Класифікація господарської діяльності: правові аспекти

Класифікація господарської діяльності

Класифікація господарської діяльності: загальні умови регулювання господарських відносин

Сфера господарювання не є абсолютно однорідною сферою людської життєдіяльності – в ній складаються багатоманітні господарські відносини, які потребують адекватного, особливого, залежно від конкретних умов, правового регулювання. Насамперед особливості правового регулювання господарських відносин залежать від тієї частини сфери суспільного виробництва, в якій вони складаються. Як відомо, суспільне виробництво утворюють такі його складові, як сфера виробництва, сфери розподілу та обігу. Кожна з цих сфер має свою економічну специфіку, а тому й відносини, які складаються в кожній з них, об’єктивно зумовлюють їх специфічне правове регулювання.

Правові основи класифікації господарської діяльності в Україні встановлені главою 29 “Галузі та види господарської діяльності” Господарського кодексу України (далі – ГКУ).

Так, статтею 258 ГКУ встановлені загальні умови, що визначають особливості регулювання господарських відносин:

Особливості правового регулювання господарських відносин визначаються залежно від сфери суспільного виробництва, в якій складаються ці відносини, особливостей галузі господарювання, виду господарської діяльності, економічної форми результату господарської діяльності, простору, на якому складаються господарські відносини (внутрішньому чи зовнішньому ринку), особливостей суб’єктів, між якими виникають господарські відносини.

Правове регулювання господарських відносин здійснюється з урахуванням суспільного розподілу праці, що склався, та об’єктивно існуючих галузей економіки…

Ст. 258 ГКУ

Класифікація господарської діяльності за видами економічної діяльності

Сучасний рівень суспільного поділу праці характеризується надзвичайно складною розгалуженою системою суспільного виробництва, що включає велику кількість видів господарської (економічної) діяльності. Зважаючи на це визначення видів господарської діяльності набуває суттєвого значення в багатьох аспектах: законодавчому, організаційно-господарському, управлінському, міжнародному тощо. Зокрема, чітке визначення видів господарської діяльності є необхідною передумовою уніфікації господарського, податкового тощо законодавства, усунення двозначності в законах, якими встановлюється режим певних видів господарської діяльності. Класифікація видів останньої стає необхідною для сучасного інформаційного забезпечення управління народним господарством, для гармонізації національної правової системи з міжнародними вимогами до здійснення економічної діяльності. Нарешті, нормативне визначення видів господарської діяльності стає необхідним для розробки суб’єктами господарювання своїх статутів (положень) та використання ними відповідної інформації про характер діяльності та інші показники різних господарюючих суб’єктів з метою планування та здійснення власної господарської діяльності.

Статтею 259 ГКУ встановлено визначення виду економічної діяльності на наведені загальні принципи їх класифікації:

Вид господарської діяльності має місце у разі об’єднання ресурсів (устаткування, технологічних засобів, сировини та матеріалів, робочої сили) для створення виробництва певної продукції або надання послуг. Окремий вид діяльності може складатися з єдиного простого процесу або охоплювати ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації...

Для віднесення суб’єкта господарювання до відповідної категорії обліку визначаються основні, другорядні та допоміжні види господарської діяльності...

Складовою частиною національної системи класифікації є національні класифікатори. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, затверджує, вносить зміни та скасовує національні класифікатори…

Ст. 259 ГКУ

Класифікація господарської діяльності за галузями економіки

На основі суспільного поділу праці об’єктивно складається галузева диференціація національної економіки, концентрація суб’єктів господарювання, що беруть участь у здійсненні однорідної економічної діяльності, у відповідні галузі народного господарства.

Статтею 260 ГКУ введено поняття галузі економіки:

Сукупність усіх виробничих одиниць, які здійснюють переважно однакові або подібні види виробничої діяльності, складає галузь.

Загальна класифікація галузей економіки є складовою частиною єдиної системи класифікації і кодування техніко-економічної і статистичної інформації, яка використовується суб’єктами господарювання та іншими учасниками господарських відносин, а також органами державної влади та органами місцевого самоврядування в процесі управління господарською діяльністю…

Ст. 260 ГКУ

Список використаних джерел

  1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.
  2. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Г. Л. Знаменський, Д. Х. Липницький, В. В. Хахулін та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.