Клас 5. Довгострокові зобов’язання

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

Довгострокові зобов’язання – один з видів зобов’язань, класифікованих національними стандартами обліку. Відповідно до НП(С)БО 11, – це всі зобов’язання, які не є поточними.

З економічної точки зору зобов’язання розглядається як кредиторська заборгованість. В обліку зобов’язання – це джерело формування фінансових ресурсів для фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. У майбутньому заборгованість за зобов’язаннями має бути погашена шляхом передачі певних активів або послуг.

Згідно з міжнародними стандартами зобов’язання можуть виникати не тільки з договорів або законів. Вони можуть виникати також в результаті добровільного прийняття на себе зобов’язань з метою підтримання добрих ділових стосунків з партнерами або намагання вчинити за справедливістю.

Довгострокові зобов’язання: рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік довгострокових зобов’язань, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50Довгострокові позикиУсі види діяльності
51Довгострокові векселі виданіУсі види діяльності
52Довгострокові зобов’язання за облігаціямиУсі види діяльності
53Довгострокові зобов’язання з орендиУсі види діяльності
54Відстрочені податкові зобов’язанняУсі види діяльності
55Інші довгострокові зобов’язанняУсі види діяльності

Рахунки цього класу призначені для обліку даних та узагальнення інформації про:

  • заборгованість підприємства банкам за отриманими від них кредитами, яка не є поточним зобов’язанням. Мається на увазі заборгованість, яка не підлягає погашенню протягом операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців з дати балансу;
  • заборгованість підприємства щодо зобов’язань із залученням позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки;
  • суму податку на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки;
  • заборгованість за виданими довгостроковими векселями й розповсюдженими облігаціями.

Довгострокові зобов’язання відображаються на рахунках бухгалтерського обліку, якщо:

  1. їх оцінка може бути достовірно визначена
  2. існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок їх погашення.

Примітки:

  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений Наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 11 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств