Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) розкриває рух грошових коштів у результаті операційної діяльності шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, а рух коштів в результаті інвестиційної і фінансової діяльності – за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт складається з трьох розділів:

  • І. Рух коштів у результаті операційної діяльності,
  • ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності,
  • III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

та підсумкової частини, у якій показники узагальнюються (з урахуванням залишків грошових коштів на початок та кінець звітного періоду, та з урахуванням впливу на залишок коштів зміни валютних курсів).

Форма і склад статей Форми №3-н “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)” визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом). Форма № 3-н

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження видаток ндходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі у капіталі* 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання* 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття* 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій* 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів* 3526
Фінансові витрати* 3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів* 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів* 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованності за продукцію, товари, роботи, послуги* 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованності* 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів* 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів* 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за товари, роботи, послуги* 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за рахунками з бюджетом* 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками зі страхування* 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками з оплати праці* 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів* 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань* 3567
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х
Сплачені відсотки* 3585
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Надходження від реалізації:
 
фінансових інвестицій 3200 Х Х
необоротних активів 3205 Х Х
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 Х Х
дивідендів 3220 Х Х
Надходження від деривативів 3225 Х Х
Надходження від погашення позик* 3230 Х Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці* 3235 Х Х
Інші надходження 3250 Х Х
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 Х Х
необоротних активів 3260 Х Х
Виплати за деривативами 3270 Х Х
Витрачання на надання позик* 3275 Х Х
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці* 3280 Х Х
Інші платежі 3290 Х Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
Надходження від:
Власного капіталу 3300 Х Х
Отримання позик 3305 Х Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві* 3310 Х Х
Інші надходження 3340 Х Х
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 Х Х
Погашення позик 3350 Х Х
Сплату дивідендів 3355 Х Х
Витрачання на сплату відсотків* 3360 Х Х
Витрачання на сплату заборгованності з фінансової оренди* 3365 Х Х
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві* 3370 Х Х
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах* 3375 Х Х
Інші платежі 3390 Х Х
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.