Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві

Бібліографічний опис

Кузик Н. П. Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кузик Наталія Петрівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню організаційно-методологічних проблем формування системи внутрішнього контролю в управлінні діяльністю акціонерного товариства. Уточнено сутність внутрішнього контролю та визначено його місце в інформаційній системі управління підприємством. Сформульовано розширений склад функцій та принципів внутрішнього контролю. Зроблена оцінка стану контролю та його практичної реалізації в акціонерному товаристві; уточнено основні контрольні функції бухгалтерської служби та визначено напрями удосконалення організації і методики внутрішньогосподарського бухгалтерського контролю. Дано рекомендації щодо удосконалення форм контрольних звітів виконавців. Удосконалено і поглиблено організаційні засади внутрішнього контролю через обґрунтування його інформаційного забезпечення. Виявлено особливості здійснення внутрішнього контролю в умовах застосування комп’ютерних технологій та деталізовано підходи до побудови автоматизованої системи контролю. Розроблено і теоретично обґрунтовано методи оптимізації контрольної системи підприємства.

Ключові слова

система контролю, внутрішній контроль, функція контролю, технологія контролю, бухгалтерський контроль, внутрішній аудит, інформаційне забезпечення

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: актуальність теми

Ринкові відносини, що розвиваються в Україні, передбачають якісно нові зміни в реалізації контрольної функції як з боку зовнішніх контролюючих органів, так і всередині підприємств різних організаційно-правових форм. Внутрішній контроль присутній на всіх стадіях і протягом усього часу реалізації управлінських рішень.

Система внутрішнього контролю є важливим елементом загальної структури управління акціонерним товариством. Вона дозволяє керівництву шляхом здійснення нагляду, перевірок і стеження за його фінансово-господарською діяльністю переконатись, що остання проходить у відповідності до розробленої стратегії розвитку, прийнятої керівництвом маркетингової політики, інструкцій, інших нормативних документів та вимог діючого законодавства. Для акціонерів та потенційних інвесторів внутрішній контроль виступає гарантією збереження та ефективного використання інвестованих коштів.

Мета внутрішнього контролю полягає у своєчасному виявленні та запобіганні невиправданим відхиленням, які перешкоджають раціональному використанню майна та коштів товариства, ідентифікації і усуненні „слабких місць” в системі управління, пошуку шляхів оптимізації господарських рішень структурними підрозділами та на рівні товариства в цілому, оцінці виконання управлінських рішень тощо.

Аналіз роботи діючих служб внутрішнього контролю окремих акціонерних товариств показує, що використовувані ними методи і процедури не забезпечують належний контроль за діяльністю осіб, які розпоряджаються отриманими товариством інвестиціями, та надійний захист майнових інтересів інвесторів. Отже, на даному етапі розвитку економіки потребують перегляду і уточнення питання теоретичного, методичного та організаційного характеру внутрішнього контролю. Зокрема, потребують уточнення поняття сутності й завдань, місця і його ролі в управлінській інформаційній системі; основних його форм і видів, принципів та умов, що визначають ефективність функціонування системи контролю в підприємстві. Потребують уточнення також організаційна структура служб внутрішнього контролю, методи оптимізації їх діяльності, порядок проведення контролю підприємства, організація інформаційного забезпечення, автоматизація контрольних процедур тощо.

Стан вивчення проблеми

Значний внесок у наукове та практичне дослідження проблем внутрішнього контролю зробили вітчизняні вчені та практики, зокрема: М.Т.Білуха, О.С.Бородкін, Ф.Ф.Бутинець, П.І.Гайдуцький, В.А.Дерій, Н.І.Дорош, Л.С.Шатковська, А.М.Герасимович, З.В.Гуцайлюк, В.П.Завгородній, С.Я.Зубілевич, А.М.Кузьмінсь-кий, Л.О.Сухарєва, Є.В.Мних, Л.В.Нападовська, В.С.Рудницький, В.О.Шевчук. Дослідження різноманітних аспектів теорії і практики внутрішнього контролю провели зарубіжні вчені: В.Д.Андрєєв, Е.А.Аренс, Ю.О.Данилевський, Л.М.Крамаровський, Дж.К.Робертсон, Я.В.Соколов, В.П.Суйц, А.Д.Шеремет та інші вчені. В той же час багато питань залишаються недостатньо розкритими, зокрема, питання методології, методики і організації внутрішнього контролю як підсистеми в системі управління підприємством.

Аналіз праць вчених-економістів показує, що раціональна організація внутрішнього контролю потребує системного підходу з урахуванням особливостей впровадження ринкових механізмів в управління підприємницькою діяльністю.

Таким чином, практична значимість вказаних проблем і необхідність їх теоретичного дослідження та практичного вирішення визначили вибір теми дисертаційної роботи, мету і завдання наукового дослідження.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до наукової тематики комплексної теми Національного аграрного університету “Розробка організаційно-економічних і технологічних аспектів наукового менеджменту і маркетингу в АПК України” (номер державної реєстрації 0101U003739).

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних аспектів і розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення системи внутрішнього контролю в акціонерному товаристві для підвищення ефективності управління його діяльністю.

Реалізація поставленої мети визначає зміст досліджень, які зводяться до вирішення завдань теоретико-методологічного та практичного характеру, зокрема:

 • узагальнити методологічні основи, з’ясувати суть та визначити місце і роль внутрішнього контролю в системі управління підприємством;
 • визначити концептуальні засади створення системи внутрішнього контролю в підприємстві та розробити практичні рекомендації щодо оцінки якості і ефективності впровадження системи контролю на підприємстві;
 • дослідити стан бухгалтерського контролю в акціонерних товариствах, виявити недоліки його організації і методики здійснення, встановити причини їх виникнення;
 • проаналізувати формування інформаційного забезпечення внутрішнього контролю та внести пропозиції по його покращенню;
 • виділити особливості організації внутрішнього контролю із застосуванням комп’ютерних технологій, дати сучасну оцінку щодо їх використання в середовищі, що контролюється;
 • розробити науково-практичні рекомендації щодо вдосконалення організації і методики контролю в підприємствах та визначити окремі методи оптимізації контрольної системи підприємства.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система внутрішнього контролю господарської діяльності в акціонерних товариствах України.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні, методичні і організаційні аспекти вдосконалення внутрішнього контролю господарської діяльності акціонерних товариств.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: методи дослідження

Дисертаційне дослідження базується на використанні комплексного і системного підходів, за допомогою яких здійснювалось поєднання складних економічних явищ в єдиному процесі. Застосовуючи діалектичний метод, досліджувані явища й процеси розглядалися у розвитку та взаємодії. Окрім зазначеного, використовувалися загальнонаукові методичні прийоми: на етапі збору, систематизації і обробки інформації – індуктивний; аналізу і синтезу; під час встановлення спільних відмінних рис об’єкта дослідження – метод порівняння; у процесі розрахунку ефекту від впровадження служби контролю в підприємстві – методи формалізації та математичного моделювання, розрахунково-аналітичні методичні прийоми; а також специфічні методи контролю, зокрема: на етапі розробки пропозицій щодо підвищення ефективності організації та методики контролю діяльності підприємства – тестування, експертиза, перевірка, групування недоліків, узагальнення, спостереження.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: наукова новизна одержаних результатів

Відповідно до поставленої мети та завдань проведеного дослідження в дисертаційній роботі внесено обґрунтовані рекомендації та пропозиції, яким притаманна наукова новизна:

вперше

 • класифіковано інформаційне забезпечення внутрішнього контролю за часом виникнення, джерелами надходження, характером впливу на показники, відношенням до етапів контрольного процесу, що спрощує процес збору, переробки і аналізу інформації на різних рівнях менеджменту;
 • виділено функції внутрішнього контролю: інформаційну, консультаційну, спостереження і координації зусиль працівників, що підвищує організацію внутрішнього контролю та продуктивність праці менеджерів, яким делегована контрольна функція;

одержали подальший розвиток

 • поняття внутрішнього контролю, як функції управління із відповідною сукупністю методів і прийомів, здійснюваних особами, що представляють інтереси акціонерного товариства; встановлено його взаємозв’язок з іншими функціями управління та визначено місце й роль в управлінській інформаційній системі товариства;
 • завдання бухгалтерського контролю з розробкою пропозицій щодо оперативного усунення недоліків і своєчасного прийняття коригуючих управлінських рішень;
 • принципи внутрішнього контролю, зокрема, відповідальності, збалансованості контрольних дій, безперервності, взаємодії й координації, комплексності, делегування повноважень, пріоритетності, дієвості, інтеграції, підконтрольності, цільової спрямованості, превентивності контрольних дій, дотримання яких забезпечує ефективне функціонування, стабільність і оптимальний (в межах визначених цілей) розвиток акціонерного товариства, збереження та ефективне використання його виробничо-фінансового  потенціалу;

удосконалено

 • теоретичні підходи до оптимізації системи контролю, яка синтезує розподіл та перерозподіл повноважень та відповідальності, оцінку ефективності окремих напрямів підприємницької діяльності, інформацію справи-досьє на покупців і замовників, результати діагностики і прогнозування проблем, бюджетування тощо;
 • методику внутрішнього контролю в умовах застосування комп’ютерних технологій  і переваг інтегрованих інформаційних систем.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: практичне значення одержаних результатів дисертаційного дослідження

Полягає у розробці рекомендацій та пропозицій, що спрямовані на сприяння організації та удосконалення методики внутрішнього контролю в акціонерних товариствах. Розроблені рекомендації та пропозиції виступають методологічним і методичним інструментарієм для розробки та впровадження ефективної системи внутрішнього контролю акціонерними товариствами, яка сприяла б не лише вирішенню поточних проблем, але й забезпечувала їх довгострокове економічне зростання.

Результати дисертаційної роботи впроваджені в практику господарювання окремими підприємствами Київської області, зокрема СП ЗАТ “Украгробізнес”, Київською філією ЗАТ “Агроленд”.

Крім того, результати наукових досліджень використовуються в навчальному процесі Національного аграрного університету, зокрема, при викладанні курсів „Державний фінансовий контроль” та „Організація і методика аудиту” для студентів економічних спеціальностей.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Наукові положення, висновки і пропозиції, що містяться в роботі, отримані автором особисто.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертаційного дослідження були оприлюдненні в доповідях на наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Механізм господарювання та економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи” (м. Київ, НАУ, 18-19 жовтня 2001 р.);
 • Всеукраїнській конференції молодих учених економістів-аграрників “Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК” (м. Київ, Інститут аграрної економіки УААН, 22-23 листопада 2001р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні аспекти ефективного функціонування агропромислової сфери в ринковому середовищі” (м. Київ, НАУ, 25-26 квітня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Ринкова трансформація економіки АПК” (м. Харків, Харківський державний технічний університет сільського господарства, 5-6 грудня 2002 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Аграрна політика України в період вступу в СОТ: ефективність, якість і безпека” (м. Київ, НАУ, 23-24 квітня 2003 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, Інститут аграрної економіки УААН, 13-14 листопада 2003 р.).

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: структура і обсяг дисертації

Основний зміст дисертаційної роботи викладено на 181 сторінці комп’ютерного тексту. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел з 174 найменувань, містить 18 таблиць, 13 рисунків, 13 додатків.

Система внутрішнього контролю в акціонерному товаристві: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 8 самостійно підготовлених наукових праць загальним обсягом 1,8 др. арк., з них шість – у наукових фахових виданнях, дві – в інших виданнях.

 1. Кузик Н.П. Організаційні аспекти системи внутрішнього контролю в сільському господарстві// Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип.56. – С.216 – 218.
 2. Кузик Н.П. Методичні аспекти внутрішнього аудиту // Економіка АПК. – 2002. – № 11. – С. 82 – 83.
 3. Кузик Н.П. Внутрішньогосподарський бухгалтерський контроль: проблеми та шляхи удосконалення// Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2003. – Вип.66. – С.184 – 187.
 4. Кузик Н.П. Методичні процедури впровадження внутрішнього контролю в управлінні підприємством // Економіка АПК. – 2003. – № 10. – С. 91 – 96.
 5. Кузик Н.П. Організація внутрішнього контролю в акціонерному товаристві// Економіка АПК. – 2004. – № 6. – С. 97 – 101.
 6. Кузик Н.П. Стан та основні напрямки вдосконалення системи внутрішнього контролю // Ринкова трансформація економіки АПК: кол. монографія у чотирьох частинах / За ред. П.Т.Саблука, В.Я.Амбросова, Г.Є.Мазнєва. Ч.3. Фінансово-кредитна система. – К.: ІАЕ, 2002.- С.293-297.
 7. Кузик Н.П. Методи оптимізації системи внутрішнього контролю підприємства // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Ч.3 Організація управлінського обліку та визначення собівартості / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука. – К.: ІАЕ, 2003. – С.83 – 85.
 8. Кузик Н.П. Місце і роль внутрішнього контролю в системі управління підприємством// Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У 4-х частинах/ За ред. П.Т. Саблука. Ч.3. Фінанси і фінансова інфраструктура АПК. – К.: ІАЕ, 2001.- С.480-483.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація контролю” за посиланням:

РубрикаОрганізація контролю

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог