Клас 2. Запаси

Клас 2. Запаси

Запаси як об’єкт обліку

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і розкриття її у фінансовій звітності визначає НП(С)БО 9.

Окремі аспекти обліку запасів розкриваються також у Методрекомендаціях № 2.

НП(С)БО 9 визначає запаси як активи, які:
– утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;
– перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;
– утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Рахунки обліку запасів

Рахунки, на яких ведеться облік запасів, складають однойменний клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку.

Клас 2. Запаси

20 Виробничі запаси Усі види діяльності
21 Поточні біологічні активи Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
22 Малоцінні та швидкозношувані предмети Усі види діяльності
23 Виробництво Усі види діяльності
24 Брак у виробництві Галузі матеріального виробництва
25 Напівфабрикати Промисловість
26 Готова продукція Промисловість, сільське господарство та ін.
27 Продукція сільськогосподарського виробництва Сільське господарство, підприємства інших галузей з підсобним сільськогосподарським виробництвом
28 Товари Усі види діяльності

 

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству:

  • готової продукції,
  • товарів,
  • предметів праці, що призначені для обробки, переробки, використання у виробництві і для господарських потреб,
  • засобів праці, які підприємство включає до складу малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Матеріальні цінності, що прийняті підприємством на відповідальне зберігання, переробку (давальницька сировина), комісію, обліковуються на рахунках класу 0 “Позабалансові рахунки”.

Готова продукція, товари, виробничі запаси тощо, що відвантажені, до переходу покупцеві ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на них, відображаються на окремих субрахунках відповідних рахунків обліку запасів.

Примітки:

  • НП(С)БО 9 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999р. № 246;
  • Методрекомендації № 2 – Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2;
  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств