Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) розкриває рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт складається з трьох розділів:

  • І. Рух коштів у результаті операційної діяльності,
  • ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності,
  • III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

та підсумкової частини, у якій показники узагальнюються (з урахуванням залишків грошових коштів на початок та кінець звітного періоду, та з урахуванням впливу на залишок коштів зміни валютних курсів).

Форма і склад статей Форми №3 “Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)” визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом). Форма № 3

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Стаття

Код рядка 

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)3000
Повернення податків і зборів3005
у тому числі податку на додану вартість3006
Цільового фінансування3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій*3011
Надходження авансів від покупців і замовників*3015
Надходження від повернення авансів*3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках*3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)*3035
Надходження від операційної оренди*3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород*3045
Надходження від страхових премій*3050
Надходження фінансових установ від повернення позик*3055
Інші надходження3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)3100(               )(               )
Праці3105(               )(               )
Відрахувань на соціальні заходи3110(               )(               )
Зобов’язань з податків і зборів3115(               )(               )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток*3116(               )(               )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість*3117(               )(               )
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів*3118(               )(               )
Витрачання на оплату авансів*3135(               )(               )
Витрачання на оплату повернення авансів*3140(               )(               )
Витрачання на оплату цільових внесків*3145(               )(               )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами*3150(               )(               )
Витрачання фінансових установ на надання позик*3155(               )(               )
Інші витрачання3190(               )(               )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:
 
фінансових інвестицій3200
необоротних активів3205
Надходження від отриманих:
відсотків3215
дивідендів3220
Надходження від деривативів3225
Надходження від погашення позик*3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці*3235
Інші надходження3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255(               )(               )
необоротних активів3260(               )(               )
Виплати за деривативами3270(               )(               )
Витрачання на надання позик*3275(               )(               )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці*3280(               )(               )
Інші платежі3290(               )(               )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
Надходження від:
Власного капіталу3300
Отримання позик3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві*3310
Інші надходження3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій3345(               )(               )
Погашення позик3350
Сплату дивідендів3355(               )(               )
Витрачання на сплату відсотків*3360(               )(               )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди*3365(               )(               )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві*3370(               )(               )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах*3375(               )(               )
Інші платежі3390(               )(               )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415