Рядок 2120 “Інші операційні доходи”

Рядок 2120 "Інші операційні доходи"

Рядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: призначення

Рядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати призначений для відображення суми інших доходів від операційної діяльності підприємства (крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)), а саме:

  • доходу від операційної оренди активів;
  • доходу від операційних курсових різниць;
  • відшкодування раніше списаних активів;
  • доходу від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках;
  • доходу від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття;
  • доходу від списання кредиторської заборгованості, одержаних штрафів, пені, неустойки тощо.

До цієї статті можуть наводитись додаткові статті:

До розрахунків приймається загальна сума інших операційних доходів.

3.10. У статті “Інші операційні доходи” відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття, дохід від списання кредиторської заборгованості, одержані штрафи, пені, неустойки тощо…

Методрекомендації № 433

Рядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: заповнення

Рядок 2120 'Інші операційні доходи' дорівнює:

оборот за Дт рахунку 71 з Кт субрахунку 791

Заповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Форма і склад статей фінансової звітності визначаються НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”.

З метою регулювання питань методології фінансової звітності Міністерством фінансів України як центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, затверджені “Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності” від 28.03.2013 р. № 433.

Більше інформації з цієї теми – в матеріалі

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

Зміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспекти

ЗмістРядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: призначенняРядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення доходів і витрат у звіті про фінансові результатиЗвіт про фінансові Читати далі …

коментарі відсутні

Відображення доходів і витрат у звіті про фінансові результати

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) формується з урахуванням наступного:

  • оцінка статті може бути достовірно визначена;
  • інформація відповідає критеріям суттєвості;
  • показники про податок на прибуток, витрати і збитки, вирахування з доходу, вибуття коштів, зменшення складових власного капіталу наводяться в дужках;
  • згортання статей доходів і витрат є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Більше інформації про Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) – в матеріалі

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід): загальні аспекти

ЗмістРядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: призначенняРядок 2120 “Інші операційні доходи” звіту про фінансові результати: заповненняЗаповнення фінансової звітності підприємств: загальні аспектиЗміст статей фінансової звітності підприємств: загальні аспектиВідображення доходів і витрат у звіті про фінансові результатиЗвіт про фінансові Читати далі …

Більше інформації про заповнення звіту про фінансові результати та інших форм фінансової звітності за посиланнями:

РубрикаЗвіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) та

РубрикаФінансова звітність підприємства