Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі”

Рядок 4290 "Інші зміни в капіталі"

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал: призначення

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал призначений для відображення зменшення власного капіталу внаслідок інших змін, що не відображені у рядках 4260, 4265, 4270, 4275, 4280.

За цим рядком, зокрема, відображаються:

 • списання невідшкодованих збитків;
 • додаткові внески засновників підприємств (окрім акціонерних товариств) у капітал, що перевищують їх частку в статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу і реєстрації такого рішення в держреєстратора;
 • виплата дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу;
 • нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими і земельними паями тощо);
 • курсові різниці за заборгованістю за внесками засновників до статутного капіталу в іноземній валюті тощо.

5.11. У статтях розділу “Вилучення капіталу” наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок викупу акцій (часток) власної емісії, перепродаж чи анулювання викуплених акцій (часток), вилучення частки в капіталі, зменшення номінальної вартості акцій, або інші зміни в капіталі, зокрема придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

Методрекомендації № 433

Рядок 4290 “Інші зміни в капіталі” звіту про власний капітал: заповнення

Рядок 4290 'Інші зміни в капіталі' дорівнює:

Списання невідшкодованих збитків:

 • графи 3, 5, 6, 7: оборот за Дт рахунків 40, 42, 43 з Кт субрахунку 442

Суми в графах 3, 5, 6 наводяться у дужках (віднімаються).

Додаткові внески засновників підприємств (окрім акціонерних товариств) у капітал, що перевищують їх частку в статутному капіталі, без прийняття рішення про збільшення статутного капіталу і реєстрації такого рішення в держреєстратора:

 • графа 5: оборот за Дт рахунків активів з Кт субрахунку 422

Виплата дивідендів за привілейованими акціями за рахунок резервного капіталу:

 • графа 6: оборот за Дт рахунку 43 з Кт субрахунку 671

Сума наводиться у дужках (віднімається).

Нарахування власникам товариств доходу, відмінного від дивідендів (при користуванні майновими і земельними паями тощо):

 • графа 7: оборот за Дт субрахунку 443 з Кт субрахунку 672

Сума наводиться у дужках (віднімається).

Курсові різниці за заборгованістю за внесками засновників до статутного капіталу в іноземній валюті:

 • графи 5, 8: обороти за Дт рахунку 46 з Кт субрахунку 425 і за Дт субрахунку 425 з Кт рахунку 46

Суми наводяться у дужках (віднімаються).

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення складових власного капіталу та їх змін у звіті про власний капітал

Звіт про власний капітал формується з урахуванням наступного:

 • оцінка статті може бути достовірно визначена;
 • інформація відповідає критеріям суттєвості;
 • у графах звіту про власний капітал, в яких зазначаються складові власного капіталу, підприємства наводять лише ті з них, які зазначені у балансі.
 • у консолідованому звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Більше інформації про Звіт про власний капітал – в матеріалі

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал: загальні аспекти

Звіт про власний капітал складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Звіт про власний капітал заповнюють на підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан) за формою Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про власний капітал та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про власний капітал та

РубрикаФінансова звітність підприємства