Клас 9. Витрати діяльності

Клас 9. Витрати діяльності

Витрати діяльності: сутність

В економічній літературі зустрічається багато визначень терміна «витрати діяльності». При всьому розмаїтті трактувань економічної сутності категорії «витрати діяльності» їх можна згрупувати у дві великі групи – трактування витрат із точки зору економічної теорії або бухгалтерського обліку, які суттєво різняться між собою.

Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати на просте відтворення ресурсів, що використовуються), а не з характеру та джерел відшкодування. При економічному підході до складу поточних витрат необхідно включати всі витрати, пов’язані з поточною діяльністю підприємства, в тому числі і непродуктивні витрати у зв’язку з порушеннями у виробничо-технологічному процесі, незбалансованою структурою ресурсів, що використовуються тощо.

Такий підхід відповідає інтересам власників підприємства, тому що характеризує весь обсяг фактично понесених витрат, пов’язаних із здійсненням поточної діяльності, а отже, дає змогу визначити реальний фінансовий результат діяльності підприємства.

За економічною сутністю поточні витрати підприємства являють собою сукупність затрат живої та уречевленої праці на здійснення поточної торговельно-виробничої діяльності підприємства; а за натурально-речовим складом – спожиту частину матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Визначення з економічної точки зору повніше розкривають власне економічний зміст категорії, а з бухгалтерської – економічні наслідки здійснення витрат після закінчення виробничого процесу.

Витрати діяльності: відображення в обліку

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати діяльності та розкриття її у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 16.

Згідно з НП(С)БО 1 та НП(С)БО 16, витрати – це зменшення економічних вигод у виді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення та розподілення власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витрати діяльності: рахунки обліку

Рахунки, на яких обліковуються витрати діяльності, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 9. Витрати діяльності

90Собівартість реалізаціїУсі види діяльності
91Загальновиробничі витратиУсі види діяльності
92Адміністративні витратиУсі види діяльності
93Витрати на збутУсі види діяльності
94Інші витрати операційної діяльностіУсі види діяльності
95Фінансові витратиУсі види діяльності
96Втрати від участі в капіталіУсі види діяльності
97Інші витратиУсі види діяльності
98Податок на прибутокУсі види діяльності

Рахунки класу “Витрати діяльності” застосовуються для узагальнення інформації про витрати операційної, інвестиційної, фінансової та іншої діяльності підприємства. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки витрат викладені в П(С)БО 16.

За дебетом рахунків цього класу відображаються суми витрат, за кредитом – списання суми витрат у кінці звітного року або щомісяця на рахунок 79 “Фінансові результати”.

Примітки:

  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73;
  • НП(С)БО 16 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. №318;
  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств