Клас 1. Необоротні активи

Клас 1. Необоротні активи

З точки зору НП(С)БО 1, необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними.

Склад та структура необоротних активів витікають зі складу статей першого розділу активу Балансу (Звіту про фінансовий стан).

В свою чергу, зміст статей фінансової звітності тлумачиться Методрекомендаціями № 433.

Необоротні активи. Рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік необоротних активів, складають однойменний клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 1. Необоротні активи

10Основні засобиУсі види діяльності
11Інші необоротні матеріальні активиУсі види діяльності
12Нематеріальні активиУсі види діяльності
13Знос (амортизація) необоротних активівУсі види діяльності
14Довгострокові фінансові інвестиціїУсі види діяльності
15Капітальні інвестиціїУсі види діяльності
16Довгострокові біологічні активиСільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
17Відстрочені податкові активиУсі види діяльності
18Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активиУсі види діяльності
19ГудвілУсі види діяльності

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу.

Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об’єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Примітки:

  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73;
  • Методрекомендації № 433 – Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433;
  • НП(С)БО 8 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242;
  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств