Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки, а також про сукупний дохід підприємства за звітний період.

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Форма і склад статей Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Форма № 2

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Розділ I “Фінансові результати”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1234
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)2000
Чисті зароблені страхові премії*2010
Премії підписані, валова сума*2011
Премії, передані у перестрахування*2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума*2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій*2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)2050(               )(               )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами*2070
Валовий:
прибуток2090
збиток2095(               )(               )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань*2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів*2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума*2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах*2112
Інші операційні доходи2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*2122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування*2123
Адміністративні витрати2130(               )(               )
Витрати на збут2150(               )(               )
Інші операційні витрати2180(               )(               )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю*2181(               )(               )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції*2182(               )(               )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток2190
збиток2195(               )(               )
Дохід від участі в капіталі2200
Інші фінансові доходи2220
Інші доходи2240
Дохід від благодійної допомоги*2241
Фінансові витрати2250(               )(               )
Втрати від участі в капіталі2255(               )(               )
Інші витрати2270(               )(               )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті*2275
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток2290
збиток2295(               )(               )
Витрати (дохід) з податку на прибуток2300(               )(               )
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування2305
Чистий фінансовий результат:
прибуток2350
збиток2355(               )(               )

Розділ II “Сукупний дохід”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1234
Дооцінка (уцінка) необоротних активів2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів2405
Накопичені курсові різниці2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств2415
Інший сукупний дохід2445
Інший сукупний дохід до оподаткування2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом2455
Інший сукупний дохід після оподаткування2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465

Розділ III “Елементи операційних витрат”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1234
Матеріальні затрати2500
Витрати на оплату праці2505
Відрахування на соціальні заходи2510
Амортизація2515
Інші операційні витрати2520
Разом2550

Розділ IV “Розрахунок показників прибутковості акцій”

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1234
Середньорічна кількість простих акцій2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію2615
Дивіденди на одну просту акцію2650