Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту

Бібліографічний опис

Іваніна О. О. Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Іваніна Олена Олександрівна – Луганськ, 2004. – 18 с.

Анотація

У дисертації розроблено теоретичні положення та методичні рекомендації щодо реалізації механізму контролю якості аудиту в сучасній економіці. Обґрунтовано прямо пропорційну залежність ступеня затребуваності аудиту суспільством від рівня професійної відповідальності аудиторів, сфера розповсюдження якої не повинна обмежуватися акціонерами (власниками), а охоплювати всіх потенційних користувачів інформації. Доведено, що при розширенні меж професійної відповідальності аудиторів в умовах, коли правове поле України не готове регулювати страхування ризиків, найважливішим засобом захисту професійних інтересів є контроль якості роботи аудиторів.

Сформульовано поняття системи управління аудиторською діяльністю, що відбиває специфіку даної системи, склад і взаємодію її елементів та є основою для логічного структурування параметрів якості аудиту. Аргументовано класифікацію критеріїв оцінки якості результатів процесу аудиту, що дозволило змоделювати методику оцінки якості аудиту. Адаптовано положення мотиваційно-ситуаційного підходу для забезпечення якості аудиторських перевірок на рівні суб’єктів аудиторської діяльності. Розроблено та запропоновано: методику оцінки якості роботи аудиторів; внутрішньофірмовий стандарт оцінки якості роботи аудиторів; посадову інструкцію керівника аудиторської фірми; анкету тестування оцінки якості роботи аудиторської фірми (для працівників першого і другого рівнів управління); банк нормативно-правової інформації на прикладі аудіювання фінансово-господарської діяльності підприємств сфери туризму. Результати дослідження впроваджено в діяльність аудиторських фірм Донецького регіону.

Ключові слова

аудит, якість, контроль, механізм, удосконалення, оцінка якості аудиту

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: актуальність теми дослідження

Інтеграція економіки України в міжнародні ринкові відносини зумовила необхідність становлення та розвитку нових форм фінансового контролю як невіддільної частини ринкової інфраструктури. Становлення та розвиток аудиту в Україні – процес довготривалий, хоча сучасний стан незалежного аудиту в країні дозволяє розглядати його як сформовану професійну інтелектуальну діяльність у сфері господарювання.

Водночас, подальший розвиток аудиторської діяльності вимагає вирішення питань, пов’язаних з підвищенням його якісного рівня. Це дозволить зміцнити престиж професії і підвищити ступінь довіри до інформації, що надається аудиторами. Питання аудиту набули актуальності у зв’язку з тим, що лише при якісному виконанні аудиторських перевірок користувачі інформації будуть впевнені в реальності перевіреної фінансової звітності, що дозволить створювати умови для  зниження їх інформаційного ризику при прийнятті рішень. Саме така стратегія розвитку вітчизняного аудиту здатна забезпечити його реальну дієвість у суспільстві.

Поступальний розвиток аудиту в Україні став поштовхом для наукових розвідок в області вирішення проблем нормативного регулювання, організаційного і методичного забезпечення процесу аудиту в цілому та окремих його елементів. Однак питання щодо оцінки якості аудиту та супровідних йому послуг, ефективності управління даним видом діяльності фундаментально не досліджувалися. Разом з тим, недосконалість системи контролю за якістю діяльності суб’єктів аудиту з боку Аудиторської палати України (АПУ) призводить на практиці до різного роду відхилень від вимог Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики і, як наслідок, до недотримання якісних характеристик професії.

Розробка механізму контролю якості роботи аудиторських фірм на рівні АПУ (макрорівень) та на рівні аудиторських фірм (мікрорівень), що мають практику, покликана вирішити, крім завдань нормативно-правового й організаційного характеру, ще й питання забезпечення найвищої гарантії якості послуг, наданих цими фірмами.

Отже, проблеми моделювання та реалізації організаційно-методичного механізму контролю якості аудиту в теоретичних дослідженнях і аудиторській практиці залишаються недостатньо вирішеними, що й зумовило вибір теми, її актуальність і значення для практики аудиту.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи одержані при виконанні науково-дослідної роботи у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за держбюджетною темою ГН–39–03 “Дослідження і формування механізму забезпечення стійкості фінансових і промислових компаній регіону” (номер державної реєстрації  010ЗУ000419). Внеском автора є дослідження процесу орієнтації аудиту на задоволення інформаційних потреб суспільства, обґрунтування інформаційно-методичного забезпечення механізму контролю якості процесу аудиту, розробка методики оцінки якості аудиторських робіт, розкриття принципів реалізації мотиваційно-ситуаційного підходу до забезпечення якості аудиторських робіт.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: мета і задачі дослідження

Основна мета дисертаційної роботи – розробка теоретико-методичних основ і рекомендацій, що спрямовані на створення ефективної та дієвої системи контролю якості аудиту на макро- і мікрорівнях. Для досягнення поставленої мети у дисертації сформульовано й обґрунтовано такі завдання:

 • розкрити теоретичні положення щодо системного підходу до управління аудиторською діяльністю;
 • обґрунтувати та розробити логічну структуру параметрів якості результатів процесу аудиту;
 • розробити критерії оцінки якісного рівня роботи аудиторських фірм;
 • обґрунтувати сутність механізму оцінки якості роботи аудиторів;
 • визначити підходи до реалізації організаційно-методичного механізму оцінки якості аудиту на макро- і мікрорівнях;
 • систематизувати та розкрити інформаційно-методичні основи забезпечення якості аудиторських перевірок.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси реалізації діяльності аудиторських фірм у сформованому правовому полі України. Предметом дослідження є теоретичні та методичні аспекти механізму контролю якості результатів процесу аудиту.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: методи дослідження

Теоретичною основою роботи є методологія і загальнонаукові принципи, які базуються на системному і комплексному підході до досліджуваних явищ з виокремленням ключових елементів системи. В дослідженні використано метод логічного аналізу (при формуванні структури параметрів якості; систематизації факторів, які впливають на якість результатів процесу аудиту; розробці критеріїв оцінки якості); методи порівняльного аналізу (при оцінці найбільш прийнятної системи контролю якості, шляхом вивчення зарубіжного досвіду; обробці результатів апробації методики оцінки якості результатів процесу аудиту); синтез (при моделюванні методики оцінки якості результатів процесу аудиту); системний підхід (при вивченні специфіки управління аудиторською діяльністю на макро- та мікрорівнях; розробці поняття системи управління аудиторською діяльністю); економіко-математичне моделювання (при інтегральній оцінці результатів контролю якості); інформаційне моделювання (при створенні інформаційної моделі оцінки якості аудиту; методики аудиту собівартості туристичного продукту). У процесі обробки одержаних результатів використано наукову абстракцію, дедукцію та інші методи пізнання економічних явищ, об’єктів і процесів.

Інформаційною базою стали праці вітчизняних і зарубіжних учених в області менеджменту, контролю та аудиту. Дослідження проводилося на основі наукового аналізу законодавчих і нормативних актів України, інструктивних і довідкових матеріалів, широко вивчався досвід зарубіжних країн з розвиненою ринковою економікою (США, Великобританії, Німеччини) і специфічні умови України, було проаналізовано практичний досвід організації та діяльності аудиторських фірм в цілому, а також організації та проведення аудиторських перевірок, зокрема, у 20 аудиторських фірмах Донецького регіону.

В основу логічної структури дисертаційної роботи покладено ідею підпорядкування моделювання механізму контролю якості аудиторських робіт забезпеченню якості результатів процесу аудиту для підвищення довіри, визнання і запиту на професію аудитора у суспільстві. Впровадження механізму контролю якості може бути здійснено завдяки інформаційно-методичному забезпеченню якості аудиторських перевірок з урахуванням вектору його спрямованої дії.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: наукова новизна результатів дослідження

Основний науковий результат дослідження полягає в поглибленні та розвитку теоретичних і методичних  основ системного підходу до вирішення питань удосконалення організаційного механізму контролю якості аудиту.

Наукова новизна найбільш суттєвих результатів дослідження, що виносяться на захист, полягає в такому:

уперше:

 • теоретично обгрунтовано та запропоновано поняття “система управління аудиторською діяльністю”, що є основою для розробки параметрів якості аудиту та їх оціночних критеріїв;
 • визначено та систематизовано чинники, які впливають на якість результатів аудиту і параметри якості й оціночні критерії; доведено їхній взаємозв’язок і послідовна підпорядкованість, що є основою моделювання механізму оцінки якості процесу аудиту;
 • змодельовано організаційно-методичний механізм оцінки якості аудиту та провідних йому послуг, що зорієнтований на систематизацію організаційних і процедурних впливів суб’єктів контролю на макро- і мікрорівнях;
 • запропоновано порядок побудови інформаційної моделі оцінки якості аудиторських робіт як найважливішої компоненти реалізації механізму контролю якості аудиту на макро- і мікрорівнях;

удосконалено:

 • порядок поетапного розширення граничних рівнів професійної відповідальності аудиторів для підвищення престижу цієї професії в суспільстві, що є основою удосконалення Закону України “Про аудиторську діяльність” у цій частині;

одержали подальший розвиток:

 • теоретичні аспекти з питань розробки внутрішньофірмових стандартів аудиторської діяльності, що забезпечує уніфікацію підходів до проведення процедур самооцінки та контролю якості аудиторських перевірок, які виконуються.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: практична значимість отриманих результатів

Розроблені в дисертації підходи, способи та одержані результати є методичною основою моделювання ключових елементів механізму контролю якості процесу аудиту з позиції підвищення ефективності реалізації контрольних функцій у системі управління аудиторською діяльністю. Розроблені рекомендації спрямовані на становлення і розвиток системи контролю якості результатів процесу аудиту.

До числа рекомендацій, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції щодо:

 • розробки посадової інструкції керівника аудиторської фірми, яка дозволить упорядкувати функціональні обов’язки, права та відповідальність посадової особи, що підвищить ступінь керованості діяльністю аудиторської фірми і сприятиме якісному виконанню всіх видів робіт;
 • розробки внутрішньофірмового стандарту “Внутрішньофірмовий контроль якості аудиту”, за умови затвердження та застосування якого будуть створені підстави для безпосереднього здійснення внутрішньофірмового контролю якості аудиту;
 • формування пакета типових форм робочих документів аудитора для аудиту туристичних підприємств, які можуть стати дієвим інструментом та носієм зворотного зв`язку у внутрішньофірмовому контролі якості роботи персоналу конкретної аудиторської фірми;
 • розробки методик аудиту для конкретних об’єктів, що дозволить підвищити ефективність не тільки аудиторських процедур, а й внутрішнього контролю якості процесу аудиту.

Одержані результати дослідження підготовлено до практичного використання у формі методичних рекомендацій, які упроваджені в діяльність аудиторських фірм Донецького регіону: ТОВ АФ “БАК” (довідка №3 від 14.05.2003 р.), ТОВ АФ “Апогей” (довідка №6 від 27.05.2003 р.), ТОВ АФ “Контроль – Аудит” (довідка №145/1 від 14.05.2003 р.).

Висновки та конкретні розробки, що отримані в результаті проведеного дослідження щодо методики оцінки якості аудиторських робіт, можуть бути використані при подальшому вдосконаленні підсистеми зовнішнього контролю якості процесу аудиту на рівні Контрольно-реєстраційної комісії Аудиторської палати України (довідка №01-31 від 31.01.2003 р.).

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: особистий внесок здобувача

Наукові положення, розробки та висновки роботи є результатом самостійно проведеного автором дослідження в області вдосконалення механізму контролю якості роботи суб’єктів аудиторської діяльності й інформаційно-методичних основ його реалізації. Внесок автора в опубліковані колективні роботи конкретизовано у списку публікацій.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: апробація і реалізація результатів дослідження

Основні результати наукових досліджень доповідалися, обговорювалися й отримали схвалення на:

 • міжрегіональних науково-практичних конференціях “Оподаткування в промисловому регіоні: теорія, практика і перспективи розвитку” (Донецьк, 2001- 2002 р.),
 • науково-практичній конференції аспірантів і студентів Донецького інституту туристичного бізнесу (Донецьк, 2001р.),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Незалежний аудит в Україні і міжнародний досвід” (Київ, 2003 р.).

Результати дослідження використовуються в навчальному процесі при викладанні курсів “Аудит” студентам Донецького інституту туристичного бізнесу за спеціальністю “Менеджмент організацій” (довідка №934 від 15.10.2003 р.), “Зовнішній аудит”, “Організація і методика аудиту” студентам обліково-фінансового факультету Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановского (довідка № 13.02/1923 від 07.11.2003 р.).

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: структура й обсяг дисертації

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів і висновків, які викладено на 168 сторінках машинописного тексту. 7 таблиць та 12 рисунків уміщено на 11 сторінках. Список використаних джерел із 187 найменувань подано на 17 сторінках, 9 додатків – на 101 сторінці.

Удосконалення механізму контролю якості процесу аудиту: перелік публікацій за темою дисетації

За темою дисертації опубліковано 12 наукових праць, з яких 6 статей – у наукових журналах, 1 стаття у збірнику наукових праць, 4 публікації – у матеріалах наукових конференцій, 1 брошура. Загальний обсяг публікацій – 5,32 д. а., з яких особисто автору належить 4,99 д.а.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Иванина Е.А. Современные проблемы развития аудита в условиях региональной экономики // Вісник Донецького державного університету. Серія В. – 2000. – №2. – С. 229-234.
 2. Иванина Е.А. Реализация процедур аудиторского
  менеджмента // Менеджер: Вісник Донецької державної академії управління. – 2003. – № 1(23). – С. 115–121.
 3. Иванина Е.А. Анализ финансового состояния деятельности аудиторской фирмы // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2001. – №5. – С. 48–55.
 4. Иванина Е.А. Системный подход к управлению аудиторской деятельностью // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2003. – №7. – С. 130 – 139.
 5. Иванина Е.А. Предложения по созданию системы контроля качества аудита // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету. Т. 2.– Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. –– С. 637 – 644.
 6. Иванина Е.А. Профессиональная ответственность аудитора перед информационными пользователями // Менеджер: Вісник Донецької державної академії управління. – 2003. – № 4(26). – С. 144 – 151.

Друковані праці наукових конференцій, статті в інших виданнях

 1. Иванина Е.А. Экономико-правовые проблемы развития аудита в
  Украине // Материалы V Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых “Будущее туризма – дело молодых”. – Донецк: Донецкий институт туристического бизнеса, 2002. – С. 49-52.
 2. Иванина Е.А. Особенности взаимодействия аудиторских фирм с органами государственного контроля // Финансы, учет, банки. Сб. науч. трудов по материалам межрегиональной научно-практической конференции “Налогообложение в промышленном регионе: теория, практика и перспективы развития”. – Донецк: Донецкий национальный университет, 2002. – С. 231–235.
 3. Иванина Е.А. Параметры и критерии качества аудита // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції “Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід”. – Київ: Аудиторська палата України, Спілка аудиторів України, 2003. – С. 148–153.
 4. Амитан В.Н., Иванина Е.А. Роль аудита в решении экономических проблем региона // Доповіді науково-практичної конференції “Оподатковування в промисловому регіоні: теорія, практика і перспективи розвитку”. – Донецьк: Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, 2001. – С. 106–111.

Особистий внесок здобувача: визначено роль аудиту як одного з елементів комплексного вирішення економічних і соціальних проблем на рівні регіонів і у зміцненні зовнішньоекономічних зв’язків Донецького регіону.

 1. Иванина Е.А. Аудит в регионе: состояние, проблемы, перспективы развития. – Донецьк: Інститут економіко-правових досліджень НАНУ, 2000. – 20 с.
 2. Дмитренко І.М., Іваніна О.О. Роль аудиту у вирішенні економічних проблем Донецького регіону // Аудитор України. – 2002, спецвипуск. – С. 5-7.

Особистий внесок здобувача: обґрунтовано необхідність розвитку  обов’язкового аудиту та консалтингових послуг з метою врегулювання розбіжностей між різними користувачами і подальшої стабілізації економіки Донецької області.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Організація аудиту” за посиланням:

РубрикаОрганізація аудиту

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог