Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики

Бібліографічний опис

Наумчук О. А. Основні засоби: методика обліку і формування облікової політики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Наумчук Ольга Анатоліївна – Львів, 2005. – 20 с.

Анотація

Дисертація присвячена розробці науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та формування облікової політики щодо основних засобів.

 • Виділено розбіжності між категоріями “основні фонди”, “основний капітал” і “основні засоби”, конкретизовано способи одержання підприємством економічних вигод від володіння основними засобами, виділено умови, при дотриманні яких об’єкт вважається контрольованим підприємством.
 • Обґрунтовано необхідність оцінки основних засобів за поточною ринковою вартістю.
 • Розкрито сутність та визначені принципи формування й елементи облікової політики щодо основних засобів.
 • Розроблено підхід до встановлення об’єктів обліку основних засобів, удосконалено форми первинних документів з обліку основних засобів, розроблено техніко-економічний паспорт об’єктів.
 • Удосконалено методику обліку витрат на капітальне будівництво об’єктів, оприбуткування безкоштовно отриманих основних засобів, їх дооцінки та наступної амортизації, витрат на відновлення і поліпшення, а також методику амортизації основних засобів.
 • Розроблено інформаційно-організаційну модель аналізу елементів облікової політики, методику визначення вартісного ліміту основних засобів і малоцінних необоротних матеріальних активів, методику визначення суттєвого розміру витрат на ремонт, алгоритм послідовних дій, що здійснюються при встановленні та корегуванні методу амортизації.

Ключові слова

основні засоби, методика обліку, облікова політика, ринкова вартість, амортизація, відновлення, поліпшення, аналіз елементів облікової політики

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: актуальність теми дослідження

В сучасних умовах господарювання керівництво підприємств, а також їх ділові партнери прагнуть одержати релевантну інформацію про стан і використання основних засобів. Відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” таку інформацію має містити фінансова звітність. Насправді, поточний бухгалтерський облік і фінансова звітність не завжди надають реальні дані про основні засоби, через що втрачають свою корисність для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

Основними причинами такої ситуації є слабка методична розробленість Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а також формування підприємствами необґрунтованої облікової політики, у тому числі й стосовно основних засобів. Крім того, суттєво знижує реальність даних про основні засоби вплив податкового законодавства на вибір способів бухгалтерського обліку.

З введенням П(С)БО підприємства одержали нові можливості у формуванні облікової політики стосовно основних засобів. Однак, деякі норми стандартів носять загальний характер, що ускладнює їх практичну реалізацію. Так, повною мірою не розкрито порядок визнання основних засобів активами підприємства, що призводить до різних тлумачень їх сутності. Недосконалість способів оцінки результатів поліпшення основних засобів значно ускладнює облік витрат на їх відновлення та поліпшення. Формування облікової політики стосовно основних засобів здійснюється без дотримання принципу наукового обґрунтування її положень, в результаті на підприємствах не реалізується право вибору щодо переоцінки основних засобів, встановлення способів амортизації, визначення термінів корисного використання і ліквідаційної вартості об’єктів.

Стан вивчення проблеми

Питання обліку операцій з основними засобами стали предметом дослідження вчених-економістів, а саме: М.Т. Білухи, Ф.Ф. Бутинця, Б.І. Валуєва, Н.Г. Виговської, В.Г. Горелкіна,  Н.М. Гуляєвої, І.П. Житньої, Я.Д. Крупки, М.В. Кужельного, Л.О. Леонової, М.С. Пушкаря, Ю.Д. Чацкіса, В.Г. Швеця, Я.В. Соколова, А.Є. Фукса, Й. Бетге, М.Р. Метьюса, М.Х.Б. Перера, Ж. Рішара, Е.С. Хендріксена, М.Ф. Ван Бреда та інших. Проведені ними дослідження проблем теоретичного та практичного характеру вплинули на розвиток теорії обліку. Так, велика увага приділялася розкриттю сутності основних засобів, порядку документального оформлення операцій з ними, проблемам амортизації, ремонту та поліпшення основних засобів.

Однак, питання оцінки й обліку основних засобів досліджуються з позиції їх впливу на собівартість виробленої продукції або на розмір прибутку до оподаткування. При цьому недостатня увага приділяється підвищенню реальності обліково-економічної інформації про наявність і використання основних засобів. Потребують удосконалення діюча методика обліку операцій надходження, дооцінки, відновлення, поліпшення основних засобів, а також способи їх амортизації. Залишаються невирішеними організаційно-методичні проблеми формування облікової політики щодо даного об’єкта обліку.

Недостатнє розкриття досліджуваних питань в економічній літературі, а також їх практична значущість обумовили вибір теми та цільову спрямованість дисертаційної роботи.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Основні результати дисертаційної роботи були отримані в ході виконання науково-дослідних робіт на кафедрі бухгалтерського обліку Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. В держбюджетній темі “Удосконалення бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань” (номер державної реєстрації 0105U008171) в розділі “Облік необоротних активів” автором уточнено сутність критеріїв визнання основних засобів, а також надані рекомендації з удосконалення методики обліку операцій їх надходження та поліпшення.

У госпдоговірній темі “Методичні рекомендації з амортизації необоротних активів на підприємствах малого бізнесу” (номер державної реєстрації 0102U002875), що виконана у 2001 році, розроблена методика визначення оптимального способу амортизації, терміну корисного використання та ліквідаційної вартості основних засобів.

У 2002-2003 роках при виконанні госпдоговірної теми “Організація бухгалтерського обліку на ЗАТ “Гефест” в умовах внутрішньогосподарського розрахунку” (номер державної реєстрації 0104U009089) удосконалено форми первинного обліку, що застосовуються на підприємстві; запропоновано принцип побудови інвентарних номерів і аналітичних рахунків; обґрунтовано зміст облікової політики стосовно основних засобів.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є розробка науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення методики бухгалтерського обліку й формування облікової політики щодо операцій з основними засобами.

Цільова спрямованість дослідження обумовила постановку та вирішення таких завдань:

 • виявити відмінності між економічною сутністю понять “основні фонди”, “основний капітал” і “основні засоби” та розкрити зміст критеріїв визнання основних засобів активами підприємства з метою їх уточнення;
 • обґрунтувати необхідність обліку основних засобів за ринковою вартістю, що сприятиме формуванню реальної обліково-економічної інформації;
 • визначити напрями удосконалення організаційно-технічних питань обліку операцій з руху та поліпшення основних засобів з метою підвищення оперативності нагромадження обліково-економічної інформації;
 • удосконалити методику обліку операцій з руху, відновлення та поліпшення основних засобів і методику їх амортизації;
 • визначити принцип облікової політики, що спрямована на одержання реальної інформації про основні засоби підприємства та обґрунтувати її елементи;
 • розробити методики визначення вартісного ліміту основних засобів і суттєвого розміру витрат на їх відновлення, що забезпечить науково обґрунтований вибір критеріїв суттєвості;
 • формалізувати процес встановлення та коректування способу амортизації для конкретних об’єктів основних засобів, що підвищить реальність їх оцінки протягом усього терміну експлуатації й оперативність прийняття рішення.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є існуюча система бухгалтерського обліку та порядок формування облікової політики стосовно основних засобів.

Предметом дослідження є питання методики бухгалтерського обліку операцій з руху, відновлення, поліпшення й амортизації основних засобів і формування облікової політики щодо них.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: методи дослідження

В процесі дисертаційного дослідження застосовувалися як загальнонаукові, так і специфічні методи пізнання. У роботі використовувалися: методи логічного аналізу, індукції і дедукції (при уточненні економічної сутності основних засобів, при визначенні принципу облікової політики), евристичний метод експертної оцінки і контрольних питань (при дослідженні стану обліку основних засобів на підприємствах), метод порівняльного аналізу (при встановленні переваг і недоліків різних способів оцінки основних засобів), метод системного вивчення господарських процесів (при розробці напрямів удосконалення форм первинних документів з руху основних засобів), економіко-статистичні методи обробки інформації: середні величини, динамічні ряди, кореляційно-регресійний аналіз (при побудові моделей встановлення вартісного ліміту основних засобів та визначення суттєвого розміру витрат на їх відновлення), метод експертних оцінок (при розробці методики встановлення способів амортизації основних засобів).

Інформаційною базою дисертаційного дослідження є законодавчі та нормативні документи України, праці вітчизняних і закордонних вчених з питань обліку основних засобів, спеціалізовані періодичні видання, первинні документи, облікові регістри та форми звітності досліджуваних підприємств.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна дослідження полягає у розробці низки науково-практичних рекомендацій з удосконалення організації та методики бухгалтерського обліку і формування облікової політики щодо основних засобів.

Найбільш суттєві результати, що містять наукову новизну і виносяться на захист, полягають у такому:

Вперше:

 • обґрунтовано необхідність обліку основних засобів за ринковою вартістю, що забезпечить нормальний процес їх відтворення та підвищить реальність даних фінансової і внутрішньогосподарської звітності;
 • запропоновано при формуванні облікової політики щодо основних засобів принцип одержання реальної інформації про їх наявність та використання, що підвищить корисність облікових даних.

Удосконалено:

 • методику обліку надходження основних засобів, для чого запропоновано ринкову вартість безоплатно отриманих, але не введених в експлуатацію об’єктів відображати на субрахунку 181 “Об’єкти до монтажу, установлення”, що сприятиме достовірному відображенню інформації про основні засоби в обліку;
 • методику обліку першої дооцінки основних засобів та їх наступної амортизації, яка полягає у визнанні доходами періоду частки додаткового капіталу в сумі нарахованої амортизації дооціненої вартості, що дозволить формувати економічно обґрунтований розмір додаткового капіталу та прибутку підприємства;
 • порядок амортизації основних засобів, а саме: обґрунтовано доцільність застосування методів прогресивної амортизації та комбінації різних методів; модифіковано порядок розрахунку місячної суми амортизації визначенням терміну корисного використання у місяцях; запропоновано суму амортизації збільшувати на відсоток відхилення вартості, що амортизується, від суми накопиченого наприкінці терміну корисного використання зносу. Це сприятиме максимально точному відображенню ступеня зношеності об’єктів і зменшення втілених у них економічних вигод.

Набули подальшого розвитку:

 • поняття “основні фонди”, “основний капітал” та “основні засоби”, внаслідок чого визначено межі використання цих термінів, уточнено сутність основного капіталу як економічної категорії та основних засобів як об’єкту бухгалтерського обліку;
 • способи одержання економічних вигод від використання основних засобів (участь у виробництві продукції або наданні послуг; можливість обміну на інші активи; погашення ними зобов`язань підприємства; розподіл між власниками) та умови, при дотриманні яких об’єкт вважається контрольованим підприємством (підприємство приймає ризики від використання об’єкта, отримує економічні вигоди від володіння ним та обмежує доступ інших осіб до економічних вигод), що сприятиме уточненню сутності основних засобів як об’єкту бухгалтерського обліку;
 • методика обліку витрат на відновлення основних засобів (передбачає розподіл суттєвих для підприємства витрат між звітними періодами) та їх поліпшення (умовою капіталізації таких витрат є збільшення розміру економічної вигоди, встановленого на дату останньої уцінки або поліпшення об’єкту). Це сприятиме дотриманню принципу відповідності доходів і витрат та реальності оцінки основних засобів.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: практичне значення одержаних результатів

Розроблені в дисертації пропозиції можуть бути використані в практичній діяльності підприємств харчової промисловості в процесі формування облікової політики, а також ведення бухгалтерського обліку операцій з основними засобами. Практичне впровадження даних рекомендацій дозволяє підвищити рівень об’єктивності, достовірності, аналітичності обліково-економічної інформації та наукової обґрунтованості вибору елементів облікової політики стосовно основних засобів, що, у свою чергу, підвищить роль бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.

До числа результатів, що мають найбільше практичне значення, належать пропозиції з:

 • встановлення елементів облікової політики щодо основних засобів, що дозволить найбільш повно описати методику накопичення обліково-економічної інформації, що використовується на підприємстві;
 • організації обліку основних засобів, яка базується на максимально можливій деталізації об’єктів, що забезпечить одержання більш реальної інформації про зношеність об’єктів, а також підсилить контроль за їх збереженням;
 • удосконалення форм первинних документів з обліку основних засобів, що розширить їх інформаційну ємність і прискорить процес одержання необхідної для управління інформації;
 • способів оцінки результатів поліпшення основних засобів, практичне застосування яких підвищить реальність оцінки модернізованих об’єктів;
 • методики економічно обґрунтованого визначення критеріїв суттєвості, а саме: мінімальної вартості основних засобів і суттєвого розміру витрат на їх відновлення. Їх застосування дозволить враховувати інтереси керівництва щодо точності розрахунку фінансових результатів;
 • формалізації послідовності дій щодо вибору та корегування способів амортизації основних засобів, що призведе до спрощення й оперативності дій осіб, що приймають управлінські рішення, а також сприятиме реальній оцінці основних засобів.

Результати дисертаційного дослідження оформлені у виді методичних рекомендацій та прийняті до впровадження на ВАТ “Петровський хлібокомбінат” (довідка № 17 від 28.02.2005р.) і ЗАТ “Гефест” (акт впровадження № 1 від 01.03.2003р.).

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського при викладанні дисциплін “Фінансовий облік” і “Організація бухгалтерського обліку” (довідка № 11/1867 від 22.09.2005р.).

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, належать особисто авторові. Внесок автора в колективно опубліковані роботи конкретизований у списку опублікованих праць.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження доповідалися на таких конференціях:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству?” (м. Донецьк, 21-22 березня 2001р.);
 • науково-практичній конференції професорсько-викладацького складу Донецької державної академії управління “Проблеми формування організаційно-господарського механізму фінансового обліку на підприємствах” (м. Донецьк, 2002р.);
 • міжрегіональних науково-практичних конференціях “Оподатковування в промисловому регіоні: теорія, практика, перспективи розвитку” (м. Донецьк, 2001 – 2002р.р.);
 • наукових конференціях науково-викладацького складу ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського (м. Донецьк, 2001-2005р.р.);
 • міжнародному семінарі “Нова економіка і вища освіта” (м. Донецьк, 2003р.);
 • всеукраїнській науково-практичній конференції “Менеджмент підприємницької діяльності” (м. Ялта, 2003р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми обліку, аудиту та економічного аналізу за умов стабілізації економіки України” (м. Хмельницький, 2003р.).

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: структура й обсяг роботи

Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст дисертації викладено на 168 сторінках друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць, 24 рисунка, 13 формул. Список використаних літературних джерел з 179 найменувань поданий на 14 сторінках. Додатки містять 22 найменування і розміщені на 31 сторінці.

Основні засоби, методика обліку і формування облікової політики: список опублікованих праць за темою дисертації

Результати дослідження опубліковані у 13 наукових працях загальним обсягом 4,5 друк. арк., з яких особисто автору належить 4,0 друк. арк. З них у фахових виданнях опубліковано 10 наукових праць загальним обсягом 3,6 друк. арк., з яких особисто автору належить 3,3 друк. арк.

Статті в наукових фахових виданнях

 1. Гресь О.А. Вибір оптимального методу нарахування амортизації основних засобів в умовах реформування бухгалтерського обліку. Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 12. Том 4 / Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2001. – С. 138 – 144. – 0,4 друк. арк.
 2. Михайлова Т.П., Наумчук О.А. Необходимость и пути интеграции бухгалтерского и налогового учета операций с основными средствами. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Выпуск 6 / Под общ. ред. д.э.н., проф. П.В. Егорова. – Донецк: ДонНУ, 2001. – С. 259 – 262. – 0,2 печ. листа.

Особистий внесок здобувача: збір, аналіз та систематизація теоретичного матеріалу.

 1. Наумчук О.А. Теоретичні і практичні аспекти переоцінки основних засобів у бухгалтерському обліку. Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 13. Том 3 / Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – С. 369 – 375. – 0,3 друк. арк.
 2. Наумчук О.А. Методика определения остаточной стоимости основных средств второй и третьей групп. Финансы, учет, банки. Сборник научных трудов. Выпуск 8. Часть 2 / Под общ. ред. д.э.н., проф. П.В. Егорова. -Донецк: ДонНУ, 2002. – С. 122 – 125. – 0,2 печ.листа.
 3. Наумчук О.А. Організація обліку основних засобів в умовах застосування комп’ютерної технології. Українська наука: минуле, сучаснє, майбутнє. Вип. 7. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 219-224. – 0,4 друк. арк.
 4. Михайлова Т.П., Наумчук О.А. Порядок визначення первісної вартості основних засобів. Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 15. Том 3 / Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2003. – С. 189 – 195. – 0,5 друк. арк.

Особистий внесок здобувача: запропоновано способи оцінки результатів поліпшення основних засобів.

 1. Наумчук О.А. Основні засоби: зміст і принципи облікової політики. Вісник технологічного університету Поділля. Науковий журнал. Економічні науки. Частина 2. Том 1 / Відп. ред. М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ТУП, 2003. – С. 141 – 144. – 0,4 друк. арк.
 2. Наумчук О.А. Порядок визначення методу амортизації основних засобів // Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 16. Том 3 / Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – С. 49 – 56. – 0,3 друк. арк.
 3. Наумчук О.А. Облік витрат на ремонт, модернізацію, добудування та інші види поліпшення основних засобів. Вісник СНУ ім. В. Даля. – Луганськ, 2004. – № 3(73). – С. 73-77. – 0,4 друк. арк.
 4. Наумчук О.А. Удосконалення методики амортизації основних засобів. Торгівля і ринок України. Тематичний збірник наукових праць з проблем торгівлі і громадського харчування. Випуск 19 / Відп. ред. О.О.Шубін. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2005. – С. 73 – 80. – 0,5 друк. арк.

В інших виданнях:

 1. Михайлова Т.П., Наумчук О.А. Некоторые нерешенные проблемы в учете основных средств. Материалы международной конференции “Глобализация экономики: новые возможности или угроза человечеству?” – Донецк, 2001. – С. 209 – 212. – 0,3 печ. листа.

Особистий внесок здобувача: збір, аналіз та систематизація теоретичного матеріалу.

 1. Наумчук О.А. Некоторые вопросы оценки основных средств. Сборник научных работ Донецкой государственной академии управления “Проблемы создания организационно-хозяйственного механизма финансового учета на предприятиях”. Серия “Экономика”. Том 3. Выпуск 9. – Донецк, 2002. – С. 81 – 89. – 0,4 печ. листа.
 2. Наумчук О.А. Система бухгалтерского учета в условиях новой экономики // Новая экономика и высшее образование. Матер. междунар. семинара. – Донецк, 2003. – С. 37 – 40. – 0,2 печ.листа.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Основні засоби” – за посиланням:

РубрикаОсновні засоби

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог