Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан): загальні аспекти

Баланс (звіт про фінансовий стан) складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан (активи, зобов’язання і власний капітал) підприємства на звітну дату.

Баланс складається з двох частин – активу і пасиву. В активі балансу відображаються активи підприємства, в пасиві балансу відображаються власний капітал і зобов’язання підприємства. Підсумкова сума активів повинна відповідати сумі зобов’язань і власного капіталу, тобто актив повинен дорівнювати пасиву.

Активи відображаються в балансі за умови, що вони контролюються підприємством в результаті минулих подій, їх оцінка може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.

Пасиви відображаються в балансі з урахуванням наступного:

  • зобов’язання відображаються в балансі, якщо їх оцінка може бути достовірно визначена і є ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок їх погашення;
  • власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його зміни.

Форма і склад статей Балансу (Звіту про фінансовий стан) визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Баланс (Звіт про фінансовий стан). Форма № 1

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Актив

Код рядка 

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухомості* 1016
Знос інвестиційної нерухомості* 1017
Довгострокові біологічні активи 1020
Первісна вартість довгострокових біологічних активів* 1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів* 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030
інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл* 1050
Відстрочені аквізиційні витрати* 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах* 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси* 1101
Незавершене виробництво* 1102
Готова продукція* 1103
Товари* 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування* 1115
Векселі одержані* 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130
з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів* 1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків* 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка* 1166
Рахунки в банках* 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах* 1180
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань* 1181
резервах збитків або резервах належних виплат* 1182
резервах незароблених премій* 1183
інших страхових резервах* 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 
Баланс 1300 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу* 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід* 1411
Накопичені курсові різниці* 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425
Вилучений капітал 1430
Інші резерви* 1435
Усього за розділом I  1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання* 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу* 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога* 1526
Страхові резерви* 1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань* 1531
резерв збитків або резерв належних виплат* 1532
резерв незароблених премій* 1533
інші страхові резерви* 1534
Інвестиційні контракти* 1535
Призовий фонд* 1540
Резерв на виплату джек-поту* 1545
Усього за розділом II 1595
III. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані* 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями 1610
товари, роботи, послуги 1615
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числі з податку на прибуток 1621
розрахунками зі страхування 1625
розрахунками з оплати праці 1630
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами* 1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками* 1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків* 1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю* 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків* 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом III 1695
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *