Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) розкриває рух грошових коштів у результаті операційної діяльності шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, а рух коштів в результаті інвестиційної і фінансової діяльності – за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт складається з трьох розділів:

  • І. Рух коштів у результаті операційної діяльності,
  • ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності,
  • III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

та підсумкової частини, у якій показники узагальнюються (з урахуванням залишків грошових коштів на початок та кінець звітного періоду, та з урахуванням впливу на залишок коштів зміни валютних курсів).

Форма і склад статей Форми №3-н “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)” визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом). Форма № 3-н

Додаткові (вписувані) рядки позначені знаком “*”.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходженнявидатокндходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів3505ХХ
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Прибуток (збиток) від участі у капіталі*3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання*3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття*3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій*3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів*3526
Фінансові витрати*3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) запасів*3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів*3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованності за продукцію, товари, роботи, послуги*3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованності*3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів*3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів*3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за товари, роботи, послуги*3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за рахунками з бюджетом*3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками зі страхування*3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками з оплати праці*3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів*3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань*3567
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Сплачений податок на прибуток3580ХХ
Сплачені відсотки*3585
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації:
 
фінансових інвестицій3200ХХ
необоротних активів3205ХХ
Надходження від отриманих:
відсотків3215ХХ
дивідендів3220ХХ
Надходження від деривативів3225ХХ
Надходження від погашення позик*3230ХХ
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці*3235ХХ
Інші надходження3250ХХ
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій3255ХХ
необоротних активів3260ХХ
Виплати за деривативами3270ХХ
Витрачання на надання позик*3275ХХ
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці*3280ХХ
Інші платежі3290ХХ
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
Надходження від:
Власного капіталу3300ХХ
Отримання позик3305ХХ
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві*3310ХХ
Інші надходження3340ХХ
Витрачання на:
Викуп власних акцій3345ХХ
Погашення позик3350ХХ
Сплату дивідендів3355ХХ
Витрачання на сплату відсотків*3360ХХ
Витрачання на сплату заборгованності з фінансової оренди*3365ХХ
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві*3370ХХ
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах*3375ХХ
Інші платежі3390ХХ
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405ХХ
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415