Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області)

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції

Бібліографічний опис

Михайлова Т. П. Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції (на прикладі сільськогосподарських підприємств Хмельницької області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Михайлова Тетяна Петрівна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці актуальних питань удосконалення методології та методики економічного аналізу й контролю якості сільськогосподарської продукції відповідно до вимог ринкової економіки.

Вивчено, проаналізовано та узагальнено наявний у вітчизняній та зарубіжній економічній літературі досвід тлумачення змісту якості продукції, та вплив базових концепцій на необхідність системного управління якістю. Здійснено аналіз динаміки якості сільськогосподарської продукції та виділено основні напрямки удосконалення діючої системи її нормування. На основі дослідження практики обліку внесено пропозиції щодо вдосконалення процесу формування аналітичної інформації для потреб управління якістю продукції галузі. Обгрунтовано й розроблено методичні та організаційні засади побудови економічного аналізу якості продукції, як оперативного, так і наступного за результатами місяця, кварталу, року, що надасть можливість розкрити глибинні резерви її оптимізації. Досліджено вплив комплексу факторів на економічну ефективність підвищення рівня якості продукції агропідприємств та запропоновано математичну модель процесу формування якості сільсьскогосподарської продукції. Визначено основні напрямки реформування наявних форм контролю якості агропродукції та організації її заготівель. Розроблено методику внутрішньогосподарського економічного контролю якості продукції сільськогосподарських підприємств.

Ключові слова

якість продукції, нормування якості продукції, методика економічного аналізу якості, модель внутрішньогосподарського економічного контролю якості продукції

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: актуальність теми

Подальший розвиток галузей агропромислового виробництва вимагає розширення ринків збуту продукції, що зумовлює необхідність посилення контролю за якістю її виробництва та належною підготовкою до продажу. Проблема якості продукції аграрної галузі в сучасних умовах носить універсальний характер. Підвищення продовольчої безпеки держави на основі нарощування виробництва якісних продуктів харчування забезпечує ріст життєвого рівня, охорону довкілля й здоров’я населення, сприяє більш повному використанню природних, виробничих і трудових ресурсів суспільства, знижує непродуктивні витрати, підвищує конкурентноздатність продукції, розширює експортні можливості держави.

В Україні, як і в більшості країн світу, забезпечення високої якості продовольчої продукції поставлено в ряд пріоритетних економічних проблем. Формування ринкової інфраструктури вітчизняної економіки передбачає зміну орієнтації виробництва та каналів реалізації продукції, насамперед, щодо забезпечення її якості й безпеки. В умовах насиченого ринку та підвищеної конкурентної боротьби управління якістю повинно стати головним елементом системи управління виробництвом в цілому. З метою підвищення якості вітчизняної продукції, забезпечення захисту прав споживачів було видано Указ Президента України “Заходи про підвищення якості вітчизняної продукції” №113/2001 від 23 лютого 2001 року, в якому особливу роль відведено розвитку фундаментальних та прикладних досліджень в системі управління якістю.

Стан вивчення проблеми

Зусилля вчених і практиків на сучасному етапі зосереджені в пошуку напрямів стимулювання підвищення якості продукції та забезпечення матеріальної зацікавленості виробників у зростанні її рівня. Організація достовірного обліку й економічного контролю якості продукції у взаємозв’язку з аналізом економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств вимагають системного підходу до цих питань. В розробку економічного аспекта проблеми якості продукції істотний внесок зробили українські економісти Дудар Т.Г., Галанець В.Г., Гуцайлюк З.В., Івахненко В.М., Касьянов Л.І., Ковальчук М.І, Лінник В.Г., Морозова-Герасимович Н.А., Мурашко В.М., Наринський О.С., Полторадня В.А., Ранський П.Я., Саблук П.Т., Савчук В.К., Сторожук О.О., Царенко О.М., Юрчишин В.В.  та інші.

Проте проблема науково-методологічного та нормативного забезпечення економічного аналізу та контролю якості агропродукції в науковій літературі недостатньо вивчалася. В окремих працях вчених-економістів питання організації та методики економічного аналізу й контролю якості вирішуються використовуючи загальний підхід, без урахування особливостей окремих галузей сільськогосподарського виробництва.

Через нерозробленість повною мірою методичних засад економічного аналізу та контролю стримується використання відповідних засобів підвищення якості агропродукції як основних інструментів управління нею. На практиці економічний аналіз якості здійснюється як правило за межами наявних взаємозв’язків якості продукції з основними показниками, що характеризують діяльність підприємства. Низька інформативність чинних форм облікової і звітної документації щодо якості знижує можливості оперативного впливу на хід її формування, проведення глибокого і всебічного її аналізу та виявлення резервів покращення. Потребують вдосконалення й організаційно-методичні питання економічного контролю якості сільськогосподарської продукції.

Важливість і актуальність вище означених питань та недостатній рівень їх розробки стосовно сучасних потреб практики підприємств аграрної галузі зумовили вибір теми даної дисертаційної роботи, її логіко-структурну побудову, мету, завдання та основні напрямки дослідження.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку і контролю в галузях агропромислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101V002947. Відповідно до наукової програми автором проведено дослідження та внесено пропозиції з питань практичної організації економічного контролю, вдосконалення методики економічного аналізу якості продукції на базі сільськогосподарських підприємств.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає в обгрунтуванні теоретичних та методичних основ і виробленні практичних рекомендацій комплексного економічного аналізу та контролю якості продукції сільськогосподарських підприємств.

Визначена цільова спрямованість дослідження зумовила постановку та розв’язання таких завдань:

 • на основі дослідження теоретичних засад категорії “якість продукції” уточнити методологічні підходи, що використовуються або можливі до використання в процесі управління якістю продукції підприємств;
 • виробити пропозиції з удосконалення інформаційного забезпечення системи контролю якості продукції сільскогосподарських підприємств;
 • проаналізувати діючу методику оперативного контролю та аналізу якості агропродукції й внести пропозиції щодо її удосконалення;
 • розробити та обгрунтувати математичну алгоритмізацію методики економічного аналізу якості продукції, придатну до використання в умовах діяльності агропідприємств;
 • здійснити аналіз факторів формування рівня якості продукції сільськогосподарських підприємств, та розробити аналітичні моделі взаємозв’язку узагальнюючих показників економічної ефективності якості продукції з окремими факторами;
 • дослідити особливості організаційних форм контролю якості сільськогосподарської продукції та внести конкретні пропозиції щодо їх подальшого розвитку;
 • розробити методичні рекомендації з упровадження на підприємствах агарарної галузі системи внутрішньогосподарського контролю якості продукції.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є стан економічного аналізу та контролю якості продукції на сільськогосподарських підприємствах різних форм власності і господарювання. Поглиблені дослідження проводились на прикладі господарств Хмельницької області.

Предметом дисертаційного дослідження є методологія й організація аналізу та контролю, що забезпечують об’єктивну економічну оцінку рівня якості сільськогосподарської продукції для прийняття ефективних управлінських рішень.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дисертаційного дослідження були праці вітчизняних і зарубіжних економістів у сфері економічного аналізу й контролю, законодавчі та інші нормативно-правові акти України з питань регулювання якості продукції агропромислового комплексу, інформація науково-практичних конференцій з якості, матеріали органів державної статистики, дані обліку і статистичної звітності, внутрішні нормативні документи досліджуваних підприємств.

Під час розробки та вирішення поставлених завдань використовувались методи: монографічний, спостереження, деталізація та узагальнення, групування, порівняння, прийоми елімінування, вирівнювання динамічних рядів, кореляційний і регресійний аналіз, графічний метод, соціологічні дослідження.

При проведенні економіко-математичних досліджень на ЕОМ використовувались стандартні програми Excel, пакет прикладних програм  SPSS 11.0 для Windows.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в теоретичному обгрунтуванні й розробці методичних положень з удосконалення економічного аналізу та контролю рівня якості сільськогосподарської продукції, оцінці факторів, які його формують на підприємствах аграрної галузі, що дає можливість синтезувати інформацію необхідну для прийняття управлінських рішень, виявляти й використовувати наявні резерви підвищення якості продукції.

Реалізація даного підходу в межах здійсненого дослідження дозволила отримати наступні наукові результати:

Вперше запропоновано:

 • методику внутрішньогосподарського економічного контролю формування якості продукції на підприємствах сільськогосподарської галузі з урахуванням часового аспекту контролю (попередній, поточний, наступний);
 • математичний алгоритм методики економічного аналізу ефективності підвищення якості продукції, на основі дослідження впливу змін рівня якості на економічні показники та фінансові результати діяльності аграрного підприємства;
 • прикладні моделі регресійного аналізу факторів формування якості та економічної ефективності продукції сільськогосподарських підприємств.

Внесено пропозиції щодо удосконалення:

 • системи документування, обліку та звітності сільськогосподарських підприємств, які враховують якість одержаної продукції та напрямки її подальшого використання;
 • методики оперативного економічного контролю та аналізу якості агропродукції, з виділенням окремих її якісних груп в самостійні об’єкти обліку, аналізу та контролю;
 • набув подальшого розвитку системний підхід до інтерпретації категорії “якість продукції” як об’єктивна основа формування механізму управління якістю продукції підприємств.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що основні положення дисертації з удосконалення методики й організації економічного аналізу та контролю якості забезпечують своєчасне отримання керівництвом підприємства необхідної інформації для здійснення ефективного управління в процесі формування та збереження якості виготовленої продукції.

Результати дисертаційної роботи прийняті до впровадження та знайшли застосування в методичних рекомендаціях з економічного аналізу та контролю якості продукції, що використовуються в практиці економічної роботи філії Хмельницьк-млин ЗАТ “Агропромтехніка”, (довідка від 21 серпня 2003 року), в діяльності Контрольно-ревізійного управління у Хмельницькій області Державної контрольно-ревізійної служби в Україні (довідка №203 від 11 серпня 2003 року).

Висновки, рекомендації й розроблені методики використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів “Економічний аналіз” та “Державний фінансовий контроль” у Київському національному економічному університеті (довідка від 5 вересня 2003 року).

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: апробація результатів дослідження

Основні положення та результати роботи пройшли апробацію:

 • на міжнародній науково-практичній конференції “Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы”, (8-9 червня 2000 року, м. Горки, Республіка Білорусь),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні”, (16-18 жовтня 2000 року, м. Київ),
 • на міжнародній науково-методичній конференції “Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства””  (16-17 травня 2002 року, м. Київ),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути усовершенствования”, (квітень 2003 року, м. Горки, Республіка Білорусь).

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи 159 сторінок, вона містить 23 таблиці на 28 сторінках, 2 рисунки на 2 сторінках, 8 додатків на 8 сторінках. Список використаних джерел містить 217 найменувань і займає 16 сторінок.

Удосконалення економічного аналізу та контролю якості продукції: публікації за темою дисертації

За результатами виконаних досліджень опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 1,8 д.а., з них чотири – у наукових фахових виданнях ( 1,25 д.а.),  п’ять – в інших виданнях (0,55 д.а.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Михайлова Т.П. Методика оцінки якості сільськогосподарської продукції // Стратегія економічного розвитку України: Наук. зб. – Вип. 7. / Відп. ред. О.П. Степанов.- К.: КНЕУ, 2001.-С.342-351.-0,6 д.а.
 2. Михайлова Т.П. Роль обліку, контролю та аналізу в системі управління якістю сільськогосподарської продукції // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки.- К.: КНЕУ, 2003.-С.457-461.-0,2 д.а.
 3. Михайлова Т.П. Сучасний стан вітчизняного виробництва зерна і контроль його якості // Економіка та підприємництво: Зб. наук. праць молодих учених та аспірантів. – Вип. 8. / Відп. ред. С.І. Дем’яненко.- К.: КНЕУ, 2002.-С.179-184.-0,3 д.а.
 4. Михайлова Т.П. Роль та механізм забезпечення якості продукції АПК в економіці України // Науковий вісник Національного аграрного університету. Збірник наукових праць. Випуск 44.- К., 2001.-С.157-160.-0,15 д.а.

В інших виданнях:

 1. Михайлова Т.П. Качество сельскохозяйственной продукции и пути его улучшения // Аграрная экономика: история, проблемы, перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. Часть 1.- Горки; Белорусская госуд. с.-х. акад., 2000.-С.89-91.-0,1 д.а.
 2. Михайлова Т.П. Економічна суть якості продукції аграрних підприємств та її вимірювання // Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск. Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. Міжвідомчий науковий збірник. Спеціальний випуск / К.: КНЕУ, 2000.-С.391-393.-0,15 д.а.
 3. Михайлова Т.П. Формування витрат по підвищенню якості сільськогосподарської продукції // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези допов. міжнар. наук.-практ. конф. 16-18 жовтня 2000 року.- К.: КНЕУ, 2000.-С.261-262.-0,1 д.а.
 4. Михайлова Т.П. Економічні показники оцінки якості сільськогосподарської продукції // Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези допов. міжнар. наук.-метод. конф. 16-17 трав. 2002 р. / Відп. за вип. Л.М. Кіндрацька.- К.:КНЕУ, 2002.-С.316-319.-0,15 д.а.
 5. Линник В.Г., Михайлова Т.П. О взаимосвязи качества продукции и её себестоимости // Учет, анализ и финансы в организациях АПК: состояние и пути усовершенствования: Материалы международной научно-практической конференции / Отв. ред. А.С. Чечеткин.- Горки; Белорусская госуд. с.-х. акад., 2003.-С.8-10-0,1 д.а. (особисто автору належить 0,05 д.а. – організація розподілу затрат з врахуванням якості агропродукції)

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробництво” за посиланням:

РубрикаВиробництво

Всі матеріали на тему “Витрати виробнитва” за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Всі матеріали на тему “Витрати на забезпечення якості” за посиланням:

РубрикаВитрати на забезпечення якості

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог