Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація

Бібліографічний опис

Миронюк О. В. Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методика та організація : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Миронюк Одарка Василівна – Тернопіль, 2005. – 19 с.

Анотація

В дисертації розглянуто актуальні питання удосконалення методики і організації обліку витрат і калькулювання собівартості продукції на бавовнопрядильних підприємствах і шляхи їх вирішення в сучасних умовах господарювання.

 • Розкрито взаємозв’язок понять “витрати” і “собівартість” в системі економічних категорій.
 • Досліджено організаційно-технологічні особливості бавовнопрядильного виробництва та їх вплив на побудову обліку витрат.
 • Визначено класифікаційні ознаки класифікації витрат для потреб управління, що сприяє правильній організації обліку витрат, їх плануванню і нормуванню та прийняттю управлінських рішень щодо покращення роботи підприємства.
 • Досліджено проблеми організації обліку матеріальних, трудових і загальновиробничих витрат бавовнопрядильному виробництві.
 • Обґрунтовано вибір альтернативного методу нарахування амортизації виробничого обладнання та вибір бази розподілу загальновиробничих витрат.
 • Висвітлено питання методики обліку витрат за центрами витрат і сферами відповідальності, а також зведення витрат на виробництво продукції та калькулювання її собівартості.

Ключові слова

витрати, собівартість, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, непрямі витрати, загальновиробничі витрати, центри виникнення витрат, центри відповідальності, калькулювання собівартості продукції, переділ, об’єкт обліку

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: актуальність теми дослідження

Розвиток ринкових відносин вимагає створення нової моделі господарювання, яка передбачає зміну ролі головних факторів виробництва в діяльності підприємств. Одним із напрямів  реформування є розробка системи управління витратами вітчизняних підприємств з урахуванням останніх досягнень теорії та практики вітчизняного і світового досвіду. Система управління витратами – це складний процес, який по суті охоплює управління всією діяльністю підприємства, а отже потребує вичерпної, достовірної та оперативної інформації про витрати. Інформаційну функцію в даному випадку виконуватиме облік витрат на виробництво, який є підсистемою інформаційної системи бухгалтерського обліку.

Виконання даної функції обліком витрат стримують різні чинники, серед них  застарілі інструктивні та методичні матеріали з організації обліку витрат, недостатня відповідність сучасним вимогам регламентування відображення витрат в існуючій нормативно-правовій базі; відсутність методичних матеріалів з організації контролю; недосконалість первинних документів з обліку виробничих витрат та інші чинники, котрі не сприяють ефективному використанню виробничих ресурсів для всебічного розвитку  підприємств і досягненню значно вищих результатів діяльності. У зв’язку з цим, удосконалення методики та організації обліку витрат є  важливим завданням для підприємств різних галузей, в тому числі бавовнопрядильних.

Стан вивчення проблеми

Питання методики та організації обліку виробничих витрат в умовах ринку  досліджені  в наукових  працях  вітчизняних  вчених:  О. С. Бородкіна, Б. І. Валуєва, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, З. В. Гуцайлюка, Г. Г. Кірейцева, А. М. Кузьмінського, М. В. Кужельного, В. О. Ластовецького, В. Г. Линника, М. С. Пушкара, В. В. Сопка, І. Д. Фаріона, М. Г. Чумаченка та інших; зарубіжних вчених: А. Ф. Аксьоненка, І. А. Басманова,П. С. Безруких, М. А. Вахруша, Х. Германа,  К. Друрі, В. Б. Івашкевича, Р. Ентоні, Т. П. Карпова, Є. А. Ліннакса, А. Ш. Маргуліса, С. О. Ніколаєвої, В. Ф. Палія, Дж. Ріса,  С. С. Сатубалдіна,   С. О. Стукова, В. І. Ткача,  Ч.Т. Хорнгрена, А. Яругової та інших.

Разом з тим, слід відзначити, що існуюча методика обліку виробничих витрат на сучасному етапі розвитку ринкових відносин є уніфікованою і не відображає особливостей впливу реальних умов на величину виробничих витрат вітчизняних підприємств, зокрема бавовнопрядильних. Саме тому виникла потреба дослідити організаційні та методичні аспекти обліку виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств. А це, в свою чергу визначило вибір теми дисертації, її актуальність, мету та завдання дослідження.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційної роботи є  обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також вироблення рекомендацій щодо вдосконалення методики та організації обліку витрат та калькулювання собівартості продукції на бавовнопрядильних підприємствах.

Реалізація мети дисертаційної роботи обумовила необхідність вирішення таких завдань:

 • систематизувати та узагальнити наукові погляди на економічні терміни “витрати”та “собівартість” з метою тлумачення їх змісту як економічних категорій;
 • визначити основні організаційні й технологічні особливості бавовнопрядильного виробництва, а також дати оцінку їх впливу на методику та організацію обліку витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції з метою вдосконалення оперативності та аналітичності обліку виробничих витрат;
 • систематизувати та узагальнити ознаки класифікації виробничих витрат як одну із основних передумов чіткої організації обліку витрат на бавовнопрядильних підприємствах в умовах реформування бухгалтерського обліку;
 • оцінити фактичний стан обліку матеріальних витрат, витрат на оплату праці та обґрунтувати пропозиції для їх удосконалення з метою підвищення  аналітичності та оперативності облікових даних;
 • розглянути порядок організації обліку загальновиробничих витрат, проаналізувати методи розподілу цих витрат і рекомендувати їх для використання бавовнопрядильним підприємствам;
 • дослідити методику обліку витрат за місцями виникнення та сферами відповідальності з метою їх визначення на бавовнопрядильних підприємствах з урахуванням організаційно-технологічних особливостей виробництва.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є обліково-аналітичний процес формування витрат та визначення собівартості продукції на підприємствах бавовнопрядильної галузі.

Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти формування виробничих  витрат, організація та методика їх обліку на бавовнопрядильних підприємствах.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: методи дослідження

Для вирішення зазначених завдань в процесі дослідження застосовано загальнонаукові методи пізнання, принципи системного аналізу, а також такі методи дослідження, як синтез, економіко-математичне моделювання.

Методи теоретичного узагальнення і порівняння використано для розкриття сутності та змісту витрат і собівартості як економічних категорій; спостереження, монографічний, групування – для визначення стану обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції.

Теоретичною та методологічною основою дисертації стали праці вітчизняних і зарубіжних вчених економістів, законодавчі акти, нормативно-правові документи та галузеві методичні рекомендації з питань обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції бавовнопрядильних підприємств.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: наукова новизна одержаних результатів

Наукова новизна проведеного дослідження полягає в теоретико–методичному обгрунтуванні та вирішенні комплексу питань, пов’язаних з удосконаленням обліку виробничих витрат.

В процесі дослідження отримано наступні наукові результати:

 • отримало подальшого розвитку тлумачення змісту понять “собівартість” та “витрати” як ринкових економічних категорій з урахуванням досвіду  і підходів до їх трактування вітчизняних і зарубіжних економістів. Це дозволило трактувати собівартість як вартісне вираження витрат факторів виробництва на окремі види продукції, а витрати як процес зменшення (витрачання) ресурсів, що призводить до зменшення власного капіталу. Такий підхід дав можливість визначити  взаємозв’язок названих категорій  з іншими економічними категоріями, такими як “вартість”, “ціна”;
 • систематизовано критерії групування витрат для потреб бухгалтерського обліку за напрямами використання облікової інформації: а) для обліку і калькулювання собівартості продукції; б) для прийняття управлінських рішень; в) для системи контролю та регулювання, що дозволило забезпечити виконання основних завдань обліку виробничих витрат та надати керівництву більш детальну інформацію для прийняття рішень;
 • визначено організаційні та технологічні особливості бавовнопрядіння, до яких відноситься: гігроскопічність волокон бавовни (здатність поглинати та віддавати вологу); специфіка формування суміші бавовни для для виробництва певного тексу (номеру) пряжі; наявність кількох переходів переробки, що в сукупності становлять переділ. Дано оцінку їх впливу на організацію і методику обліку виробничих витрат, що дозволило запропонувати до використання параметричний метод розрахунку відхилень  у процесі переробки сировини та відходів;
 • удосконалено форми первинних документів з внутрішньогосподарського обліку витрат сировини та розрахунку її втрат в бавовнопрядінні на всьому відрізку технологічного процесу, зокрема у відомості запуску бавовни та відходів у суміш передбачено додаткові графи, а саме 1)прийнято холстів нормальних де вказано кількість і вагу (кг); 2) брак (кг), що дозволило ліквідувати ведення журналу приймання холстів, а також посилити контроль за рухом бавовни та відходів у виробництві на початковй стадії їх переробки ;

також

 • удосконалено методику розподілу загальновиробничих витрат бавовнопрядильних підприємств, що передбачає застосування кошторисних ставок розподілу, базою для розрахунку яких є  відпрацьовані веретено-години, що дозволяє забезпечити достовірність і точність  облікових даних та враховує організаційно–технологічні  особливості;
 • визначено та обґрунтувано схеми  обліку витрат за центрами їх виникнення (тіпальний цех, чесальний цех, стрічково–рівничний цех, прядильний цех) і сферами відповідальності (начальник цеху, майстер зміни, помічник майстра, працівник лабораторії), що дозволяє оперативно впливати на формування виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Тернопільської академії народного господарства “Дослідження процесів виробництва, реалізації та пошуку резервів ефективності фінансово-господарської діяльності підприємств легкої промисловості” (державний реєстраційний номер 0101U005697) і Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича “Проблеми обліку, аналізу господарської  діяльності і аудиту в системі ринкових відносин (номер державної реєстрації 0102U005303).

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: практичне значення одержаних результатів

Полягає в розробці і обґрунтуванні пропозицій, спрямованих на підвищення інформативності,  аналітичності облікових даних та рекомендацій щодо вдосконалення методики й організації обліку витрат і калькулювання собівартості продукції в досліджуваній галузі економіки.

Окремі рекомендації, представлені у дисертації, зокрема щодо організації документального оформлення запуску сировини та відходів  у виробництво, обліку втрат від простоїв, використання взаємов’язку обліку виробітку з обліком роботи обладнання впроваджено в практику підприємств легкої промисловості Чернівецької області (довідка № 08/513 від 23.04.2004р.),  АТЗТ “Восход” (довідка № 01/393 від 19.04.2004 р.).

Результати дослідження знайшли застосування в навчальному процесі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича при викладанні дисципліни “Управлінський облік”  (довідка 12а /10 від 26.04.2004р.).

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: особистий внесок дисертанта

Дисертаційна робота є цілісним, завершеним, самостійним  науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що знайшли своє відображення в роботі, виконані автором особисто.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: апробація результатів дослідження

Основні положення дисертаційного дослідження висвітлювалися у доповідях і були схвалені на:

 • міжнародній науково-практичній конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: Проблеми розвитку та регулювання” (м. Чернівці, 1997р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура” (м. Чернівці, 1999р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації” (м. Чернівці, 2000р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону” (м. Чернівці, 2001р.);
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції “Роль регіонів у забезпеченні стійкого розвитку національної економіки України” (м. Чернівці, 2003р.);
 • міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі” (м. Львів, 2004р.).

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: структура роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків,списку використаних джерел і додатків.

Робота викладена на 190 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 164 сторінки –основний текст. Містить 21 таблицю, 16 рисунків, 10 додатків. Список використаних джерел містить 213 найменувань.

Облік виробничих витрат бавовнопрядильних підприємств: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертаційного дослідження опубліковано 17 наукових праць (наукові статті, тези доповідей) загальним обсягом 5,35 друк. арк. У фахових виданнях опубліковано 6 статей загальним обсягом 2,63 друк.арк.

У наукових фахових виданнях:

 1. Миронюк О.В. Деякі питання обліку витрат у період реструктуризації економіки // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Вип. 54. Економіка.- Чернівці: ЧДУ, 1999. – С.84-87,   56 д.а.
 2. Миронюк О.В. Питання обліку і контролю матеріальних витрат на підприємствах бавовнопрядильної галузі // Проблеми обліку і аналізу в забезпеченні аграрних перетворень. Збірник наукових праць кафедри обліку і аудиту. За ред. П.Т.Саблука. –К.: ІАЕ УААН, 2001. – С.80-88, 0,6 д.а.
 3. Миронюк О.В. Управлінський облік у системі управління витратами // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Дослідження соціально-економічних проблем перехідного періоду. – Випуск ІІІ. Чернівці, 2001. – С. 349-353, 0,3 д.а.
 4. Миронюк О.В. Облік витрат за місцями формування і сферами відповідальності // Вісник ТАНГ. – 2001. – Випуск 17. – С.92-95, 0,37 д.а.
 5. Миронюк О.В. Непрямі витрати і їх місце в складі собівартості продукції //Науковий вісник КНТЕУ ЧТЕІ. Дослідження соціально економічних проблем перехідного періоду. Випуск ІУ. Чернівці, 2001. – С.236-242,   0,4 д.а.
 6. Миронюк О.В. Облік витрат на оплату праці // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ. Випуск ІУ. Чернівці. 2004. –  С.349-353, 0,4 д.а.

 В інших виданнях:

 1. Миронюк О.В. Нормативний облік – основа раціонального використання матеріальних ресурсів // Наукові записки “Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання”. – Чернівці: ЧДУ, 1994. – С.35-37, 0,2 д.а.

 2. Миронюк О.В. Сировинна база текстильної промисловості. // Наукові записки “Матеріальні ресурси регіону: наявність, облік і аналіз використання”. – Чернівці: ЧДУ, 1994 . – С.10-12 , 0,2 д.а.

 3. Миронюк О.В. Класифікація затрат і її значення в сучасних умовах господарювання // Наукові записки , присвячені 120  річчю ЧДУ і 20 річчю кафедри обліку. – Чернівці, 1995. – С.46-50,  0,37 д.а.

 4. Миронюк О.В. Калькуляція собівартості продукції в минулому – основа сучасної // Наукові записки, присвячені 500-річчю виходу в світ “Трактату про рахунки й записи” Луки Пачолі. – Чернівці, 1995. – С.25-27, 0,2 д.а.

 5. Миронюк О.В. Вдосконалення обліку витрат в умовах ринку // Наукові доповіді міжнародної науково-практичної конференції “Інвестиційна діяльність в Україні: Проблеми розвитку та регулювання” Частина 2. –Чернівці, 1997. – С.143-145, 0,2 д.а.

 6. Миронюк О.В. Проблеми обліку витрат по місцях формування і сферах відповідальності // Тези міжнародної науково-практичної конференції “Реструктуризація економіки та інвестиційна діяльність в Україні”. – Чернівці, 1998.- 0,2 д.а.

 7. Миронюк О.В. Значення оперативного обліку витрат в сучасних умовах господарювання // Тези Х міжнародної науково-практичної конференції. Сучасна інноваційно-промислова політика України: інвестиційні пріоритети та інфраструктура. Том ІІІ. – Чернівці: “Рута”, 1999. – С. 50-52, 0,2 д.а.

 8. Миронюк О.В. Стратегія діяльності підприємства і облік витрат на виробництво в умовах ринку // Матеріали ХІ міжнародної науково-практичної конференції ”Стратегія економічного розвитку в умовах глобалізації”. Том ІІ. – Чернівці: МП “Юніверс Лтд”, 2000 . – С. 352-354, 0,2 д.а.

 9. Миронюк О.В. Організація оперативного обліку і контролю – основа економії матеріальних ресурсів // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Інноваційні фактори ресурсно-екологічної безпеки Карпатського регіону”. – Чернівці: “Рута”, 2001. – С.77-79, 0,2 д.а.

 10. Миронюк О.В. Місце технології в системі обліку витрат // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-16 квітня 2003 року . – Чернівці: АНТ Лтд, 2003. – Вип.1. – С.378-381, 0,25 д.а.

 11. Миронюк О.В. Облік витрат у системі управлінського обліку. // “Облік, аналіз і аудит у сучасному бізнесі”: Міжнародна науково-практична конференція – Львів: ПП “Компакт – ЛВ”, 2004.- С.233 – 236, 0,5 д.а.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог