Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2, а також даних синтетичного й аналітичного обліку.

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного звіту про власний капітал підприємства додають звіт про власний капітал за попередній рік.

Форма і склад статей Звіту про власний капітал визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт має наступну горизонтальну структуру (графи):

 1. Стаття
 2. Код рядка
 3. Зареєстрований (пайовий) капітал
 4. Капітал у дооцінках
 5. Додатковий капітал
 6. Резервний капітал
 7. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 8. Неоплачений капітал
 9. Вилучений капітал
 10. Всього

Звіт про власний капітал. Форма № 4

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Стаття

Код рядка

1 2
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів* 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів* 4112
Накопичені курсові різниці* 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств* 4114
Інший сукупний дохід* 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства* 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів* 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення* 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій* 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві* 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.