Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою № 1, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою № 2, а також даних синтетичного й аналітичного обліку.

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації до річного звіту про власний капітал підприємства додають звіт про власний капітал за попередній рік.

Форма і склад статей Звіту про власний капітал визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт має наступну горизонтальну структуру (графи):

 1. Стаття
 2. Код рядка
 3. Зареєстрований (пайовий) капітал
 4. Капітал у дооцінках
 5. Додатковий капітал
 6. Резервний капітал
 7. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
 8. Неоплачений капітал
 9. Вилучений капітал
 10. Всього

Звіт про власний капітал. Форма № 4

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Стаття

Код рядка

12
Залишок на початок року4000
Коригування:
Зміна облікової політики4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів*4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів*4112
Накопичені курсові різниці*4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств*4114
Інший сукупний дохід*4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства*4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів*4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення*4225
Внески учасників:
Внески до капіталу4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Зменшення номінальної вартості акцій*4280
Інші зміни в капіталі4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві*4291
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300