Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України)

Облік і аудит інвестицій

Бібліографічний опис

Бойко Р. В. Облік і аудит інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Західного регіону України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Бойко Руслан Володимирович – Львів, 2005. – 19 с.

Анотація

У дисертаційні роботі розглянуті питання організації і методики обліку і аудиту інвестицій молокопереробних підприємств.

 • Уточнено сутність та класифікацію інвестицій для потреб обліку й аудиту, розглянуто особливості інвестиційної діяльності в молокопереробній промисловості України, визначено та охарактеризовано основні етапи інвестиційного процесу, як об’єкту обліку й аудиту.
 • Запропоновано шляхи удосконалення методики обліку інвестицій, подано реєстр оперативної звітності виконання інвестиційного проекту відповідно до його учасників, розроблено структурну схему обробки економічної інформації засобами ЕОМ в умовах АРМ бухгалтера з обліку інвестицій.
 • Розроблено класифікацію та систематизацію інформаційного забезпечення процесу аудиту інвестицій, запропоновано робочі документи аудитора, запропоновано методику проведення зовнішнього і стратегічного аудиту інвестицій та сформульовано стратегічні рішення на основі проведеного аудиту інвестицій підприємства.

Ключові слова

інвестиції, інвестиційний процес, капітальні інвестиції, фінансові інвестиції, облік, аудит, стратегічний аудит інвестицій, інвестиційний проект, інвестиційна діяльність

Облік і аудит інвестицій: актуальність теми

Успішне проведення економічних реформ та утвердження України як держави з ринковою економікою безпосередньо пов’язане з оновленням виробничого потенціалу суб’єктів господарської діяльності. Головним джерелом такого оновлення є залучення в галузі економіки інвестиційних ресурсів. Заохочення інвестування та спрямування інвестицій в пріоритетні галузі народного господарства, серед яких важливе місце посідає молокопереробна промисловість, є стратегічним завданням нашої країни.

Інвестиції є основою розвитку будь-якого підприємства. Від уміння ефективно управляти інвестиціями залежить розквіт чи занепад суб’єкта господарювання, досягнення ним високого конкурентного положення на ринку.

В умовах диверсифікації форм і видів інвестування особливого значення набувають питання його обліку й аудиту. Проблеми формування ефективних систем обліку й аудиту інвестицій є надзвичайно актуальними для країн з перехідною економікою, що обумовлено складністю ринкових трансформаційних перетворень та неоднозначністю їх впливу на інвестиційні процеси.

Застосування зарубіжного досвіду для організації та методики обліку й аудиту інвестицій потребує певної адаптації до специфіки ведення господарської діяльності в Україні. Таким чином, виникає об’єктивна необхідність удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку й аудиту інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств.

До останнього часу проблемам бухгалтерського обліку інвестицій приділялось недостатньо уваги. Сама інвестиційна діяльність підприємств здебільшого зводилась до здійснення лише капітального інвестування через недостатньо розвинені фондові та фінансові ринки. Вітчизняна облікова система надавала інвесторам недостатньо повну і достовірну інформацію про діяльність підприємств і сферу їх інвестування. Із прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, затвердженням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування здійснено перші кроки до наближення вітчизняної облікової системи до міжнародних правил і стандартів.

Стан вивчення проблеми

Під час написання дисертаційної роботи автор опирався на попередній досвід організації і методики обліково-контрольної роботи, теоретичні і практичні розробки у цій галузі таких вітчизняних і зарубіжних вчених, як Александер Г., Амат О., Бланк І.О., Блей Дж., Бочаров В.В., Брю С.Л., Ван Бреда М.Ф., Гітман Л.Д., Глен А. Велш, Голов С.Ф., Гуцайлюк З.В., Джонк М.Д., Ковальов В.В., Крупка Я.Д., Кужельний М.В., Макконел К.Р., Пересада А.А., Пушкар М.С., Соколов Я.В., Сопко В.В., Хендріксен Є.С., Шарп У.Ф. та ін. Також на загальні проблеми теорії і практики зовнішнього і внутрішнього аудиту, які з різною широтою досліджуються в працях вітчизняних і зарубіжних вчених, таких як, Адамс Р., Андреев В.Д., Аренс А., Беніс М., Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Додж Р., Дорош Н.В., Зубілевич С.Я., Завгородній В.П., Лоббек Дж., Карлмайк Д.Р., Кузьмінський А.М., Петрик О.А., Робертсон Дж., Рудницький В.С., Скобара В.В., Суйц В.П., Шеремет А.Д. та ін.

Однак, спеціальні дослідження щодо визначення мети, завдань, об’єкту, предметної сфери та обліку й аудиту інвестицій, їх впровадження у практику діяльності підприємств є недостатніми, що визначає необхідність вдосконалення обліку інвестицій та розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг в інвестиційній сфері.

Актуальність викладених аспектів, недостатньо глибоке їх теоретичне дослідження, відсутність практичних рекомендацій щодо організації і методики обліку й аудиту інвестицій та їх інформаційного забезпечення на підприємствах молокопереробної промисловості обумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його мету й основні напрями.

Облік і аудит інвестицій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри аудиту Львівської комерційної академії “Аналіз і аудит у системі контролю господарсько-фінансової діяльності суб’єктів господарювання”,яка затверджена вченою радою Львівської комерційної академії 26 березня 1999 року. Особисто автору належить розробка частини теми, що стосується вдосконалення аудиту інвестицій на підприємствах молокопереробної промисловості та адаптації до міжнародних стандартів аудиту.

Облік і аудит інвестицій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є теоретична розробка та обґрунтування основних напрямів удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту інвестицій на підприємствах молокопереробної промисловості відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту та необхідності реформування системи управління інвестиційною діяльністю в умовах становлення ринкової економіки. Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:

 • уточнити сутність інвестицій, як економічної категорії, вдосконалити їх класифікацію та визначити місце і роль інвестицій, як об’єкта обліку й аудиту;
 • визначити основні тенденції та особливості у розвитку інвестиційної діяльності підприємств молокопереробної промисловості, які характерні для сучасної економіки України в період становлення ринкових відносин;
 • здійснити порівняльний аналіз вітчизняних та іноземних методів оцінки інвестицій з метою виокремлення й оптимізації найбільш придатних для використання у вітчизняних умовах;
 • визначити організаційні і методичні основи бухгалтерського обліку інвестицій та розробити пропозиції щодо удосконалення методики обліку інвестицій;
 • дослідити питання інформаційного забезпечення аудиту інвестицій підприємств молокопереробної промисловості;
 • дослідити питання організації та методики зовнішнього аудиту на предмет її застосування для здійснення аудиторської перевірки інвестицій;
 • розробити рекомендації щодо визначення методичних аспектів стратегічного аудиту інвестицій як одного із важливих видів аудиторських послуг.

Облік і аудит інвестицій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність молокопереробних підприємств Західного регіону України.

Предметом дослідження є організація та методика обліку й аудиту інвестицій підприємства, оцінка діючої системи бухгалтерського обліку й аудиту та можливість їх удосконалення з урахуванням міжнародної практики, національних особливостей та сучасного рівня розвитку економіки України.

Облік і аудит інвестицій: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дослідження є системний підхід до вивчення явищ і процесів господарської діяльності, теорія наукового пізнання. Методика дослідження базується на принципах і положеннях теорії і практики ринкової економіки, наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених з питань економіки, менеджменту, фінансів, обліку, аналізу, аудиту та інших дисциплін. В процесі дослідження використовувалися методи наукового узагальнення, діалектичний метод, історичний і системний підходи до вивчення інвестиційних процесів, методи індукції, дедукції, класифікації, порівняння, наукової абстракції, системного і комплексного аналізу, економіко-математичні методи та ін.

Інформаційною базою дослідження стали офіційні матеріали Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, вітчизняні та зарубіжні нормативні акти у галузі інвестування, наукова і навчальна література, матеріали наукових конференцій, а також практичні дані обліку та аудиту на досліджуваних підприємствах.

Облік і аудит інвестицій: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та вирішенні комплексу завдань, пов’язаних із удосконаленням обліку й аудиту інвестицій молокопереробних підприємств. У процесі дослідження отримано результати, для яких характерна наукова новизна.

Так,

вперше запропоновано:

 • класифікацію і систематизацію інформаційного забезпечення аудиту інвестицій у розрізі стадій та етапів аудиторського процесу, що дасть можливість проводити аудиторський контроль інвестицій на більш високому організаційно-методичному рівні;
 • модель обробки економічної інформації засобами ЕОМ в умовах автоматизованого робочого місця бухгалтера з обліку інвестицій, що дозволить отримувати оперативну та розгорнуту інформацію про інвестиційну діяльність підприємства;

удосконалено:

 • оперативну звітність з обліку інвестицій, що дасть змогу керівництву підприємства отримувати своєчасну інформацію для контролю за фінансуванням і використанням ресурсів у розрізі учасників інвестиційного проекту;
 • форми робочих документів аудитора з врахуванням вимог Міжнародних стандартів аудиту, що підвищить достовірність аудиторських доказів та збільшить ефективність аудиторського контролю інвестицій;

набуло подальшого розвитку:

 • уточнення економічної сутності та класифікації інвестицій з метою удосконалення їх бухгалтерського обліку та аудиту;
 • пропозиції щодо методики проведення аудиторських процедур у процесі стратегічного аудиту інвестицій та рекомендації з прийняття рішень на основі проведеної аудиторської перевірки.

Облік і аудит інвестицій: практичне значення одержаних результатів

Розроблені у результаті дисертаційного дослідження пропозиції та одержані результати дозволяють вдосконалити організацію та методику обліку й аудиту інвестицій підприємств, підвищити ефективність їх використання.

Окремі пропозиції і рекомендації, що містяться в дисертаційній роботі, впроваджені у практику роботи:

 • ВАТ “Золочівський сирзавод” (довідка № 4 від 04.01.2005 р.),
 • ТзОВ “Агро” (довідка № 3/1 від 5.01.2005 р.),
 • ВАТ “Бродівський завод сухого знежиреного молока” (довідка № 4/2 від 10.01.2005 р.),
 • ВАТ “Львівський міський молочний завод” (довідка № 01/2 від 03.01.2005 р.),
 • АФ “Львівакадемаудит” (довідка від 01.02.2005 р.),
 • АФ “АСК Аудит” (довідка № 95/1 від 15.02.2005 р.),
 • ТзОВ “Укрконсалтинг” (довідка від 02.03.2005 р.).

Теоретичні і методичні розробки, запропоновані в дисертації, використовуються у навчальному процесі при викладанні дисциплін “Організація обліку”, “Аудит”, “Аудит стратегічних управлінських рішень” кафедри аудиту Львівської комерційної академії (довідка № 31/022 від 22.03.2005 р.).

Облік і аудит інвестицій: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. У роботі викладено авторський підхід щодо вдосконалення організації та методики обліку й аудиту інвестицій підприємств. Усі наукові результати, що містяться у роботі, отримані автором особисто.

Облік і аудит інвестицій: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дисертації доповідалися і обговорювалися на науково-практичних конференціях, а саме:

 • міжнародна науково-практична конференція “Проблеми розвитку аудиторської діяльності в Україні на початку ХХІ століття” (жовтень 2002 року, м. Тернопіль);
 • наукова конференція “Стратегія соціально-економічного розвитку України і формування механізмів зростання” (15-16 квітня 2003 року, м. Львів);
 • науково-практична конференція “Бухгалтерський облік і контроль в управлінні підприємством” (24-25 травня 2003 року, м. Полтава);
 • І всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених “Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті” (26-27 лютого 2004 року, м. Тернопіль);
 • міжнародна науково-практична конференція “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (27-28 травня 2004 року, м. Львів);
 • міжнародна науково-практична конференція “М.І. Туган-Барановський – видатний вчений-економіст. Спадщина та новації” (21-25 січня 2005 року, м. Донецьк);
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція “Економічні проблеми ринкової трансформації України” (16 березня 2005 р., м. Львів).

Облік і аудит інвестицій: структура і зміст роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 14 таблиць на 13 сторінках, 24 рисунка на 17 сторінках, 20 додатків на 53 сторінках, список використаних джерел із 243 найменувань на 24 сторінках. Загальний обсяг дисертації 192 сторінки комп’ютерного тексту.

Облік і аудит інвестицій: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,9 друкованих аркушів, з них у наукових фахових виданнях – 7 праць загальним обсягом 2,4 друкованих аркуша, з яких у співавторстві – 2 (0,9 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Бойко Р.В. Облік фінансових інвестицій (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості) // Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – № 11. – С. 192-195.
 2. Бойко Р.В. Аудит інвестицій на підприємствах молокопереробної промисловості // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль: Економічна думка, 2002. – № 3. – С. 92-95.
 3. Бойко Р.В. Стратегічний аудит інвестицій // Регіональні перспективи. – Кременчук: Перспектива, 2003. – № 2-3 (27-28). – С. 96-97.
 4. Бойко Р.В. Інвестиційний процес в Україні, його суть. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. -№ 15. – С. 104-107.
 5. Бойко Р.В., Рудницький В.С. Види і методи оцінки капітальних інвестицій у бухгалтерському обліку // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Кіровоград: КДТУ, 2004. – № 5. Ч. 2. – С. 38-46. Особистий внесок здобувача: проведено порівняльну характеристику методів оцінки інвестицій та запропоновано основні етапи оцінки об’єкту капітального інвестування.
 6. Бойко Р.В. Оцінка фінансових інвестицій у різних системах обліку // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. – Львів: Львівська комерційна академія, 2004. – № 16. – С. 126-132.
 7. Бойко Р.В., Рудницький В.С. Інформаційне забезпечення аудиту інвестицій та його класифікація // Торгівля і ринок України: Темат. зб. наук. пр. – Донецьк: Дон дует, 2004. – № 17. Т. 3. – С. 239-246. Особистий внесок здобувача: розроблено класифікацію і систематизацію інформаційного забезпечення аудиту інвестицій.

У інших виданнях:

 1. Бойко Р.В. Проблеми активізації інвестиційної діяльності у молокопереробній промисловості України // Збірник наукових праць Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. № 3. – С. 10-17.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиції” за посиланнями:

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог