Клас 6. Поточні зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов'язання

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. Так визначає НП(С)БО 11.

Це визначення припускає, що поточні зобов’язання будуть погашені за рахунок активів, що класифікуються як поточні у тому ж бухгалтерському балансі, що і зобов’язання. До поточних активів відносяться кошти та інші ресурси, щодо яких можна вважати, що вони будуть перетворені на (продані за) грошові кошти або використані протягом року з дати складання бухгалтерського балансу або протягом нормального операційного циклу підприємства (із двох термінів обирають більший). Отже, статті включаються в поточні зобов’язання, якщо вони оплачуються за вимогою кредитора, або якщо очікується, що вони будуть ліквідовані протягом одного року.

Поточні зобов’язання: рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік поточних зобов’язань, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 6. Поточні зобов’язання

60 Короткострокові позики Усі види діяльності
61 Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Усі види діяльності
62 Короткострокові векселі видані Усі види діяльності
63 Розрахунки з постачальниками та підрядниками Усі види діяльності
64 Розрахунки за податками й платежами Усі види діяльності
65 Розрахунки за страхування Усі види діяльності
66 Розрахунки за виплатами працівникам Усі види діяльності
67 Розрахунки з учасниками Усі види діяльності
68 Розрахунки за іншими операціями Усі види діяльності
69 Доходи майбутніх періодів Усі види діяльності

На рахунках цього класу ведеться облік:

 • короткострокових позик,
 • довгострокових зобов’язань, що стали поточною заборгованістю із строком погашення на дату балансу не більше дванадцяти місяців,
 • короткострокових векселів виданих,
 • розрахунків з постачальниками та підрядниками,
 • з податків і платежів,
 • за страхуванням,
 • з оплати праці,
 • з учасниками,
 • інших розрахунків та операцій,
 • доходів майбутніх періодів.

На окремих субрахунках синтетичних рахунків 63, 64, 65, 68 сальдо на кінець місяця може бути не лише кредитовим, але й дебетовим. Такі показники не згортаються, а сальдо синтетичного рахунку визначається розгорнуто за дебетом і кредитом як сума відповідного сальдо на субрахунках.

Примітки:

 • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
 • НП(С)БО 11 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств