Клас 1. Необоротні активи

Клас 1. Необоротні активи

З точки зору НП(С)БО 1, необоротні активи – це всі активи, що не є оборотними.

Склад та структура необоротних активів витікають зі складу статей першого розділу активу Балансу (Звіту про фінансовий стан).

В свою чергу, зміст статей фінансової звітності тлумачиться Методрекомендаціями № 433.

Необоротні активи. Рахунки обліку

Рахунки, на яких ведеться облік необоротних активів, складають однойменний клас рахунків відповідно Плану рахунків бухгалтерського обліку

Клас 1. Необоротні активи

10 Основні засоби Усі види діяльності
11 Інші необоротні матеріальні активи Усі види діяльності
12 Нематеріальні активи Усі види діяльності
13 Знос (амортизація) необоротних активів Усі види діяльності
14 Довгострокові фінансові інвестиції Усі види діяльності
15 Капітальні інвестиції Усі види діяльності
16 Довгострокові біологічні активи Сільськогосподарські підприємства, підприємства інших галузей, що здійснюють сільськогосподарську діяльність
17 Відстрочені податкові активи Усі види діяльності
18 Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи Усі види діяльності
19 Гудвіл Усі види діяльності

Рахунки цього класу призначені для узагальнення інформації про наявність і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів, а також зносу необоротних активів.

На рахунках цього класу з відповідним веденням аналітичного обліку узагальнюється інформація про наявність і рух необоротних активів, належних підприємству на праві власності, отриманих на праві господарського відання, на праві оперативного управління, отриманих у фінансовий лізинг, у довірче управління чи за договором оренди цілісного майнового комплексу.

Господарські організації (крім державних (казенних) та комунальних підприємств) на окремих субрахунках третього порядку відповідних субрахунків із зазначенням належності до державної та/або комунальної власності відображають контрольовані ними (що перебувають у їх володінні та/або користуванні) необоротні активи, що є об’єктами права державної або комунальної власності, і які не увійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації).

Примітки:

  • НП(С)БО 1 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73;
  • Методрекомендації № 433 – Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433;
  • НП(С)БО 8 – Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242;
  • План рахунків – План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291.

Питання - відповідь

Знайти опис будь-якого іншого рахунку / субрахунку Плану рахунків № 291 – за посиланням:

СторінкаПлан рахунків підприємств