Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції

Бібліографічний опис

Заремба О. О. Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Заремба Ольга Олександрівна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

В дисертаційній роботі визначено основні проблеми швейного виробництва та напрями їх вирішення.

 • Досліджено стан і розвиток теорії обліку витрат та формування собівартості продукції.
 • Критично оцінено їх організацію та методологію щодо відповідності сучасним вимогам управління швейними підприємствами.
 • З метою підвищення оперативності та достовірності обліково-економічної інформації запропоновано єдину інтегровану базу даних на основі використання новітніх комп’ютерних технологій.
 • Розроблена класифікація виробничих витрат.
 • Обґрунтовано необхідність впровадження удосконаленого нормативного обліку, організованого за місцями виникнення витрат і центрами відповідальності.
 • Подано рекомендації щодо вдосконалення обліку прямих та непрямих витрат швейного виробництва, їх розподілу та віднесення на собівартість продукції досліджуваної галузі.
 • Рекомендовано впровадження маршрутної технології документування відповідно технологічного процесу.
 • Досліджено теоретичні, методичні та практичні питання щодо процесу калькулювання собівартості швейної продукції.
 • Доведено доцільність нормативного попередільного калькулювання собівартості продукції.
 • Розроблено пропозиції щодо удосконалення організації та методики аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції.
 • Математично описано аналітичні процедури аудиту для встановлення кількісного взаємозв’язку між витратами, їх визначальними факторами та управлінням діяльністю підприємства.

Ключові слова

швейне виробництво, облік, аудит, витрати виробництва, прямі непрямі витрати, собівартість, калькулювання

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: актуальність теми дослідження

Ринкова орієнтація економіки характеризується більш детальним та вимогливим ставленням до питань прибутковості виробничої діяльності суб`єктів господарювання. Становлення ринку передбачає виробництво конкурентоспроможної продукції як за якістю, так і ціною, що неможливо без ґрунтовного дослідження аспектів формування собівартості, як основи ефективного використання ресурсного потенціалу.

Істотна роль в розвитку вітчизняного виробництва відводиться швейній продукції, яка є найбільш конкурентноздатною серед товарів легкої промисловості. Обсяг виробництва швейних виробів в 2003 році склав 1 001 500 тис. грн., що на 40,5 % більше ніж в 1999 році, і займає близько третини обсягу випуску легкої промисловості. Швейне виробництво є соціально вагомим, адже воно має забезпечувати населення високоякісною швейною продукцією, задовольняти матеріальні потреби людей з урахуванням специфіки попиту, повніше використовувати трудові ресурси в районах важкої металургії тощо. Розвиваючись прискореними темпами, швейна промисловість залучає в цей процес суміжні підгалузі та відіграє істотну роль у міждержавних відносинах. За цих умов, наукові дослідження, що сприяють розвитку швейного виробництва, можна визначити як пріоритетні.

Аналіз теорії та практики управління виробництвом показав, що собівартість вітчизняної швейної продукції значною мірою формується без достатнього врахування економічного змісту, призначення й функціональної ролі кожного з виду витрат, що відбивається на зниженні попиту. В цих умовах вирішити проблему розвитку та економічного зростання швейних підприємств неможливо без удосконалення системи управління, зокрема, таких функцій як облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції.

Стан вивчення проблеми

Проблемам розвитку та удосконалення обліку і аудиту виробничих витрат та формування собівартості продукції присвячено велика кількість наукових праць відомих вітчизняних та зарубіжних учених: Аксьоненка А.Ф., Білухи М.Т., Бланка І.О., Бородкіна О.С., Бутка А.Д., Бутинця Ф.Ф., Валуєва Б.І., Герасимовича А.М., Голова С.Ф., Друрі К.,
Завгороднього В.П., Кужельного М.В., Косміної Р.М., Лапухіна В.М., Митрофанова Г.В., Мниха Є.В., Нападовської Л.В., Новиченка П.П., Озерана В.О., Осадчого Ю.І., Палія В.Ф., Пушкара М.С., Саблука П.Т., Савчука В.К., Сопка В.В., Фостера Дж., Хорнгрена Ч.Т., Чумаченка М.Г., Шевчука В.О., Шеремета А.Д. та інших.

Незважаючи на значні здобутки в дослідженнях цих учених, проблема практичного впровадження та удосконалення обліку і аудиту витрат саме для швейного виробництва розкрита недостатньо. У зв’язку з цим виникає необхідність подальшого їх вивчення відповідно до нових соціально-економічних відносин, що відбуваються в Україні. Викладене вище дозволяє висунути генеральну гіпотезу дослідження з обраної теми, зміст якої полягає у припущенні, що розробка методологічних рекомендацій на основі системного підходу до обліку і аудиту виробничих витрат дозволить виявити приховані недоліки й резерви, можливі шляхи оптимізації собівартості швейної продукції, які сприятимуть підвищенню ефективності діяльності підприємств і зростанню національної економіки. Важливість викладених проблем, необхідність їх глибокого теоретичного дослідження і практичного обґрунтування для підприємств швейної галузі визначили вибір теми наукової роботи, мету, структуру та напрямки, обумовили її актуальність.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Визначається Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність”. Дисертаційне дослідження проводилося у межах науково-дослідних робіт Київського національного торговельно-економічного університету і є складовою теми “Створення системної моделі аналітико-статистичного забезпечення вивчення процесів товарообігу в ринкових умовах” в частині створення моделі інтегрованої бази даних для швейних підприємств на основі трьохрівневої мережі АРМ, номер державної реєстрації 0104U000918.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій і пропозицій з удосконалення методології обліку і методики аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції відповідно до національних і міжнародних стандартів, передових технологій виробництва на основі застосування ПЕОМ з метою більш ефективного використання ресурсів та випуску високоякісної продукції. Відповідно до цільової спрямованості дисертаційної роботи поставлені такі завдання:

 • визначити місце та роль швейного виробництва в національній економіці України, тенденції його розвитку та потенційні вимоги до методології обліку і методики аудиту формування конкурентоспроможної продукції для внутрішнього і зовнішнього ринків;
 • дослідити економічну сутність витрат та їх класифікацію, розглянути формування собівартості продукції в системі управління швейним підприємством;
 • обґрунтувати вплив організаційно-технологічних особливостей швейного виробництва на побудову обліку і аудиту виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції;
 • дослідити стан обліку і аудиту виробничих витрат, виявити недоліки в організації і методології, встановити причини та розробити пропозиції, спрямовані на їх удосконалення;
 • визначити організаційно-методологічні концепції обліку і аудиту в інформаційному забезпеченні прогнозування і попередження непродуктивних витрат із застосуванням економіко-математичного моделювання і сучасних комп’ютерних технологій.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є господарська діяльність швейних підприємств України.

Предмет дослідження – організація і методологія обліку та аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: методи дослідження

Методологічними засадами дисертаційної роботи є діалектичний метод пізнання, який охоплює загальні і спеціальні прийоми дослідження економічних процесів, а також системний підхід у аналізі та проектуванні методичного забезпечення обліку і аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції. В процесі дослідження застосовувалися такі методичні прийоми, як аналіз і синтез (для виявлення основних напрямків розвитку швейного виробництва); абстрагування (для визначення чинників, що впливають на поведінку витрат); документалістики (для встановлення достовірності досліджуваної інформації); розрахунково-аналітичні прийоми (при проведенні розрахунків та побудови таблиць, графіків, діаграм); моделювання (для розробки загальної та прикладної моделі обліку та аудиту витрат), узагальнення і реалізації результатів (при формуванні висновків і пропозицій) та інші методичні прийоми. Під час виконання роботи проведене дослідження організації і методології обліку та аудиту 181-го швейного підприємства України (різних форм власності). Обробка кількісної інформації та апробація розроблених наукових рекомендацій здійснювалися за допомогою ПЕОМ з використанням пакетів Microsoft Office, 1С:Підприємство 7.7.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в розроблених особисто дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо удосконалення організації і методології обліку і аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції із використанням комп’ютерних технологій та економіко-математичного моделювання. Основними положеннями, які виносяться на захист, є:

вперше розроблено та запропоновано:

 • теоретико-методичні засади комплексної автоматизації управління підприємством на основі використання єдиної інтегрованої бази даних та трьохрівневої мережі АРМ із виділенням місць виникнення витрат та центрів відповідальності, практичне застосування якого передбачає надання можливості швейним підприємствам коригувати свою діяльність для досягнення стратегічних цілей та провадити поточний контроль діяльності в реальному часі;
 • оперограму документального оформлення матеріалів відповідно до виділених центрів відповідальності, що дозволяє узгодити порядок руху первинних документів та делегувати повноваження і відповідальність конкретним виконавцям та структурним підрозділам;
 • методологічні принципи визначення мінімального рівня матеріалів, незавершеного виробництва і готової продукції та розкрою матеріалів за висотою настилів із врахуванням бракованих полотен, використання яких дозволяє виявити резерви зниження собівартості продукції;

удосконалено:

 • організацію зведеного обліку, шляхом застосування нормативного попередільного методу за центрами відповідальності, який у поєднанні із використанням автоматизованих вихідних форм дає можливість виявити результати роботи кожного з центрів, здійснювати оперативний контроль відхилень від норм та попереджати їх безпосередньо в місцях виникнення;
 • методологічні принципи проведення аудиту виробничих витрат та формування собівартості продукції із врахуванням оцінки ризику, суттєвості досліджуваного об’єкта, типу аудиторської вибірки, що дає змогу уніфікувати процес аудиту та збільшити його дієвість;
 • механізм збалансування виробничо-збутової політики швейних підприємств, що передбачає отримання економічного ефекту за рахунок скорочення непродуктивних витрат;

дістали подальший розвиток:

 • класифікація витрат за рахунок впровадження нових елементів групування – за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності;
 • склад статей непрямих витрат, їх розподіл на змінну та постійну складову, визначення зв’язку із базами розподілу, що сприяє підвищенню достовірності облікових даних, оперативності контролю за їх рівнем;
 • методологія нормативного обліку виготовлення швейної продукції на основі застосування розроблених машинограм “Промірочна відомість”, “Карта на розкрій”, “Маршрутний лист”, “Відомість витрат матеріалів на виробництво продукції” та інші, що дає можливість оперативно визначати витрати виробництва та групувати відхилення за видами продукції, причинами і центрами відповідальності;
 • система оперативно-виробничого планування, використання якої підвищує ефективність управління виробництвом через визначення його складу й послідовності етапів, кількості ресурсів, строків виконання, розподілу функцій по виконавцях, розрахунку показників завантаження устаткування, продуктивності праці, витратомісткості, беззбитковості одиниці швейної продукції та інших.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що розроблені в дисертації рекомендації та пропозиції, спрямовані на збагачення практики конкретними методиками обліку і аудиту, сприяють їх розвитку та оптимізації, підвищують оперативність, інформативність та достовірність даних, що дає можливість своєчасно виявляти та використовувати внутрішньовиробничі резерви швейних підприємств.

Пропозиції автора щодо обліку і аудиту виробничих витрат та формування собівартості швейної продукції, впроваджено у практику роботи підприємств: ВАТ Вінницька швейна фабрика “Динамо” м. Вінниця (довідка № 101/07-03 від 23.07.2004 р.), ЗАТ “Епос” м. Київ (довідка № 03/040928 від 28.09.2004 р.), ПП “Альянс-В” м. Київ
(довідка № 01-163 від 20.07.2003 р.), ТОВ “Лабораторія Форт” м. Київ (довідка № 03072204в від 22.07.2003 р.), ТОВ “Мисливець” м. Київ (довідка № 127/05 від 22.05.2003 р.) та ТОВ “Орізон груп” м. Київ (довідка № 73 від 05.10.2004 р.), а також отримано свідоцтво про реєстрацію авторського права, видане Державним департаментом інтелектуальної власності (№ 10311 від 22.06.2004 р.).

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: особистий внесок здобувача

Наукові результати дослідження, викладені у дисертації, отримані автором особисто. У науковій праці [8], створеній у співавторстві, особистим здобутком дисертанта є узагальнення підходів до обліку витрат на виробництво; у науковій праці [9] особистим здобутком дисертанта є рекомендації щодо обліку виробничих витрат та формування собівартості продукції з використанням ПЕОМ. З наукових праць, опублікованих в співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї і положення, які є результатом особистих здобутків дисертанта.

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: апробація результатів дисертації

Проводилася експериментальним впровадженням на швейних фабриках України за участю автора. Основні результати дослідження оприлюднені і отримали схвальну оцінку у доповідях на:

 • всеукраїнській студентській науковій конференції Київського національного торговельно-економічного університету “Проблеми фінансів, обліку, аналізу та контролю в умовах реформування економіки України (м. Київ, 2001 р.),
 • конференції професорсько-викладацького складу Київського національного торговельно-економічного університету за підсумками науково-дослідної роботи за 2001-2002 рр. (м. Київ, 2003 р.);
 • міжнародних науково-практичних конференціях Фінансової академії при Уряді РФ “Використання програмних продуктів в освітньому процесі” (м. Москва, 2001 р., 2003 р., 2004 р.);
 • науково-практичній конференції Черкаського державного технологічного університету “Теорія і практика сучасної економіки” (м. Черкаси, 2004 р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції Українського державного університету водного господарства та природокористування “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу України в контексті євроінтеграції” (м. Рівне, 2004 р.).

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: структура і обсяг дисертації

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 175 сторінок, дисертація містить 59 таблиць, 37 рисунків та 15 додатків, а також список використаної літератури (223 найменування).

Облік і аудит виробничих витрат та формування собівартості продукції: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових робіт загальним обсягом 16,94 друкованих аркуша, з них особисто автору належить 4 роботи у фахових виданнях загальним обсягом 1,14 д. а., 4 тези у збірниках матеріалів вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій загальним обсягом 0,65 д. а.

У фахових виданнях:

 1. Заремба О.О. Методичні підходи щодо оптимізації собівартості продукції// Вісник КНТЕУ. − К.: 2001. − № 6. − С. 160−164 (0,17 д. а.).
 2. Заремба О.О. Облік загальновиробничих витрат та його удосконалення на підприємствах швейної промисловості // Вісник ЗІДМУ. Держава і регіони. Економіка і підприємництво. − Запоріжжя: 2004. − № 3. − С. 84–91 (0,44 д. а.).
 3. Заремба О.О. Особливості обліку і контролювання витрат виробництва// Зб. наук. праць.КНТЕУ. Економіка і підприємництво: стан та перспективи. − К.: 2004. – 297 с., С. 273-280 (0,32 д.а).
 4. Заремба О.О. Система методів обліку витрат виробництва швейних підприємств //Вісник НУВГП. Економіка ч. 2. − Рівне: 2004., – 319 с.,
  С. 52−58 (0,21 д. а.).

В інших виданнях:

 1. Заремба О.А. Бюджетирование операционных и функциональных затрат на предприятиях швейной отрасли в системе программ “1С:Предприятие 7.7” // Доклады и выступления учасников четвертой научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, – 220 с. – С. 97 (0,13 д. а.).
 2. Заремба О.А. Интеграция учета в швейной промышленности с использованием информационных технологий// Доклады и выступления учасников третьей научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2003. – 260 с. – С. 241 (0,16 д. а.).
 3. Заремба О.О. Проблеми розвитку швейної промисловості України // Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Теорія і практика сучасної економіки”. − Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 292-295 (0,097 д.а.).
 4. Заремба О.А. Таранов А.В. Особенности организации учета затрат на производство и себестоимости реализованной продукции на Украине // Доклады и выступления учасников второй научно-практической конференции “Новые информационные технологии в образовании”. – М.: Финансовая Академия при Правительстве РФ, 2001. – 201 с. – С. 101 (0,20 д. а.).
 5. Чистов Д.В., Таранов А.В., Заремба О.А., Заремба А.В. Хозяйственные операции в компьютерной бухгалтерии 7.7 для Украины. Учебное пособие − М.: 1С, 2002. – 523с. (15,3 д. а.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог