Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов'язань

Клас 4. “Власний капітал та забезпечення зобов’язань” Плану рахунків бухгалтерського обліку відповідає поняттю власного капіталу, яким оперують національні стандарти обліку. Так, НП(С)БО 1 визначає капітал як різницю між активами і зобов’язаннями підприємства

Питання визначення природи капіталу завжди було одним з найбільш дискусійних і складних.

Капітал підприємства характеризує сукупність економічних благ у грошовій, матеріальній і нематеріальних формах, які залучаються в економічний процес діяльності суб’єкта господарювання і здатний приносити дохід.

Власний капітал та забезпечення зобов’язань: рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік власного капіталу, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40 Зареєстрований (пайовий) капітал Усі види діяльності
41 Капітал у дооцінках Усі види діяльності
42 Додатковий капітал Усі види діяльності
43 Резервний капітал Усі види діяльності
44 Нерозподілені прибутки (непокриті збитки) Усі види діяльності
45 Вилучений капітал Усі види діяльності
46 Неоплачений капітал Усі види діяльності
47 Забезпечення майбутніх витрат і платежів Усі види діяльності
48 Цільове фінансування і цільові надходження Усі види діяльності
49 Страхові резерви Страхова діяльність

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про стан і рух коштів різновидностей власного капіталу:

 • статутного,
 • пайового,
 • у дооцінках,
 • додаткового,
 • резервного,
 • вилученого,
 • неоплаченого,
 • нерозподілених прибутків (непокритих збитків),
 • цільових надходжень,
 • забезпечень майбутніх витрат і платежів,
 • страхових резервів.

Порядок узагальнення інформації про стан і рух коштів окремих складових власного капіталу підприємствами державного та комунального секторів економіки визначається Положенням № 1213.

Примітки:

 • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
 • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73;
 • Положення № 1213 – Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки та господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. № 1213.
 • Питання - відповідь

  Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

  СторінкаПлан рахунків підприємств