Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств

Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств

Бібліографічний опис

Засадний Б. А. Облік і аналіз інвестиційної діяльності підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Засадний Богдан Андрійович – Львів, 2004. – 20 с.

Анотація

У дисертаційній роботі розглянуто питання організації та методики обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Уточнено сутність та класифікацію інвестицій для організації бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу інвестицій в умовах трансформаційної економіки, визначено місце та роль інвестиційної діяльності серед інших видів звичайної діяльності підприємств. Виділено історичні етапи розвитку обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Запропоновано шляхи удосконалення методики обліку фінансових та капітальних інвестицій, здійснено порівняльний аналіз міжнародної та вітчизняної систем обліку інвестиційної діяльності підприємств, розроблено обліковий регістр для оперативного контролю та можливості впливу на процес виконання інвестиційних проектів. Розроблено модель комплексного аналізу інвестиційної діяльності, яка враховує основні мікро- та макроекономічні фактори, що впливають на прийняття рішень щодо вкладення інвестицій.

Ключові слова

фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, інвестиційна діяльність, облік, аналіз, інвестиційна привабливість, інвестиційний проект, ефективність інвестицій

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: актуальність теми

Утвердження України, як держави з ринковою економікою супроводжується якісними перетвореннями економічних відносин, які зумовлюють зміну характеру взаємодії окремих елементів і учасників процесів відтворення суспільного продукту, ставлять нові вимоги до системи управління інвестиційними процесами, як одним із визначальних чинників відтворення. Формування такої системи нерозривно пов’язане з пошуком принципово нових методів управління інвестиційною діяльністю з урахуванням інтересів їх учасників і характеру економічних відносин, що складаються між ними.

Для інвестора вкладення капіталу пов’язане з обґрунтуванням вибору інвестиційних проектів, аналізом їх ефективності, визначенням правильної оцінки власних можливостей, виявленням фінансових ресурсів, обсягів і джерел інвестування. Для інформаційного забезпечення вищеперелічених процесів особливого значення набуває бухгалтерський облік та економічний аналіз інвестиційної діяльності підприємств. Застосування зарубіжного досвіду для організації та методології обліку і аналізу інвестиційної діяльності видається можливим лише з обмеженнями та доповненнями, що випливають із специфіки економіки України.

Стан вивчення проблеми

При написанні дисертаційної роботи автор спирався на попередній досвід обліково-аналітичної роботи, теоретичні і практичні розробки у цій галузі таких вітчизняних та зарубіжних вчених, як І.О. Бланк, А.А. Пересада, М.І. Кузнєцов, В.І. Єфіменко, Я.Д.Крупка, Є.В. Мних, В.І.Бачинський, М.Г. Чумаченко, В.С. Рудницький, В.В. Сопко, Г.В. Нашкерська, В.О. Озеран, В.Г. Швець, В.В. Бочаров, В.В.Ковальов, В.В. Качалін, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет, К.Р. Макконел, С.Л. Брю, Дж. Блейк, Глен А. Велш, М.Ф. Ван Бреда, Е.С. Хендріксен, У.Ф. Шарп та ін. Проте сучасні економічні умови вимагають комплексного підходу до вирішення проблем, пов’язаних із реформуванням національної системи бухгалтерського обліку і звітності, зокрема інвестиційної діяльності підприємств.

Нині у сфері бухгалтерського обліку та економічного аналізу інвестиційної діяльності першочерговими завданнями, що потребують вирішення є: уточнення сутності інвестицій з метою організації ефективного обліку і звітності інвестиційної діяльності; вдосконалення методики обліку фінансових та капітальних інвестицій для дочірніх підприємств; необхідність спеціальних облікових регістрів для оперативного контролю та можливості впливу на хід реалізації інвестиційних проектів підприємств; створення системи комплексного аналізу інвестиційної діяльності, яка б враховувала мікро- та макроекономічні фактори, що впливають на прийняття рішень інвесторами щодо вкладення капіталу.

Недостатня теоретична розробка та особливе практичне значення зазначених положень у сучасних умовах господарювання зумовили актуальність теми дисертаційної роботи, постановку її мети та завдань.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота є складовою частиною науково-дослідної роботи кафедри обліку та аудиту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з виконання комплексної держбюджетної теми “Теорія і практика соціально-економічного розвитку України в умовах ринкових перетворень” (№ державної реєстрації 01БФ040-01). Особисто автору належить розробка частини теми, що стосується вдосконалення бухгалтерського обліку інвестицій та адаптації національних положень (стандартів) до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є теоретична розробка та обґрунтування комплексу основних напрямів з удосконалення бухгалтерського обліку та економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємств відповідно до вимог МСБО та необхідності реформування системи управління підприємством в умовах переходу до ринкової економіки. Для досягнення поставленої мети вирішувались такі завдання:

 • уточнити сутність інвестицій як економічної та обліково-аналітичної категорії і визначити місце та роль інвестиційної діяльності в системі звичайної діяльності підприємств в умовах трансформаційної економіки;
 • дослідити еволюцію обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з метою визначення історичних етапів розвитку;
 • визначити основні принципи трансформації обліково-інформаційної системи та її для ефективного управління інвестиційною діяльністю;
 • вдосконалити методику обліку і звітності фінансових інвестицій щодо визначення фінансового результату від внутрішніх операцій між дочірньою та материнською компаніями;
 • сформувати пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку капітальних інвестицій підприємства та розробити обліковий регістр для оперативного контролю за виконанням інвестиційного проекту протягом періоду його реалізації;
 • розробити модель комплексного аналізу інвестиційної діяльності підприємств для визначення доцільності вкладення капіталу інвесторами;
 • проаналізувати сучасні методи економічного аналізу та визначити найефективніші серед них для оцінки та вибору інвестиційних проектів;

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є інвестиційна діяльність підприємств газотранспортної системи, що спрямована на підвищення конкурентноздатності транспортної галузі економіки України.

Предметом дослідження виступають теоретико-методологічні та організаційно-практичні аспекти бухгалтерського обліку та економічного аналізу інвестиційної діяльності підприємств та шляхи удосконалення обліково-інформаційної системи для управління інвестиційною діяльністю.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети дисертації були використані наукові методи, які застосовуються при вивчені соціально-економічних процесів і явищ, а саме: методи наукового узагальнення (при уточненні сутності та класифікації інвестицій), діалектичний метод (при визначені місця та ролі інвестиційної діяльності серед інших видів звичайної діяльності підприємства), історичний і системний підходи (при визначені основних історичних етапів розвитку системи обліку і аналізу інвестиційної діяльності), методи індукції і дедукції, класифікації, порівняння, наукової абстракції, системного і комплексного аналізу (при розробці спеціальних облікових регістрів інвестиційних проектів, системи комплексного аналізу інвестиційної діяльності підприємств), економіко-математичні методи (для розрахунку показників ефективності інвестиційних проектів) та ін.

Інформаційною базою наукового дослідження стали законодавчі і нормативні документи, наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених з питань бухгалтерського обліку і аналізу, менеджменту, інвестування, фінансів, планування, періодичні видання з питань економіки, статистичні довідники, публікації Комітету міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та інші матеріали. Фінансова звітність та документи первинного, аналітичного та синтетичного обліку досліджуваних підприємств.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у наступному:

 • уточнено сутність та класифікацію інвестицій на основі їх видів, суб’єктності, об’єктності, величини, терміновості, для організації бухгалтерського обліку та здійснення економічного аналізу інвестицій в умовах трансформаційної економіки;
 • здійснено періодизацію історичного розвитку обліку і аналізу інвестиційної діяльності в Україні, що підтверджує перехід від затратного методу трактування інвестицій до сприйняття інвестиційної діяльності як окремого об’єкта бухгалтерського обліку з використанням принципу розмежування доходів, витрат і фінансових результатів від інших видів звичайної діяльності;
 • удосконалено систему інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності з позицій встановлення взаємозв’язку між якісними характеристиками, видами облікової інформації, її користувачами та призначенням для прийняття ефективних рішень в управлінні інвестиційною діяльністю підприємств;
 • запропоновано модель визначення чистого прибутку (збитку) об’єкта інвестування за виключенням фінансового результату від внутрішніх операцій між дочірніми підприємствами та материнською компанією для відображення в обліку і звітності вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі;
 • дістали подальшого розвитку методологічні засади обліку фінансових та капітальних інвестицій: розроблено трьохрівневу класифікацію фінансових інвестицій і на її основі визначено, що мета, заради якої підприємство здійснює (придбаває) фінансові інвестиції є основним критерієм їх розподілу на довгострокові та поточні з метою відображення на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності підприємств; запропоновано новий підхід до обліку витрат на позики, що безпосередньо пов’язані з фінансуванням капітальних інвестицій; розроблено систему формування інформації про доходи і витрати в рамках окремого інвестиційного проекту з використанням спеціальних рахунків управлінського обліку; створено обліковий регістр “Картка обліку та контролю реалізації інвестиційного проекту” для накопичення оперативної інформації та прийняття на її основі рішень, що впливають на процес реалізації інвестиційного проекту;
 • запропоновано новий підхід до комплексного аналізу інвестиційної діяльності, який враховує основні мікро- та макроекономічні фактори, що впливають на прийняття рішень щодо вкладення інвестицій та структурно-логічну модель поетапного аналізу “інвестиційний проект-базове підприємство-регіон-країна”.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: практичне значення одержаних результатів

Полягає в тому, що теоретичні і практичні розробки та пропозицій, сформульовані як результат проведеного наукового дослідження, удосконалюють організацію та методологію обліку і аналізу інвестиційної діяльності підприємств з урахуванням умов, що склалися у вітчизняній економіці для формування інформаційної бази, необхідної для прийняття рішень щодо вкладення інвестицій. Розробки автора знайшли впровадження у дочірній компанії “Укртрансгаз” НАК “Нафтогаз України” (м. Київ, довідка №6246/30-10 від 11.07.2003р.), ЗАТ “Газтранзит” з іноземними інвестиціями (м. Київ, довідка №1040-БП від 09.09.2003р.), а також використовуються в навчальному процесі при викладанні дисциплін “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (довідка №511/296 від 14.11.2003р.)

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: особистий внесок здобувача

Полягає в одноосібному науковому дослідженні, у якому викладено авторський підхід до вирішення важливого завдання – удосконалення організації та методики обліку та аналізу інвестиційної діяльності підприємств. Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі наукові результати, що містяться в роботі, отримані автором особисто.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дисертації доповідались і обговорювались на науково-практичних конференціях:

 • науково-практичній конференції “Проблеми гармонізації і стандартизації обліку і аудиту в Україні” (26 грудні 2000 року, м. Київ),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання” (30-31 травня 2002 року, м. Луцьк),
 • всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених “Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю” (27 лютого 2003 року, м. Дніпропетровськ),
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю” (23-24 травня 2003 року, м. Кіровоград),
 • міжнародній науково-практичній конференції “Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України” (13-14 листопада 2003 року, м.Київ).

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: структура, зміст та обсяги дисертації

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота містить 23 таблиці на 10 сторінках, 30 рисунків на 18 сторінках, 13 додатків на 33 сторінках, список використаних джерел 185 найменування на 15 сторінках. Загальний обсяг дисертації 176 сторінок комп’ютерного тексту.

Облік і аналіз інвестиційної діяльності: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами виконаного дослідження опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 2,5 друкованих аркушів, з них 6 – у наукових фахових виданнях, 2 – матеріали конференцій, 2- у інших виданнях.

У наукових фахових виданнях:

 1. Засадний Б.А. Класифікація фінансових інвестицій в умовах стандартизації обліку // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 53.-Київ: ВПЦ „Київський університет”.-2001.-С. 76-78 (0,1 др.арк.).
 2. Засадний Б.А. Передумови створення привабливого інвестиційного клімату в Україні // Економічні науки: Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки.-Луцьк: ВДУ ім. Лесі Українки.-2002.-№2.-С. 164-167 (0,5 др.арк.).
 3. Засадний Б.А. Інвестиції як економічна та обліково-аналітична категорія // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуски 58-59.-Київ: ВПЦ „Київський університет”.-2002.-С. 110-116 (0,6 др.арк.).
 4. Засадний Б.А. Методика оцінки та планування інвестиційної діяльності підприємств // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. Випуск 181.-Дніпропетровськ: ДНУ.-2003.-С.526-537 (0,5 др.арк.).
 5. Засадний Б.А. Проблеми формування та обліку джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств // Економіка: Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуски 64-65.-Київ: ВПЦ „Київський університет”.-2003.-С. 107-108 (0,2 др.арк.).
 6. Засадний Б.А. Фінансові інвестиції: бухгалтерський облік та методи оцінки на підприємстві // Економічні науки: бухгалтерський облік, аналіз і аудит. Наук. праці кіровоградського державного технічного університету. Випуск 4.-Кіровоград: КДТУ.-2003.-С.197-203 (0,3 др.арк.).
 7. Засадний Б.А. Вдосконалення методики обліку капітальних інвестицій підприємств // Зб. тез та виступів міжнародної науково-практичної конференції „Реформування обліку, звітності та аудиту в системі АПК України: стан та перспективи”. Частина ІІ.-Київ: Інститут аграрної економіки.-2003.-С.106-107 (0,1 др.арк.).
 8. Засадний Б.А. Формування системи інвестиційного аналізу в умовах економічної нестабільності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених „Бухгалтерський облік та фінансова звітність як інструменти контролю”.-Дніпропетровськ: Наука і освіта.-2003.-С. 32-35 (0,2 др.арк.).

У інших виданнях:

 1. Дацишин М., Засадний Б., Олійник О., Павлів О., Шеремета П. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України у 1999 році. / Економічні есе. Випуск 5.-Київ: Інститут Реформ.-2000.-106с. (особисто здобувачу належить 1 др.арк.).
 2. Дацишин М., Засадний Б., Олійник О., Павлів О., Пугачова М., Сирота В. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів України у 1-му півріччі 2000 року. / Економічні есе. Випуск 7.-Київ: Інститут Реформ.-2000.-122с. (особисто здобувачу належить 1,5 др.арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Інвестиційна діяльність” за посиланнями:

РубрикаФінансові інвестиції

РубрикаКапітал

РубрикаНезавершені капітальні інвестиції

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог