Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України

Бібліографічний опис

Білокінь Г. М. Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Білокінь Ганна Миколаївна – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних основ та організаційних засад внутрішнього аудиту банків та визначенню напрямів його розвитку і вдосконалення в Україні.

 • Уточнено елементи аналітичної роботи банку на всіх рівнях внутрішнього контролю.
 • Запропоновано авторський підхід щодо напрямів проведення внутрішнім аудитом комплексної оцінки діяльності банку.
 • Обґрунтована необхідність функціонування внутрішнього аудиту в обласних філіях банку.
 • Запропонована структура служби внутрішнього аудиту, яка дозволить здійснювати контроль за діяльністю в режимі реального часу та надавати практичну допомогу керівництву і працівникам кредитної установи.
 • Дістало подальший розвиток питання теорії та практики діяльності внутрішнього аудиту.
 • Здійснено критичний аналіз організації та методики внутрішнього аудиту в кредитних установах України.
 • Для детального вивчення закономірностей діяльності банківських установ запропоновано напрями використання в аналітичній роботі служби внутрішнього аудиту методів, що ґрунтуються на теорії ймовірностей, математичній статистиці, описі банків як сукупності стохастичних фінансових потоків.

Ключові слова

аудит, внутрішній аудит, методика, організація, функції внутрішнього аудиту, інформаційне забезпечення, принципи аудиту

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: актуальність теми

Становлення України як держави з економікою ринкового спрямування і реальне підвищення ефективності управління процесом господарської діяльності можливе тільки за наявності достовірної  інформації внутрішнього та зовнішнього характеру, що сприяє прийняттю правильних управлінських рішень. У сучасних умовах це набуває особливої актуальності, оскільки в Україні, як і в інших державах пострадянського простору, бракує практики самостійного управління суб’єктами господарювання. Вирішенню цієї проблеми підпорядковано розробку і впровадження нових видів контролю на основі чітких законодавчих норм з регулювання конкретних видів діяльності та забезпечення  взаємодії об’єкта і суб’єкта перевірки щодо виконання управлінського рішення. Особливо гострою ця проблема є для організацій, діяльність яких має багатоцільовий характер та пов’язана із високим ступенем ризику. У цьому контексті найбільш значимими структурами, як з економічних, так і з суспільних позицій є банківські установи. У світовому банківському співтоваристві питанням внутрішнього контролю надається велике значення, оскільки належним чином організована система внутрішнього контролю забезпечує надійність роботи банку та дає впевненість контрагентам у збереженості їх коштів.

Одним із ключових елементів банківського контролю, який має широке запровадження в економічно розвинених країнах, визнано внутрішній аудит, завдяки якому вивчаються фінансові та господарські операції з метою ефективного використання банківських ресурсів, досягнення найкращого фінансового результату та вироблення політики ведення бізнесу. Удосконалення системи оперативного управління банків вимагає активізації діяльності служби внутрішнього аудиту з притаманними їй функціями.

Стан вивчення проблеми

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методичних засад внутрішнього аудиту суб’єктів підприємницької діяльності зробили такі українські вчені-економісти та практики, як М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, С.Ф. Голов, Н.І. Дорош, С.Я Зубілевич, О.І. Кирєєв, М.В. Кужельний, Л.П. Кулаковська, В.Г. Линник, В.І. Міщенко, О.А. Петрик, І.І. Пилипенко, О.С. Полєтаєва, К.Є. Раєвський, В.С. Рудницький, В.Я. Савченко,  В.В. Сопко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко, Н.П. Шульга та ін.

Значна увага питанню організації та методології внутрішнього аудиту приділяється у наукових дослідженнях зарубіжних науковців, таких, як Р. Адамс, В.Д. Андреєв, Г.Н. Бєлоглазова, Р. Додж, Д. Кармайкл, І.А. Кіселєва, М.В. Образцов, В.І. Овінов, Р.Г. Ольхова, Н. А.  Пономарєва, Е.Г. Потоцькая, В.І. Подольський, Ж. Ришар, Дж. Робертсон, А.Н. Романов, Я.В. Соколов,  В.П. Суйц, М.С. Суханов, А.В. Шульгін, Є. Б. Ширінська, С.Н. Щаділова.

Аналіз наукових праць з названої проблеми

показав, що низка методологічних і теоретичних питань залишається недостатньо розробленою, а завдання внутрішнього аудиту банків формулюються узагальнено і поверхово. Недостатньо також розглядаються в економічній літературі проблеми становлення та ефективної діяльності служби внутрішнього аудиту в банківських установах.

Нормативні документи Національного банку України визначають лише головні функції внутрішнього аудиту, які містять низку суперечностей, що ускладнює застосування даного виду аудиту в практичній діяльності. Модель внутрішнього аудиту, прийнята вітчизняними банками, включає два основні елементи: 1) ревізія, яка зосереджується на перевірці збереження та ефективному використанні активів, виявленні та ліквідації заборгованостей і недостач; 2) забезпечення достовірності бухгалтерсько-фінансової звітності, мінімізація оподаткування, сприяння збереженню активів банку.

Методика проведення аудиту поєднує прийоми документальної ревізії та фінансово-економічного аналізу. Можливості методичного апарату економічного аналізу та економіко-математичних методів використовуються внутрішніми аудиторами недостатньо. Унаслідок наявних підходів основними критеріями формування ефективної системи внутрішнього аудиту обрано кількість та частоту проведених перевірок.

Суттєвим упущенням діючої оцінки економічного стану кредитної установи внутрішнім аудитом є ретроспективність, тобто оцінювання результатів діяльності минулих періодів. Стан організації та регулювання внутрішньобанківського аудиту не задовольняють потреб керівництва банків під час прийняття стратегічних рішень.

Виходячи із названого вище, актуальність теми дослідження обумовлюється таким:

 • відсутністю у наукових працях ґрунтовних узагальнень щодо визначення об’єктів внутрішнього банківського аудиту;
 • потребою формування моделей організації внутрішнього аудиту, оптимальних для українських банків, із обов’язковим урахуванням міжнародного досвіду;
 • необхідністю розробки методів діагностики та прогнозування діяльності банку.

Важливість вирішення завдань, в першу чергу, розширення сфери впливу внутрішнього аудиту на підвищення ефективності діяльності кожного структурного підрозділу і банку загалом, удосконалення методів аудиторських перевірок та розробки нових із застосуванням математичних та економіко-статистичних прийомів оцінки фінансового стану банку (реального та прогнозованого), визначає актуальність дисертаційного дослідження.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконане відповідно до програми науково-дослідної роботи кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (державний реєстраційний номер 0100U006874). У межах наукової програми здійснене дослідження теоретичних і прикладних проблем внутрішнього аудиту в банках України. Особистий внесок  автора полягає у розробці методів аудиту, структуризації математичних методів для застосування у внутрішньому аудиті основних аспектів діяльності банку та вдосконаленні існуючої організаційної структури служби внутрішнього аудиту.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування та вдосконалення методики, організації внутрішнього аудиту в банках, а також у розробці практичних рекомендацій щодо підвищення його ефективності та ролі в управлінні кредитною установою з урахуванням вимог національних і міжнародних стандартів. Досягнення поставленої мети зумовило постановку таких дослідницьких завдань:

 • визначити сутність та обґрунтувати економічний зміст поняття внутрішньобанківського аудиту;
 • дослідити та обґрунтувати потребу у комплексному підході до внутрішнього аудиту під час оцінки якості управління банком;
 • узагальнити та структурувати економіко-математичні методи у внутрішньому аудиті банків;
 • розробити пропозиції з удосконалення організаційної структури служби внутрішнього аудиту;
 • обґрунтувати доцільність застосування на практиці внутрішнього аудиту оптимізаційних моделей розробки прогнозу обсягів активів та пасивів банку.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є організація та методика внутрішнього аудиту в банках України.

Предметом дослідження є теоретичні засади та методичні підходи до організації й методики внутрішнього аудиту в банківських установах.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: методи дисертаційного дослідження

Теоретичними засадами дисертаційного дослідження виступають загальні методи наукового пізнання (діалектика, аналіз, синтез, системність, комплексність, аналогія, оптимізація, історизм). Методологічною основою для дослідження стану внутрішнього аудиту банку є діалектичний метод пізнання реалій сучасної банківської діяльності, системний підхід, який виявляється у вивченні стану та проблеми функціонування внутрішньобанківського аудиту як складової системи внутрішнього контролю. Методика дослідження ґрунтується на спостереженні, характеристиці економічних явищ, аналізі, узагальненні та порівнянні одержаних результатів. Під час обчислення та опрацювання інформації використовувались такі методи дослідження: порівняння, аналітичні групування, теорії ймовірностей, математичної статистики, стохастичного аналізу, методи графічного зображення даних. Для аналізу результатів перевірок, які проводилися внутрішніми аудиторами в банках застосовувалися методи спостереження та порівняння.

Теоретичною базою для дисертаційного дослідження слугували чинні законодавчі акти, нормативні документи Національного банку України та банків, зведені статистичні матеріали Національного банку України, дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності банків, а також наукові праці вітчизняних та зарубіжних фахівців з теорії, методології та практичної організації аудиту, публікації в періодичних виданнях, матеріали науково-практичних конференцій і семінарів. Дисертаційне дослідження зроблене на основі даних фінансової звітності банків: ЗАТ КБ ПриватБанк, АКІБ УкрСиббанк, ВАТ Укрексімбанк, АКБ Укрсоцбанк, ЗАТ АК Промінвестбанк, ВАТ Ощадбанку – та опрацьовані автором особисто.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: наукова новизна одержаних результатів проведеного дослідження

Полягає в обґрунтуванні теоретичних засад та методичних рекомендацій щодо удосконалення організації та методики внутрішнього аудиту в банках України.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, полягають у наступному:

Вперше:

– для детального вивчення закономірностей діяльності банківських установ запропоновано напрями використання в аналітичній роботі служби внутрішнього аудиту методів, що ґрунтуються на теорії ймовірностей, математичній статистиці, описі банків як сукупності стохастичних фінансових потоків. Аналіз і прогноз щодо обсягів ресурсів та активів на певний період часу (квартал, рік) підвищує актуальність інформації, що оптимізує управління кредитною установою та уможливлює збереження і покращення ринкових позицій банку.

Набули подальшого розвитку

питання теорії і практики внутрішнього аудиту в банківських установах України. Зокрема:

 • переосмислення теоретичних та правових засад функціонування внутрішнього аудиту в банківських установах, на відміну від наявного підходу до визначення служби внутрішнього аудиту як структурного підрозділу, що надає незалежну оцінку системі внутрішнього контролю, запропоновано визначення служби внутрішнього аудиту як органу оперативного контролю на всіх організаційно-функціональних рівнях управління, що дозволить оцінювати діяльність кредитної установи як у ретроспективі, так і максимально точно спрогнозувати розвиток майбутніх подій;
 • новий підхід до визначення мети внутрішнього контролю як системи, яка не тільки гарантує відсутність відхилень, помилок та неефективності у роботі, а й допомагає своєчасно їх виявляти та усувати, що сприятиме підвищенню прибутковості кредитної установи;
 • збалансована система напрямів дослідження обсягів ресурсів та вкладень через дискретні рівновіддалені проміжки часу шляхом побудови стохастичної мультиплікативної моделі динаміки зобов’язань та активів;
 • принципи аналітичної роботи підрозділів банку на всіх рівнях внутрішнього контролю (починаючи з адміністративного і закінчуючи внутрішнім аудитом), а саме: науковий підхід та інформаційні технології; стратегія і розвиток; організація рівнів інформаційно-аналітичного забезпечення розподілу аналітичних функцій відповідно до центрів відповідальності;
 • обґрунтування кола об’єктів внутрішнього аудиту банку. До об’єктів віднесено не тільки діяльність банку, її документальне та бухгалтерське оформлення,  інформаційне забезпечення процесу управління банком, а й ризики, що супроводжують процес здійснення банківських операцій. Внутрішні та зовнішні стосовно банку події, які негативно впливають на кінцеві результати його роботи, рекомендовано розглядати з позицій системи внутрішнього контролю та як окремий банківський ризик.

Удосконалено:

 • принципи системи внутрішнього аудиту кредитних установ через розширення таких їх елементів, як визначення пріоритетів внутрішньої аудиторської перевірки; характер взаємовідносин внутрішніх аудиторів з працівниками інших підрозділів банку; критерії оцінки ефективності роботи внутрішніх аудиторів банку, що забезпечить результативність її функціонування;
 • існуючі критерії формування оцінки ефективності функціонування системи внутрішнього аудиту. На відміну від наявних (кількість та частота проведених перевірок), запропоновано враховувати такі критерії оцінки якості роботи внутрішніх аудиторів: фінансування матеріального та кадрового забезпечення служби внутрішнього аудиту; кількість звітів про внутрішньоаудиторські перевірки; кількість та ефективність рекомендацій, наданих внутрішніми аудиторами; відзиви користувачів про роботу служби внутрішнього аудиту.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: практичне значення одержаних результатів

Визначається тим, що розроблені рекомендації стосовно застосування методик внутрішньої аудиторської перевірки можуть бути запроваджені у діяльності банків, зокрема, викладені в дисертаційній роботі пропозиції щодо удосконалення методики перевірки основних операцій банку, використані під час розробки програми внутрішнього аудиту в Черкаської філії ВАТ “Укрексімбанк” (довідка № 01-3/156 від 09.06.04) та Черкаській філії ВАТ КБ “Промекономбанк” (довідка № 11/518 від 14.12.04).

Основні положення та рекомендації щодо аналізу діяльності банків – конкурентів доведені до рівня методичних розробок та використовуються на практиці при визначенні власної конкурентної позиції Черкаською філією АТ “Укрінбанк” (довідка № 01-4/325 від 01.06.04), безбалансовим відділенням № 2 філії “Черкаське Центральне відділення Промінвестбанку” (довідка № 01-5/126 від 08.06.04).

Теоретичні положення, висновки та результати дисертаційного дослідження використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін у Черкаській філії Української академії банківської справи Національного банку України: “Банківський нагляд і аудит”, “Аналіз банківської діяльності”, “Ситуаційне моделювання діяльності комерційних банків”  (довідка ЧФ УАБС НБУ № 987 від 31.12.04).

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження  пройшли апробацію та обговорювались на:

 • Міжнародній  науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (м. Київ, 16 – 18 жовтня 2000 р.);
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (м. Житомир, 23 – 24 листопада 2000 р.);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 26 – 27 квітня 2001 р.);
 • Міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства” (м. Київ, 16 – 17 травня 2002 р.);
 • І Всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, 20 – 22 листопада 2002 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економічні проблеми ринкової трансформації України” (м. Львів, 3 – 4 грудня 2004 р.);
 • І Міжнародній науково-практичній конференції “Науковий потенціал світу 2004” (м. Дніпропетровськ, 1 – 15 листопада 2004 р.).

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: обсяг і структура дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи становить 176 сторінок друкованого тексту, містить 18 таблиць на 20 сторінках, 11 рисунків на 10 сторінках, 5 додатків на 10 сторінках. Список використаних джерел включає 152 найменування на 15 сторінках.

Становлення і вдосконалення аудиторської служби в банках України: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано 14 наукових праць загальним обсягом 9,75 друк.арк., з яких автору належить 9,75 друк.арк.: у наукових фахових виданнях – 5 публікацій; в інших виданнях – 9 публікацій.

У наукових фахових виданнях:

 1. Білокінь Г.М. Роль аудиту в діяльності комерційних банків // Вісник НБУ. – 2001. – № 9. – С. 60 – 61, – 0,25 д.а.
 2. Білокінь Г.М. Правові засади регулювання внутрішнього аудиту банку // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 6 (13) / Голов. ред. О.П. Степанов. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 31 – 36. – 0,5 д.а.
 3. Білокінь Г.М. Аналітичні процедури як метод дослідження у внутрішньобанківському аудиті // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 142. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 140 – 145. – 0,25 д. а.
 4. Білокінь Г.М. Економічна суть та функціональні завдання  внутрішньобанківського аудиту в умовах перехідної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. – Вип. 8. – Черкаси: ЧДТУ, 2003. – С. 249 – 254. – 0,5 д.а.
 5. Білокінь Г.М. Шляхи удосконалення організації внутрішнього аудиту банків // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. – Випуск 196. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 93 – 101. – 0,4 д. а.

В інших виданнях:

 1. Білокінь Г.М. Використання імітаційного моделювання в управлінні кредитними операціями банку // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Основа, 2001. – С. 56 – 57. – 0,25 д.а.

 2. Білокінь Г.М. Проблеми реалізації незалежності зовнішнього аудиту комерційних банків // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. 16 – 18 жовтня 2000 р. / Відп. за вип. В.М. Івахненко. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 135 – 138. – 0, 2 д.а.

 3. Білокінь Г.М. Роль і значення внутрішнього аудиту в управлінні активами банку // Розвиток науки про бухгалтерський облік: Збірник тез та виступів на міжнародній науковій конференції 23 – 24 листопада 2000 р. Частина ІІ. – Житомир: ЖІТІ, 2000. -С. 13 – 16. – 0,2 д.а.

 4. Білокінь Г.М. Внутрішній аудит як елемент системи внутрішнього контролю комерційного банку // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 квітня 2001 р. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2001. – С. 163 – 166. – 0,2 д.а.

 5. Білокінь Г.М. Використання методів аналізу у внутрішньобанківському аудиті //Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей між нар. наук.-метод. конф. 16 – 17 травня 2002 р. / Відп. за вип. Л.М. Кіндрацька. – К.: КНЕУ, 2002. – С. 28 – 31. – 0,2 д.а.

 6. Білокінь Г.М. Аналіз підходів до категорії “об’єкт внутрішнього аудиту” в спеціальній літературі // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 – 22 листопада 2002 р. м. Черкаси / Відп. ред. В.М. Яценко. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 64 – 67. – 0,2 д.а.

 7. Білокінь Г.М. Використання методики аналізу в управлінні грошовими потоками банку // Економічні проблеми ринкової трансформації України: Тези доповідей Всеукраїнської наук.-практич. конф. 3 – 4 грудня 2002 р. / Відп. за вип. Я.В. Грудзевич. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – С. 27 – 28. –0,1 д.а.

 8. Білокінь Г.М. Методичні інструменти внутрішнього аудиту // Науковий потенціал світу 2004: Тези доповідей І-ої Міжнародної науково-практичної конференції 1 – 15 листопада 2004 р. / Гол. ред. А.А. Покотілов. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 8 – 10. – 0,1 д.а.

 9. Білокінь Г.М. Банківський нагляд та аудит //Навчальний модуль. – К.: ІТЦ НБУ, 1999 – 155 с. – 6,4 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аудит в банках” – за посиланнями:

РубрикаАудит

РубрикаБанківський сектор: аудит

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог