Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України)

Облік і контроль виробничих запасів

Бібліографічний опис

Сайко О. В. Облік і контроль виробничих запасів (на прикладі підприємств молокопереробної промисловості України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Сайко Олена Василівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню і вдосконаленню обліку та контролю виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості. У дисертації досліджено тенденції розвитку та сучасні проблеми молокопереробної промисловості, вплив організаційно-технологічних особливостей на побудову обліку і контролю виробничих запасів. З урахуванням економічної сутності категорії “запаси” у дисертаційному дослідженні набула подальшого розвитку їх класифікація та функції. Запропоновано удосконалену класифікацію виробничих запасів для молокопереробних підприємств. Розроблено та обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення методики та організації обліку і контролю виробничих запасів. Висвітлено економічну сутність та методику обліку зворотних відходів, запропоновано розрахунок нормативної ціни молока відповідно до міжнародних і національних стандартів якості сировини. Розроблено конкретні рекомендації щодо організації та методики внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів для молокопереробних підприємств. Визначено методичні аспекти внутрішнього аудиту виробничих запасів з позицій його тлумачення як самостійної частини аудиторського контролю на молокопереробних підприємствах.

Ключові слова

молокопереробна промисловість, виробничі запаси, молочна сировина, заготівля, організація, методи обліку і контролю, зворотні відходи, внутрішньогосподарський контроль, оперативний контроль

Облік і контроль виробничих запасів: актуальність теми

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без виробництва конкурентоспроможної продукції та її реалізації на внутрішньому та зарубіжних ринках. Водночас основною передумовою здійснення господарської діяльності молокопереробних підприємств є достатній обсяг та раціональне використання виробничих запасів. Вирішення проблеми ефективного розвитку та зростання виробничого потенціалу молокопереробних підприємств потребує створення системи управління виробництвом, в основу якої має бути покладено формування інформації про виробничі запаси підприємства. Розробка та впровадження основних напрямів підвищення ефективності господарської діяльності молокопереробних підприємств передбачає вдосконалення обліку і контролю виробничих запасів, які забезпечують менеджерів і керівників належною інформацією для прийняття управлінських рішень.

Процес трансформації вітчизняної системи бухгалтерського обліку зумовив суттєву перебудову методології та організації обліку виробничих запасів молокопереробних підприємств. З переходом до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку значно розширилися можливості підприємств у виборі правил ведення облікової політики та методів обліку виробничих запасів. На сьогодні законодавчо не регламентується, яку систему обліку виробничих запасів слід обрати. Для того щоб правильно зробити вибір, потрібно добре усвідомлювати переваги тієї чи іншої системи для конкретного господарства. У зв’язку з цим особливо посилюються вимоги до бухгалтерського обліку в напрямі підвищення дієвості, аналітичності та оперативності отримуваної інформації про виробничі запаси з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

Вирішення цих питань потребує оновлення системи отримання інформації про виробничі запаси, використання нетрадиційних для вітчизняної облікової практики підходів щодо ефективного їх використання та оптимізації результатів діяльності підприємства через застосування принципів і методів бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Загальні питання обліку і контролю виробничих запасів висвітлювались у працях відомих вітчизняних учених-економістів. Значну увагу їм приділяли Бутинець Ф. Ф., Валуєв Б.І., Голов С. Ф., Жилкіна Л. В., Гуцайлюк З. В., Кужельний М.В., Єфіменко В.І., Кірейцев Г.Г., Лінник В.Г., Рудницький В.С., Ткаченко Н.М., Сопко В.В., Смоленюк П.С. Вагомий внесок у розвиток методологічних питань обліку виробничих запасів зробили зарубіжні вчені: Бейгельзімер М.Г., Безруких П.С., Білобжецький І.А., Білозерський Л.С., Виноградов В.В., Грунфест І.Л., Маргуліс А.Ш., Марченко О.К., Кондраков В.Б., Ліберман Л.В., Левін В.С., Луговий В.А., Новодворський В.Д., Розенберг Н.Я., Тішков І.Е., Цуркану В.І., Шеремет А.Д., Чечета А.П. Проте питання обліку виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості залишаються актуальними та потребують нагального вирішення.

Дослідження діючої методики обліку виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості свідчить про те, що вона не відповідає сучасним вимогам господарювання. Використання зарубіжних методик потребує їх пристосування до специфіки організації виробництва на вітчизняних підприємствах. До основних гальмівних чинників належать такі: використання застарілих галузевих нормативно-правових актів з обліку і контролю виробничих запасів; невідповідність вимогам нормативно-правовій базі відображення в обліку виробничих запасів; відсутність належного нормування використання виробничих запасів за цільовим призначенням, що в свою чергу, обмежує контрольні функції обліку. Крім того, потребують доопрацювання та удосконалення діючі форми документації з оперативного обліку виробничих запасів, зокрема їх рух у процесі виробництва, залишається невирішеною проблема низької автоматизації обробки облікової інформації.

Отже, тільки розв’язання цих завдань дасть змогу вийти на новий рівень побудови обліку і контролю виробничих запасів, значно підвищить їх роль в управлінні підприємницькою діяльністю. Наявність зазначених проблем та потреба вдосконалення діючої практики обліку виробничих запасів на молокопереробних підприємствах України обумовили вибір теми дослідження і доводять її актуальність.

Облік і контроль виробничих запасів: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертацію виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету за темою: “Удосконалення обліку і контролю в галузях економіки” (номер державної реєстрації 0103U004766). Особистий внесок полягає у запропонованій та уточненій методиці аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів для молокопереробних підприємств.

Облік і контроль виробничих запасів: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в удосконаленні методики та організації бухгалтерського обліку і контролю виробничих запасів молокопереробних підприємств для забезпечення їх ефективного функціонування в сучасних умовах господарювання.

Для досягнення означеної мети в процесі дослідження було поставлено такі завдання:

 • уточнити економічну сутність категорії “запаси” та їх застосування в обліковому процесі на молокопереробних підприємствах;
 • розробити та обґрунтувати більш раціональну класифікацію виробничих запасів молокопереробних підприємств;
 • визначити специфічні особливості підприємств молокопереробної промисловості та їх вплив на методику і організацію обліку та контролю виробничих запасів;
 • оцінити сучасний стан обліку і контролю виробничих запасів та розробити рекомендації щодо їх удосконалення;
 • уточнити економічну сутність зворотних відходів та їх вплив на собівартість продукції молокопереробних підприємств;
 • удосконалити методику аналітичного та синтетичного обліку зворотних відходів;
 • визначити шляхи вдосконалення організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів та розробити методику його застосування на молокопереробних підприємствах.

Облік і контроль виробничих запасів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є система обліку і контролю виробничих запасів на молокопереробних підприємствах. Дослідження проводились на прикладі підприємств молокопереробної промисловості Київської, Кіровоградської, Черкаської та Житомирської областей.

Предметом дослідження виступає методика та організація обліку і контролю виробничих запасів на молокопереробних підприємствах.

Облік і контроль виробничих запасів: методи дослідження

Дисертаційне дослідження проводилось із застосуванням діалектичного підходу до вивчення сучасного стану обліку і контролю виробничих запасів. В процесі дослідження організації і методики обліку виробничих запасів на молокопереробних підприємствах були  використані загальнонаукові методи пізнання: поєднання абстрактного й конкретного, індукція, дедукція, аналіз і синтез, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дисертації застосовувались такі методичні прийоми: огляд, документальна перевірка, техніко-економічні розрахунки, аналітичні групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.

Інформаційною базою дослідження є праці вітчизняних і зарубіжних вчених з теорії, організації та методики обліку й контролю виробничих запасів, фінансового менеджменту, економіки молочного виробництва, економічного аналізу, законодавчі акти, нормативні документи, довідкові, інструктивні, методичні матеріали та рекомендації міністерств і відомств, матеріали органів статистики, періодичні видання, матеріали науково-практичних конференцій.

Облік і контроль виробничих запасів: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в розроблених рекомендаціях і пропозиціях, спрямованих на удосконалення методики обліку і контролю виробничих запасів на молокопереробних підприємствах.

Основні результати проведеного дослідження, які становлять наукову новизну, характеризуються такими теоретичними та практичними положеннями:

вперше запропоновано:

 • нові форми первинної документації, застосування яких дасть змогу підвищити рівень обліку і контролю використання виробничих запасів на підприємствах.

одержали подальший розвиток: 

 • методика синтетичного та аналітичного обліку, зокрема відкриття відповідних рахунків, призначених для відображення виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості;
 • методика і організація обліку транспортно-заготівельних витрат з метою посилення контролю за формуванням вартості молочної сировини;
 • алгоритм автоматизованого розрахунку дотацій, що забезпечить на практиці молокопереробних підприємств значне підвищення достовірності та оперативності облікових процедур;
 • рекомендації щодо впливу організаційно-технологічних особливостей молочного виробництва на побудову системи обліку і контролю виробничих запасів;

удосконалено:

 • класифікацію виробничих запасів молокопереробних підприємств через визначення оптимальної структури та їх групування за різними класифікаційними ознаками для потреб фінансового обліку;
 • методику обліку і контролю зворотних відходів та їх вплив на рівень собівартості молочної продукції;
 • методику оцінки списання виробничих запасів у виробництво із застосуванням методу нормативних затрат;
 • чинну систему внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів та запропоновано його оптимальні організаційні форми для підприємств молокопереробної промисловості;
 • організацію заготівлі молочної сировини на молокопереробних підприємствах, зокрема вибір форми заготівлі безпосередньо на місці, тобто у виробника, що дасть можливість посилити контроль її надходження та забезпечить оперативність відображення в обліку за якісними показниками.

Облік і контроль виробничих запасів: практичне значення одержаних результатів дослідження

Полягає в побудові якісно нової методики обліку виробничих запасів з метою раціонального використання виробничих ресурсів та забезпечення оперативного контролю за формуванням собівартості молочної продукції.

Результати проведеного дослідження можуть бути використані при розробці галузевих методичних рекомендацій щодо обліку виробничих запасів на підприємствах молокопереробної промисловості та виборі їх облікової політики.

Основні результати дисертаційної роботи знайшли відображення та практичне застосування в діяльності досліджених молокопереробних підприємств, що підтверджено відповідними довідками. Зокрема:

 • розроблено методичні рекомендації з обліку і контролю виробничих запасів, а саме методику формування вартості молочної сировини, яку  використовують у практичній діяльності ТОВ “Молкомцентр” (м. Кіровоград, довідка від 15.06.2004 р. № 14);
 • прийнято до впровадження пропозиції, що стосуються методики обліку та розподілу транспортно-заготівельних витрат, удосконалення контролю руху молочної сировини в практичній діяльності ЗАТ “Маловисківський молочний комбінат” (м. Мала Виска, довідка від 20.06.2004 р. № 8),
 • прийнято до впровадження рекомендації щодо класифікації виробничих запасів, методичні рекомендації із застосування робочого Плану рахунків для відображення інформації про виробничі запаси у практичній діяльності ЗАТ “Перший Київський молочний завод” (м. Київ, довідка  від 7.06.2004 р. № 04/804);
 • в практичній роботі ДП “Молочний завод” ТОВ Молочна фабрика “Рейнфорд” використовують запропоновану методику обліку та контролю використання зворотних відходів (м. Житомир, довідка № 16/034 від 10.06.2004 р.)

Теоретичні положення, викладені в дисертаційній роботі, застосовують у навчальному процесі Кіровоградського національного технічного  університету (м. Кіровоград) при підготовці навчально-методичних матеріалів для викладання курсів: “Фінансовий облік”, “Інформаційні системи обліку” (довідка від 14.06.2004 р. № 18).

Облік і контроль виробничих запасів: апробація результатів дослідження

Основні положення і результати дослідження доповідалися й обговорювалися:

 • на Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми теорії і практики обліку, аудиту, аналізу та шляхи їх вирішення” (м. Севастополь, 6 – 8 травня 2003 р.),
 • на міжнародній науково-методичній    конференції   “Технології   ХХІ   століття”     (м. Алушта,    8 – 14 вересня 2003 р.),
 • на міжнародній науково-теоретичній конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” (м. Тернопіль, 12 березня 2004 р.),
 • на міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності” (м. Київ, 19 – 20 травня 2004 р.).

Облік і контроль виробничих запасів: структура та обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 204 сторінки друкованого тексту. Дисертація містить 20 таблиць на 9 сторінках, 28 рисунків на 18 сторінках, 28 додатків на 63 сторінках. Список використаних джерел містить 226 найменувань і викладений на 18 сторінках.

Облік і контроль виробничих запасів: публікації за темою дисертації

За підсумками дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових праць загальним обсягом 2,33 д. а., із них 5 – у наукових фахових виданнях – 1,8 д. а., 4 – у матеріалах конференцій – 0,53 д.а.

У наукових фахових виданнях:

 1. Сайко О.В. Облік та організація заготівлі молочної сировини.// Наук. праці Кіровоградського державного технічного ун-ту. Економічні науки. Ч. І. Вип. 4. – Кіровоград: КДТУ, 2003. – С. 399 – 403.- 0,2 д.а.
 2. Сайко О.В. Особливості складу та класифікації виробничих запасів (на прикладі підприємств молочної промисловості). // Бухгалтерський облік і аудит. 2003. № 9. – С. 36 – 40. – 0,4 д.а.
 3. Сайко О.В. Галузеві особливості молочної промисловості та їх вплив на облік виробничих запасів// Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наук. праць. Вип. 6 (37) / Наук. ред. І.К. Бондар. – К.; 2004. – С. 69 – 72. – 0,3 д.а.
 4. Сайко О.В. Документальне оформлення руху виробничих запасів молокопереробних підприємств.// Зб. наук. праць ПДАТА. Вип. 12. /За ред. докт. с. г. наук., проф. Академіка МАНЕВ, ректора ПДАТА М. І. Бахмата. –Кам’янець-Подільський; 2004. С. 221 – 224. – 0,3 д.а.
 5. Сайко О.В. Економічна сутність та організація обліку зворотних відходів (на прикладі підприємств молочної промисловості) // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. № 7 – С. 17 – 23. – 0,6 д.а.

В інших виданнях:

 1. Сайко О.В., Олійник А.А. Сучасний стан економічного розвитку та привабливість інвестицій у молокопереробну промисловість// Технологій ХХІ століття: Зб. наук. статей за матеріалами 10-ї міжнародної науково-методичної конференції в 3 – х томах. Том 1/ Під ред. доктора техн. наук, проф. Захарова Н.В. – Суми: СНАУ, 2003. – С. 158 – 161 (0,16 д. а., особисто здобувачеві належить 0,08 д.а.).
 2. Сайко О.В. Формування первинної вартості сировини в молокопереробній промисловості// Тези Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми теорії і практики, аудиту і аналізу та шляхи їх вирішення”. – Севастополь: СевНТУ, 2003. – С. 84 – 86. – 0,13 д.а.
 3. Сайко О.В. Особливості обліку транспортно-заготівельних витрат молокопереробних підприємств // Зб. наук. праць Міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення економічного механізму функціонування аграрних підприємств в умовах невизначеності”. – К.: КНЕУ, 2004. – С. 555 – 558. – 0,2 д.а.
 4. Сайко О.В. Особливості організації обліку відходів молокопереробних підприємств // Тези доповідей Міжнародної науково-теоретичної конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” – Тернопіль: 2004. – С. 100 – 101. – 0,12 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Виробничі запаси” за посиланням:

РубрикаЗапаси виробничі

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог