Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Форма і склад статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Розділ I “Фінансові результати”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії* 2010
Премії підписані, валова сума* 2011
Премії, передані у перестрахування* 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума* 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій* 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (               ) (               )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами* 2070
Валовий:
прибуток 2090
збиток 2095 (               ) (               )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань* 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів* 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума* 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах* 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* 2122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування* 2123
Адміністративні витрати 2130 (               ) (               )
Витрати на збут 2150 (               ) (               )
Інші операційні витрати 2180 (               ) (               )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю* 2181 (               ) (               )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції* 2182 (               ) (               )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190
збиток 2195 (               ) (               )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги* 2241
Фінансові витрати 2250 (               ) (               )
Втрати від участі в капіталі 2255 (               ) (               )
Інші витрати 2270 (               ) (               )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті* 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290
збиток 2295 (               ) (               )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (               ) (               )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350
збиток 2355 (               ) (               )

Розділ II “Сукупний дохід”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

Розділ III “Елементи операційних витрат”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

Розділ IV “Розрахунок показників прибутковості акцій”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.