Рахунок 12 “Нематеріальні активи”

Рахунок 12 Нематеріальні активи

Рахунок 12 “Нематеріальні активи” призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів.

До нематеріальних активів належать немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані та утримуватися підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 1 рік) для виробництва, торгівлі, адміністративних потреб чи надання в оренду іншим особам.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 8.

За дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (від інших фізичних або юридичних осіб) нематеріальних активів, які обліковуються за первісною вартістю, та сума дооцінки таких активів, за кредитом – вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.

Рахунок 12 “Нематеріальні активи” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
12Нематеріальні активи121Права користування природними ресурсамиУсі види діяльності
122Права користування майном
123Права на комерційні позначення
124Права на об’єкти промислової власності
125Авторське право та суміжні з ним права
127Інші нематеріальні активи

Рахунок 12 “Нематеріальні активи” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Жорсткість умов конкурентної боротьби як в межах країни, так і на міжнародній арені ставлять нематеріальні активи обов’язковою умовою успішної діяльності та прибутковості підприємства.

У податковій системі нематеріальні активи визначаються як об’єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об’єктом права власності платника податку.

Головна ознака для визначення нематеріальних активів – отримання підприємством виключних майнових прав на об’єкт інтелектуальної власності.  Це означає можливість їх відчуження.

Примітки:

  • НП(С)БО 8 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242;
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств