Облік і контроль страхування майна

Облік і контроль страхування майна

Бібліографічний опис

Заремба О. В. Облік і контроль страхування майна : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Олексій Вікторович – Київ, 2005. – 25 с.

Анотація

В дисертації висвітлені питання удосконалення обліку та контролю операцій майнового страхування в страхових компаніях України.

 • Визначено основні проблеми страховиків та напрями їх вирішення.
 • Критично оцінено існуючу організацію та методологію обліку і контролю операцій страхування щодо їх відповідності сучасним вимогам управління.
 • З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано інтегрування всіх видів господарського обліку операцій страхування в єдиній системі на основі використання новітніх комп’ютерних технологій.
 • В роботі розглянуто основні методологічні механізми обліку страхової діяльності.
 • На основі узагальнення світового досвіду та існуючої практики висловлено пропозиції щодо удосконалення методики обліку страхових операцій, а саме: запропоновано удосконалення методик обліку та контролю страхових платежів, операцій перестрахування, формування страхових резервів і виплат страхових відшкодувань виходячи з єдиного підходу до обліку операцій страхування.
 • Досліджено методи оцінки технічних резервів страхових компаній і обґрунтовано застосування методу “pro rata temporis” в практичній роботі, що відповідає характеру надання страхової послуги.
 • Результатом дослідження контролю операцій страхування є створена модель управління за місцями прийняття рішень та з урахуванням новітніх тенденцій – контролінгу, що є дієвим механізмом комплексного контролю.
 • Автором запропоновано алгоритм поточного контролю операцій страхування і методика контролю якісних та кількісних результатів діяльності страхової компанії, що сприяє фінансовій стабільності і знижує ризик банкрутства страховиків та є надійним гарантом для страхувальників щодо профілактики збиткам.

Ключові слова

страхування, облік, контроль

Облік і контроль страхування майна: актуальність теми

Розвиток соціально-орієнтованої економіки в Україні передбачає поліпшення добробуту кожного громадянина. Цьому напрямку розвитку країни підпорядковані всі важелі державотворення, включаючи державне і недержавне страхування майна фізичних і юридичних осіб. Дослідження показують, що страхування майна в Україні здійснюється, відповідно до чинного законодавства спеціальними страховими компаніями, заснованими на різних формах власності. Розпочалося формування ринку страхових послуг, спрямованого на посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій і громадян.

Генеральною гіпотезою дослідження обраної теми є припущення, що управління майновим страхуванням має значні вади, які призводять до банкрутства страхових компаній і завдання збитків страхувальникам. Недоліки управління страховою діяльністю пов’язані з невирішеними питаннями її обліку і контролю, зокрема, інформаційного забезпечення попереднього і поточного контролю економічних відносин між страховиками і страхувальниками.

Доходи від страхування в Україні за період 1999-2003 рр. зросли з 927 млн. грн. до 9130 млн. грн., тобто більш ніж в десять разів, а у порівнянні з 2002 роком в 2003 році сума страхових премій зросла більше ніж на 210 %, при цьому операції майнового страхування займають близько 70,0 %, що свідчить про пріоритетність цього виду страхування. В той же час, за результатами проведеного дослідження 19,0 % загальної кількості страхових компаній України виявилися збитковими, що у більшості випадків пов’язано із зростанням операційних витрат, недостатнім засновницьким капіталом та іншими причинами. Не повністю проводиться відшкодування за договорами страхування (рівень страхових виплат склав 860 млн. грн. в 2003 році і знизився до 9,4 % відносно рівня власних премій), що призводить до некерованих коливань страхових платежів та виплат, втрати коштів страхувальниками і зниження частки класичного страхування в Україні.

Таким чином,

прозорість страхового ринку і розвиток страхової діяльності залежить від раціонального управління нею, зокрема, найважливішими її функціями – обліком і контролем.

Проведені дослідження організації обліку і контролю страхування показали, що в сучасній економічній літературі вирішуються локальні питання (економічна природа страхування, облік операцій страхування, звітність тощо), хоч при цьому діють різні економічні і соціальні
фактори у суспільстві.

Враховуючи динамічні процеси розвитку соціально-економічних відносин в країні необхідно продовжувати комплексне дослідження страхової діяльності, що обумовлює актуальність проведеного дослідження та його загальноекономічне значення.

Облік і контроль страхування майна: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про страхування”. Тема дисертації є складовою науково-дослідної роботи Київського національного торговельно-економічного університету за темою “Методологічні аспекти підвищення ефективності функціонування страхового ринку” в частині дослідження контролю фінансово-господарських процесів та їх використання в практичному інструментарії страхової діяльності, удосконалення методики поточного контролю операцій страхування, в тому числі майнового, номер державної реєстрації 0104U000920 (довідка Київського національного торговельно-економічного університету від “11” січня 2005 року № 21/49).

Облік і контроль страхування майна: мета і завдання дослідження

Полягає в поглибленні теоретичних засад та розробці методологічних рекомендацій щодо удосконалення обліку і контролю операцій майнового страхування на технічній базі ПЕОМ з урахуванням досвіду міжнародних стандартів обліку, з метою їх спрямування на більш ефективне використання наявних фінансових ресурсів та забезпечення соціальних потреб населення.

Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи на дослідження поставлені такі завдання:

 • визначити тенденції розвитку сучасного страхового ринку України та потенційні вимоги до методології обліку і контролю в управлінні реалізацією страхових продуктів на внутрішньому і зарубіжному ринках;
 • дослідити стан обліку і контролю операцій майнового страхування, виявити недоліки в організації і методології, встановити їх причини та розробити пропозиції, спрямовані на удосконалення системного обліку в інформаційному забезпеченні управління страховою компанією;
 • вивчити процес реалізації страхового продукту за етапами життєвого циклу з метою спрямування обліку і контролю на ефективне використання наявних ресурсів;
 • дослідити методологію обліку і контролю реалізації страхового продукту на відповідність її вимогам управління страховою компанією з використанням комп’ютерної мережі АРМ;
 • визначити організаційно-методологічні концепції обліку і контролю операцій майнового страхування в оперативному забезпеченні та прогнозуванні діяльності із застосуванням економіко-математичного моделювання і комп’ютерних технологій.

Облік і контроль страхування майна: о’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є діяльність суб’єктів страхового ринку України, які відповідно до законодавства України здійснюють підприємницьку діяльність, пов’язану із захистом майнових інтересів громадян і юридичних осіб у разі настання страхових випадків та їх фінансово-економічна діяльність за період 1999 – 2003 рр.

Предметом дослідження обрано методологію обліку і контролю операцій страхування майна в страхових компаніях, як інформаційної системи управління реалізацією страхових продуктів в умовах формування ринкової економіки.

Облік і контроль страхування майна: методи дослідження

Методи дослідження, які застосовувалися в дисертації ґрунтуються на діалектичному методі наукового пізнання. У процесі дослідження стану обліку і контролю операцій майнового страхування застосовувалися такі методичні прийоми, як аналіз і синтез (для виявлення основних напрямків розвитку страхування); абстрагування (для визначення суттєвих і несуттєвих чинників, що впливають на функціонування страхових компаній); документалістики (становлення достовірності досліджуваної інформації); моделювання – для розробки загальної та прикладної моделі контролю операцій майнового страхування; впровадження результатів у практичну діяльність страхових компаній. В процесі дослідження також використовувалися індукція та дедукція, розрахунково-аналітичні та інші методичні прийоми. Обробка кількісної інформації, яка отримана в процесі дослідження, апробація розроблених наукових рекомендацій та економіко-математичне моделювання здійснювалися за допомогою ПЕОМ з використанням пакетів Microsoft Excel, 1С:Підприємство 7.7.

Інформаційною базою дослідження є:

 • законодавство,
 • нормативно-правові акти з питань підприємницької діяльності, обліку і контролю,
 • наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених-економістів,
 • матеріали симпозіумів і конференцій.

Фактографічна інформація, використана в процесі досліджень, охоплює офіційні дані державних статистичних органів України, облікову і звітну інформацію 100 страхових компаній України.

Облік і контроль страхування майна: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в особисто розроблених дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо удосконалення обліку і контролю операцій майнового страхування.

Основними науковими результатами, що одержані в результаті дослідження і виносяться на захист, є:

вперше:

 • розроблено рекомендації до інтеграції всіх видів обліку в комп’ютерному середовищі на основі класифікації послуг майнового страхування і реалізовано технологію інформаційного забезпечення прийняття оперативних рішень за центрами відповідальності, практичне застосування якої передбачає надання можливості страховику коригувати свою діяльність для досягнення ним стратегічних цілей із поточним контролем оперативної діяльності в реальному масштабі часу;
 • запропоновано алгоритм перспективного контролю прибутку страхової компанії, метою якого є виявлення і використання резервів зростання доходів та їх прогноз на наступний період з урахуванням моделі оптимального страхового портфеля, що є важливим знаряддям фінансового моніторингу як на стадії встановлення планів, так і в процесі їх виконання;

удосконалено:

 • класифікацію послуг майнового страхування, основною рисою якої є системний підхід до визначення й розмежування об’єктів страхування, цілісний вигляд та ієрархічна структура, що дозволяє оперативно відображати в обліку інформацію про виникнення надзвичайних подій та відповідно застосовувати управлінські рішення з метою попередження збитків;
 • механізми взаємодії відділів страховика та алгоритм забезпечення зворотного зв’язку між всіма його рівнями з використанням ПЕОМ, що підвищує продуктивність використання ресурсів і оперативність прийняття управлінських рішень;
 • методику поточного контролю операцій страхування, в тому числі майнового, за допомогою якого проводиться поетапний контроль реалізації страхового продукту, відбувається попередження страхових випадків, зниження ризиків збитковості, що дозволяє суттєво розширити обсяг роботи контрольних служб, підвищити оперативність і адресність контрольних заходів;

дістала подальший розвиток:

 • методологія обліку операцій майнового страхування із застосуванням розширеного аналітичного обліку на рахунках страхових платежів та страхових виплат за методом нарахування, яка сприяє контролю відповідальності страхової компанії, дозволяє оперативно управляти реалізацією страхового продукту;
 • організація контролю операцій майнового страхування відповідно до центрів відповідальності за місцями прийняття рішень та з урахуванням новітніх тенденцій – контролінгу, що є дієвим механізмом комплексного контролю, сприяє зниженню втрат на всіх етапах життєвого циклу страхового продукту;
 • методика контролю якісних та кількісних результатів діяльності страхової компанії із використанням інтегрованої інформаційної бази управління, що сприяє фінансовій стабільності і знижує ризик банкрутства страховиків та є надійним гарантом для страхувальників щодо профілактики збиткам.

Облік і контроль страхування майна: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що розроблені в дисертації рекомендації та пропозиції, сформульовані як результат проведеного дослідження, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку і контролю операцій майнового страхування, сприяють розвитку та оптимізації обліку, підвищують інформативність його даних, раціоналізують облік, надають інформацію для ефективного управління діяльністю страхової компанії.

Запропоновані методичні розробки автора з організації і методології обліку операцій майнового страхування за центрами відповідальності впроваджено у роботі закритого акціонерного товариства “Міжрегіональна страхова компанія “Надра”” (довідка від 05.11.2002 р. №021105/48).

Практичні рекомендації з удосконалення первинної документації, маршрутна технологія документування реалізації страхового продукту, запропонована номенклатура статей майнового страхування, процедури аналізу і контролю економічної інформації використовуються на даному підприємстві, в закритому акціонерному товаристві “Форум” (довідка від 27.09.2004 р. № 43/65) та в закритому акціонерному товаристві “Київ-Енерго-Поліс” (довідка від 27.09.2004 р. № 41/6).

Розроблена модель інтегрованого обліку операцій страхування лягла в основу комплексу АРМів “Fort:PolicyXP” програмного продукту 1С:Підприємство 7.7, використання якого рекомендується до впровадження в обліку і контролі страхових компаній (довідка товариства з обмеженою відповідальністю “Лабораторія Форт”, від 01.09.2004 р. № 040901/25-Зф).

Рекомендації щодо поточного контролю операцій майнового страхування прийняті до практичного використання компанією групи “Asstra AG” “Асстра Україна” (довідка від 10.04.2004 р. № 927) в частині контролю попереджувальних заходів настання страхових випадків із транспортуванням вантажів.

Облік і контроль страхування майна: особистий внесок дисертанта

Полягає у одноосібно виконаному науковому дослідженні, в котрому викладено авторський підхід щодо вирішення важливого наукового завдання – удосконалення методології та організації обліку і контролю операцій майнового страхування в страхових компаніях. У науковій праці [10], створеній у співавторстві, особистим здобутком дисертанта є рекомендації щодо використання програмних продуктів для аналізу господарської діяльності; у науковій праці [11] особистим здобутком дисертанта є рекомендації щодо відображення розрахункових операцій з використання ПЕОМ. З наукових праць, опублікованих в співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї і положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Облік і контроль страхування майна: апробація результатів дисертації

Проводилася експериментальним впровадженням у страхових компаніях України за участю автора. Основні результати дослідження оприлюднені у доповідях:

 • на конференціях професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2001-2002 рр. (Київ, 2003 р.);
 • науково-практичних конференціях Фінансової академії при Уряді РФ “Використання програмних продуктів в освітньому процесі” (Москва, 2001 р., 2003 р., 2004 р.);
 • науково-практичній конференції Черкаського державного технологічного університету “Теорія і практика сучасної економіки” (Черкаси, 2004 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції національного університету водного господарства та природокористування “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (Рівне, 2004 р.).

Облік і контроль страхування майна: структура та обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 163 сторінки. Дисертація містить 57 таблиць, 68 рисунків, 7 формул та 14 додатків, а також список використаної літератури (209 найменувань).

Облік і контроль страхування майна: список опублікованих праць за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 11 наукових праць, загальним обсягом 17,66 друк. арк.
(з них особисто автору належать у фахових виданнях – 6 праць, загальним обсягом 1,49 друк. арк.; у збірниках матеріалів вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій – 3 праці обсягом 0,62 друк. арк.; 2 праці – у співавторстві).

У фахових виданнях:

 1. Заремба О.В. Облік резервів та контроль за їх формуванням. // Вісник ЗІДМУ. Держава та регіони. Економіка і підприємництво. – Запоріжжя: 2004. − № 3. − С. 80-84 (0,22 д.а.).
 2. Заремба О.В. Облік страхових платежів і його удосконалення у страховиків. //Бухгалтерський облік і аудит – К.: – № 6. – С. 3-8 (0,26 д.а.).
 3. Заремба О.В. Організація фінансового контролю при майновому страхуванні. //Зб. наук. праць. КНТЕУ. Економіка і підприємництво: стан та перспективи: – К.: 2004. – 297 с., С. 273-280 (0,30 д.а.).
 4. Заремба О.В. Особливості організації обліку операцій страхування та його удосконалення. //Вісник НУВГП. Економіка ч. 2. – Рівне: 2004., – 319 с., С. 44-51 (0,25 д.а.).
 5. Заремба О.В. Облік страхових послуг із застосуванням комп’ютерних технологій. //Вісник КНТЕУ -К.: – № 3. – С. 101-106 (0,24 д.а.).
 6. Заремба О.В. Особливості методології проведення інвентаризації дебіторської заборгованості. //Вісник КНТЕУ -К.: 2001. – № 6. – С. 164-167 (0,23 д.а.).

В інших виданнях:

 1. Заремба О.В. Методологічні особливості аудиту страхових компаній // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика сучасної економіки”. – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 292-295 (0,13 д.а.).
 2. Заремба А.В. Страхование предпринимательских рисков //Доклады и выступления учасников четвертой научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2004.– 220 с. – С. 144-149 (0,37 д.а.).
 3. Заремба А.В. Интегрированная база данных учета страховых услуг //Новые информационные технологии в образовании //Доклады и выступления учасников третьей научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2003. – 260 с. – С. 228-232 (0,25 д.а.).
 4. Заремба А.В., Таранов А.В. Решение для анализа хозяйственной деятельности предприятий // Доклады и выступления учасников второй научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2001. – С. 75-80 (0,13 д.а.).
 5. Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. и др. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины. Учебное пособие – М.: 1С, 2002. – 523с. (15,3 д. а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Страхова діяльність” – за посиланням:

РубрикаСтрахова діяльність

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог