Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва.

Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Нагадаємо, що фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва) включає:

 • баланс (звіт про фінансовий стан);
 • звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід);
 • звіт про рух грошових коштів;
 • звіт про власний капітал;
 • примітки до фінансової звітності.

Показники цих звітів наводяться у тисячах гривень без десяткового знаку.

Підприємства можуть не наводити статті, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді), а також додавати статті із збереженням їх назви і коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, наведених у додатку до НП(С)БО 1, у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

 • інформація є суттєвою;
 • оцінка статті може бути достовірно визначена.

До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів підприємства.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені Методрекомендації № 433.

Ці методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності, крім:

 • банків;
 • бюджетних установ;
 • підприємств, які відповідно до законодавства застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності).

З тією ж метою Міністерством фінансів України затверджені Методрекомендації № 476 з перевірки порівнянності показників фінансової звітності.

Законом “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” встановлюється скорочена за показниками фінансова звітність у складі балансу та звіту про фінансові результати для:

 • мікропідприємств;
 • малих підприємств;
 • непідприємницьких товариств;
 • представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності, крім тих, що зобов’язані складати фінансову звітність за міжнародними стандартами.

Форма і порядок складання цієї звітності визначаються НП(С)БО 25 “Спрощена фінансова звітність”.

Зазначені підприємства самостійно на вибір визначають:

 • складати скорочену фінансову звітність за формами, встановленими НП(С)БО 25;
 • складати повноформатну фінансову звітність за формами НП(С)БО 1.

Показники скороченої фінансової звітності наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

Зміст статей фінансової звітності підприємств: міжнародні стандарти

Фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складають:

 • підприємства, які відповідно до законодавства зобов’язані їх застосовувати;
 • підприємства, які прийняли таке рішення (закріплене в обліковій політиці) самостійно.

Примітки:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *