Рахунок 17 “Відстрочені податкові активи”

Рахунок 17 Відстрочені податкові активи

Рахунок 17 “Відстрочені податкові активи” призначений для обліку суми податків на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних звітних періодах внаслідок:

  • тимчасові різниці між балансовою вартістю активів або зобов’язань та оцінкою цих активів або зобов’язань, яка використовується з метою оподаткування;
  • перенесення податкових збитків, не використаних для зменшення податку на прибуток у звітному періоді.

Рахунок 17 “Відстрочені податкові активи”:

  • за дебетом відображається сума перевищення податку на прибуток, що підлягає сплаті в поточному звітному періоді, над витратами, пов’язаними з нарахуванням податку на прибуток у поточному звітному періоді;
  • за кредитом – зменшення відстрочених податкових активів за рахунок витрат, пов’язаних з нарахуванням податків на прибуток у поточному звітному періоді.

Аналітичний облік відстрочених податкових активів ведеться за видами активів або зобов’язань, між оцінками яких для відображення в балансі та з метою оподаткування виникла різниця.

Рахунок 17 “Відстрочені податкові активи” кореспондує

за дебетом з кредитом рахунків:

за кредитом з дебетом рахунків:

Податок на прибуток в бухгалтерсьому обліку: загальні положення

На сьогоднішній день в основі визначення податкових різниць лежить так званий балансовий метод. Це означає, що зазначені різниці утворюються в результаті порівняння бухгалтерських та податкових оцінок активів і зобов’язань на кінець звітного періоду. Якщо ці оцінки не збігаються в різних звітних періодах, то утворюються податкової різниці. Як правило, вони носять тимчасовий характер.

Методологія відображення в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності інформації про згадані різниці визначена в НП(С)БО 17.

Згідно НП(С)БО 17 тимчасова податкова різниця – різниця між оцінкою активу або зобов’язання за даними фінансової звітності та податковою базою цього активу або зобов’язання відповідно.

Разом з тим цей стандарт розрізняє тимчасові податкові різниці на:

  • такі, що підлягають вирахуванню. Тобто призводять до зменшення податкового прибутку (збільшення податкового збитку) у майбутніх періодах. Якщо суму таких різниць помножити на ставку податку на прибуток, отримаємо відстрочений податковий актив (ВПА). Саме ВПА відображається на однойменному бухгалтерському рахунку 17;
  • такі, що підлягають оподаткуванню – включаються до податкового прибутку (збитку) в майбутніх періодах.

Примітки:

  • Інструкція № 291 – Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291;
  • НП(С)БО 17 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. № 353.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств