; уточнення методики нарахування дивідендів і розрахунків з власниками;
 • вивчення особливостей організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання та розробка пропозицій щодо його удосконалення.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: об`єкт дослідження

Об`єктом дослідження є процес паювання земельно-майнової власності і реорганізації сільськогосподарських підприємств у нові виробничо-господарські структури ринкового типу.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: предмет дослідження

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та організаційно-методичні питання побудови бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: методи дослідження

При підготовці дисертації використано наступні методи:

 • монографічний – для детального вивчення об`єкта дослідження;
 • порівняння – для виявлення спільних рис та відмінностей досліджуваних процесів і явищ;
 • аналізу та синтезу – для деталізації об`єкта дослідження шляхом його розчленування на складові частини;
 • групування – для виявлення концептуальних ознак об`єкта дослідження;
 • середніх і відносних величин – для визначення рівня ефективності досліджуваних процесів;
 • розрахунковий – для підрахунку економічного ефекту на перспективу.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: наукова новизна одержаних результатів

В дисертації теоретично обгрунтовано й практично вирішено ряд дискусійних питань методики й організації бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств.

В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

 • обгрунтовано теоретичну основу і практичну значимість процесу реструктуризації сільськогосподарських підприємств, виявлено головні тенденції та напрями реорганізації, проаналізовано характерні риси та основні відмінності реформованих господарств;
 • запропоновано вважати земельну власність складовою частиною статутного капіталу сільськогосподарського підприємства, що дозволить значно збільшити активи господарства, підвищити інвестиційну привабливість підприємства, зміцнити базу для отримання сезонних кредитів;
 • обгрунтовано необхідність відокремленого обліку земельної власності, спричинену логічною, правовою та економічною відмінністю земельних ресурсів від інших засобів сільськогосподарського виробництва;
 • розроблено регістр аналітичного обліку персональних внесків учасників (засновників) сільськогосподарського підприємства та розрахунків з власниками, який призначений для відображення поточної інформації про обсяг, структуру і динаміку персональної власності конкретних учасників сільськогосподарського підприємства;
 • удосконалено методику облікового відображення процедури виходу співвласника із складу сільськогосподарського підприємства. Повернення персональних внесків у зв`язку з неможливістю підбору одного (кількох) інвентарних об`єктів, еквівалентних вартості вкладу, проводиться у натурально-грошовій формі поетапно з відображенням у картках обліку заборгованості підприємства;
 • обгрунтовано особливості сільськогосподарської оренди з використанням розпайованої земельно-майнової власності господарств, передбачено варіант оренди нерозподілених в натурі земельно-майнових ресурсів шляхом створення та реєстрації тимчасових товариств власників;
 • уточнено базу розподілу і методику нарахування дивідендів у реформованих сільськогосподарських підприємствах, запропоновано використовувати дивідендну політику фіксованих виплат пропорційно статутних внесків учасників, базою розподілу слід вважати сукупну земельно-майнову власність господарства.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: практичне значення одержаних результатів

Використання розроблених у процесі дисертаційного дослідження рекомендацій з питань удосконалення бухгалтерського обліку та побудови регістрів формує адаптовану до ринкових умов господарювання організаційно-методичну систему обліку власності сільськогосподарських підприємств, розширює аналітичність облікових даних, забезпечує одержання своєчасної, детальної і точної інформації про статутні внески конкретних власників підприємств. Висновки, пропозиції та практичні рекомендації, сформовані в результаті дисертаційного дослідження, використовуються у практичній діяльності сільськогосподарських підприємств Тернопільської області:

 • приватному агропромисловому підприємстві “Зоря” Зборівського району (довідка № 76 від 24.08.2000р.);
 • сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю “Батьківщина” Тернопільського району (довідка № 171 від 20.09.2000р.);
 • приватно-орендному підприємстві “Урожай” Теребовлянського району (довідка № 91 від 7.07.2000р.);
 • приватному агропромисловому підприємстві “Озерна” Зборівського району (довідка № 239 від 14.08.2000р.);
 • сільськогосподарському товаристві з обмеженою відповідальністю “Глещава” Теребовлянського району (довідка № 86 від 25.09.2000р.).

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дослідження доповідались на міжнародних науково-практичних конференціях: “Новітні тенденції розвитку бухгалтерського обліку, контролю і аналізу в системі управління підприємством” (м.Тернопіль, 23-24 вересня 1999 року); “Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу” (м. Харків, 25-27 травня 2000 року).

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: структура і обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (227 найменувань), додатків. Обсяг роботи – 182 сторінки друкованого тексту. Дисертація містить 31 таблицю, 27 схем, 4 додатки, на 37 сторінках.

Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств: список публікацій за темою дисертації

За підсумками проведеного дослідження у наукових фахових виданнях опубліковано 5 наукових робіт загальним обсягом 1,05 друкованого аркуша, з них: одна – у колективній монографії, чотири – у наукових журналах.

Основні публікації за темою дисертації: 

 1. Бруханський Р.Ф. Організація бухгалтерського обліку в умовах реструктуризації сільськогосподарських підприємств // Придніпровський науковий вісник, № 100 (167), м.Дніпропетровськ, листопад 1998р., – С. 55-59 –  0,26 д.а.
 2. Бруханський Р.Ф. Реструктуризація сільськогосподарських підприємств Тернопільської області // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 5. Тернопіль: Економічна думка, 1999 р. – С. – 194-196 – 0,23 д.а.
 3. Бруханський Р.Ф. Основні принципи трансформації бухгалтерського обліку в реструктуризованих сільськогосподарських підприємствах // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Випуск 6. Тернопіль: Економічна думка, 1999 р. – С. 199-202 – 0,25 д.а.
 4. Бруханський Р.Ф. Організація обліку земельних і майнових паїв у процесі постреструктуризаційної діяльності сільськогосподарських підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Спецвипуск 12. Тернопіль: “Економічна думка”, 1999 р. – С.17-19 – 0,14 д.а.
 5. Бруханський Р.Ф. Специфіка організації бухгалтерського обліку в сільськогосподарських акціонерних товариствах // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Київ, ІАЕ, 2000 р. – С. 619-621 – 0,17 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітал” за посиланням:

РубрикаКапітал

Всі матеріали на тему “Організація обліку в сільському господарстві” за посиланням:

РубрикаОблік в сільському господарстві

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *