Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи”

Рахунок 11 Інші необоротні матеріальні активи

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” призначено для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух інших необоротних матеріальних активів, які не відображені у складі об’єктів обліку на рахунку 10 “Основні засоби”.

За дебетом рахунку 11 “Інші необоротні матеріальні активи” відображається:

  • надходження (придбаних, створених, безоплатно отриманих інших необоротних матеріальних активів на підприємство (за первісною вартістю);
  • сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкта (реконструкція, модернізація), що приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта;
  • сума дооцінки вартості об’єкта необоротних матеріальних активів.

За кредитом рахунку 11 відображаються вибуття інших необоротних матеріальних активів внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом, а також у разі часткової ліквідації об’єкта та сума їх уцінки.

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” має такі субрахунки:

Синтетичні рахункиСубрахункиСфера застосування
КодНазваКодНазва
11Інші необоротні матеріальні активи111Бібліотечні фондиУсі види діяльності
112Малоцінні необоротні матеріальні активи
113Тимчасові (нетитульні) споруди
114Природні ресурси
115Інвентарна тара
116Предмети прокату
117Інші необоротні матеріальні активи

Рахунок 11 “Інші необоротні матеріальні активи” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”;
15 “Капітальні інвестиції”;
18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”;
23 “Виробництво”;
37 “Розрахунки з різними дебіторами”;
40 “Зареєстрований (пайовий) капітал”;
41 “Капітал у дооцінках”;
42 “Додатковий капітал”;
46 “Неоплачений капітал”;
48 “Цільове фінансування і цільові надходження”;
53 “Довгострокові зобов’язання з оренди”;
64 “Розрахунки за податками й платежами”;
68 “Розрахунки за іншими операціями”;
74 “Інші доходи”;

за кредитом з дебетом рахунків:

13 “Знос (амортизація) необоротних активів”;
18 “Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”;
28 “Товари”;
37 “Розрахунки з різними дебіторами”;
39 “Витрати майбутніх періодів”;
41 “Капітал у дооцінках”;
42 “Додатковий капітал”;
85 “Інші затрати”;
94 “Інші витрати операційної діяльності”;
97 “Інші витрати”.

Нагадаємо, що методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентується НП(С)БО 7.

Варто зауважити, що визначення поняття «інші необоротні матеріальні активи» в стандарті та інших нормативних документах відсутні.

Критерії визнання інших необоротних матеріальних активів аналогічні критеріям визнання, які застосовуються для всіх активів.

Об’єкт інших необоротних матеріальних активів визнається активом, коли:

  • існує ймовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням цього об’єкта, і
  • його вартість може бути достовірно визначена.

Крім того, у самому понятті наведені такі критерії їх визнання, як:

  • матеріальність (мають матеріальну форму);
  • необоротні (термін корисного використання більше року або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Призначення інших необоротних матеріальних активів аналогічне до основних засобів: утримуються з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в прокат іншим особам або для здійснення адміністративних і соціальнокультурних функцій тощо.
Додатковий критерій визнання – критерій вартості використовується при виділенні тільки однієї групи основних засобів – малоцінних необоротних матеріальних активів.

Примітки:

  • НП(С)БО 7 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92;
  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств