Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

Клас 3. “Кошти, розрахунки та інші активи” Плану рахунків бухгалтерського обліку відповідає поняттю оборотних активів, яким оперують національні стандарти обліку.

Так, НП(С)БО 1 визначає оборотні активи наступним чином – це гроші та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Оборотні активи: рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік оборотних активів, складають окремий клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30 Готівка Усі види діяльності
31 Рахунки в банках Усі види діяльності
33 Інші кошти Усі види діяльності
34 Короткострокові векселі одержані Усі види діяльності
35 Поточні фінансові інвестиції Усі види діяльності
36 Розрахунки з покупцями та замовниками Усі види діяльності
37 Розрахунки з різними дебіторами Усі види діяльності
38 Резерв сумнівних боргів Усі види діяльності
39 Витрати майбутніх періодів Усі види діяльності

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух:

  • грошових коштів (у національній та іноземній валюті у касах, на розрахункових (поточних), валютних та інших рахунках у банках),
  • електронних грошей,
  • грошових документів,
  • короткострокових векселів одержаних і фінансових інвестицій,
  • дебіторської заборгованості,
  • резерву сумнівних боргів,
  • витрат майбутніх періодів.

Грошові кошти в іноземній валюті, операції з ними та розрахунки іноземною валютою на рахунках цього класу та класів 4 “Власний капітал та забезпечення зобов’язань”, 5 “Довгострокові зобов’язання”, 6 “Поточні зобов’язання” та на рахунках 14 “Довгострокові фінансові інвестиції” і 16 “Довгострокові біологічні активи” обліковуються у гривнях у сумі, що визначається шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Національного банку України.

Одночасно грошові кошти, фінансові інвестиції та розрахунки відображаються в тій валюті, в якій здійснюються розрахунки й платежі. Курсові різниці за такими операціями відносяться на рахунки 71 “Інший операційний дохід”, 74 “Інші доходи”, 85 “Інші затрати”, 94 “Інші витрати операційної діяльності”, 97 “Інші витрати”.

Примітки:

  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств