Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів”

Рахунок 38 Резерв сумнівних боргів

Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів” призначений для обліку резервів за сумнівною дебіторською заборгованістю, щодо якої є ризик неповернення.

За кредитом рахунку 38 “Резерв сумнівних боргів” відображається створення резерву сумнівних боргів у кореспонденції з рахунками обліку витрат,  за дебетом – списання сумнівної заборгованості в кореспонденції з рахунками обліку дебіторської заборгованості або зменшення нарахованих резервів у кореспонденції з рахунком обліку доходів.

Рахунок 38 “Резерв сумнівних боргів” кореспондує:

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Резерв сумнівних боргів: загальні аспекти

Основні вимоги до визнання та оцінки резерву сумнівних боргів викладені в НП(С)БО 10.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом, включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначається за одним із методів:

  • застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. Величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.;
  • застосування коефіцієнта сумнівності. Величина резерву розраховується множенням суми залишку дебіторської заборгованості на початок періоду на коефіцієнт сумнівності.

Коефіцієнт сумнівності може розраховуватися такими способами:

  • визначення питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході;
  • класифікації дебіторської заборгованості за строками непогашення;
  • визначення середньої питомої ваги списаної протягом періоду дебіторської заборгованості у сумі дебіторської заборгованості на початок відповідного періоду за попередні 3 – 5 років.

Визначена на основі класифікації дебіторської заборгованості величина сумнівних боргів на дату балансу становить залишок резерву сумнівних боргів на ту саму дату.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 10 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом  Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств