Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України

Бібліографічний опис

Жиайло Г. І. Методичні засади бухгалтерського обліку в установах Національного банку України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Єремян Олена Михайлівна – Київ, 2005. – 17 с.

Анотація

Дисертація присвячена актуальним проблемам удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової і управлінської звітності в установах Національного банку.

 • У роботі узагальнено результати і окреслено переваги реформованої системи бухгалтерського обліку, виявлено існуючі проблеми застосування облікового інструментарію.
 • Розкрито недоліки застосування окремих принципів фінансової звітності та методик обліку фінансових інструментів.
 • Проведено узагальнення методик обліку фінансових інструментів Національного банку, процедур формування фінансової та управлінської звітності і запропоновано їх вдосконалити з урахуванням міжнародних стандартів фінансової звітності та Директиви Європейського Союзу.
 • Розроблені практичні рекомендації щодо вдосконалення банківського законодавства, покращення методик обліку банківських операцій та процедур складання звітності.

Ключові слова

Національний банк України, фінансові інструменти, фінансова звітність, управлінська звітність, обліковий інструментарій, принципи бухгалтерського обліку, методики обліку, бухгалтерський облік

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: актуальність теми дослідження

У державному регулюванні економічних процесів в Україні Національний банк України виконує важливі функції. Потребу в оперативному перегляді стратегії і тактики його діяльності зумовлюють практичні кроки на шляху інтеграції України у Європейський Союз. Через відповідні монетарні механізми та інструменти Національний банк реалізовує грошово-кредитну політику, підтримує ліквідність та фінансову стійкість банківської системи, а відтак – економіку держави загалом.

Ефективність цих процесів суттєво залежить від якості рішень, що приймаються на підставі значного обсягу оперативної інформації, основна частина якої формується в системі бухгалтерського обліку.

Відповідно до вітчизняного законодавства Національний банк України встановлює порядок ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності в банках України, тобто виступає в ролі методолога обліку для банківської системи.

При побудові методик обліку банківських операцій Національний банк враховує норми і правила вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. З огляду на специфіку діяльності Національний банк України як центральний банк держави, обираючи напрями реформування бухгалтерського обліку, виходив з того, що методики обліку банківських операцій мали відповідати вітчизняним обліковим нормам та не суперечити міжнародним правилам.

Через вдосконалені в процесі реформування процедури бухгалтерського обліку на підставі реальних показників стану активів, зобов’язань і капіталу формується фінансова та управлінська звітність. Це позитивно впливає на характер управлінських рішень, сприяє забезпеченню стабільності грошової одиниці України, банківської системи та цінової стабільності загалом з урахуванням коливань фінансових ринків і політичних обставин.

Втім, вітчизняні та міжнародні правила бухгалтерського обліку не повністю відповідають цілям і завданням, які вирішуються в процесі діяльності Національного банку. Регулювання потребують операції Національного банку з переоцінки активів і зобов’язань, визнання доходів і витрат та формування капіталу. Для цього необхідно адаптувати вітчизняне законодавство з питань регулювання бухгалтерського обліку в установах Національного банку до законодавства Європейського Союзу, тобто законодавства, яке регулює діяльність центральних банків.

Стан вивчення проблеми

Проблеми бухгалтерського обліку в банківських установах досліджуються окремими авторами, але здебільшого тільки в контексті процедур здійснення банківських операцій. Переважну більшість публікацій присвячено практичним питанням організації та методик обліку операцій, наближенню їх до міжнародних норм, правил, принципів. Зокрема це праці вітчизняних авторів, а саме: М.С.Демкович, В.Б.Кириленка, Л.М.Кіндрацької, В.І.Ричаківської, П.М.Сенища. У Росії проблему бухгалтерського обліку в банківських установах активно опрацьовують О.В.Бєлік, М.П.Бобильова, І.В.Ларіонова, М.І.Люльков, А.В.Тютюнник, В.С.Чаусов, О.Б.Ширинська, Ю.М.Юденков.

Позитивний вплив на вдосконалення процесу реформування бухгалтерського обліку мають дослідження в галузі загальної теорії і практики обліку, висвітлені в працях багатьох вітчизняних і зарубіжних учених, зокрема, Ф.Ф.Бутинця, С.Ф.Голова, В.Г.Лінника, Г.Г.Кірейцева, М.В.Кужельного, М.Р.Метьюса, В.Ф.Палія, Я.В.Соколова, В.В.Сопка, Є.С.Хендриксона, М.Г.Чумаченка, В.Г.Швеця, А.Яругової.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій з питань обліку в банках, бракує цілісних комплексних досліджень бухгалтерського обліку та фінансової звітності в банківській системі загалом, а теоретичні та практичні аспекти становлення та вдосконалення бухгалтерського обліку в Національному банку не досліджувалися взагалі. Практично відсутні публікації, пов`язані з особливостями обліку операцій Національного банку, регулюванням обсягу його капіталу, розрахунками з Державним бюджетом, обчисленням депозитної емісії.

Для методичної підтримки функціонування реформованої моделі бухгалтерського обліку, вдосконалення облікових процедур з метою оцінки діяльності Національного банку з урахуванням її ризиків необхідні фундаментальні наукові напрацювання, присвячені комплексному вивченню бухгалтерського обліку в банківській сфері та Національному банку зокрема.

Потребує остаточного розв`язання проблема функціонування системи бухгалтерського обліку в єдності видів звітності: фінансової, управлінської, фіскальної, статистичної. Особливої актуальності набувають практичні питання складання управлінської звітності, адже до цього часу бракує спеціальних досліджень в області формування облікової політики з орієнтацією на потреби управління банком та забезпечення прозорості звітної інформації.

Актуальність викладених аспектів та недостатній рівень опрацювання методологічних і практичних проблем бухгалтерського обліку в Національному банку за умови реформування облікової системи визначили вибір теми дисертаційної роботи.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету за темою „Удосконалення бухгалтерського обліку і економічного аналізу на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні” (державний реєстраційний номер 0100U006874). У межах наукової програми автором проведено дослідження методичних засад бухгалтерського обліку, облікового інструментарію як основи вдосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: мета і завдання дослідження

Метою роботи є комплексне дослідження правових, теоретико-методологічних, методичних і практичних питань бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються установами Національного банку, а також розроблення основних напрямів їх удосконалення. Відповідно до поставленої мети визначено такі завдання дисертаційного дослідження:

 • узагальнити результати реформованої системи бухгалтерського обліку в банківській системі України та в Національному банку;
 • дослідити особливості методик бухгалтерського обліку операцій Національного банку;
 • вивчити чинні методики бухгалтерського обліку операцій Національного банку та виявити ті, що потребують правового та нормативного врегулювання;
 • обґрунтувати напрями вдосконалення методик бухгалтерського обліку операцій Національного банку та окреслити засоби їх практичної реалізації;
 • розробити пропозиції з удосконалення Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку та змісту нормативно-правових актів з питань обліку операцій Національного банку;
 • проаналізувати стан активів, зобов’язань, капіталу Національного банку та розробити пропозиції щодо встановлення нормативного значення його капіталу;
 • виокремити проблеми розкриття інформації у фінансовій звітності та надати конкретні рекомендації щодо забезпечення її повноти та прозорості.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: о’єкт і предмет дослідження

Об`єктом дослідження є операції Національного банку.

Предметом дослідження є теоретичні засади та методики обліку операцій Національного банку.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: методи дослідження

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання: спостереження – під час вивчення операцій центральних банків європейських країн і Національного банку України; порівняння – під час встановлення спільних та відмінних рис чинних методик обліку операцій Національного банку та центральних банків інших країн; аналізу та синтезу – при опрацюванні методики складання та аналізу звітності. Теоретико-методологічну основу дисертації становить аналіз змісту вітчизняних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів фінансової звітності. У дисертації використовувалися законодавчі та нормативні акти України, що регламентують питання бухгалтерського обліку і звітності в банківській сфері, наукові праці, роботи провідних вітчизняних та зарубіжних учених, матеріали науково-практичних конференцій, періодичні видання, фінансова звітність Національного банку України, а також власні публікації автора.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в обґрунтуванні методично-практичної бази функціонування системи бухгалтерського обліку в Національному банку та розробленні практичних рекомендацій з її удосконалення. Наукову новизну дисертаційної роботи визначають такі положення:

уперше:

 • сформовано цілісну концепцію функціонування системи бухгалтерського обліку в Національному банку з метою оптимізації облікового процесу;
 • доведено необхідність активізації аналітичної функції бухгалтерського обліку в частині контролю емісійних коштів на етапах їх розміщення та залучення. Запропоновані автором конкретні зміни до окремих законодавчих і нормативних актів забезпечать однозначне тлумачення процедури сплати дивідендів Національним банком, удосконалення механізму розрахунку депозитної емісії та сприятимуть посиленню контролю за резервними фондами банкнот і монет;

удосконалено:

 • методику розрахунку реалізованого результату переоцінки активів і зобов`язань в іноземній валюті (банківських металах) у зв`язку із зміною курсу гривні до іноземних валют та банківських металів: доведено, що реалізований результат слід визначати тільки при зміні валютної позиції;
 • процедуру розподілу фінансового результату діяльності Національного банку: доведено, що для підвищення ефективності діяльності Національного банку частину фінансового результату слід спрямовувати на формування загальних резервів. У такий спосіб можливо сформувати фонд покриття від’ємного фінансового результату Національного банку за умови його виникнення;
 • методику обчислення податків та інших обов’язкових платежів до бюджету: доведено, що платежі до Державного бюджету необхідно перераховувати тільки за підсумками звітного року під час розподілу фінансового результату Національного банку;
 • механізм наближення податкової звітності до фінансової шляхом розгляду в теорії бухгалтерського обліку фінансової звітності як складової бухгалтерської звітності;

набуло подальшого розвитку:

 • питання організації та ведення бухгалтерського обліку в установах Національного банку. Розширено коло об`єктів бухгалтерського обліку: до об’єктів обліку віднесено позитивну (зобов’язання) та негативну (вимоги) різницю нереалізованої переоцінки монетарних інструментів Національного банку в іноземній валюті (банківських металах). Запропоновано з балансової та позабалансової частин Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку вилучити рахунки, які виконують тільки контрольну функцію, та ввести їх до складу меморандних рахунків. Це забезпечить виконання практичних завдань на основних етапах аналізу діяльності Національного банку як центрального банку держави;
 • встановлення зв’язку між процедурами обліку операцій та розкриттям інформації про них у фінансовій та управлінській звітності: під час запровадження облікових процедур запропоновано виходити із методу деталізації інформації, яка має розкриватись у звітності. Це підвищить якість та оперативність інформації для прийняття тактичних і стратегічних рішень;
 • обґрунтування системи бухгалтерського обліку як основи формування фінансової, управлінської та податкової звітності.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: практичне значення одержаних результатів

Основні результати дослідження забезпечують вдосконалення методики і практики системи бухгалтерського обліку операцій Національного банку та процедури розкриття інформації у фінансовій та управлінській звітності. Наукові положення, розроблення, висновки, що виносяться на захист, опрацьовані автором самостійно. Розроблені методологічні підходи і практичні рекомендації враховані:

 • Комітетом Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності під час підготовки змін до законодавчих актів України (довідка № 06-10/10-375 від 22.03.2005),
 • Національним банком – при підготовці нормативно-правових актів з питань обліку кредитів та строкових депозитів (довідка № 12-213/423-2550 від 17.03.2005),
 • Державним казначейством України – при запровадженні операцій за міжбанківськими розрахунками при входженні в систему електронних платежів Національного банку (довідка № 21-09/820-8755 від 22.12.2004).

Результати дисертаційного дослідження використовуються Львівським банківським інститутом:

 • при складанні навчальних програм та методичного забезпечення з дисциплін „Облік операцій Національного банку України”, „Облік та аудит в банках”,
 • при проведенні курсів перепідготовки працівників банківських та фінансових установ у Регіональному центрі підвищення кваліфікації і перепідготовки,
 • написанні наукових статей, підготовці навчально-методичних посібників (довідка № 01-15/234 від 22.03.2005).

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: апробація результатів дисертації

Основні положення дисертації пройшли апробацію на:

 • Всеукраїнській науково-практичній конференції „Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України” (м. Суми, 25 – 26 листопада 2004 р.);
 • міжнародній конференції „Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття” (м. Львів, 26 – 27 квітня 2001 р.),
 • міжнародній конференції „Обліково-аналітичні системи суб`єктів господарської діяльності в Україні” (м. Львів, 25 – 26 березня 2005 р.).

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Обсяг дисертації становить 178 сторінок друкованого тексту, містить 23 таблиці на 11 сторінках, 27 рисунків на 12 сторінках, список використаних джерел становить 163 найменування. Дисертація має 18 додатків.

Методичні засади бухгалтерського обліку в установах НБУ: список публікацій з темою дисертації

Основні положення дисертаційного дослідження викладені у 10 наукових працях, загальний обсяг опублікованого матеріалу яких становить 2,54 друк. арк., з них 7 опубліковано у наукових фахових виданнях (1,73 друк. арк.), 3 – в інших виданнях (0,81 друк. арк.).

У наукових фахових виданнях:

 1. Жигайло Г. Джерела фінансування капіталовкладень //Вісник Національного банку України. – 1996.- № 3. – С.12. – 0,11 друк. арк.
 2. Жигайло Г. Деякі особливості бухгалтерського обліку в банківських установах України //Вісник Національного банку України. – 1997, квітень. – С.38. – 0,18 друк. арк.
 3. Жигайло Г. Розмежування фінансового та податкового обліку //Вісник Національного банку України. – 1998, серпень. – С.11 – 13. – 0,33 друк. арк.
 4. Жигайло Г. Оцінка активів та зобов`язань, концепція теперішньої вартості // Вісник Національного банку України. – 2002, лютий. – С.25–27. – 0,4 друк. арк.
 5. Жигайло Г. Необхідність і результати реформи системи обліку банків //Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – № 4. – С.17–19. – 0,27 друк. арк.
 6. Жигайло Г. Фінансові інструменти: визнання та оцінка //Вісник Національного банку України. –2005, січень. – С.12–13. – 0,21 друк. арк.
 7. Жигайло Г.І. Зближення фінансової та податкової звітності – запорука підвищення контролю за достовірністю фінансової і фіскальної інформації та запобіганню зловживанням у сфері оподаткування. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Транскордонне співробітництво, ринкова інфраструктура та фінансово-інвестиційна діяльність: Збірник наукових праць. – Вип.6 (XXXVII)/ НАН України. Ін. регіональних досліджень. Редкол.: відпов. ред., акад. НАН України М.І.Долішній. – Львів, 2002. – С.552 –555. – 0,19 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Жигайло Г.І. Повнота та достовірність економічної інформації – запорука ефективної діяльності банку // Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 26 – 27 квітня 2001 р. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка,  2001. – С. 228 –235. – 0,24 друк. арк.
 2. Жигайло Г.І. Проблеми застосування окремих основоположних принципів бухгалтерського обліку банками України. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 – 26 листопада 2004 р.). – Суми: УАБС, 2004. – С.77 –81. – 0,25 друк. арк.
 3. Жигайло Г.І. Розкриття інформації у фінансовій звітності банків відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку // Обліково-аналітичні системи суб`єктів господарської діяльності в Україні: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції 25 – 26 березня 2005 р. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – С. 211 –214. – 0,36 друк. арк.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація обліку в банках” – за посиланням:

РубрикаОрганізація обліку в банках

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог