Рядок 3521 “Прибуток (збиток) від участі у капіталі”

Рядок 3521 "Прибуток (збиток) від участі у капіталі"

Рядок 3521 “Прибуток (збиток) від участі у капіталі” звіту про рух грошових коштів: призначення

Рядок 3521 “Прибуток (збиток) від участі у капіталі” звіту про рух грошових коштів призначений для відображення прибутку (збитку) від участі в капіталі у складі збитку (прибутку) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій.

Рядок додатковий, інформація наводиться у випадку, якщо відповідає критеріям суттєвості. У розрахунку показника грошових коштів від операційної діяльності (рядка 3570) участі не приймає.

4.7.5. У статті “Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій” у графі “Надходження” відображається збиток, у графі “Видаток” – прибуток від володіння фінансовими інвестиціями (дивіденди, відсотки тощо) та їх реалізації, а також від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, інших довгострокових активів, від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності (без урахування витрат на сплату відсотків, якщо вони розкриваються у звіті в окремій статті).

У разі відповідності ознакам суттєвості інформації про складові цієї статті для її розкриття підприємство може окремо навести такі додаткові статті: “Прибуток (збиток) від участі в капіталі”, “Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання”, “Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття”, “Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій”, “Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів”.

До розрахунків приймається загальна сума за статтею.

Методрекомендації № 433

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств залежить від того, за якими стандартами вона складена (національними чи міжнародними), а також від того, чи є підприємство суб’єктом малого підприємництва. Зміст статей фінансової звітності підприємств: національні стандарти Форма і склад статей фінансової звітності визначаються Читати далі …

коментарі відсутні

Звіт про рух грошових коштів: метод та форма складання

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту, встановленої НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”:

Рядок 3521 “Прибуток (збиток) від участі у капіталі” включений до Звіту про рух грошових коштів форми № 3-н (за непрямим методом).

Правила відображення руху грошових коштів у фінансовій звітності

Звіт про рух грошових коштів формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та витрачання, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;
  • якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності;
  • внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються;
  • негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Більше інформації про Звіт про рух грошових коштів – в матеріалі

Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів: загальні аспекти

Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про рух грошових коштів та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про рух грошових коштів та

РубрикаФінансова звітність підприємства