Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області)

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів

Бібліографічний опис

Зюкова М. М. Удосконалення обліку та аналізу основних засобів (на матеріалах хлібопекарських підприємств Полтавської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Зюкова Марія Михайлівна – Харків, 2004. – 17 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним і практичним питанням організації та методики обліку й аналізу основних засобів хлібопекарських підприємств, відповідно до вимог ринкової економіки. Досліджено економічну сутність основних засобів, амортизації та зносу, уточнено класифікацію основних засобів, відповідно до їх ролі та місця в обліку. Проаналізовано переваги та недоліки діючої амортизаційної політики. Здійснено критичний аналіз існуючої системи обліку основних засобів, документального оформлення їх руху. Запропоновано рекомендації з удосконалення теорії та практики обліку основних засобів, їх амортизації та ремонту. Визначено завдання аналізу стану, руху й ефективності використання основних засобів, розроблено методику прогнозування ефективності використання основних засобів.

Ключові слова

основні засоби, знос, амортизація, амортизаційна політика, відтворення основних засобів, ефективність

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: актуальність теми

На сучасному етапі розвитку в нашій країні відбувається перехід до ринкової економіки, який вимагає розробки відповідного господарського механізму, докорінних змін у його функціонуванні та гармонізації інтересів усіх зацікавлених сторін. Тому, процес реформування бухгалтерського обліку, що відбувається в Україні, є цілком закономірним.

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки та перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління основними засобами.

Своєї актуальності проблема обліку основних засобів набула у зв’язку з потребою отримати власниками, кредиторами й інвесторами, як вітчизняними так і закордонними, оперативної та достовірної інформації  щодо стану, руху, оновлення  та ефективності використання основних засобів. Від того, наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх досконалості, залежать і загальні результати роботи підприємства.

Це свідчить про актуальність обраної теми дисертаційного дослідження, вимагає правильної побудови обліку і контролю руху основних засобів, їх амортизації та ремонту.

Стан вивчення проблеми

Вивчення теоретичних положень, опублікованих праць вітчизняних і зарубіжних вчених, практики діяльності підприємств свідчить, що облік основних засобів в останній час дещо ускладнився, а ряд проблем негативно впливають на процес управління виробництвом, знижуючи ефективність використання основних засобів.

До кола таких проблем можна віднести різні підходи до термінології та визначення сутності основних засобів у бухгалтерському обліку й системі оподаткування, принципи оцінки основних засобів, проблеми  вдосконалення системи амортизації, підвищення інформативності первинних документів з обліку основних засобів, а також аналізу ефективності використання основних засобів і можливості її прогнозування.

Вагомий внесок у розробку теоретичних основ та методологічних підходів до проблеми обліку й аналізу основних засобів зробили провідні вчені-економісти, як вітчизняні – Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Голов С.Ф., Грінько А.П., Кірейцев Г.Г., Кужельний М.В., Кузьмінський А.М., Лінник В.Г., Моссаковський В.Б.,  Огійчук Н.Ф., Пушкар М.С., Сопко В.В., Сук Л.К., Янчева Л.М., так і зарубіжні – Палій В.Ф., Соколов Я.В., Шеремет А.Д та інші вчені.

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку й аналізу основних засобів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління зумовили вибір теми та визначили спрямованість дисертаційного дослідження.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: зв’язок теми з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Полтавського університету споживчої кооперації України з тем “Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів” №132/00 та “Удосконалення бухгалтерського обліку в галузях господарства споживчої кооперації” №103/96.

За результатами досліджень автором внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення обліку й аналізу основних засобів, а саме: удосконалено існуючу класифікацію основних засобів; обґрунтовано вибір для підприємства діючих методів нарахування амортизації; удосконалено форми первинних документів з обліку основних засобів; розроблено методику прогнозування ефективності використання основних засобів.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: мета і завдання дослідження

Мета дисертаційного дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та розробці  наукових і практичних рекомендацій з організації обліку й аналізу основних засобів на хлібопекарських підприємствах та виявлення шляхів їх подальшого вдосконалення з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання.

Така цільова спрямованість зумовила постановку та розв’язання наступних завдань:

 • дослідити економічну сутність основних засобів, їх склад та класифікацію з урахуванням особливостей підприємств хлібопекарської галузі;
 • розкрити проблеми оцінки основних засобів в умовах ринкових відносин і визначити її вплив на фінансово-майновий стан підприємства;
 • дослідити діючу методику нарахування амортизації й обліку зносу основних засобів, встановити її ефективність і доцільність застосування на підприємствах хлібопекарської галузі;
 • проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку основних засобів, вплив на них змін податкової політики та виявити шляхи її вдосконалення;
 • визначити й обґрунтувати головні принципи та технологію побудови АРМ бухгалтера з обліку основних засобів на досліджуваних підприємствах;
 • розробити рекомендації з удосконалення методики аналізу ефективності використання основних засобів із застосуванням інформаційних систем і технологій.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес обліку й аналізу основних засобів на підприємствах хлібопекарської галузі.

Предметом дослідження є теоретичні засади, а також діюча практика обліку й аналізу основних засобів хлібопекарських підприємств та її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: методи дослідження

Методологічною основою дисертаційного дослідження є системний підхід до розкриття економічної сутності основних засобів і процесу їх відтворення. Теоретичною та методичною основою дослідження є наукові розробки вітчизняних і зарубіжних економістів з обліку й аналізу основних засобів, законодавчі та нормативні акти України, інструктивні матеріали, матеріали Держкомстату України, а також  дані бухгалтерського обліку хлібопекарських підприємств Полтавської області.

Вирішення поставлених завдань досягнуто на основі застосування загальнонаукових методів наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу, порівняння, вибіркового обстеження й групування, а також економіко-статистичних прийомів дослідження.

Обробка інформації здійснювалась з використанням табличного процесору Excel та пакету STATISTICA.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна одержаних результатів полягає в уточненні теоретичних положень та  розробці практичних рекомендацій з удосконалення обліку й аналізу основних засобів хлібопекарських підприємств у сучасних умовах господарювання.

У процесі дослідження отримано такі найбільш суттєві результати:

Вперше запропоновано:

 • рекомендації з обліку витрат на утримання основних засобів з метою визначення джерел їх фінансування;
 • рекомендації до прогнозування ефективності використання основних засобів на основі методів багатовимірного статистичного аналізу.

   Удосконалено:

 • класифікацію основних засобів для хлібопекарських підприємств;
 • синтетичний облік руху основних засобів;
 • аналітичний облік основних засобів на хлібопекарських підприємствах з метою підвищення його інформативності.

   Набули подальшого розвитку:

 • визначення термінології стосовно категорій “основні засоби” та “необоротні активи”, “знос” і “амортизація”;
 • підходи до оцінки основних засобів в умовах розвитку ринкових відносин;
 • система показників, факторів для аналізу ефективності використання основних засобів.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: практичне значення одержаних результатів

Практичне значення одержаних результатів полягає в розробці основних напрямків і конкретних рекомендацій з удосконалення методики обліку основних засобів, їх амортизації та ремонту, проведення аналізу ефективності використання основних засобів, що сприятиме подальшому вдосконаленню бухгалтерського обліку основних засобів, підвищенню його аналітичності та оперативності.

Це дало змогу спростити облік основних засобів, підвищити його інформативність, а також прогнозувати ефективність використання основних засобів на хлібопекарських підприємствах Полтавської області: ВАТ “Полтавський хлібозавод № 2”, ВАТ “Полтавський хлібокомбінат”, ВАТ Полтавський хлібозавод “Південний”.

Результати дисертаційного дослідження використано при розробці “Положення про організацію бухгалтерського обліку в споживчій кооперації України”.

Результати дисертаційного дослідження знайшли втілення при розробці науково-дослідних тем “Удосконалення бухгалтерського обліку в галузях господарства споживчої кооперації” №103/96 та “Удосконалення бухгалтерського обліку та аудиту в умовах переходу до міжнародних і національних стандартів” №132/00.

Положення дисертаційного дослідження використовуються в навчальному процесі Полтавського університету споживчої кооперації України при викладанні дисциплін: “Аналіз фінансово-господарської діяльності”, “Фінансовий аналіз”, “Аудит”.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: особистий внесок здобувача

Дисертаційне дослідження є індивідуально виконаною науковою працею, у якій викладено авторський підхід до вирішення наукових завдань побудови системи обліку й методики аналізу ефективності використання основних засобів на хлібопекарських підприємствах.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: апробація результатів дисертації

Основні положення та результати дисертації доповідалися на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки” (Полтава, 1999 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Економічна теорія: сучасна парадигма та її еволюція на порозі ХХІ століття” (Київ, 2000 р.),
 • ІІІ Міжнародній конференції молодих вчених-економістів “Мікроекономіка: проблеми, тенденції, перспективи” (Донецьк, 2000 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку” (Київ, 2000 р.),
 • Міжнародній науковій конференції “Розвиток науки про бухгалтерський облік” (Житомир, 2000 р.),
 • Науковій конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Київ, 2001 р.),
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки” (Київ, 2003 р.).

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи налічує 172 сторінки друкованого тексту,  33 таблиці, 14 рисунків. Список використаних джерел містить 125 найменувань на 11 сторінках, додатки на 30 сторінках.

Удосконалення обліку та аналізу основних засобів: список опублікованих праць за темою дисертації

Результати дисертаційного дослідження викладено в 9 наукових працях, загальним обсягом 2,1 д.а., опублікованих у наукових журналах і збірниках наукових праць, з них 6 у фахових виданнях, які є в переліку наукових видань ВАК України обсягом 1,8 д.а. Особисто авторові належить 1,6 д.а.

У фахових виданнях:

 1. Зюкова М.М. Оцінка основних засобів – складова системи обліку // Проблеми формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи. – К.: КНЕУ, 2000. – с. 379-381.
 2. Зюкова М.М. Бухгалтерська інформація про основні засоби – основа прийняття інвестиційних рішень // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Вип. 25. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000. – с. 13-18.
 3. Зюкова М.М. Деякі моменти еволюції поняття “оцінка основних засобів” // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2000. – №4(11). – с. 83-84.
 4. Зюкова М.М. Основні засоби – важлива економічна категорія // Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту. – 2000. -№5. – с. 100-102.
 5. Лінник В.Г., Зюкова М.М. Проблеми обліку основних засобів в умовах дії національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні // Науково-практичний журнал “Регіональні перспективи”. – 2001. – №7.- с.19-21.
 6. Зюкова М.М. Основні засоби: питання управління та аналізу // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. – Спец. вип.: Удосконалення економічної роботи на сільськогосподарських підприємствах в умовах перехідної економіки. – К.: КНЕУ, 2003. – с. 399-403.

В інших виданнях:

 1. Зюкова М.М. Проблеми вдосконалення амортизаційної політики в Україні // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми удосконалення бухгалтерського обліку в умовах ринкової економіки”. – Полтава: ПКІ, 1999. – с.302-305.
 2. Зюкова М.М. Альтернативні методи нарахування амортизації // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльності на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку”. – Київ: КНЕУ, 2000. – с.36-37.
 3. Зюкова М.М. Економічна категорія “основні засоби” як складова виробничого процесу // Матеріали 67-ї наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Київ: УДУХТ, 2001. – с.40.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог