Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року”

Рядок 3415 "Залишок коштів на кінець року"

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів: призначення

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення залишку грошових коштів на кінець року, наведеного у балансі.

4.42. У статті “Залишок коштів на кінець року” наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях “Залишок коштів на початок року”, “Чистий рух коштів за звітний період” та “Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів”. Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

<span class="su-quote-cite"><a href="https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv" target="_blank">Методрекомендації № 433</a></span>

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів: заповнення

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту, встановленої НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”:

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” включений до кожної з цих форм, але його заповнення має свої особливості:

 • для форми № 3 “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)”:
Рядок 3415 'Залишок коштів на кінець року' дорівнює:

рядок 3405 +/– рядок 3400 +/– рядок 3410

 • для форми № 3-н “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)”:
Рядок 3415 'Залишок коштів на кінець року' графи 3 дорівнює:
 • або сума рядків 3400, 3405, 3410 графи 3;
 • або сума рядків 3400, 3405 графи 3 – рядок 3410 графи 4;
 • або сума рядків 3405, 3410, графи 3 – рядок 3400 графи 4;
 • або рядок 3405 графи 3 – сума рядків 3400, 3410 графи 4

Рядок 3415 “Залишок коштів на кінець року” звіту про рух грошових коштів: перевірка

Рядок 3415 'Залишок коштів на кінець року' графи 3 повинен дорівнювати:

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Правила відображення руху грошових коштів у фінансовій звітності

Звіт про рух грошових коштів формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
 • якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності;
 • внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються;
 • негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Більше інформації про Звіт про рух грошових коштів – в матеріалі

Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про рух грошових коштів та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про рух грошових коштів та

РубрикаФінансова звітність підприємства