Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств

Бібліографічний опис

Курило Г. М. Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Курило Ганна Михайлівна – Київ, 2004. – 19 с.

Анотація

Досліджено актуальні питання удосконалення обліку та аудиту фінансових результатів діяльності промислових підприємств, зокрема тих, що займаються переробкою металопродукції. Уточнено та обгрунтовано суть показників результату підприємства – прибуток/збиток як економічної категорії. Зроблено порівняння методологій визначення показників фінансового результату діяльності для розрахунку прибутку до оподаткування у бухгалтерському та податковому обліку. Розглянуто особливості ведення обліку результатів на підприємствах з переробки металопродукції України. Запропоновано базову модель створення удосконаленої єдиної бази даних для обліку, контролю та аудиту фінансових результатів підприємства з застосуванням високих інформаційних технологій. Обгрунтовано необхідність вдосконалення рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку класу 1, 5, 7, 9. Запропоновано структурно-логічні схеми аудиту у комп’ютерному середовищі. Розроблено пропозиції щодо удосконалення національних нормативів аудиту з метою підвищення аудиторської перевірки діяльності підприємства, зменшення аудиторського ризику, підвищення достовірності, законності й повноти відображення та перевірки фінансових результатів в обліку.

Ключові слова

бухгалтерський облік, податковий облік, витрати, валові витрати, доходи, валові доходи, прибуток, збиток, прибуток до оподаткування, види діяльності

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: актуальність теми

Вся історія підприємницької діяльності пов’язана з пошуками шляхів підвищення прибутковості та раціональним використанням прибутку. Тому наукові дослідження, присвячені формуванням фінансових результатів та їх аудиту в різних галузях народного господарства є особливо актуальними. Адже одержані фінансові результати відображають всі сторони діяльності підприємства: галузеві особливості ведення господарської діяльності, якість організації виробництва та ефективність застосованої технології, ступінь ефективності прийнятої системи управління, у т.ч. системи обліку, контролю та аудиту доходів і витрат, і формування фінансових результатів діяльності тощо.

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки та перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління процесами реалізації продукції (робіт, послуг) і формуванням фінансових результатів від здійснення фінансово-виробничої діяльності підприємства.

З введенням національних стандартів бухгалтерського обліку підприємства отримали нові можливості у формуванні облікової політики до фінансових результатів, з одночасним врахуванням як вимог П(С)БО, так і чинного податкового законодавства України.

Стан вивчення проблеми

Вивчення наукових праць вітчизняних і зарубіжних авторів показало, що дискусії, пов’язані з дослідженням проблем організації та методології обліку фінансових результатів діяльності підприємств, посідають значне місце в теорії та практиці. Вагомий внесок у розв’язання цієї проблеми зробили як вітчизняні вчені-економісти: М.Т. Білуха, Ф.Ф. Бутинець, С.Ф. Голов, З.В. Гуйцалюк, В.М. Добровський, В.Г. Жила, В.П. Завгородній, В.І. Єфіменко, Є. В. Калюга, М.М. Коцупатрий, М.В. Кужельний, В.Г. Линник, М.Й. Малік, Є.В. Мних, В.М. Пархоменко, О.А. Петрик, М. Пушкар, Є.І. Свідерський, В.В. Сопко, Н.М. Ткаченко, Б.Ф. Усач, М.Г. Чумаченко,  так і зарубіжні вчені-економісти: А. Бабо, Ф. Вуд, К. Друрі, Роберт Н. Єнтоні, С. Котляров, В.В. Леонтьєв,  Я. Соколов, Г. Соколова та інші вчені.

Проте, проведені наукові дослідження у вітчизняній теорії і практиці не в повній мірі враховують особливості сучасного стану реформування бухгалтерського фінансового обліку стосовно засад національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО)), зокрема П(С)БО, якими регламентуються правила ведення обліку доходів і витрат та визначення фінансового результату діяльності підприємства. Це обумовлено одночасним функціонуванням двох методик визначення фінансового результату діяльності підприємства (окремо для складання фінансової і податкової звітності), рівнем застосування інформаційних технологій в обліку. Крім того, з огляду на інтеграцію України у світове господарство та перехід на нові умови господарювання  особливо актуальним є питання вдосконалення методики обліку та аудиту фінансових результатів за принципами, що не суперечать міжнародним стандартам і базуються на національних стандартах бухгалтерського обліку.

Дискусійність багатьох теоретичних положень, практична значимість обліку і аудиту фінансових результатів, недостатній рівень їх дослідження з погляду сучасних потреб управління зумовили вибір теми та визначили спрямованість дисертаційного дослідження.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Напрямок дисертаційного дослідження пов’язаний з планом науково-дослідних робіт Київського національного економічного університету за темою “Удосконалення обліку, аналізу та аудиту в галузях промислового комплексу”, номер державної реєстрації 0101U002947. Особисто автором було внесено пропозиції щодо вдосконалення обліку фінансових результатів діяльності, їх аудиту на промислових підприємствах України, розроблено методику оптимізації процесу аудиту фінансових результатів діяльності підприємства.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних положень удосконалення методології обліку і аудиту фінансових результатів діяльності промислових підприємств в умовах переходу до ринкових відносин та розроблення на їх основі практичних рекомендацій з методики обліку фінансових результатів з використанням електронно-обчислювальної техніки, методики обліку окремих складових фінансових результатів, зокрема відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань, сумнівної та простроченої дебіторської заборгованості, методики аудиту фінансових результатів відповідно до вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і національних нормативів аудиту України.

Така цільова спрямованість зумовила постановку та розв’язання наступних завдань:

 • дослідити економічну сутність фінансових результатів діяльності підприємства (прибутку/збитку) як економічної категорії, їх зміст і роль в умовах ринкової економіки;
 • науково обґрунтувати та проаналізувати вплив основних чинників на визначення фінансових результатів діяльності підприємства;
 • систематизувати та критично оцінити діючи системи обліку і аудиту доходів і витрат та визначення фінансових результатів (прибутку/збитку), обліку розподілу прибутку та його використання;
 • розробити комплексну методику аудиту фінансових результатів діяльності промислових підприємств (для підтвердження правильності відображених складових фінансових результатів (доходів і витрат, та визначеного кінцевого результату діяльності у податковій звітності) ґрунтуючись на інформацію бухгалтерського обліку та вимог П(С)БО 15 “Дохід”, 16 “Витрати”, 17 “Податок на прибуток”, Закону України від 24.12.02 р. №349-IV “Про внесення змін до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 травня 1997 р. №283/97 – ВР;
 • обґрунтувати вибір відповідної методики обліку складових фінансових результатів (доходів і витрат) і визначення остаточного результату діяльності на основі оцінки аспектів економічного розвитку України в ретроспективі та прогнозів на майбутнє, а також розробити рекомендації щодо реалізації запропонованої методики, за умов автоматизованої обробки інформації;
 • обґрунтувати: пропозиції щодо реформування окремих рахунків і субрахунків бухгалтерського обліку, призначених для обліку доходів і витрат та визначення фінансового результату діяльності підприємства; пропозиції щодо складання аудиторського висновку (заключення) а також розробити рекомендації щодо реалізації запропонованої методики.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процеси бухгалтерського обліку і аудиту фінансових результатів діяльності промислових підприємств України.

Предметом дослідження є організація та методологія обліку і аудиту фінансових результатів діяльності, шляхи їх вдосконалення.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: методи дослідження

Для досягнення поставленої мети автор користувалася як загальнонауковими методами, так і емпіричними методами дослідження. Визначення сутності фінансового результату (прибутку/збитку) діяльності підприємств та обґрунтування впливу на нього різних факторів базувалися на діалектичному методі пізнання економічних явищ і процесів, аналітичному методі, методі аналогії і спостереження, та економічно-математичних методів дослідження.

Сутність методів обліку і аудиту фінансових результатів було досліджено за допомогою таких методів  і прийомів пізнання як: класифікація, порівняння, аналіз, конкретизація, моделювання, абстрагування. Для доведення доцільності впровадження методики обліку відстрочених податкових активів (зобов’язань), та методики аудиту фінансових результатів з використання ПЕОМ і розробки методичних рекомендацій щодо складання аудиторського висновку було використано метод аналогії, системного економічного аналізу та логічного методу (аксіоматичний).

Інформаційною базою дослідження є Закони України; міжнародні та національні положення (стандарти), інші нормативи бухгалтерського обліку і аудиту; монографії; підручники; статті з проблем організації та методології обліку і аудиту; фінансова і податкова звітність промислових підприємств.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в дослідженні теоретичних положень та розробці рекомендацій з економічного обґрунтування облікової політики, вдосконалення обліку і аудиту фінансових результатів промислових підприємств у сучасних умовах господарювання.

Вперше запропоновано:

 • алгоритм методики аудиту показників валових доходів і валових витрат для визначення об’єкта оподаткування (позитивного – прибутку, від’ємного – збитку) ґрунтуючись на інформацію бухгалтерського обліку, який враховує вимоги чинного законодавства;
 • прикладна методика стосовно побуди аналітичного обліку (бухгалтерського і податкового) відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань (одного з показників, що безпосередньо впливає на остаточний результат діяльності), в т. ч. і відомості аналітичного обліку за подібними операціями у відповідності порядком, регламентованим П(С)БО17 “Податок на прибуток”, на основі дослідження їх впливу на фінансовий результат.

Удосконалено:

 • підхід щодо ведення аналітичного і синтетичного обліку доходів і витрат та визначення фінансових результатів діяльності підприємства, на основі реформування системи рахунків обліку доходів і витрат за видами діяльності;
 • форму регістру аналітичного обліку розрахунків з покупцями і замовниками за реалізовану продукцію (роботи, послуги), а саме відомість 3.1. до журналу 3, з метою підвищення його інформативності;
 • інформаційну правову базу даних для обліку і аудиту та методів формування окремих показників фінансових результатів в комп’ютерному середовищі (для підприємств металургійної галузі), з метою підвищення ефективності і оперативності управління даними об’єктами дослідження;
 • зміст таких міжнародних стандартів аудиту (враховуючи те, що з 1 січня 2004 р. вони застосовуються в Україні замість національних нормативів України) “Планування аудиту”, “Суттєвість в аудиті”, “Оцінка системи внутрішнього контролю підприємства та оцінка ризику”, “Аналітичні процедури”, з метою зменшення аудиторського ризику, підвищення ефективності аудиторських процедур і прийомів, доцільності впровадження на підприємстві служби внутрішнього контролю (аудиту).

Одержали подальший розвиток:

 • використання системи показників, що необхідно враховувати в процесі аудиту при аналізі причин і факторів які впливають на величину прибутку;
 • вдосконалення складання внутрішньої господарської звітної форми звітності “Плановий розрахунок прибутку”, з метою підвищення оперативності контролю за виконанням запланованих показників та прийняття відповідного управлінського рішення щодо визначення обсягів та ціни реалізації, витрат, що з ними пов’язані, запобігання причин, що можуть привести до зменшення прибутку.
 • удосконалення моделі аудиту простроченої та сумнівної дебіторської заборгованості, з метою підвищення ефективності аудиту і аналізу причин, що призвели до її виникнення, та розробки заходів щодо її зменшення.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: практичне значення одержаних результатів

Теоретичні та практичні положення дисертаційного дослідження спрямовано на удосконалення існуючої методики обліку і аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, ґрунтуючись на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, національних і міжнародних нормативах аудиту. Методичні рекомендації і пропозиції можуть бути використані як на підприємствах, що займаються переробкою металопродукції України, так і на інших промислових підприємствах різних форм власності та виду діяльності.

Методичні розробки автора дисертації з питань організації і методології обліку та аудиту впроваджені на підприємствах: ЗАТ “Київвтормет” (Довідка від 31.05.2002 р. №143/2), ВАТ “Більшовик” (Довідка від 18.09.2002 р. №321/4). Науково-методичні підходи щодо ведення курсу лекцій з бухгалтерського обліку і аудиту, зокрема за темами “Облік готової продукції (робіт, послуг), її реалізації та визначення фінансового результату”, “Облік валових витрат і валових доходів”, “Аудит фінансових результатів” використовуються у навчальному процесі Київського будівельного технікуму (Акт про впровадження результатів дослідження від 30.04.2002 р.).

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є результатом самостійного наукового дослідження. Теоретичні узагальнення, положення, висновки, рекомендації та пропозиції отримані автором самостійно на підставі проведених досліджень з фінансово-господарської діяльності промислових підприємств України. Аналітичну частину роботи виконано на підставі облікової інформації досліджуваних підприємств, а також результатів проведених дисертантом спостережень, опитувань фахівців з обліку і аудиту.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: апробація результатів дисертаційного дослідження

Основні положення дисертації були висвітлені та опубліковані в науково-фахових, науково-практичних виданнях, доповідались автором на ІІ міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі” (м. Ірпінь, травень 2001 р.) та на міжрегіональній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми теорії та практики аудита в Україні” (м. Запоріжжя, 25-26 квітня, 2002 р.)

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: структура і обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації нараховує 182 сторінок машинописного тексту, містить 22 таблиці на 14 сторінках, 2 рис. на одній сторінці, 12 додатків на 15 сторінках. Список використаних джерел налічує 140 найменувань на 10 сторінках.

Облік та аудит фінансових результатів діяльності промислових підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 6 наукових праць загальним обсягом 1.8 др. арк., що належать особисто автору, з них чотири у наукових фахових виданнях загальним обсягом – 1,4 др. арк., дві – матеріали конференцій загальним обсягом – 0,4 др. арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Курило Г.М. Облік загальновиробничих витрат та їх вплив на виробничу собівартість продукції (робіт, послуг) //Науковий вісник. Збірник наукових праць. Академії ДПС України. –Ірпінь. – 2001. – №4 (14) – С. 109 – 115.-0,3 д. а.
 2. Курило Г.М. Шляхи удосконалення обліку та аудиту фінансових результатів //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – 2002. -№4(7). – C. 108-116. 0,4 д. а.
 3. Курило Г.М. Бухгалтерський і податковий облік витрат і їх вплив на фінансовий результат //Науковий вісник. Збірник наукових праць Академії ДПС України. – Ірпінь – 2003 – №1(19). –С. 98-108. – 0,4 д. а.
 4. Курило Г.М. Аудит фінансових результатів та їх використання//Проблеми формування ринкової економіки: Міжвідомчий науковий збірник. Випуск 9.-К.: КНЕУ, 2001.- С. 441-451. – 0,3 д. а.

В інших виданнях:

 1. Курило Г.М. Облік фінансових результатів із застосуванням бухгалтерської інформаційної системи// Друга міжнародна наукова-практична конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі”. Тези доповідей. Ірпінь. 2001. – С. 269-275. – 0,2 д. а.
 2. Курило Г.М. Особливості організації і ведення обліку витрат (доходу) з податку на прибуток //Міжрегіональна науково-практична конференція “Актуальні проблеми теорії та практики аудита в Україні”. Науково-виробничий журнал “Держава та регіони”  Серія:  економіка  та  підприємство.  Запоріжжя:  ЗІДМУ. – 2002.-№4. – С. 228-234. – 0,2 д. а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Фінансові результати підприємств” за посиланням:

РубрикаФінансові результати

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог