Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках

Бібліографічний опис

Ретюнських О. Б. Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Ретюнських Олена Борисівна – Харків, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертацію присвячено вдосконаленню теоретично-концептуальних засад організації та методики внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою в банках як основного елемента системи внутрішньобанківського контролю. Обґрунтовано концепцію внутрішнього аудиту банку, на основі якої розроблено методичні підходи до визначення об’єктів внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою і рекомендована їх диференціація на підставі інтегрованого підходу до управління активами і пасивами в іноземній валюті (управління валютним портфелем). Визначено основні принципи внутрішнього аудиту банку, його завдання, регламентне і правове забезпечення, виявлено основні комунікації діяльності служби внутрішнього аудиту, порядок і форма узагальнення результатів. Надано методику внутрішнього аудиту операцій кредитування корпоративної клієнтури в іноземній валюті. Розроблено концептуальну модель автоматизованої системи внутрішнього аудиту на основі сучасних інформаційних технологій. Основні результати дослідження рекомендовано до застосування в банках України.

Ключові слова

концепція, внутрішній аудит, банк, організація внутрішнього аудиту, методика, процес, процедури, операції з іноземною валютою в банку, операції кредитування

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: актуальність теми дисертації

Сучасний етап розвитку банківської системи України характеризується процесами її становлення і зміцнення, внаслідок чого відбувається концентрація банківського капіталу, розширення мережі банківських структур, видів фінансових послуг, використовуються нові методи і прийоми банківського менеджменту, посилюється взаємозв’язок і залежність банків один від одного. Разом з тим банки підпадають під більш пильний контроль з боку суспільства як регулятори грошового обігу і центри акумуляції грошових ресурсів і їх перерозподілу. Тому на цей час, з позиції банківського нагляду кожний банк України розглядається як об’єкт контролю, у якому, в свою чергу, повинна бути чітко налагоджена система внутрішнього контролю, що постійно оцінюється відповідно до розроблених внутрішніх і зовнішніх процедур. У цій ситуації неодмінною умовою удосконалення методів управління є повне використання внутрішніх можливостей банківських установ за допомогою створення дійової системи внутрішнього контролю та її постійної оцінки внутрішнім аудитом.

Аналіз стану системи внутрішнього контролю банків України та її основного елементу – внутрішнього аудиту підтверджує основну гіпотезу дисертаційного дослідження, яка полягає у тому, що відсутність принципово нового підходу до організації і методичного забезпечення системи внутрішньобанківського контролю, як однієї з основних управлінських функцій, негативно впливає на загальний рівень управління фінансово-господарською діяльністю кредитної установи і, зокрема, на ефективність управління системними ризиками при здійсненні операцій з іноземною валютою.

Стан вивчення проблеми

Вивчення робіт, що відображають ступінь дослідження внутрішнього аудиту, дозволило автору акцентувати увагу на підходах до формування внутрішнього аудиту і його процедур, які склалися як у російських, так і вітчизняних вчених під впливом науково-практичних розробок фахівців англо-американської школи: Доджа Р., Робертсона Дж., Лоббека Дж., Аренса Э., Адамса Р., Бойтона В., Долана Е. Дж., Б. Джона, Келла В., Коха Т., Коліна С., Рівуара Ж., Терлі С., Ратлиффа Р., Волліс В., виданих у 1993-1995 роках. Саме через орієнтованість зарубіжних теоретичних досліджень на розвинутий ринок перед вітчизняними фахівцями постають завдання оцінки доцільності впровадження та визначення ступеня адаптації цих рекомендацій до економіко-правового середовища України.

Певний вплив на вчених України має досвід наукових досліджень в області банківського аудиту, викладений в роботах російських колег: Данілевського Ю.А., Бурцева В.В., Закарая Ж.В., Лаврушина О.І., Макальської А.К., Суйца В.П., Терехова А.А., Усоскіна В.М, Щадилової С.Н.. Проблемам адаптації міжнародного досвіду до умов економіки перехідного періоду, формування вітчизняної школи внутрішнього аудиту, присвячені роботи Андрєєвої Л.Ф., Білухи М.Т., Дорош Н.І., Дмитренко І.М., Заруби О.Д., Зубилевич С.Я., Кирєєва О.І., Костирко Л.О., Мороза О.М., Коваль Л.С., Редька А.Ю., Рудницького В.С., Петрик О.А., Сухаревої Л.О.

Опубліковані ними роботи торкаються ключових аспектів економічного контролю, системи внутрішнього контролю, питань аудиту тих чи інших банківських операцій і напрямків діяльності, проблем банківського нагляду, регулювання і зовнішнього аудиту. Проте питання реалізації організаційно-методичного механізму внутрішньобанківського аудиту операцій з іноземною валютою в цих виданнях розкриті недостатньо і потребують подальшого дослідження відповідно до процесу реформування аудиту за національними і міжнародними стандартами, яке відбувається в Україні. Визначення вказаних проблем і практична потреба в їх рішенні зумовили вибір теми дисертації, її актуальність та значимість.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до загальної тематики наукових досліджень кафедри контролю і аналізу господарської діяльності Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського і передбачена планом науково-дослідної роботи університету з програми держбюджетної теми Д-99-2 “Проблеми управлінського обліку, контролю й аналізу в міжнародному бізнесі”, що виконувалася в 1999-2001 рр. (номер державної реєстрації 0199U001226) – автором систематизовано концептуальні положення щодо обґрунтування внутрішнього аудиту як основного елементу системи внутрішнього контролю; Д-2002-1 “Розробка теоретико-методологічних засад організаційного забезпечення оцінки внутрішнього контролю господарських систем”, 2002 – 2004 рр. (номер державної реєстрації 0102U002043) – розроблено та впроваджено підхід щодо оцінки системи внутрішнього контролю господарських систем.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: мета і завдання дослідження

Основна мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні необхідності удосконалення підсистеми внутрішнього аудиту в системі внутрішньобанківського контролю і розробці практичних рекомендацій з організації і методики внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою, як одного із стратегічних об’єктів комерційного банку.

Поставлена мета визначає зміст досліджень, що базуються на послідовному рішенні задач теоретичного, методологічного і практичного характеру, до яких належать:

 • розробка концептуальних основ внутрішнього аудиту в банках відповідно до міжнародних та національних стандартів внутрішнього аудиту;
 • розробка параметричної моделі операцій з іноземною валютою як предмету внутрішнього аудиту;
 • визначення підходів до модифікації інформаційного, регламентного і методологічного забезпечення для функціонування внутрішнього аудиту банку;
 • визначення й реалізація процесу внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система внутрішнього контролю вітчизняних банків.

Предметом дослідження є підсистема внутрішнього аудиту операцій кредитування в іноземній валюті корпоративної клієнтури в банках України.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: методи дослідження

Теоретичною і методологічною основою дисертаційного дослідження стали: праці вітчизняних і зарубіжних вчених з проблеми управління операціями з іноземною валютою в банку; фундаментальні дослідження в області контролю і аудиту; принципи Міжнародних та національних стандартів аудиту взагалі та внутрішнього аудиту зокрема; галузеві інструкції і нормативні документи; облікова та статистична інформації з офіційних джерел Національного банку України.

У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові методи пізнання:

 • логічні (при формуванні концепції внутрішнього аудиту банку, параметрів моделі внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою;
 • систематизації факторів, які впливають на процес внутрішньобанківського аудиту;
 • розробці методик внутрішньобанківського аудиту у формі моделей);
 • індукції і дедукції (при розробці етапів процесу внутрішнього аудиту, побудові моделі комунікаційних зв’язків в процесі внутрішньобанківського аудиту);
 • безпосереднє спостереження і анкетування (при оцінці системи внутрішнього контролю генеральної сукупності банків України);
 • аналіз (при оцінці ризику економічної діяльності міжнародного департаменту банку);
 • синтез (при формуванні внутрішньоаудиторських робочих документів для оцінки діяльності міжнародного департаменту банку, моделюванні методики внутрішньобанківського аудиту операцій кредитування в іноземній валюті).

З метою відокремлення елементів організаційного і методичного забезпечення внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою застосовувалися спеціальні методи дослідження – метод моделювання, угрупування і конкретизації; а для оцінки ступеня ризиків операцій банків з іноземною валютою – методи статистичного узагальнення, методи коефіцієнтного і порівняльного аналізу, графічний метод.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: наукова новизна отриманих результатів

В дисертаційній роботі на основі комплексного обстеження системи внутрішнього контролю банку та глибокого аналізу всіх її елементів науково-обґрунтовані рекомендації організаційного, інформаційного і методичного функціонування внутрішньобанківського аудиту, як необхідної умови для зниження ризиків по операціям банку з іноземною валютою.

Автором отримані наступні наукові результати:

 • вперше систематизовано концептуальні положення щодо обґрунтування внутрішнього аудиту банку як основного елементу системи внутрішньобанківського контролю. При цьому визначено структурні елементи концепції внутрішнього аудиту, встановлено взаємозв’язки і взаємозалежності між аудиторськими процедурами і етапами перевірки, що дало змогу одержати цілісну методику проведення внутрішньобанківського аудиту операцій з іноземною валютою (с.5-10);
 • удосконалено методичні підходи до формування аудиторської інформації для прийняття ефективних управлінських рішень при управлінні валютним портфелем банку та хеджуванні валютного ризику, яка дає змогу оптимізувати роботу відносно збору інформації необхідної ємкості (с.10-11);
 • запропоновано концептуальну модель внутрішнього аудиту в умовах комп’ютеризації обліково-контрольного процесу банку за допомогою компіляції АРМ аудитора і АРМ менеджера об’єкта аудиювання, яка дозволить обґрунтувати взаємозалежність інформаційних потоків від стану комунікаційних процесів банку (с.11);
 • запропоновано технологію складання звітності внутрішніх аудиторів, у якій мають бути резюмовані усі висновки й узагальнено рекомендації і конкретні пропозиції з ліквідації виявлених недоліків і порушень у роботі управління міжнародного департаменту з визначенням відповідальних осіб і терміну їх виправлення (с.13).

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що їх використання дає змогу:

 • системно підійти до внутрішнього аудиту в діяльності банківських установ,
 • раціонально організувати внутрішньобанківский аудиторський процес,
 • підвищити ефективність управлінського процесу операцій з іноземною валютою в банку через зважене управління ризиками.

До них відносяться:

 • організаційні регламенти, рекомендації щодо формування структури і складу служби внутрішнього аудиту,
 • обґрунтування основних етапів процесу внутрішнього аудиту міжнародного департаменту банку, які можуть впроваджуватись у практику роботи банків відповідно до напрямків концепції внутрішнього аудиту в Україні,
 • модель звітності аудиторів.

Наукові рекомендації та одержані результати, викладені в дисертації, визнано значущими в керівній діяльності АБ “Укргазпромбанк” м. Київ при розробці внутрішніх регламентів й стандартів внутрішнього аудиту, методики внутрішнього аудиту операцій кредитування в іноземній валюті, а також при організації процесу внутрішнього аудиту (довідка про впровадження № 001446 від 17.01.2003 р).

Розроблені автором рекомендації щодо створення служби внутрішньобанківського аудиту та планування її діяльності апробовано і впроваджено в АБ “Еліта”, м. Київ (довідка про впровадження № 2546 від 25.05.2003).

Методичні рекомендації та пропозиції, розроблені автором, використані в навчальному процесі Національного Центру підготовки банківських працівників у рамках програми підготовки внутрішніх аудиторів комерційних банків України (лист НБУ № 43-313/3430-9203 від 22.11.1999 р.) для  фахівців служби внутрішнього аудиту наступних банків: АК ПІБ “Укрексімбанк”, Укрсоцбанк, АППБ “Аваль”, КБ “Приватбанк”, АКБ “НАДРА”, АКБ “Інтеграл”, КАБ “Демарк”, АКБ “Полікомбанк”, АБ “Чернігівбанк”, ПУМБ, АБ “Донгорбанк”, в містах Києві, Чернігові і Донецьку при проведенні спеціалізованих курсів: “Організація і планування діяльності служби внутрішнього аудиту банку” і “Внутрішній аудит: практичні прийоми і процедури” (довідка про впровадження № 175 від 12.09.2003 р.).

Науково-практичні рекомендації автора щодо удосконалення підходів до побудови внутрішнього аудиту, організації процесу внутрішньобанківського аудиту та його технології операцій з іноземною валютою апробовано і впроваджено в представництво Барентс Груп в Україні (довідка про впровадження № 237 від 31.10.2003 р.)

Основні положення дослідження дисертанта було використано при викладанні дисципліни “Облік та аудит у банках” для студентів спеціальності 7.050.104 “Фінанси” на обліково-фінансовому факультеті Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського (довідка від 20.10.2003 р.).

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: особистий внесок дисертанта

Наукові положення, розробки та висновки дисертаційної роботи є результатом самостійно проведених досліджень автора з напряму удосконалення організаційного і методичного забезпечення процесу внутрішнього аудиту операцій з іноземною валютою департаменту міжнародних розрахунків банку.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: апробація результатів дисертації

Результати досліджень оприлюднені на науково-практичних конференціях:

 • Міжнародній науковій конференції “Проблеми і перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації”, присвяченої 100-річчу з дня заснування Національної гірничної академії України, (м. Дніпропетровськ, Національна гірнична академія, 21-22 травня 1999 р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Економіка сталого розвитку: погляд у ХХІ століття” (м. Донецьк, Донецький державний університет економіки і торгівлі, 1999 р.);

Окремі положення наукових досліджень, викладені в дисертації, доповідалися і були позитивно оцінені на наукових конференціях професорсько-викладацького складу Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського за результатами науково-дослідної роботи 1995-2004 року.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: структура і обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 175 сторінок друкованого тексту. Дисертація вміщує 19 таблиць, 24 рисунків, список використаних джерел із 191 найменування на 17 сторінках та 17 додатків на 67 сторінках.

Внутрішній аудит операцій з іноземною валютою в банках: публікації за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження у провідних наукових фахових виданнях, перелік яких затверджено ВАК України, опубліковано 9 наукових статей обсягом 2,3 д.а., з них особисто автору належить 2,09 д.а.

Статті у провідних фахових виданнях:

 1. Сухарева Л., Ретюнских Е. Внутренний аудит банка: значимость формирования нового знания о его концептуальных основах. // Бухгалтерский учет и аудит. – 2003. – № 9 – с. 60-64. Особистий внесок здобувача складає 0.16 др. арк. – систематизовано концептуальні положення щодо обґрунтування внутрішнього аудиту банку як основного елемента системи внутрішньобанківського контролю.

 2. Сухарева Л.О., Ретюнських О.Б. Внутрішній аудит в банках: тлумачення і визначення дефініцій. // Наукові праці Кіровоградського державного технічного університету. Економічні науки. Частина 1. – вип.4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – с. 34-37. Особистий внесок здобувача складає 0.1 др. арк. – обґрунтовано правомірність дефініції внутрішньбанківського аудиту в Україні.

 3. Ретюнських О.Б. Теоретико-методологічні основи планування внутрішнього аудиту комерційного банку. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. / Голов. ред. О.О. Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – Випуск 15, т. III. – с.206-213.

 4. Ретюнських О.Б. Комунікаційні процеси внутрішньобанківського аудиту в умовах трансформації грошово-кредитної системи в Україні. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 9. Том 1.- Донецьк: ДонДУЕТ, 1999. – с.210-215.

 5. Ретюнських О.Б. Проблеми становлення ф’ючерсного валютного ринку України. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк: ТОВ “КІТІС”, 1998. – с. 335-338.

 6. Ретюнських О.Б. Управління валютними ризиками. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування.- Донецьк: ТОВ “Лебідь”, 1998. – с. 192-193.

 7. Ретюнских Е.Б. Организационные аспекты создания службы внутрибанковского аудита в Украине. // Проблеми та перспективи розвитку економіки України в умовах ринкової трансформації: ЗБ.: Економічний вісник національної гірничної академії України, т.3. – Дніпропетровськ: РИК НГА України, 1999. – с. 198-202.

 8. Ретюнських О.Б. Проблеми аудиту і аналізу партнерських відносин комерційних банків і підприємств. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк: МП “Віта”, 1995. – с. 102-103.

 9. Ретюнських О.Б. Валютні взаємовідносини між банками і їх клієнтами по операціях купівлі-продажу валюти. // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. – Донецьк: МП “Віта”, 1996. – с. 131-133.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Валютні операції банку” за посиланням:

РубрикаВалютні операції банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог