Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан (активи, зобов’язання і власний капітал) підприємства на звітну дату.

Баланс складається з двох частин – активу і пасиву. В активі балансу відображаються активи підприємства, в пасиві балансу відображаються власний капітал і зобов’язання підприємства. Підсумкова сума активів повинна відповідати сумі зобов’язань і власного капіталу, тобто актив повинен дорівнювати пасиву.

Активи відображаються в балансі за умови, що вони контролюються підприємством в результаті минулих подій, їх оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Форма і склад статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма № 1

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Актив

Код рядка 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи1000
первісна вартість1001
накопичена амортизація1002
Незавершені капітальні інвестиції1005
Основні засоби1010
первісна вартість1011
знос1012
Інвестиційна нерухомість1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості*1016
Знос інвестиційної нерухомості*1017
Довгострокові біологічні активи1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів*1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів*1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств1030
інші фінансові інвестиції1035
Довгострокова дебіторська заборгованість1040
Відстрочені податкові активи1045
Гудвіл*1050
Відстрочені аквізиційні витрати*1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах*1065
Інші необоротні активи1090
Усього за розділом I1095 
II. Оборотні активи
Запаси1100
Виробничі запаси*1101
Незавершене виробництво*1102
Готова продукція*1103
Товари*1104
Поточні біологічні активи1110
Депозити перестрахування*1115
Векселі одержані*1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами1130
з бюджетом1135
у тому числі з податку на прибуток1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів*1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків*1145
Інша поточна дебіторська заборгованість1155
Поточні фінансові інвестиції1160
Гроші та їх еквіваленти1165
Готівка*1166
Рахунки в банках*1167
Витрати майбутніх періодів1170
Частка перестраховика у страхових резервах*1180
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань*1181
резервах збитків або резервах належних виплат*1182
резервах незароблених премій*1183
інших страхових резервах*1184
Інші оборотні активи1190
Усього за розділом II1195 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200 
Баланс1300 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1234
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу*1401
Капітал у дооцінках1405
Додатковий капітал1410
Емісійний дохід*1411
Накопичені курсові різниці*1412
Резервний капітал1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1420
Неоплачений капітал1425
Вилучений капітал1430
Інші резерви*1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання1500
Пенсійні зобов’язання*1505
Довгострокові кредити банків1510
Інші довгострокові зобов’язання1515
Довгострокові забезпечення1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу*1521
Цільове фінансування1525
Благодійна допомога*1526
Страхові резерви*1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань*1531
резерв збитків або резерв належних виплат*1532
резерв незароблених премій*1533
інші страхові резерви*1534
Інвестиційні контракти*1535
Призовий фонд*1540
Резерв на виплату джек-поту*1545
Усього за розділом II1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків1600
Векселі видані*1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями1610
товари, роботи, послуги1615
розрахунками з бюджетом1620
у тому числі з податку на прибуток1621
розрахунками зі страхування1625
розрахунками з оплати праці1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами*1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками*1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків*1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю*1650
Поточні забезпечення1660
Доходи майбутніх періодів1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків*1670
Інші поточні зобов’язання1690
Усього за розділом III1695
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Баланс1900

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *