Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України)

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів

Бібліографічний опис

Єремян О. М. Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів (на прикладі консервного виробництва України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Єремян Олена Михайлівна – Київ, 2005. – 17 с.

Анотація

Досліджено сутність прибутку як економічної категорії, розроблено та аргументовано конкретні рекомендації щодо вдосконалення методології обліку фінансових результатів, удосконалено форму Звіту про фінансові результати з врахуванням зазначених змін. Уточнено класифікацію витрат для цілей управління прибутком на основі вивчення і узагальнення зарубіжного та вітчизняного досвіду. Встановлено залежність прибутку від витрат, цін, обсягу реалізації, а також визначені оптимальні співвідношення між постійними і змінними витратами виробництва, ступінь підприємницького ризику; за допомогою методики визначення рівня беззбитковості змодельовано обсяг реалізації і витрати підприємства з метою одержання необхідного операційного прибутку; розроблено методику моделювання фінансового результату від реалізації продукції за допомогою показників операційного лівериджу.

Ключові слова

консервне виробництво, фінансовий результат, організація і методологія обліку, аналіз беззбитковості, операційний ліверидж

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: актуальність теми

Економічно позитивним результатом виробничо – фінансової діяльності підприємства є прибуток. Прибуток становить основу економічного розвитку підприємства і зміцнення фінансових відносин з партнерами.

У бухгалтерському обліку структура і порядок формування фінансового результату є одним із важливіших питань. Від того, наскільки раціонально ведеться облік фінансових результатів, залежить величина виплат у бюджет, розрахунки з акціонерами. Достовірна звітність про фінансові результати є об’єктивною основою для аналізу фінансового стану підприємства, його прибутковості. У цьому зв’язку дуже важливо, щоб у бухгалтерському обліку і звітності були достовірно відображені всі господарські операції підприємства, враховані всі доходи і витрати в розрізі видів його діяльності, галузеві особливості підприємства.

З’ясуванню природи, умов виникнення, змісту, функціям, видам, оцінці, механізму формування і відображення в бухгалтерському обліку фінансового результату діяльності підприємств приділяли значну увагу в своїх працях вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти у різні періоди часу. Вагомий внесок у дослідження цієї категорії зробили Х. Андерсен, А. Бабо, Л. Бернстайн, І. Бланк, О.Бородкін, С. Голов, І. Готліб, Д. Колдуелл, М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, В. Орлова, В. Палій, С. Панчишин, В. Пархоменко, М. Пушкар, В. Рігер, Я. Соколов, В. Сопко, І. Фаріон, І. Фішер, М. Чумаченко, Е. Хендріксен та інші.

Віддаючи належне розробкам вітчизняних та зарубіжних вчених, слід зазначити, що в питаннях обліку і аналізу фінансових результатів залишається чимало невирішених проблем, що потребують детального дослідження і розробки пропозицій для практичної діяльності. Недостатність методичного та методологічного забезпечення процесу обліку і аналізу фінансових результатів і викликана цим складність в обліку обумовили вибір теми дисертаційної роботи та її основні напрямки.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково – дослідних робіт Київського національного економічного університету і є складовою кафедральної науково – дослідної теми “Вдосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особисто автор підготувала підрозділ „Вдосконалення класифікації витрат і методології обліку фінансових результатів за видами діяльності підприємств консервного виробництва”.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: мета і задачі дослідження

Метою дисертаційної роботи є розробка обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення організації та методології обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємств консервного виробництва.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:

 • уточнення сутності прибутку і його економічної природи;
 • визначення теоретичних підходів щодо концепції формування прибутку як економічної категорії;
 • обґрунтування теоретичних підходів щодо відображення фінансових результатів в облікових системах;
 • виявлення впливу методів і принципів облікової політики на величину фінансових результатів;
 • удосконалення методики формування та обліку фінансових результатів;
 • визначення впливу методів обліку доходів на формування фінансового результату;
 • уточнення класифікації та поліпшення методології обліку витрат на підприємствах консервного виробництва;
 • визначення особливостей машинної обробки облікової інформації на ПЕОМ;
 • розробка більш досконалої методики економічного аналізу фінансових результатів;
 • обґрунтування досконалої методики оцінки і рівня безпеки операційної діяльності підприємств консервного виробництва.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є фінансово-господарська діяльність підприємств консервного виробництва.

Предмет дослідження – методологічні та методичні аспекти обліку і аналізу фінансових результатів діяльності підприємств.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: методи дослідження

Методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання, принцип історизму, застосований для дослідження прибутку як економічної категорії в ході історичного розвитку суспільства.

Для досягнення поставленої мети в роботі використані загальнонаукові і спеціальні методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, угруповання, аналогія, систематизація, порівняння; методи факторного аналізу, економіко–математичного моделювання.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: наукова новизна отриманих результатів

Полягає в комплексному обґрунтуванні підходів щодо організації та методології обліку і аналізу фінансових результатів підприємств з урахуванням галузевої специфіки.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному:

вперше :

 • запропоновано зміни в методиці формування і відображення в бухгалтерському обліку фінансових результатів за видами діяльності з урахуванням корегування рахунку 79 “Фінансові результати” і введення нових субрахунків;
 • розроблена схема розподілу обов’язків між функціональними службами підприємств консервного виробництва по проведенню економічного аналізу;

одержали подальший розвиток:

 • уточнені рекомендації щодо застосування більш раціональних методів обліку витрат для підприємств консервного виробництва;
 • визначення досконалішої методики обробки облікової інформації на ПЕОМ із використанням проблемно – орієнтованих систем програмування;
 • методика оцінки і рівня безпеки операційної діяльності підприємств консервного виробництва; змодельовано необхідний рівень операційного прибутку, розраховані темпи і напрямки зміни фінансового результату від реалізації на основі застосування показників операційного лівериджа;

удосконалено:

 • форму Звіту про фінансові результати, що більш повно відображає процес формування фінансових результатів підприємства, проміжні фінансові результати, кінцевий фінансовий результат (чистий прибуток);
 • методику обліку доходів на основі зарубіжного досвіду створення резервної системи підприємства;
 • класифікацію витрат для підприємств консервної промисловості.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: практичне значення отриманих результатів

Полягає в тому, що обґрунтовані в дисертації методологічні положення та теоретичні висновки й узагальнення є певним внеском у розробку методології обліку та аналізу фінансових результатів підприємства і можуть бути враховані при побудові облікової системи підприємств на сучасному етапі, при внесенні змін і доповнень до діючої облікової практики і методики аналізу.

Отримані в дисертації результати досліджень можуть бути використані у навчальному процесі при викладанні дисциплін „Фінансовий облік”, „Фінансовий аналіз”, „Особливості бухгалтерського обліку в галузях народного господарства”, розробці методичних посібників, а також підприємствами консервного виробництва.

Теоретичні результати досліджень використані в навчальному процесі кафедри „Облік у промисловості” Херсонського державного технічного університету (довідка № І 12-111/400 від 08.11.04 р.).

Впровадження і застосування на практиці розроблених у дисертації окремих елементів організації і методології обліку та аналізу фінансових результатів підприємствами консервної промисловості Херсонської області, зокрема ТОВ “Агро – Юг”, торгівельна марка “Пані Крістіна” (акт № 152 від 04.11.2004р.), ТОВ “Південний консервний завод дитячого харчування” (довідка № 215 від 04.11.2004м.), ТОВ “Планета – М” (довідка № 237/03 від 03.11.2004р.) та іншими, дозволить підвищити ефективність використання облікової і аналітичної інформації, приймати обґрунтовані оперативні рішення, здійснювати процеси контролю, аналізу і прогнозування прибутку.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: особистий внесок здобувача

Основні наукові результати дослідження, що виносяться на захист, є особистим авторським внеском у розробку обраної теми дисертаційної роботи. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, у дисертації використані лише ті ідеї і положення, які складають індивідуальний внесок автора.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: апробація результатів дисертації

Основні положення і висновки дисертаційного дослідження були викладені та обговорені на:

 • науково – практичній конференції „Міжнародне і міжрегіональне економічне співробітництво в Чорноморському басейні” (23-24 вересня 1999 р., м. Феодосія);
 • Міжнародній науково – практичній конференції „Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ сторіччя” (26-27 квітня 2001 р., м. Львів);
 • Всеукраїнській науково – практичній конференції молодих вчених „Бухгалтерський облік і фінансова звітність як інструменти контролю” (27 лютого 2003 р., м. Дніпропетровськ);
 • VІІ Міжнародній науково – практичній конференції „Наука і освіта ‘ 2004” (10-25 лютого 2004 р., м. Дніпропетровськ).

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: структура та обсяг роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 20 таблиць на 45 сторінках, 33 рисунки на 32 сторінках, 3 додатки на 7 сторінках, список використаних джерел 186 найменувань на 15 сторінках. Загальний обсяг дисертації складає 207 сторінок комп’ютерного тексту.

Організація і методологія обліку і аналізу фінансових результатів: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами проведеного дослідження опубліковано 8 наукових праць загальним обсягом 2,06 друкованих аркуша, з них 4 – в наукових фахових виданнях, 4 – в матеріалах конференцій.

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Еремян Е.М. Совершенствование классификации затрат предприятий консервного производства // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. – Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С.207- 210. ( 0,25 друк.арк.).
 2. Еремян Е.М. Методические аспекты анализа финансовых результатов // Экономика: проблемы теории и практики. Сборник научных трудов. Выпуск 185: В 4 т.Том ІІ.- Днепропетровск: ДНУ, 2003.- С.397-402. ( 0,37 печ.листов).
 3. Єремян О.М. Деякі аспекти методології обліку доходів // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету: Економічні науки. Частина ІІ. – Вип. 5. – Кіровоград: КДТУ, 2004. – С.124-132. ( 0,5 друк.арк.).
 4. Єремян О.М. Прибуток як економічна категорія // Вісник Технологічного університету Поділля, серія „Економічні науки”.- 2004. – Ч.2, Т.1 (59), №1. – С.191- 194. ( 0,25 друк.арк.).

 Публікації в інших наукових виданнях

 1. Еремян Е.М. Формирование и учёт финансовых результатов на предприятиях при принятии управленческих решений // Сборник научных трудов по материалам научно – практической конференции “Международное и межрегиональное экономическое сотрудничество в Черноморском бассейне”. – Одесса: Институт проблем рынка и экономико – экологических исследований НАН Украины.- 1999. – С.197 – 198. ( 0,06 друк.арк.).
 2. Труш В.Є., Кочубей М.Є., Єремян О.М. Бухгалтерський облік в Україні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку // Збірник тез по матеріалах міжнародної науково – практичної конференції „Бухгалтерський облік в Україні на початку ХХІ століття”. – Львів: ЛНУ. – 26- 27 квітня 2001р. – С.180 – 184. (0,31 друк.арк., в т.ч. 0,12 друк.арк., що належить автору).
 3. Еремян Е.М. Методические аспекты анализа финансовых результатов // Збірник тез по матеріалах всеукраїнської науково – практичної конференції молодих вчених „Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю”. – Дніпропетровськ: ДНУ, Інститут економіки. – 27 лютого 2003р. – С.27 – 28 ( 0,13 друк.арк.).
 4. Єремян О.М. Порівняльна характеристика фінансових результатів в облікових системах // Збірник тез по матеріалах VІІ Міжнародної науково – практичної конференції „Наука і освіта 2004”. – Том 17. Бухгалтерський облік і аудит. – Дніпропетровськ: Наука і освіта. – 2004. – С.30-32. ( 0,19 друк.арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати” – за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог