Облік і контроль вексельних операцій

Облік і контроль вексельних операцій

Бібліографічний опис

Мошенський С. З. Облік і контроль вексельних операцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Мошенський Сергій Захарович – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним, методичним та практичним питанням бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій. Проаналізовано історичний розвиток обліку вексельних операцій та визначено сутність векселя як інтегрованого економіко-правового поняття для правильного визнання та відображення його в обліку. Розкрито вплив подвійної природи векселів на відображення їх в бухгалтерському обліку. Уточнено класифікацію векселів з урахуванням потреб бухгалтерського обліку, обґрунтовано недоцільність поділу векселів на товарні та фінансові і визначено причини неможливості його застосування в бухгалтерському обліку. Для цілей бухгалтерського обліку запропоновано і обґрунтовано методику оцінки одержаних та виданих векселів, векселів на позабалансових рахунках. Визначено методичні особливості відображення векселів в бухгалтерському обліку, удосконалено методику бухгалтерського обліку вексельних операцій. Визначено підходи до облікової політики щодо векселів. Удосконалено методику здійснення внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій на підприємствах. Визначено особливості обліку вексельних операцій в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем та особливості використання електронних векселів в умовах України.

Ключові слова

вексель, простий вексель, переказний вексель, акцепт, індосамент

Облік і контроль вексельних операцій: актуальність теми дослідження

Відродження ринкової економіки, фінансового ринку і багатьох його традиційних механізмів призвело до відновлення вексельного обігу в Україні. В процесі становлення ринкових відносин і підвищення динамічності економіки вексель знову знаходиться в центрі уваги. Це пов’язано з функціональними можливостями векселя, які дозволяють застосовувати його в багатьох господарських операціях: інвестиціях з метою одержання доходу; кредитуванні; наданні в якості застави; дисконтуванні; придбанні продукції та послуг з відстрочкою платежу; погашенні кредитної заборгованості; зарахуванні платежів до бюджету тощо. При цьому вексель виступає дохідним, ліквідним та надійним фінансовим інструментом, який поєднує інтереси виробників, фінансових інститутів та держави.

Значимість векселя для ділового обороту підтверджується його широким застосуванням в країнах з розвинутими фінансовими інститутами, де розрахунки векселями складають близько 20 % всіх платежів. У 2003 р. в Україні за обсягами торгів на фондовому ринку вексель посів провідне місце – 43,4 % від загального обсягу торгівлі, що становить 80,869 млрд. грн.

Вексель розглядається урядом України як один з основних засобів проведення взаєморозрахунків між підприємствами і виходу з платіжної кризи. До факторів, що стримують залучення векселів у господарський оборот, поряд з відсутністю досвіду їх застосування, недосконалістю вексельного законодавства, відносять недостатню розробку теоретичних питань бухгалтерського обліку векселів і операцій з ними, відсутність методик, що регулюватимуть відображення в бухгалтерському обліку операцій з векселями. Облік вексельних операцій є одним із найбільш суперечливих і складних питань, що зумовлено проблемою неплатежів і відносно недавнім відновленням вексельного обігу в Україні. Це призводить до того, що суб’єкти господарювання часто проявляють консерватизм у використанні векселів, надаючи перевагу іншим, навіть менш ефективним, інструментам. Тому вирішення проблем практики використання векселів потребує не тільки осмислення ролі цього цінного паперу, але й правильного відображення операцій з векселями в бухгалтерському обліку.

Стан вивчення проблеми

Результати проведених теоретичних і практичних досліджень свідчать про те, що питанням організації обліку та контролю вексельних операцій приділялась недостатня увага, що зумовлює ускладнення дотримання основних методичних принципів ведення обліку, викривлення інформації про фінансовий стан підприємства, стан розрахунків, зниження ефективності прийняття управлінських рішень.

Питанням теорії та методології обліку та контролю вексельних операцій присвятили дослідження такі вітчизняні вчені: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, Б.І. Валуєв, Г.Г. Кірейцев, М.В. Кужельний, А.М. Кузьмінський, В.Г. Линник, Є.В. Мних, М.Ф. Огійчук, М.С. Пушкар, П.Т. Саблук, В.В. Сопко, М.Г. Чумаченко, В.Г. Швець та інші; зарубіжні дослідники: А.С. Бакаєв, С.М. Барац, М.Ф. Ван Бреда, В.Б. Івашкевич, О.В. Казаков, Є.А. Мізіковський, В.В. Палій, В.Ф. Палій, В.Н. Післєгіна, М.Л. Пятов, Ж. Рішар, Є.Є. Сіверс, Я.В. Соколов, Л.З. Шнейдман, Е.С. Хендріксен.

Однак ряд проблем, пов’язаних з обліком і контролем вексельних операцій, залишається недостатньо розробленим і вимагає вирішення з врахуванням особливостей вітчизняної економіки і права. Так, додаткових досліджень потребує розробка класифікації векселів з урахуванням потреб бухгалтерського обліку, розробка облікової оцінки векселів, удосконалення системи внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій, способи удосконалення обліку вексельних операцій в умовах застосування комп’ютерних інформаційних систем.

Отже, необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення теорії і практики бухгалтерського обліку вексельних операцій з урахуванням напрацювань вітчизняної та світової теорії і практики обліку зумовили актуальність теми дисертаційної роботи.

Облік і контроль вексельних операцій: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 293 “Розробка стратегії соціально-економічного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0102U006355). В межах наукової програми автором виконано дослідження, пов’язані з теоретичним обґрунтуванням методики обліку векселів, розробкою пропозицій і рекомендацій удосконалення обліку і контролю вексельних операцій.

Облік і контроль вексельних операцій: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування теоретичних і методологічних положень та розробка науково обґрунтованих практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та контролю вексельних операцій.

Для досягнення мети були поставлені для вирішення наступні завдання:

 • дослідити історію розвитку обліку інституту вексельного обігу, що визначила його сучасний стан, з метою виявлення загальних тенденцій в розвитку обліку вексельних операцій;
 • уточнити поняття “вексель”, його роль і функції в господарському обороті України на сучасному етапі, що визначає його облік;
 • розкрити сутність і головні особливості, що відрізняють вексель від інших об’єктів бухгалтерського обліку;
 • розвинути класифікацію векселів з урахуванням потреб бухгалтерського обліку;
 • уточнити і науково обґрунтувати методику оцінки векселів у бухгалтерському обліку;
 • удосконалити методику бухгалтерського обліку вексельних операцій;
 • визначити порядок формування та основні елементи облікової політики щодо відображення вексельних операцій;
 • розробити методику проведення внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій;
 • розкрити порядок обліку та контролю вексельних операцій в умовах застосування комп’ютерних технологій.

Облік і контроль вексельних операцій: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є вексельні операції, що знайшли відображення в бухгалтерському обліку підприємств. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів бухгалтерського обліку та контролю вексельних операцій.

Облік і контроль вексельних операцій: методи дослідження

В процесі дослідження застосовувались загальнонаукові методи та прийоми. При дослідженні теоретичних питань обліку вексельних операцій в історичному аспекті використовувались методи індукції та дедукції, для визначення і уточнення економічної сутності векселя – методи узагальнення, групування та порівняння. Для отримання доказів і аргументації нових положень дисертаційної роботи використовувались історичний і логічний методи. Для удосконалення класифікації векселів використовувалися методи причинно-наслідкового зв’язку.

Теоретичною та методологічною основою дисертації є праці вітчизняних і зарубіжних вчених в галузі теорії та історії вексельного права, з проблем бухгалтерського обліку і контролю вексельних операцій; методології і організації вексельних розрахунків; науково-методична література періодичних видань; матеріали наукових конференцій і семінарів; законодавчі та нормативні документи з питань бухгалтерського обліку.

Облік і контроль вексельних операцій: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні методики обліку вексельних операцій, а також у розробці пропозицій і рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та контролю вексельних операцій. Основні результати дисертаційного дослідження, які визначають його новизну, полягають у наступному:

уперше:

 • розкрито методичні особливості бухгалтерського обліку вексельних операцій в Україні, а саме: невідповідність методичним підходам обліку вексельних операцій, існуючим в світі; запозичення правил обліку векселів з країн, в яких запроваджена англо-американська система вексельного права без належної адаптації;

удосконалено:

 • економічну сутність поняття “вексель”, що враховує особливості векселя і є найбільш оптимальним для подальшого розвитку методики бухгалтерського обліку вексельних операцій. Під векселем слід розуміти цінний папір в документарній формі, що представляє собою безумовне, абстрактне та складене за суворо встановленою формою одностороннє зобов’язання векселедавця (простий вексель) чи його пропозицію третій особі (переказний вексель) сплатити векселедержателю після настання строку визначену суму грошей в обумовлений термін;
 • класифікацію векселів для потреб бухгалтерського обліку, що забезпечує виконання конкретних практичних завдань, також обґрунтовано умовність, наукову недоцільність поділу векселів на товарні та фінансові і безпідставність використання такого поділу в бухгалтерському обліку;
 • назву рахунків для кредиторської заборгованості забезпеченої векселями. Рахунки, призначені для обліку простих і переказних векселів виданих та акцептованих переказних векселів, що є кредиторською заборгованістю, запропоновано назвати “Векселі видані і акцептовані”;
 • методику оцінки векселів для їх обліку на балансових і позабалансових рахунках. Запропоновано оцінювати одержані та видані векселі за дисконтованою вартістю, а вартість вексельних бланків у позабалансовому обліку оцінювати відповідно до Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, недостачі, знищення (псування) бланків цінних паперів і документів суворого обліку;

одержало подальший розвиток:

 • облікова політика з обліку вексельних операцій, де запропоновано конкретні положення, які повинні бути сформовані в обліковій політиці підприємств при використанні векселів в господарській практиці;
 • методика проведення внутрішньогосподарського контролю вексельних операцій, в якій виділено об’єкти внутрішньогосподарського контролю, методи та прийоми його здійснення як на балансових, так і на позабалансових рахунках, яка забезпечує комплексне дослідження вексельних операцій та підвищує обґрунтованість прийнятих управлінських рішень;
 • удосконалення обліку вексельних операцій в існуючих комп’ютерних програмах, що дозволить отримувати більш оперативну і аналітичну інформацію щодо векселів для потреб управління.

Облік і контроль вексельних операцій: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих автором рекомендацій дозволить забезпечити адекватне відображення вексельних операцій в сучасних умовах господарювання. Фактичний матеріал, теоретичні висновки та практичні рекомендації можуть використовуватись в практичній діяльності промислових, торговельних, сільськогосподарських підприємств, а також при розробці нормативних актів з бухгалтерського обліку. Окремі положення дослідження можна використовувати для подальшого проведення науково-дослідних робіт у сфері бухгалтерського обліку, а також використовувати основні результати дослідження в авторських публікаціях, наукових дослідженнях і виступах на науково-практичних конференціях.

Окремі результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсу “Бухгалтерський фінансовий облік” (довідка № 44-55/440 від 7 травня 2004 р).

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в практику діяльності підприємств (ВАТ “Промисел”, довідка № 83 від 06.05.2004 р.; ТОВ “УКРСПЕЦБУД”, довідка № 4/1 від 06.05.2004 р.).

Облік і контроль вексельних операцій: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані особисто автором. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, що полягає у дослідженні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку та контролю вексельних операцій.

Облік і контроль вексельних операцій: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дослідження, викладені в дисертації, пройшли апробацію шляхом обговорення і отримали позитивну оцінку науковців на конференціях: міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2003” (м. Дніпропетровськ, 20-24 січня 2003 р.); міжнародній науково-практичній конференції “Наука і освіта 2004” (м. Дніпропетровськ, 10-25 лютого 2004 р.); другій Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку “Зимові читання, присвячені ідеям проф. П.П. Німчинова та проф. І.В. Малишева” (м. Житомир, 25 лютого 2004 р.).

Облік і контроль вексельних операцій: структура, зміст і обсяг дисертаційної роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел та додатків. Основний зміст викладений на 209 сторінках друкованого тексту, в тому числі 17 таблиць, 14 рисунків. В роботі наведено 16 додатків на 44 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 254 найменування і займає 19 сторінок.

Облік і контроль вексельних операцій: список опублікованих праць за темою дисертації

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 6 наукових статей обсягом 3,9 друк. арк. та 3 тези доповідей на науково-практичних конференціях обсягом 0,4 друк. арк.; в інших публікаціях (підручниках і навчальних посібниках), написаних у співавторстві, особисто автору належить 0,2 друк. арк.

Підручники та навчальні посібники

 1. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів./ За редакцією проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с., у т.ч. автора – 0,2 друк. арк.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Мошенський С.З. Трактування векселя в обліково-економічній літературі // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 147-153. (0,6 друк. арк.).
 2. Мошенський С.З. Питання обліку операцій з векселями в різних літературних джерелах // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 1 (23). – С. 158-169. (1 друк. арк.).
 3. Мошенський С.З. Вексельний обіг та його облік в Україні: історичний аспект // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 148-158. (1,1 друк. арк.).
 4. Мошенський С.З. Наукова новизна в дисертаціях з вексельних операцій // Науково-технічна інформація. – 2003. – № 3. – С. 31-35. (0,4 друк. арк.).
 5. Мошенський С.З. Облікова політика відображення операцій з векселями // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 173-178. (0,4 друк. арк.).
 6. Мошенський С.З. Облікова оцінка векселів // Вісник СНУ ім. В. Даля. – 2004. – № 3 (73). – С. 67-73. (0,4 друк. арк.).

Тези доповідей

 1. Мошенський С.З. Історія виникнення векселя // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 56-59. (0,2 друк. арк.).
 2. Мошенський С.З. Автоматизація обліку векселів: вимоги до програмного забезпечення // Друга Всеукраїнська наукова конференція, присвячена видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 52-53. (0,1 друк. арк.).
 3. Мошенський С.З. Класифікація векселів з урахуванням потреб обліку // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С. 57-58. (0,1 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Вексельні операції” за посиланням:

РубрикаВекселі

Всі матеріали на тему “Цінні папери” за посиланням:

РубрикаЦінні папери

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог