Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств

Бібліографічний опис

Кручок Н. С. Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Кручок Наталія Степанівна – Київ, 2004. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена аналізу розвитку банківського кредитування аграрних підприємств з метою підвищення ефективності управління наданням, використанням і поверненням кредитних ресурсів.

Уточнено поняття кредитні відносини та сутність банківського кредитування підприємств. Класифіковано передумови розвитку кредитних відносин, що дозволило виявити відсутні з них, та оцінити ступінь відповідності існуючих. Визначена роль держави у створенні макроекономічних передумов, а також роль підприємств-позичальників та банків в створенні необхідних мікроекономічних передумов. В дисертаційній роботі запропонований алгоритм пошуку підприємством резервів поліпшення його фінансового стану, а також визначення потреби в коротко-та довгострокових кредитах в процесі бізнес-планування. З метою підвищення точності такої оцінки автором дисертації розроблені фінансові коефіцієнти структури оборотних активів та покриття поточних і довгострокових зобов’язань. Розроблена універсальна методика оцінки фінансового стану підприємства, яка дає можливість визначити цей стан в залежності від поставлених цілей оцінки: короткострокової, довгострокової та загальної оцінки кредитоспроможності. Автором розроблена специфічна методика визначення кредитного рейтингу агарних підприємств, яка дає змогу визначити річні, з квартальною розбивкою, межі їх короткострокового та довгострокового кредитування. Запропонований алгоритм оцінки доцільності кредитування банком бізнес-проектів.

Ключові слова

кредитні відносини, аналіз передумов розвитку кредитування, кредитоспроможність підприємства, оцінка фінансового стану, кредитний рейтинг

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: актуальність теми

Реформування аграрного сектору української економіки неможливе без розвитку банківського кредитування аграрних підприємств згортання якого протягом 1991-1999 р.р. негативно відбилося на їх економічному стані.

Відродження банківського кредитування аграрних підприємств на новій ринковій основі, яке розпочалося з 2000 року, сприятливо позначилося на фінансовому стані господарств, але водночас виявило низку невирішених питань, які стримують його розвиток: банки не мають достатніх кредитних ресурсів, кредити супроводжуються значними фінансовими ризиками, оскільки позичальники не завжди мають можливість своєчасно повернути кредит. Ліквідувати ці негативні наслідки можна тільки створивши таку систему кредитних відносин, яка б найбільшою мірою формувала нормальні кредитні умови. Такі відносини потребують постійного дослідження та вдосконалення на основі системного аналізу, методологія якого в Україні знаходиться на стадії формування. В зв’язку з цим важливе значення має системний аналіз банківського кредитування, в першу чергу передумов, необхідних для його нормального розвитку.

Аналізу економічної природи кредиту та кредитних відносин між банками і підприємствами значну увагу приділяли вітчизняні та зарубіжні вчені: В.М. Алексійчук, О.В. Васюренко, З.В. Гуцайлюк, М.Я. Дем’яненко, Е.Дж. Долан, В.С. Загорський, К.Д. Кемпбел, М.В. Кужельний, П.А. Лайко, А.М. Мороз, Є.В. Мних, П.Т. Саблук, М.І. Савлук та інші вчені.

Однак, незважаючи на численні наукові розробки, питання методології і методики аналізу банківського кредитування залишаються малодослідженими. У зв’язку з цим виникла необхідність у наукових розробках теоретичних положень і практичних рекомендацій з аналізу кредитування, використання яких сприятиме стабілізації та розвитку підприємств, зокрема аграрних. Це зумовило вибір теми дослідження, її актуальність та народногосподарське значення.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до програми науково – дослідних робіт Національного аграрного університету на 1998-2002 роки і пов’язана з темою: “Розробка моделі оцінки та проектування фінансового стану підприємств АПК“ (номер державної реєстрації: 0101U001706). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методик оцінки фінансового стану підприємств.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: мета та задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у науковому обґрунтуванні методологічних підходів і практичних рекомендацій щодо удосконалення методики аналізу розвитку банківського кредитування аграрних підприємств для підвищення обґрунтованості управлінських рішень із стабілізації їх діяльності та створенні передумов для подальшого соціально-економічного зростання.

Відповідно до мети роботи визначено такі задачі дослідження:

 • уточнення поняття „кредитні відносини” та сутності банківського кредиту-вання підприємств в сучасних умовах господарювання;
 • класифікація передумов розвитку банківського кредитування аграрних підприємств та оцінка наявності таких передумов на макро- та мікрорівнях;
 • формування алгоритмів обґрунтування потреби підприємств в кредитних ресурсах;
 • систематизація, уточнення та доповнення фінансових коефіцієнтів, використовуваних для діагностики кредитоспроможності підприємств;
 • обґрунтування системи показників, критеріїв та методик визначення кредитного рейтингу підприємств;
 • розробка комплексу заходів, спрямованих на зміцнення фінансового стану аграрних підприємств та підвищення їх кредитоспроможності.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес банківського кредитування аграрних підприємств.

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні і прикладні аспекти аналізу банківського кредитування як передумови його розвитку.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: методи дослідження

В  процесі виконання  дисертаційної роботи використовувались наступні методи наукового дослідження:

 • нормативно-розрахунковий та балансовий, які застосовувались при проведенні аналізу існуючих методик оцінки фінансового стану аграрних підприємств, а також при розробці автором універсальної та спеціальної методик оцінки фінансового стану підприємств-позичальників;
 • монографічний метод використовувався в процесі дослідження фінансового стану аграрних підприємств та розробки бізнес-планів;
 • графічний, математичної статистики та теорії ймовірності – при проведенні банком аналізу бізнес-плану підприємств, зокрема, в процесі оцінки запропонованих ними інвестиційних проектів.

В роботі були використані новітні методики фінансово-економічної оцінки і прогнозування розвитку аграрних підприємств.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі і нормативні акти України та зарубіжних країн з питань розвитку грошово-кредитних відносин, довідково-інформаційні видання, дослідження вітчизняних і зарубіжних авторів, матеріали науково-практичних конференцій та інформаційно-аналітичні матеріали дослідних установ, статистична інформація Держкомстату України, фінансова звітність аграрних підприємств, а також матеріали особистих спостережень автора.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в наступному:

вперше:

 • запропоновано дефініцію поняття „кредитні відносини” як взаємини між позичальниками та кредитодавцями, у тому числі потенційними, що пов’язані з наданням, використанням та поверненням кредиту (С. 4);
 • виділено стадії кредитних відносин – стадію, яка передує наданню кредиту, надання кредиту, використання та повернення кредиту – що підвищує ефективність моніторингу кредитування. Доведено, що поняття „кредитні відносини” ширше, ніж кредит, оскільки включає ще низку відносин, які передують наданню кредиту, а також кредитний моніторинг (С. 4);
 • розроблено концепцію розвитку кредитних відносин між банками та аграрними підприємствами, яка складається з двох частин: перша – передумови, необхідні для розвитку кредитних відносин, друга – заходи, спрямовані на розвиток цих відносин (С. 4-6);
 • розроблено методику оцінки фінансового стану підприємства, що передбачає використання загальноприйнятих та запропонованих автором фінансових коефіцієнтів, які враховують структуру оборотних активів і покриття коротко- та довгострокових зобов’язань, що підвищує об’єктивність оцінки і прогнозування фінансової стійкості підприємств-позичальників (С. 9-12);
 • запропоновано модель  визначення  кредитного  рейтингу аграрних  підприємств з врахуванням структури оборотних активів за ліквідністю (С. 12-14).

найшли подальший розвиток:

 • заходи, обґрунтовані в бізнес-плануванні, спрямовані на зміцнення фінансового стану підприємств шляхом раціоналізації структури сільськогосподарських угідь,  розширення  виробництва найефективніших видів продукції, запровадження переробки та збуту продукції через власну торгівельну мережу (С. 6);
 • методика обґрунтування потреби аграрних підприємств у довгострокових кредитах, яка ґрунтується на оцінці різнопривабливих інвестиційних проектів та можливих джерел їх фінансування (С. 8);
 • методика обґрунтування потреби аграрних підприємств у короткострокових кредитних ресурсах під внутрішньорічну нестачу коштів (С. 8-9).
 • доповнено методики оцінки фінансового стану аграрних підприємств з врахуванням найсуттєвіших критеріальних показників та уточненням кредитного рейтингу підприємств (С. 9).

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці фінансових коефіцієнтів: структури оборотних активів, покриття поточних та довгострокових зобов’язань; універсальної методики оцінки фінансового стану підприємств; спеціальної методики визначення кредитного рейтингу аграрних підприємств та меж їх середньо-і довгострокового кредитування; обґрунтування системи заходів, спрямованих на розвиток кредитних відносин між банками та аграрними підприємствами.

Результати дисертаційного дослідження знайшли застосування у навчальному процесі Національного аграрного університету, зокрема, у викладанні дисципліни „Банківське обслуговування підприємств агропромислового комплексу” та прийняті Міністерством аграрної політики України для застосування аграрними підприємствами.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. Їх використання в практичній роботі підприємств сприятиме поліпшенню їх фінансового стану, а застосування запропонованих автором методик оцінки фінансового стану підприємств дасть можливість банкам більш точно визначити їх рівень кредитоспроможності.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: апробація результатів дисертації

Основні положення і результати дисертаційного дослідження оприлюднено, обговорено та схвалено на міжнародних науково-практичних конференціях:

 • „Механізм господарювання та економічного зростання в АПК: стан, проблеми, перспективи” (Київ, Національний аграрний університет, 2001 р.),
 • „Соціально-економічні аспекти ефективного функціонування агропромислової сфери в ринковому середовищі” (Київ, Національний аграрний університет, 2002 р.),
 • „Аграрна політика України в період вступу в СОТ: ефективність, якість і безпека” (Київ, Національний аграрний університет, 2003р.).

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: структура та обсяг роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 162 сторінках друкованого тексту. Робота містить 44 таблиці, 4 рисунки, 2 додатки. Список використаних джерел налічує 170 найменувань.

Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств: публікації

За результати дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 3 одноосібні наукові праці загальним обсягом 1,1 друк. арк.

 1. Кручок Н.С. Відродження системи мікрокредитування  в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2001. –  Вип. 44. – С. 205-208.
 2. Кручок Н.С. Моделювання фінансового рейтингу підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету. – 2002. – Вип. 56. – С. 152-155.
 3. Кручок Н.С. Основні напрями створення кадастрово-реєстраційної системи в Україні // Землевпорядний вісник. – 2004. – Вип. 1. – С. 11 -14.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Аналіз кредитоспроможності позичальника” за посиланнями:

РубрикаАналіз кредитоспроможності

РубрикаАналіз кредитного портфеля банку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог