Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) розкриває рух грошових коштів у результаті операційної діяльності шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування, а рух коштів в результаті інвестиційної і фінансової діяльності – за сумою надходжень і витрачань грошових коштів на підставі записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

Звіт складається з трьох розділів:

  • І. Рух коштів у результаті операційної діяльності,
  • ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності,
  • III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

та підсумкової частини, у якій показники узагальнюються (з урахуванням залишків грошових коштів на початок та кінець звітного періоду, та з урахуванням впливу на залишок коштів зміни валютних курсів).

Форма і склад статей Форми №3-н “Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)” визначена НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом). Форма № 3-н

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження видаток ндходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 3505 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі у капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованності за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованності 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань 3560
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за рахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованності за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Сплачений податок на прибуток 3580 Х Х
Сплачені відсотки 3585
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Надходження від реалізації:
 
фінансових інвестицій 3200 Х Х
необоротних активів 3205 Х Х
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 Х Х
дивідендів 3220 Х Х
Надходження від деривативів 3225 Х Х
Надходження від погашення позик 3230 Х Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 Х Х
Інші надходження 3250 Х Х
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 Х Х
необоротних активів 3260 Х Х
Виплати за деривативами 3270 Х Х
Витрачання на надання позик 3275 Х Х
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 Х Х
Інші платежі 3290 Х Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
 
Надходження від:
Власного капіталу 3300 Х Х
Отримання позик 3305 Х Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 Х Х
Інші надходження 3340 Х Х
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 Х Х
Погашення позик 3350 Х Х
Сплату дивідендів 3355 Х Х
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х Х
Витрачання на сплату заборгованності з фінансової оренди 3365 Х Х
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 Х Х
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 Х Х
Інші платежі 3390 Х Х
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період
3400
Залишок коштів на початок року
3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *