Облікова політика в системі управління банком

Облікова політика в системі управління банком

Бібліографічний опис

Міщенко С. М. Облікова політика в системі управління банком : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Міщенко Світлана Миколаївна – Київ, 2004. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена дослідженню теоретико-методологічних і практичних питань обліку щодо формування облікової політики банківської установи, оцінці діючих методик обліку у банківській сфері, розробці практичних рекомендацій щодо їх удосконалення.

 • Досліджено передумови, генезис і сучасний зміст облікової політики, доповнено його новою економічною сутністю, визначено цільові завдання облікової політики. Запропоновано розмежувати поняття облікової політики на державну, галузеву та суб’єкта господарювання.
 • Доведено необхідність істотного поліпшення якості нормативного забезпечення формування облікової політики та запропоновано власну концепцію національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Облікова політика”.
 • Запропоновано власну систематизацію основоположних принципів та якісних характеристик обліку.
 • Вперше розкрито переваги та недоліки різних методів, прийомів та правил обліку та запропоновано систематизовані для банків методичні облікові процедури що використовуються при формуванні облікової політики банківської установи та аргументовано важливість розробки концепції побудови оптимальної облікової політики банківської установи на основі єдності її методологічної, організаційної та технічної складових і запропоновано оптимальну структуру внутрішньобанківського стандарту “Облікова політика банку”.
 • Розроблено проекти внутрішньобанківських положень, що поглиблюють якість організаційної та технічної складових облікової політики.
 • Досліджено вплив окремих елементів облікової політики на фінансові показники діяльності банку.
 • Визначено стратегію удосконалення облікової політики банку, що направлена на встановлення контролю за використанням ресурсів банку та забезпечення ефективної діяльності як банку в цілому так і його структурних підрозділів.

Ключові слова

облікова політика державна, галузева та суб’єкта господарювання; управлінський облік; податковий облік; методологічний, організаційний, технічний аспекти; інформаційно-документальна система; стратегія

Облікова політика в системі управління банком: актуальність теми

Економічні перетворення, що відбуваються в Україні, потребують гнучких, достатньо пристосованих до ринкових умов систем управління банком. Стрімкий розвиток інформаційних зв’язків і технологій створив за останні роки принципово нові умови. Сьогодні інвестори капіталу банку не хочуть задовольнятися інформацією, яка традиційно відображається у фінансовій звітності. Процеси гармонізації та стандартизації обліку, які відбуваються в усьому світі, та завдання щодо адаптації бухгалтерського обліку в банках України до міжнародних стандартів потребують удосконалення його нормативного забезпечення як на рівні держави, так і на рівні окремого суб’єкта господарювання. Суть проблеми обумовлена необхідністю адаптації облікових систем банку до змін інформаційних потреб як внутрішніх, так і зовнішніх користувачів інформації. Організація обліку в банках, що працюють в ринкових умовах, потребує переорієнтації його функцій з контрольно-розподільчих на управлінські. Це вимагає адекватних змін у системі господарського обліку банку і, відповідно, зумовлює необхідність удосконалення системи облікової інформації, необхідної для забезпечення господарської діяльності банку.

Однак на практиці цей процес відбувається досить повільно. Процедури вибору оптимального варіанту обліку на тій або іншій ділянці облікової роботи в банках опрацьовані недостатньо. Дуже складно відбувається відступ від традиційних прийомів і техніки ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Основною причиною такого стану є відсутність нового підходу до організації обліку, який відповідає сучасним вимогам теорії і практики управління та грунтується на принципі доцільності.

Тому перед банками постійно стоїть завдання розробки та формування методичних, організаційних і технічних рішень, що не знайшли відображення в нормативних документах, методичній літературі і наукових дослідженнях та, які дозволять розробити індивідуальну облікову політику, що надасть змогу максимально ефективно використовувати матеріальні й фінансові ресурси банку та здійснювати маневрування коштами з урахуванням змін ринкової кон’юнктури відповідно до стратегії й тактики банку.

Стан вивчення проблеми

Вивчення актуального питання формування облікової політики як складової системи методології бухгалтерського обліку вже давно привертає увагу дослідників. Істотний внесок у його розробку зробили представники різних шкіл: французької – Ж. Бурніс’єн, Р. Обер, Ж. Саварі; німецької – І. Шер, О. Шмаленбах; американської – X. Андерсон, Р. Ентоні, Д. Колдуелл, Б. Нідлз й Дж. Ріс, Е.С. Хендріксен; новозеландської – М.Р. Метьюс й М.Х.Б. Перери; російської – А.С. Бакаєв, П.С. Безруких, С.А. Ніколаєва, В.Д. Новодворський, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, Л.З. Шнейдман; вітчизняної – М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, А.М. Герасимович, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко, В.П. Завгородній, С.Я. Зубілевич, Г.Г. Кирейцев, Л.М. Кіндрацька, М.В. Кужельний, В.Г. Лінник, Л.О. Примостка, П.Г. Саблук, В.В. Сопко, В.Г. Швець та інших.

Разом з тим, у вітчизняній літературі вказана проблема розроблена недостатньо, більшість робіт практично не містять елементів наукового аналізу через їх суто практичне призначення. Не проводяться комплексні дослідження облікової політики, її методичної, організаційної і технічної складових та розробка оптимальної структури для різних господарських ситуацій. Нерозкрито і значення облікової політики як складової системи управління банку, що залежить від цілей його діяльності.

Визнання облікової політики складовою системи методології бухгалтерського обліку та системи управління свідчить про необхідність переосмислення цього поняття та наповнення його новим економічним змістом. Водночас, недостатність законодавчого забезпечення, потреба у подальшому поглибленому теоретичному дослідженні і практичній розробці облікової політики банківської установи, відсутність належного практичного досвіду, зумовили вибір теми дослідження.

Облікова політика в системі управління банком: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту Київського національного університету імені Тараса Шевченка з виконання комплексної держбюджетної теми “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” підрозділу “Розробка методологічних засад стандартизації та гармонізації національного рахівництва в умовах реформування економіки України” (номер державної реєстрації 01 БФ 040-01).

Облікова політика в системі управління банком: мета та задачі дослідження

Метою дослідження є теоретичне обгрунтування та поглиблення змісту поняття “облікова політика” та формування оптимальної облікової політики банку за правовими, організаційними, методичними та технічними елементами дослідження для забезпечення фінансової стабільності і прозорості діяльності банку та досягнення економічних і соціальних вигід. Досягнення мети побудови оптимальної облікової політики вимагає постановки й вирішення таких завдань:

 • визначення і обгрунтування категорії “облікова політика” на основі філософського підходу, що розкриває її економічну та правову складові, дослідження передумов, генезису та сучасного стану облікової політики і доповнення її змісту новою сутністю та розмежування понять “державна облікова політика”, “галузева облікова політика” та “облікова політика суб’єкта господарювання”;
 • дослідження та узагальнення історичних умов і причин виникнення поняття облікова політика, розкриття тенденцій її розвитку та визначення місця й ролі облікової політики в системі бухгалтерського обліку і в системі управління банком;
 • аналіз основоположних принципів та якісних характеристик обліку, надання власної їх систематизації та дослідження факторів, що визначають облікову політику банку;
 • вивчення стану чинної нормативної бази щодо формування облікової політики з метою оцінки її достатності та розробка проекту національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Облікова політика”, що регламентує бухгалтерський облік на рівні держави;
 • дослідження сучасного стану використовуваних банками методів, принципів та правил бухгалтерського обліку, розробка власної концепції побудови облікової політики та визначення оптимального варіанту її структури для комерційних банків;
 • обгрунтування стратегії удосконалення облікової політики як базової методології побудови податкового і фінансового обліку в комерційних банках та надання практичних рекомендацій з її удосконалення;
 • розробка методичних підходів та проведення комплексного аналізу впливу облікової політики банку на фінансові показники його діяльності.

Облікова політика в системі управління банком: об’єкт і предет дослідження

Об’єктом дослідження є система організації бухгалтерського обліку банківської установи, елементами якої є облік, контроль, аналіз, прогнозування та прийняття управлінських рішень.

Предметом дослідження є правові, організаційні, методичні та технічні засади формування облікової політики банківської установи та вплив її на фінансову діяльність банку.

Облікова політика в системі управління банком: методи дослідження

Методичною й теоретичною основою дисертаційної роботи є чинна нормативна база з питань бухгалтерського обліку, наукові праці та спеціальна література вітчизняних та зарубіжних учених-економістів, матеріали науково-практичних конференцій, матеріали органів статистики та НБУ щодо діяльності банків. При дослідженні теоретичних аспектів облікової політики використовувалися методи абстрагування, індукції та дедукції, за допомогою яких визначено загальні тенденції розвитку облікової політики; історико-логічний метод – для дослідження філософського аспекту облікової політики. Методи теоретичного узагальнення, групування та структурних і аналітичних порівнянь використовувалися для визначення та уточнення економічної та правової сутності облікової політики. Застосовуючи системний підхід, методи аналізу та синтезу, експертних оцінок, які використовувалися при вивченні доцільності впровадження окремих методик обліку, доведено, що облікова політика займає значне місце як в системі бухгалтерського обліку, виступаючи складовою її методології, так і в системі управління суб’єкта підприємницької діяльності. Використання методів схематичних та графічних зображень даних, прийомів аналізу відносних та середніх величин дозволили проаналізувати вплив конкретних облікових методик на фінансові показники діяльності банку.

Облікова політика в системі управління банком: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дисертаційної роботи полягає в наступному:

 • вперше визначено “облікову політику” як обліково-правову категорію та доведено наявність і залежність її економічної та юридичної сторін, що полягають в присутності економічних інтересів різних користувачів та умовності облікових методик, які відповідно грунтуються на економічних і юридичних законах; доповнено зміст облікової політики новою сутністю, що дозволило визначити “облікову політику суб’єкта господарювання” як “вибрану суб’єктом господарювання систему облікових заходів, спрямованих на досягнення його стратегічних і поточних цілей і завдань”.
 • набуло розвитку визначення напрямів і тенденцій в формуванні облікової політики як складової методології бухгалтерського обліку та складової системи управління банком; розмежовано поняття “облікової політики” виходячи з окремих цілей, що стоять перед бухгалтерським обліком на різних рівнях його ієрархії та визначено “державну облікову політику” як складову загальнодержавної системи бухгалтерського обліку, “галузеву облікову політику” як складову системи організації бухгалтерського обліку окремої групи підприємств, що поєднуються за видом економічної діяльності та “облікову політику суб’єкта господарювання” як складову системи організації бухгалтерського обліку окремого підприємства та конкретизовано ці поняття;
 • запропоновано систематизований перелік принципів та якісних характеристик, які визначають облікову політику банку, що дало можливість сформувати єдині методологічні засади організації бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності; досліджено та узагальнено фактори, що визначають облікову політику банку;
 • доведено, що чинна нормативна база щодо облікової політики є недостатньою, що визначається порушенням співвідношення між первинністю господарського права перед системою нормативного регулювання бухгалтерського обліку та наявністю протиріч між документами різних рівнів системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку; вперше розроблено проект національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку “Облікова політика”, що створює умови для покращення регулювання бухгалтерського обліку в Україні та підвищення ефективності управління банківською системою;

також

 • вперше визначено методичні, організаційні та технічні складові облікової політики банку, що забезпечує вибір окремих процедур обліку для різних видів активів, зобов’язань та капіталу, доходів та витрат банку; проаналізовано сучасний стан облікових політик, що формуються банківськими установами; розроблено оптимальну структуру внутрішньобанківського стандарту “Облікова політика банку”, яка враховує варіантність вибору відповідно до господарської ситуації, що склалася, тактики й стратегії економічного розвитку банку; запропоновано самостійно розроблені та впроваджені на практиці внутрішньобанківські положення, що поглиблюють якість організаційної та технічної складових облікової політики банку;
 • набуло розвитку дослідження єдності фінансової, податкової та управлінської складових облікової політики та доведено залежність між якістю застосовуваних облікових методик та станом інформаційної бази банку; створено концепцію, що узагальнює і розкриває методичні, організаційні та технічні складові облікової політики щодо управлінського обліку та облікової політики щодо податкового обліку; вперше обгрунтовано стратегію удосконалення облікової політики банківської установи через розробку конкретних механізмів організації фінансового, податкового та управлінського обліку, що забезпечує взаємозв’язок елементів системи управління банком: обліку, контролю, аналізу та прогнозуванню банківської діяльності та прийнятті управлінських рішень;
 • запропоновано методику аналізу впливу облікової політики на фінансову діяльність банку, що демонструє взаємозв’язок елементів обліку та фінансових показників діяльності банку та визначає економічний ефект від проведення банком облікової політики на основі обраних методів, принципів та правил обліку; розроблено схему, яка демонструє вплив облікової політики на фінансові показники діяльності банку.

Облікова політика в системі управління банком: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає у виробленні рекомендацій щодо створення і впровадження ефективних механізмів облікової політики у вітчизняних банках. Розроблені в дисертації теоретичні положення, висновки й методичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення формування облікової політики знайшли застосування в практичній роботі комерційних банків:

 • АБ “Київська Русь” (довідка № 3289/12-3306 від 29.12.03р.),
 • ВАТ Банк “Біг Енергія” (довідка № 422-01/24 від 11.12.03р.),
 • ВАТ комерційний банк “Надра” (довідка № 5347/12-39 від 12.01.04р.).

Практичні рекомендації дисертації знайшли своє застосування також у системі Національного банку України (довідка № 12-208/92-405 від 20.01.04р.).

Матеріали роботи використовуються у навчальному процесі при викладанні курсів “Теорія бухгалтерського обліку”, “Облік у банках”, “Аудит у банках”, “Податковий облік” у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка № 511/39 від 17.02.04р.).

Облікова політика в системі управління банком: особистий внесок

Отримані наукові результати дослідження теоретичного, методологічного та практичного характеру є особистими розробками автора.

Облікова політика в системі управління банком: апробація результатів дослідження

Основні теоретичні та практичні положення, а також результати дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Теорія і практика ринкових перетворень у країнах з перехідною економікою” (м.Київ, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 27-29 листопада 2002р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Україна наукова ’2003” (м.Дніпропетровськ-Запоріжжя, Дніпропетровський національний університет, 16-20 червня 2003р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта ’2003” (м.Дніпропетровськ-Донецьк-Харків, Дніпропетровський національний університет, 20-24 січня 2003р.).

Облікова політика в системі управління банком: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи налічує 206 сторінок друкованого тексту, 20 таблиць, 31 рисунків, 18 додатків. Список використаних джерел містить 169 найменувань.

Облікова політика в системі управління банком: публікації за темою дисертації

Результати дисертаційної роботи викладено у десяти наукових працях загальним обсягом 2,2 д.а., з яких 7 статей опублікованих в наукових фахових виданнях і 3 матеріали наукових конференцій.

 1. Міщенко С.М. Ефективність обраної облікової політики з точки зору оподаткування // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 180. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 295-303.
 2. Міщенко С.М. Методичні засади облікової політики управління пасивами банку // Економіка АПК. – 2003. – N10(108). – С.85-91.
 3. Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління банком // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – N4. – С.48-52.
 4. Міщенко С.М. Облікова політика переоцінок і застосування методу зменшення корисності при оцінці деяких видів активів // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 183: В 3т. Том I. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. – С. 59-71.
 5. Міщенко С.М. Облікова політика створення резервів банку // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – Житомир, 2003. – N4(26). – С. 165-172.
 6. Міщенко С.М. Облікова політика як елемент підвищення ефективності діяльності банку // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2003. – N2(60). – С. 158-162.
 7. Міщенко С.М. Обліково-аналітичне забезпечення вибору облікової політики банку // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2003. – Вип. 66. – С. 174-177.
 8. Міщенко С.М. Принципи формування облікової політики банку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта’ 2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 50-55.
 9. Міщенко С.М. Облікова політика визнання доходів та витрат банку // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова’ 2003”. Том 21. Економіка. – Дніпропетровськ: “Наука і освіта”, 2003. – Том 21. – С. 56-60.
 10. Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика ринкових перетворень у країнах з перехідною економікою”, 27-29 листопада
  2002 р. – Київ: ВПЦ “Київський університет”, 2003. – Випуск 66-67. – С. 60-62.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку в банках” за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку в банках

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог