Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств

Бібліографічний опис

Біла Л. М. Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Біла Любов Миколаївна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретичних основ побудови системи фінансової звітності, методичних засад формування в ній звітної інформації, а також розробці рекомендацій з удосконалення системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

 • Запропоновано уточнення поняття “фінансова звітність” як сукупність форм згрупованої й узагальненої інформації, що розкриває фінансовий стан і результати діяльності підприємства за звітний період.
 • Одержало подальший розвиток удосконалення фінансової звітності шляхом внесення змін до складу форм і порядку формування окремих її показників з урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств, що сприятиме підвищенню якості звітної інформації та ефективності її використання внутрішніми і зовнішніми користувачами.
 • Запропоновано нову форму Звіту про рух грошових коштів і методику його складання, яка передбачає застосування прямого методу відображення надходжень та видатків грошових коштів від операційної, інвестиційної й фінансової діяльності.
 • Обґрунтовано об’єктивну необхідність доповнення системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств Додатками, які мають розкривати особливості їх фінансово-виробничої діяльності.
 • Розроблено структуру й форми додатків, сформульовано мету, основні завдання та функції, що сприятиме створенню цілісної інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова

управління, бухгалтерська звітність, фінансова звітність, система фінансової звітності, звітна інформація, звіт про рух грошових коштів, додатки до фінансової звітності

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: актуальність теми дослідження

Ефективність управління економікою залежить передусім від якості отриманої інформації, цінність якої визначається придатністю комплексно характеризувати діяльність складних за своєю структурою об’єктів, зокрема сучасних підприємств. Показники, що кількісно характеризують зміни на підприємстві, формуються у звітності, яка узагальнює первісний масив даних про їх господарську діяльність. Ключове місце серед видів звітності посідає фінансова, яка, виходячи з даних бухгалтерського обліку, повинна повно і всебічно характеризувати фінансовий стан та кінцеві результати діяльності підприємства.

Форми фінансової звітності, розроблені в Україні за принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності, розкривають інформацію про склад активів, структуру зобов’язань та власного капіталу, отримані доходи і понесені витрати, фінансові результати, рух грошових коштів тощо. Проте науковий аналіз змісту та структури фінансової звітності свідчить про необхідність вирішення ряду питань, пов’язаних із недосконалістю методичних підходів до формування окремих показників, їх неузгодженістю та відсутністю даних аналітичного характеру, що призводить до необ’єктивності звітної інформації й ускладнює прийняття управлінських рішень внутрішніми і зовнішніми користувачами.

Стан вивчення проблеми

Теоретико-прикладні розробки питань формування фінансової звітності та методичних підходів до її складання досліджувалися у працях відомих вітчизняних вчених-економістів: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І Валуєва, М.Я. Дем’яненка, К.П. Дудки, В.І. Єфименка, В.М. Жука, Г.Г. Кірейцева, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, В.Б. Моссаковського, М.Ф. Огійчука, П.Т. Саблука, В.В. Сопка, Н.М Ткаченко, М.Г. Чумаченка, П.Я. Хомина, Л.С. Шатковської та інших. Вагомий внесок у вирішення зазначених проблем зробили зарубіжні вчені: Н.А. Бреславцева, О.В. Єфімова, В.В. Ковальов, А.П. Міхалкевич, В.Д. Новодворський, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, А.Н. Хорін, Л.А. Бернстайн, М.Ф. Ван Бреда, Г.А. Велш, Д. Колдуел, Б. Нідлз, Е.С. Хендріксен, А.Д. Шеремет та інші.

Однак слід визнати, що в сучасних умовах ще недостатньо опрацьовані питання використання звітності у системі управління підприємством і не повною мірою досліджені основні етапи її історичного розвитку та шляхи забезпечення аналітичної інформативності фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Необхідність поглибленого вивчення теоретичних засад формування системи фінансової звітності, вирішення основних питань практичного застосування методичних підходів і забезпечення адекватності змісту звітних форм сутності відображуваних об’єктів обумовлюють актуальність теми дисертаційного дослідження, її практичну та наукову значимість.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана у відділенні фінансів, обліку та інвестицій Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН і є складовою частиною науково-дослідних робіт за темою “Формування системи та механізмів обліково-аудиторського забезпечення сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах” (номер державної реєстрації 0102U000267). Внесок автора полягає у розробці пропозицій щодо вдосконалення системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: мета та завдання дослідження

Метою наукового дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування системи фінансової звітності, а також розробка рекомендацій з удосконалення складу форм і окремих показників фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Для досягнення поставленої мети передбачено вирішення таких завдань:

 • визначити місце і роль звітності в системі управління підприємством;
 • на основі аналізу етапів становлення вітчизняної звітності здійснити періодизацію звітності та виявити основні чинники зміни її форм;
 • обґрунтувати та систематизувати критерії класифікації звітності;
 • уточнити поняття “фінансова звітність” та виявити її взаємозв’язок і відмінність від поняття “бухгалтерська звітність”;
 • розробити пропозиції щодо вдосконалення чинних форм фінансової звітності;
 • обґрунтувати доцільність запровадження нової форми Звіту про рух грошових коштів та розробити методику складання його показників;
 • визначити напрями розширення інформаційних можливостей фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діючий механізм формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних і методичних положень формування складу форм та окремих показників фінансової звітності сільськогосподарських підприємств.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: методи дослідження

В основу теоретичних і методичних досліджень були покладені наукові розробки вітчизняних та зарубіжних вчених з питань методології й організації звітності, визначення принципів формування її показників та їх придатності для потреб управління. Застосовано діалектичний метод пізнання економічних явищ і категорій та системний підхід до розкриття сутності фінансової звітності. При вивченні окремих питань були використані такі методи: для періодизації звітності – групування, узагальнення та порівняння; для вивчення змісту та складу показників фінансової звітності – історичний та логічний.

На етапі розробки пропозицій з удосконалення окремих форм фінансової звітності та її показників використовувалися методи виявлення економіко-правової та функціональної їх сутності, аналізу та синтезу, індукції та дедукції, аналогії та порівняння.

У процесі дисертаційного дослідження використовувались законодавчо-нормативні акти, які регламентують порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, прийняті Верховною Радою України, видані Міністерством фінансів та Міністерством аграрної політики, Державним комітетом статистики України, Міжнародні стандарти фінансової звітності, матеріали республіканських і міжнародних науково-практичних конференцій, семінарів, а також результати проведених автором досліджень.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у теоретико-методологічному обґрунтуванні та вдосконаленні системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств як інформаційної основи прийняття ефективних управлінських рішень та контролю за їх виконанням.

Наукову новизну дисертаційного дослідження визначають такі основні положення:

вперше:

 • проведено комплексне дослідження впливу економічних, суспільно-політичних умов на становлення і розвиток вітчизняної звітності та здійснено її періодизацію;
 • обґрунтовано необхідність доповнення фінансової звітності сільськогосподарських підприємств додатковою інформацією про особливості їх діяльності та запропоновано структуру й форми додатків, сформульовано їх мету, основні завдання та функції, що сприятиме створенню цілісної інформаційної бази для потреб управління на мікро – і макрорівнях;

удосконалено:

 • класифікацію звітності, відповідно до якої звітність поділяється на бухгалтерську, що включає фінансову і спеціальну (соціальну), оперативну, статистичну й податкову, та розширено ряд інших класифікаційних ознак, зокрема, періодичність, обсяг показників, ступінь узагальнення та призначення;
 • визначення поняття “фінансова звітність” як сукупність форм згрупованої та узагальненої інформації, що розкриває фінансовий стан і результати діяльності підприємства за звітний період;
 • форму Звіту про рух грошових коштів та методику його складання, яка передбачає використання прямого методу для відображення надходжень і видатків грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, що сприяє спрощенню облікових процедур;

одержали подальший розвиток:

 • обґрунтування місця та ролі звітності в системі управління, що зумовлено її придатністю цілісно відображати результати господарської діяльності підприємств шляхом зведення та узагальнення даних зовнішнього й внутрішнього характеру для прийняття управлінських рішень і оцінки їх ефективності;
 • удосконалення діючих форм фінансової звітності шляхом внесення змін до складу та порядку формування показників окремих із них з урахуванням особливостей діяльності сільськогосподарських підприємств для сприяння підвищенню якості звітної інформації та ефективності її використання.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає у розробці теоретичних засад формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств до рівня фактичного використання форм звітності та практичних рекомендацій з удосконалення методики її складання і обґрунтування розроблених додаткових звітних форм. Це дасть можливість одержувати цілісну фінансово-господарську інформацію, яка використовуватиметься як джерело даних для управління сільськогосподарськими підприємствами на регіональному та державному рівнях.

За результатами досліджень розроблено пропозиції з удосконалення фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, які прийняті до розгляду Федерацією аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України (довідка № 1 від 29.06.2004 р.).

Результати дисертаційного дослідження в частині використання нової форми Звіту про рух грошових коштів та методики його складання, яка передбачає застосування прямого методу для відображення надходжень та видатків грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, впроваджені в господарську практику сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю “Агрофірма “Козацька долина” Дунаєвецького району Хмельницької області (довідка № 260 від 05.04.04 р.).

Окремі пропозиції та рекомендації з удосконалення системи фінансової звітності, що полягають у доповненні її додатками, показники яких детальніше характеризуватимуть фінансово-господарську діяльність сільськогосподарських підприємств, використані Головним управлінням сільського господарства і продовольства Хмельницької обласної державної адміністрації (довідка № 2/448 від 17.04.03 р.).

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертація є самостійно виконаною завершеною роботою. Усі викладені розробки та пропозиції щодо вдосконалення фінансової звітності належать особисто автору і відображені в його опублікованих наукових працях.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: апробація результатів дослідження

Основні наукові положення та результати дослідження доповідалися й отримали позитивну оцінку науковців на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи” (м. Київ, 13-14 листопада 2003 р.);
 • науково-теоретичній конференції професорсько-викладацького складу та науковців за підсумками науково-дослідної роботи 2002 року, секція “Бухгалтерського обліку та фінансів” (м. Кам’янець-Подільський, 11-13 березня 2003 р.).

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: структура та обсяг роботи

Основний зміст роботи викладений на 164 сторінках комп’ютерного тексту, в тому числі 18 таблиць, 7 рисунків. Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 192 найменувань та 14 додатків.

Формування системи фінансової звітності сільськогосподарських підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження автором опубліковано 10 наукових праць, загальним обсягом 3,52 др. арк., у тому числі: у фахових виданнях – 8 наукових статей обсягом 3,15 др. арк. та 2 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,37 др. арк.

Статті у наукових фахових виданнях:

 1. Біла Л.М. Відображення в обліку балансового та оподаткованого прибутку // Економіка АПК. – 2002. – №4 (90). – С. 99-101.
 2. Біла Л.М. Про гармонізацію фінансової звітності // Збірник наук. пр. Вип. 10. – Кам’янець-Подільський. – 2002. – С. 187-189.
 3. Біла Л.М. Чинники та складові моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств // Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. – 2003. – №2 (15). – С. 74-77.
 4. Біла Л.М. Відображення земельних та майнових (паїв) у звітності // Агроінком. – 2003. – № 5-8. – С. 67-71.
 5. Біла Л.М. Ретроспективний аналіз становлення бухгалтерської звітності // Вісник Житомирського держ. технолог. ун-ту. – 2003. – № 4 (26). – С. 37-43.
 6. Біла Л.М. Формування в сільськогосподарських підприємствах звітної інформації // Економіка АПК. – 2003. – №5. – С. 100-104.
 7. Біла Л.М. Фактори формування показників фінансової звітності // Збірник наук. пр. Вип. 11. – Кам’янець-Подільський. – 2003. – С. 275-277.
 8. Біла Л.М. Удосконалення моделі фінансової звітності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. – 2004. – №2. – С. 69-73.

Тези доповідей на науково-практичних конференціях:

 1. Біла Л.М. Фінансова звітність сільськогосподарських підприємств у сучасних умовах // Організаційно-економічні проблеми розвитку АПК. У чотирьох частинах // За ред. П.Т. Саблука. Ч. 3. Фінанси і фінансова інфраструктура АПК. – К.: Інститут аграрної економіки, 2001. – С. 445-449.
 2. Біла Л.М. Удосконалення фінансової звітності сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах // Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи. Ч. ІІ. Науково-учбово-методична робота з обліку та звітності в АПК: стан та перспективи / За ред. П.Т. Саблука, М.Я. Дем’яненка, В.М. Жука – К.: Інститут аграрної економіки, 2003. – С. 131-132.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансова звітність сільськогосподарських підприємств” – за посиланнями:

РубрикаФінансова звітність підприємства

РубрикаСільське господарство: звітність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог