Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств

Бібліографічний опис

Разборська О. О. Облік і аудит формування та руху статутного капіталу відкритих акціонерних товариств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Разборська Олена Олександрівна – Київ, 2004. – 23 с.

Анотація

Дисертаційна робота присвячена аналізу теоретичних і методологічних засад бухгалтерського обліку, внутрішнього і зовнішнього аудиту операцій із формування та зміни статутного капіталу ВАТ. За результатами групування вимог законодавства розроблено параметричні моделі статутного капіталу для цілей обліку, незалежного і внутрішнього контролю. Вперше розроблено методичне забезпечення внутрішнього аудиту статутного капіталу ВАТ. На основі формалізації розміру статутного капіталу на різних етапах його руху розроблено методику оцінки вартості чистих активів товариства, надано рекомендації щодо оцінки справедливої вартості внесків учасників, на підставі чого удосконалено техніку бухгалтерського обліку і форми фінансової звітності.

У дисертації обґрунтовано нові методичні підходи до проведення аудиту операцій зі статутним капіталом, розроблено концептуальну модель внутрішнього аудиту цих операцій, надані пропозиції щодо моделювання обліку і аудиту статутного капіталу з використанням інформаційних технологій. Основні результати дослідження були використані на практиці у роботі корпоративного управління ВАТ Вінницького регіону, обов’язкового аудиту ВАТ в Україні.

Ключові слова

статутний капітал, параметри статутного капіталу, модель статутного капіталу, вартість чистих активів, справедлива вартість, суттєвість, внутрішній аудит, методика аудиту, комп’ютерний аудит

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: актуальність теми

В умовах глобалізації світового господарства, які визначаються розвитком міжнародних економічних відносин, створенням транснаціональних, спільних підприємств, об’єктивним критерієм визнання місця і ролі національної економіки України є поява різних форм власності і господарювання, серед яких найбільшого значення для економіки країни набули відкриті акціонерні товариства. Економічною (та правовою) базою їх функціонування є статутний капітал, який у подальшій діяльності стає правовим регулятором по зобов’язаннях товариства та його учасників, а також економічним гарантом платоспроможності.

На сьогодні в Україні операції зі статутним капіталом є недостатньо врегульованими. Неузгодженість норм чинного законодавства, нормативних документів бухгалтерського і податкового обліку, відсутність методичного забезпечення оцінки розміру статутного капіталу за критеріями справедливої вартості і вартості чистих активів актуалізують вибір теми дослідження. Найбільшої уваги в дослідженні приділено проблемам обліку операцій по формуванню і зміні статутного капіталу відкритих акціонерних товариств, неупередженого підтвердження достовірності оцінки капіталу незалежним аудитом, що є обов’язковим для відкритих акціонерних товариств.

Стан вивчення проблеми

Дослідження сучасних науковців – Г. Менк’ю, Ч. Гіла, В.В. Ковальова, І.Й.Яремко та інших присвячені в основному капіталу як економічній категорії, або як предмету фінансового аналізу. Але більшість дослідників не приділяє належної уваги саме статутному капіталу, розглядаючи його як елемент власного капіталу. Аналогічним є розгляд цього питання в інших виданнях з обліку та аудиту. Такі автори як Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний, В.В. Сопко, С.Ф. Голов, В.М. Костюченко, В.М. Пархоменко, В.Г. Лінник, М.С. Пушкар, Г.П. Журавель, Ю.Я. Литвин, В.Г. Мельник, Н.М. Грабова розглядали проблеми обліку не акцентуючи увагу на облікових проблемах статутного капіталу. У виданнях із аудиту зарубіжні та вітчизняні вчені –Дж. Робертсон, Дж.К. Лоббек, В.В. Скобара, В.Д. Андреєв, Н.І. Дорош, О.Ю. Редько, О.М. Губачова, С.І. Зубілевич, А.Д. Шеремет, В.Я. Савченко також висвітлюють питання щодо організаційного та методичного забезпечення процедур аудиту без персоніфікації предмету перевірки, у тому числі й статутного капіталу та операцій з ним.

