Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту, встановленої НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”:

При складанні звіту про рух грошових коштів за прямим методом рух грошових коштів у результаті операційної, інвестиційної і фінансової діяльності визначається за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

При складанні звіту про рух грошових коштів за непрямим методом рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначають шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування (п. 4.7 Методрекомендацій № 433). Заповнення ж даних стосовно інвестиційної і фінансової діяльності не відрізняється від прямого метода.

Звіт про рух грошових коштів формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
  • якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності;
  • внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються;
  • негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Джерелом інформації для заповнення звіту про рух грошових коштів є дані регістрів бухгалтерського обліку, що містять інформацію про операції руху грошових коштів та їх еквівалентів, які обліковуються на наступних рахунках (субрахунках):