Відсутність єдиних організаційних і методичних підходів до бухгалтерського обліку, зовнішнього та внутрішнього аудиту статутного капіталу в системі управління відкритими акціонерними товариствами, недостатній обсяг досліджень з даної теми, а також наявність потенційних помилок щодо облікових оцінок статутного капіталу при аудиті обумовили актуальність проведеного дослідження та його науково-практичне значення.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Обраний напрямок дослідження визначається чинним законодавством, яке регулює діяльність акціонерних товариств, організацію обліку та аудиту:

 • Законом України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”,
 • Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 21.03.2002 р. № 280/2002,
 • Рішенням ДКЦПФРУ “Рекомендації з найкращої практики корпоративного управління для акціонерних товариств України” від 02.06.2002 р. № 190,
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України “Про затвердження заходів щодо реалізації пріоритетних напрямків розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах” від 18.01.2003 р. № 25-р та
 • іншими нормативно-правовими актами, що регулюють облік і аудит формування й зміни статутного капіталу відкритих акціонерних товариств в Україні.

Тема дисертації органічно пов’язана із загальною тематикою наукових досліджень кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету і є складовою науково-дослідної роботи університету на тему “Підвищення ефективності функціонування та удосконалення управлінського обліку в закритих акціонерних товариствах” (реєстраційний номер 2/1999). Особистий внесок автора – розробка підрозділу “Інформаційне забезпечення формування та руху статутного капіталу акціонерних товариств” (довідка від 15.09.2004 р. № 23/01-649).

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка рекомендацій та пропозицій щодо удосконалення методології й організації бухгалтерського обліку, зовнішнього та внутрішнього аудиту статутного капіталу і операцій з ним у системі управління відкритим акціонерним товариством, спрямованих на забезпечення ефективності та адекватності управлінських рішень.

Для реалізації дослідження і досягнення його мети в роботі слід було вирішити такі завдання:

 • проаналізувати тенденції розвитку акціонерної форми власності в Україні;
 • надати економіко-правову характеристику статутному капіталу в управлінні відкритим акціонерним товариством;
 • параметризувати статутний капітал як предмет бухгалтерського обліку, а також зовнішнього і внутрішнього аудиту;
 • визначити місце статутного капіталу в процесі аудиторської перевірки фінансової звітності;
 • оцінити стан обліку та аудиту статутного капіталу на вітчизняних відкритих акціонерних товариствах;
 • удосконалити методологію обліку і визнання у фінансовій звітності статутного капіталу та операцій з ним;
 • розробити методику та організацію процедур зовнішнього і внутрішнього аудиту статутного капіталу;
 • визначити передумови використання комп’ютерних систем обробки даних для обліку та аудиту операцій зі статутним капіталом.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: об’єкт і предмет дослідження

Об’єкт дослідження ­– це операції по формуванню і зміні статутного капіталу у відкритих акціонерних товариствах.

Предметом дослідження є організація і методологія бухгал­терського обліку й аудиту статутного капіталу та операцій з ним.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження є діалектичний метод наукового пізнання, загальнонаукові й емпіричні методичні прийоми економічних наук, законодавчі та нормативні акти, що регулюють організацію акціонерних товариств, формування і зміну їх статутного капіталу, бухгалтерський облік і аудит операцій зі статутним капіталом. Під час дослідження використовувались наступні методи: порівняння – для визначення спільних рис та відмінностей норм законодавства, окремих визначень і положень бухгалтерського обліку й аудиту, відповідних методик та стандартів; абстрагування – для визначення параметричних облікових і контрольних моделей статутного капіталу; конкретизації – для розробки процедур обліку й аудиту статутного капіталу; моделювання – для розробки загальної та прикладної моделі статутного капіталу в управлінні відкритим акціонерним товариством; формалізації – для розробки методики оцінки вартості чистих активів і побудови моделей статутного капіталу тощо. Обробка отриманих даних здійснювалась з використанням сучасних інформаційних технологій на основі математичного моделювання, спостереження, аналітичних методів, впровадження результатів у практику управління відкритими  акціонерними товариствами.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: наукова новизна одержаних результатів дослідження

Полягає у розроблених дисертантом рекомендаціях і пропозиціях щодо удосконалення методології та організації обліку й аудиту статутного капіталу і операцій з ним.

Основними науковими результатами дослідження, які виносяться на захист, є:

Вперше:

 • розроблено формулу розрахунку вартості чистих активів і алгоритм її використання в процесі визнання статутного капіталу у фінансовій звітності; запропоновано редакційні уточнення й доповнення до П(С)БО щодо визначення категорій обліку, а також доповнення їх розрахунком вартості чистих активів із застосуванням критерію суттєвості;
 • побудовано параметричну модель статутного капіталу як предмету аудиторської перевірки і визначені умови її використання;
 • розроблено методичне забезпечення внутрішнього аудиту статутного капіталу ВАТ (на основі параметричної моделі статутного капіталу, структуризації переліку загроз та їх наслідків для акціонерного товариства), а також системи попереджувальних тестів внутрішнього аудиту (на основі використання “матриці загроз”, що дозволяє створити належну систему внутрішнього контролю у відкритих акціонерних товариствах).

Удосконалено:

 • методику обліку зміни статутного капіталу шляхом використання двох технік обліку зміни номінальної вартості акцій: “за повною вартістю” і “за відхиленням”, і розробки Робочого плану рахунків обліку, який дозволяє більш точно відображати та відслідковувати (з метою контролю) зміну статутного капіталу;
 • фінансову звітність ВАТ шляхом розробки форм звітності про зміни у статутному капіталі, які рекомендовано внести до складу приміток, з метою покращання прозорості фінансової звітності;
 • методичне забезпечення автоматизації обліку статутного капіталу шляхом обґрунтування застосування параметричної моделі статутного капіталу за чотирма рівнями підтвердження: легітимність; ідентифікація учасників; ідентифікація предмету внеску; підтвердження визнаної частки (зобов’язання) учасника; а також сформовано матрицю обліку статутного капіталу, що дає можливість зменшити витратомісткість обліку, та доповнено методику комп’ютерного аудиту “деревом цілей” для тестування фактографічної інформації формами вихідних машинних документів, які дають змогу аудитору приймати адекватні рішення за результатами перевірки.

Отримали подальший розвиток:

 • визначення методів оцінки справедливої вартості внесків до статутного капіталу ВАТ, обґрунтовано використання дохідного та витратного методів, а також необхідність вибору тієї оцінки, яка дає найменший результат і дозволяє знизити ризик завищеної оцінки вартості активів. Методи оцінки справедливої вартості внесків доповнені вперше розробленим автором алгоритмом її визначення та переліком вимог до формування статутного капіталу при первісному визнанні статутного капіталу;
 • методика зовнішнього аудиту статутного капіталу на основі уточнення його характеристик, визначення його параметрів як об’єкта обов’язкового аудиту, структуризації потенційних випадків невідповідностей між економічним і правовим змістом господарського факту та його обліковим відображенням за сьома ітераціями, що підвищує ефективність аудиту, знижує інформаційний ризик для користувачів аудиторського висновку.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: практичне значення одержаних результатів

Полягає у тому, що рекомендації і пропозиції, наведені у дисертації, сформульовані як результат дослідження, підвищують об’єктивність та релевантність облікової інформації щодо операцій зі статутним капіталом, надійність та якість роботи облікових і контролюючих підрозділів системи управління відкритими акціонерними товариствами, що в свою чергу сприяє послідовному розвитку товариств.

Розроблені під час дослідження рекомендації та пропозиції з удосконалення організації й методології бухгалтерського обліку та аудиту операцій по формуванню і руху статутного капіталу  були впроваджені у системах управління відкритих акціонерних товариств Вінниці: ВАТ “Вінницям’ясо” (довідка від 26.08.2004 р. № 29/11), ВАТ “Маяк” (довідка від 31.08.2004 р. № 150/756), ВАТ “Транс-Легіон” (довідка від 15.06.2004 р. № 31/18).

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: особистий внесок здобувача

Полягає у суто авторському підході до вирішення важливого наукового завдання –  удосконаленню методології та організації бухгалтерського обліку та аудиту статутного капіталу відкритих акціонерних товариств і операцій з ним. У науковій праці [2], створеній у співавторстві, особистим здобутком дисертанта є рекомендації щодо методики оцінки об’єктів приватизації методом акціонування.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, що містяться у дисертації були оприлюднені (та одержали позитивну оцінку):

 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Україна на порозі ХХІ століття: економіка, державність” (Вінниця, 2000 р.),
 • на Всеукраїнській науково-методичній конференції “Проблеми теорії і практики обліку, аудиту, аналізу і шляхи їх вирішення” (Севастополь, 2003 р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період” (Хмельницький, 2003 р.),
 • на Всеукраїнській науково-практичній конференції “Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика” (Вінниця, 2003 р.),
 • на Міжнародній науково-практичній конференції “Розвиток методології та методики податкового аудиту” (Ірпінь, 2004 р.), а також
 • на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу та аспірантів Київського національного торговельно-економічного університету у 2001, 2003 роках.

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: структура та обсяг роботи

Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків і пропозицій, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 200 сторінок, у тому числі основного тексту 166 сторінок. Дисертація містить  39 таблиць, 34 рисунки, 17 формул  та 15 додатків, а також список використаної літератури (215 назв).

Облік і аудит формування та руху статутного капіталу: список опублікованих праць за темою дисертації

Найважливіші положення та результати дисертаційного дослідження опубліковані у 10-ти роботах, загальним обсягом 3,6 друк. арк. (з них у фахових виданнях – 6 робіт, загальним обсягом 2,5 друк. арк.; 1 робота – у співавторстві).

У фахових виданнях:

 1. Разборська О.О. Проблеми формування акціонерного капіталу в Україні // Вісник Вінницького державного сільськогосподарського інституту. –1998. – № 2. – С. 130–134.
 2. Гайдай М.Г., Копняк Н.І., Разборська О.О. Деякі аспекти оцінки об’єктів приватизації // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1996 – № 3. – С. 37–41.
 3. Разборська О.О. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку як основа для розробки і впровадження національних стандартів бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1998. – № 5. – С. 41–44.
 4. Разборська О.О. Організація контрольного процесу в акціонерних товариствах згідно сучасної концепції ведення обліку // Стан і проблеми трансформації фінансів та економіки регіонів у перехідний період: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. 15 травня 2003 р. – Хмельницький: НВП “Евріка” ТОВ, 2003. – С. 275–278.
 5. Разборська О.О. Організація облікового процесу акціонерних товариств згідно сучасної концепції ведення обліку // Проблеми теорії і практики обліку, аудиту, аналізу і шляхи їх вирішення: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. 6–8 травня 2003 р. – Севастополь: СевНТУ, 2003. – С. 93–96.
 6. Разборська О.О. Стандартизація вітчизняного внутрішнього аудиту // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 191: В 4 т. Том III. – Дніпропетровськ: ДНУ , 2004. – С. 753–761.

В інших виданнях:

 1. Разборська О.О. Удосконалення методики та організації проведення аудиту в акціонерних товариствах України// Формування економічних відносин в умовах ринку: Зб. наук. праць кафедри економіки, обліку і контролю в невиробничій сфері ТАНГ: Вип. 2 – Тернопіль: Економічна думка, 1998. – С. 105–112.
 2. Разборська О.О. Використання фінансування бізнесу АТ у фінансовому аналізі // Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі XXI століття: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1-2 березня 2000 р. – К.: КНТЕУ, 2000. – Ч. III. – С. 125–126.
 3. Разборська О.О. Стан фінансової звітності акціонерних товариств в Україні і ступінь її відповідності МСБО // Україна на порозі XXI століття: економіка, державність: Зб. наук. праць по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 30–31 бе­рез­ня 2000 р. – Т. II. – Вінниця: Арбат, 2000. – С. 234–239.
 4. Разборська О.О. Внутрішній аудит як одна з форм внутрішнього контролю акціонерних товариств // Регіональні проблеми та перспективи розвитку сфери товарного обігу: теорія і практика: Зб. наук. праць по матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Вінниця, 11–12 листопада 2003 р. – Вінниця: Планер, 2003. – С. 367–372.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Капітал підприємства” за посиланням:

РубрикаКапітал власний

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог