Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика

Бібліографічний опис

Барановська Т. В. Облікова політика підприємств в Україні: теорія і практика : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Барановська Тетяна Василівна – Київ, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертація присвячена теоретичним та практичним питанням формування облікової політики підприємств суб’єктами господарювання України. В дисертації уточнено сутність поняття “облікова політика підприємства” (сукупності дій із формування комплексу методичних прийомів, способів і процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності підприємства та інтересам його власників), що дозволяє розширити межі облікової політики від інструменту формування фінансової звітності до інструменту управління обліком на підприємстві (облікова політика охоплює організацію та ведення бухгалтерського обліку). Встановлено, що подальший розвиток облікової політики полягає в обмеженні свободи вибору методичної її складової. Розроблено та систематизовано категоріальний апарат щодо облікової політики (виділено об’єкти, елементи та складові облікової політики), доповнено рівні реалізації облікової політики. Розроблені рекомендації щодо формування облікової політики, її документального оформлення, зміни та розкриття у фінансовій звітності, які забезпечать ефективність функціонування облікової політики. Виявлено напрями використання облікової політики при здійсненні господарського контролю. Запропоновано підхід щодо нівелювання впливу облікової політики на результати аналітичних досліджень.

Ключові слова

облікова політика підприємства, елемент облікової політики, об’єкт облікової політики, складові облікової політики, методика формування облікової політики підприємства, Положення про облікову політику підприємства

Облікова політика підприємств в Україні: актуальність теми

Зміни в системі економічних відносин зумовили необхідність реформування бухгалтерського обліку в Україні, його пристосування до нових умов господарювання. Наслідком впроваджених змін є залучення із зарубіжної практики значної кількості якісно нових понять та явищ, до яких належить і облікова політика підприємства. Ефективне функціонування запозичених явищ передбачає не лише їх механічне перенесення у вітчизняну практику і нормативне закріплення. Необхідним є вивчення механізму функціонування, можливостей адаптації до історично сформованих традицій, особливостей менталітету та української дійсності. Аналітична робота повинна передувати впровадженню того чи іншого інструменту, проте динамізм процесів реформування зумовлює сучасний стан – відсутність відчутного ефекту від більшості запозиченого із зарубіжної практики.

Виконання поставлених перед бухгалтерським обліком завдань із забезпечення зовнішніх користувачів інформацією про майновий та фінансовий стан підприємства вимагає встановлення загальновизначеної сукупності принципів та правил, які використовуються в бухгалтерському обліку при формуванні та відображенні інформації. Разом з тим, жорстке нормативне регулювання бухгалтерського обліку, яке мало місце в плановій економіці, позбавляє його можливостей оперативно реагувати на зміни в зовнішньому середовищі. Облікова політика підприємства є тим важливим засобом, завдяки якому існує можливість розумного поєднання державного регулювання і власної ініціативи підприємства в питаннях організації та ведення бухгалтерського обліку.

Стан вивчення проблеми

Питання формування та реалізації облікової політики підприємств знайшли відображення в працях українських вчених: М.Т.Білухи, Ф.Ф.Бутинця, Г.Г.Кірейцева, Л.М.Кіндрацької, Ю.А.Кузьмінського, М.В.Кужельного, В.Г.Лінника, М.С.Пушкара, В.В.Сопка, В.Г.Швеця; і зарубіжних – Р.А.Алборова, А.С.Бакаєва, П.С.Безруких, М.Ф. ван Бреда, Н.П.Кондракова, С.Л.Коротаєва, М.І.Кутера, Б.Нідлза, С.О.Ніколаєвої, В.Ф.Палія, Л.П.Хабарової, Е.С.Хендриксена, Л.З.Шнейдмана.

Незважаючи на значні наукові напрацювання, доводиться констатувати невідповідність теоретичних та практичних розробок реаліям української дійсності. Практично відсутні дисертаційні роботи з питань формування та реалізації облікової політики підприємств. На сучасному етапі в Україні захищено дві дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук за вказаною тематикою, предметом дослідження яких було формування облікової політики в частині основних засобів підприємств харчування (Л.Д. Лисова “Облікова політика основних засобів і аналіз ефективності їх використання на підприємствах харчування”, 1998 р.) та облікова політика банку (С.М. Міщенко “Облікова політика в системі управління банком”, 2004 р.).

Аналіз практики формування та застосування облікової політики підприємств дозволив встановити, що в сучасних умовах процесу її формування приділяється недостатня увага як з боку працівників бухгалтерської служби, так і з боку власників та адміністрації підприємства.

Теоретичних та практичних розробок потребують питання формування, реалізації облікової політики підприємств та її використання в практиці господарської діяльності, серед яких: формування та упорядкування понятійного апарату; розробка методики формування облікової політики підприємств; забезпечення її документального оформлення; дослідження та удосконалення реалізації облікової політики, що включає її коригування і розкриття для зовнішніх користувачів фінансової звітності; вивчення можливостей використання облікової політики при здійсненні господарського контролю.

Отже, необхідність розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо формування та реалізації облікової політики підприємств, її трактування й адаптації відповідно до історично сформованих особливостей національної системи бухгалтерського обліку, а також потреба у вирішенні ряду питань практичного характеру зумовили актуальність дослідження.

Облікова політика підприємств в Україні: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Житомирського державного технологічного університету № 213 “Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності виробництва. Бухгалтерський облік і аудит” (номер державної реєстрації 0102U00029). У межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням теорії та практики формування та використання облікової політики підприємств.

Облікова політика підприємств в Україні: мета та задачі дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних і методичних положень, а також розробка практичних рекомендацій з удосконалення порядку формування та застосування облікової політики підприємств, яка забезпечує організаційно-економічні умови для ефективної діяльності суб’єктів господарювання України.

Для досягнення мети в роботі поставлено такі задачі:

 • визначити місце облікової політики в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку і розкрити передумови її виникнення в Україні з метою дослідження сутності облікової політики підприємств;
 • уточнити сутність поняття “облікова політика підприємства” та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці вітчизняного бухгалтерського обліку;
 • виявити взаємозв’язок між обліковою політикою в Україні та за її межами для визначення специфічних ознак, притаманних обліковій політиці підприємств у вітчизняній практиці бухгалтерського обліку;
 • обґрунтувати та розробити теоретичні аспекти формування облікової політики суб’єкта господарювання з метою розкриття сутності облікової політики підприємств;
 • розробити науково обґрунтовану методику формування облікової політики суб’єкта господарювання, встановити порядок її документального оформлення з метою підвищення ефективності використання облікової політики підприємств як інструмента організації бухгалтерського обліку;
 • визначити порядок внесення змін до облікової політики підприємств, їх документального оформлення з метою забезпечення умов для дотримання принципу послідовності;
 • удосконалити процес розкриття облікової політики підприємств у фінансовій звітності для забезпечення можливості здійснення порівняльного господарсько-фінансового аналізу як в часі, так і в просторі;
 • проаналізувати та узагальнити практику використання облікової політики підприємств при здійсненні господарського контролю для підвищення його ефективності;
 • вивчити вплив облікової політики підприємств на порівняність результатів аналітичних досліджень з метою забезпечення зовнішніх користувачів, в тому числі і держави, достовірною інформацією про стан та результати діяльності підприємств.

Облікова політика підприємств в Україні: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес організації бухгалтерського обліку та облікова політика суб’єктів господарювання України.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань, пов’язаних з формуванням та реалізацією облікової політики суб’єктів господарювання.

Облікова політика підприємств в Україні: методи дослідження

При дослідженні теоретичних аспектів облікової політики використовувалися методи індукції та дедукції для визначення загальних тенденцій розвитку облікової політики; методи теоретичного узагальнення і порівняння – для розкриття сутності та змісту облікової політики підприємства. Застосування системного підходу, методів аналізу і синтезу дозволило визначити місце облікової політики підприємства в системі нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Метод причинно-наслідкового зв’язку та абстрактно-логічний метод використовувалися для виділення об’єктів і елементів облікової політики, удосконалення їх класифікації, встановлення взаємозв’язку облікової та балансової політики, спостереження – для визначення стану формування та реалізації облікової політики на підприємствах України.

Облікова політика підприємств в Україні: наукова новизна одержаних результатів

Полягає в теоретичному обґрунтуванні облікової політики підприємств та розробці комплексу практичних рекомендацій, пов’язаних з методикою формування та використанням облікової політики суб’єктів господарювання.

До найбільш суттєвих результатів, які характеризуються науковою новизною, відносяться наступні:

вперше:

 • розроблено концепцію, яка передбачає диференціацію складання та подання звітності і формування облікової політики підприємств (підприємства, діяльність яких обмежується територією України, складають і подають звітність на підставі зведеної до мінімуму методичної складової облікової політики), що забезпечить нівелювання впливу використання різних методик обліку в управлінні, інвестуванні та кредитуванні (С. 13);

удосконалено:

 • зміст поняття “облікова політика підприємства”, що дозволяє поглибити її сутність як елемента, який створює організаційно-економічні умови для ефективної діяльності підприємства. Під обліковою політикою підприємства слід розуміти сукупність дій із формування комплексу методичних прийомів, способів, процедур організації та ведення бухгалтерського обліку, який відповідає особливостям діяльності підприємства та інтересам його власників (С. 6);
 • методику формування облікової політики підприємств, яка включає розробку науково обґрунтованих засад її формування та загальної моделі, що визначає порядок, суб’єкти та етапи розробки облікової політики суб’єктами господарювання в Україні (С. 9-10);
 • процес документального оформлення облікової політики підприємств шляхом розробки пропозицій з використання Положення про облікову політику, його будови, визначення порядку та термінів затвердження, порядку документального оформлення внесення змін до облікової політики (С. 11);
 • порядок внесення змін до облікової політики підприємств з метою дотримання принципу послідовності (уточнено умови здійснення коригувань – при зміні вимог законодавства; у разі забезпечення зміною адекватності облікової політики умовам діяльності підприємства; запропоновано розрізняти зміни та доповнення облікової політики) (С.  11);
 • процес розкриття інформації про облікову політику у фінансовій звітності (рекомендовано форму документу, уточнено склад інформації, яка підлягає розкриттю) (С. 13);

отримало подальший розвиток:

 • відокремлення понять “об’єкт облікової політики” (будь-яка позиція підприємства з організації та ведення бухгалтерського обліку, щодо якої існують альтернативні варіанти) та “елементи облікової політики” (можливі методичні прийоми, способи та процедури, що обираються з числа загальноприйнятих з урахуванням особливостей діяльності підприємства) (С. 7);
 • визначення можливості розвитку облікової політики підприємств, яка полягає у віднесенні функцій з формування методичної її складової до компетенції встановленого центру – державного органу, професійної організації (в результаті дослідження історичних передумов виникнення облікової політики, її місця в системі нормативного регулювання) (С. 6);
 • використання облікової політики при здійсненні господарського контролю (визначено завдання внутрішньогосподарського контролю формування та реалізації облікової політики, розроблено його методику та методику вивчення облікової політики при аудиті) (С. 12).

Облікова політика підприємств в Україні: практичне значення одержаних результатів

Застосування на практиці запропонованих рекомендацій дозволяє забезпечити оптимальність процесу формування облікової політики підприємства. Результати дослідження можуть бути використані: при формуванні облікової політики підприємств; при наданні консультаційних послуг та здійсненні господарського контролю; у навчальній роботі для підготовки спеціалістів економічного профілю та при розробці програм курсів з бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту.

Практична цінність розроблених рекомендацій полягає у врегулюванні відносин між власниками підприємства (в разі колективної форми власності рішення щодо вибору суб’єктів формування та затвердження облікової політики приймається колегіальним органом); між власниками підприємства та найманим управлінським персоналом (передбачається делегування повноважень з ініціювання розробки облікової політики та презентація сформованого варіанту).

Результати дисертаційного дослідження отримали позитивну оцінку та впроваджені в практичну діяльність ВТП “Союз-7”, м. Житомир (довідка № 71/9 від 07.06.04 р.); ТзОВ “Чиста криниця”, м. Бердичів (довідка № 162/1 від 12.08.2004 р.); ПАФ “Аудит-Бутинець”, м. Житомир (довідка № 9 від 18.08.2004 р.). Окремі результати знайшли застосування у навчальному процесі Житомирського державного технологічного університету при викладанні курсів “Фінансовий облік”, “Організація бухгалтерського обліку”, “Економічний аналіз” (довідка № 44-45/1410 від 01.09.2004 р.).

Облікова політика підприємств в Україні: особистий внесок здобувача

Дисертаційна робота є самостійно виконаним науковим дослідженням. Всі розробки та пропозиції, що містяться в роботі, виконані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, що є результатом особистої роботи здобувача, яка, зокрема, полягає у дослідженні комплексу організаційно-технічних питань формування та реалізації облікової політики підприємств.

Облікова політика підприємств в Україні: апробація результатів дисертації

Основні результати дослідження, викладені в дисертації, знайшли відображення в наукових статтях, опублікованих у фахових та інших виданнях, а також доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях:

 • міській міжвузівській науково-практичній конференції студентів та молодих вчених (м. Житомир, ЖДТУ, 2000 р., 2001 р.);
 • “Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю” (м. Черкаси, ЧДТУ, 2002 р.);
 • “Україна наукова ’2003” (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 2003 р.);
 • “Наука і освіта 2003” (м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський національний університет, 2003 р.);
 • “Зимові читання, присвячені ідеям проф. П.П. Німчинова та проф. І.В. Малишева” (м. Житомир, ЖДТУ, 2004 р.);
 • “Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки” (м. Тернопіль, ТАНГ, 2004 р.).

Облікова політика підприємств в Україні: структура та обсяг роботи

Дисертація складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Основний зміст викладено на 200 сторінках друкованого тексту. Робота містить 29 таблиць, 25 рисунків, 14 додатків. Список використаних джерел налічує 228 найменувань.

Облікова політика підприємств в Україні: список опублікованих праць за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження у фахових виданнях опубліковано 8 наукових статей загальним обсягом 5,74 друк. арк., 5 тез доповідей загальним обсягом 0,8 друк. арк., в інших публікаціях (підручниках і посібниках), написаних у співавторстві, особисто автора – 13,38 друк. арк.

Статті у наукових фахових виданнях

 1. Барановська Т.В. Структура наказу про облікову політику // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2001. – № 14. – С. 48-53.
 2. Барановська Т.В. Вплив факторів на облікову політику // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 20. – С. 26-33.
 3. Барановська Т.В. Облікова політика: політологічний аспект // Вісник ЖІТІ. Економічні науки. – 2002. – № 21. – С. 15-19.
 4. Барановська Т.В. Облікова політика як фактор впливу на результати аналітичних досліджень // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 1 (23). – С. 30-34.
 5. Барановська Т.В. Облікова політика: рівні, суб’єкти, складові // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 3 (25). – С. 18-26.
 6. Барановська Т.В. Порядок внесення змін до облікової політики та їх документальне оформлення // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2003. – № 4 (26). – С. 12-18.
 7. Барановська Т.В. Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю // Науковий журнал. Вісник технологічного університету Поділля. Економічні науки. Ч ІІ, Т.1. – 2003. – № 5. – С. 89-94.
 8. Барановська Т.В. Застосування облікової політики аудиторами // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2004. – № 2 (28). – С. 14-20.

Тези доповідей

 1. Барановська Т.В. Підходи щодо тлумачення сутності облікової політики // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю. Матеріали І-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції: 20-22 листопада 2002 р., м. Черкаси. – Черкаси: ЧДТУ, 2002. – С. 7-8.
 2. Барановська Т.В. Актуальність наукових досліджень з питань облікової політики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2003”. Том 25. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 3-5.
 3. Барановська Т.В. Облікова політика як елемент системи внутрішнього контролю // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Україна наукова ’2003”. Том 21. Економіка. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. – С. 35-36.
 4. Барановська Т.В. Пріоритетні напрями державної облікової політики // Збірник тез та текстів виступів на Другій всеукраїнській науковій конференції, присвяченій видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку д.е.н., проф. І.В. Малишеву, д.е.н., проф. П.П. Німчинову. – Житомир: ЖДТУ, 2004. – С. 20-24.
 5. Барановська Т.В. Розкриття облікової політики // Розвиток дорадництва в аграрній сфері економіки: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції 26-27 березня 2004 р. / Відп. за випуск А.В. Шлійко. – Тернопіль: ТАНГ, 2004. – С. 145-146.

Підручники та навчальні посібники

 1. Облік в галузях економічної діяльності: торгівля, автотранспорт, будівництво. Збірник задач і вправ. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит”/ Н.М. Малюга, З.В. Задорожний, Т.В. Барановська, Т.В. Давидюк, Н.І. Петренко. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 288 c., у т.ч. автора – 3,83 друк.арк. Особистий внесок – розробка практичних завдань, які призначені для засвоєння особливостей облікової політики будівельних підприємств.
 2. Бухгалтерський словник / За ред проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 224 с., у т.ч. автора – 0,1 друк. арк. Особистий внесок – терміни: “облікова політика”, “структура облікової політики”, “наказ про облікову політику”, “методичні аспекти облікової політики”, “організаційно-технічний аспект облікової політики”, “формування облікової політики”, “зміна облікової політики”, “розкриття облікової політики”.
 3. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 592 с., у т.ч. автора – 0,48 друк. арк. Особистий внесок – розробка методики формування облікової політики підприємства, яка включає встановлення суб’єктів, етапів формування та порядок документального оформлення.
 4. Економічний аналіз: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” // За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 680 с., у т.ч. автора – 7,93 друк. арк. Особисто автором обґрунтовано вплив облікової політики підприємства на співставність результатів аналітичних досліджень при здійсненні зовнішнього аналізу і, зокрема, фінансових результатів.
 5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 5-е вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП “Рута”, 2003. – 726 с., у т.ч. автора – 1,04 друк. арк. Особистий внесок – уточнення сутності облікової політики підприємства, визначено рівні її реалізації та складові, в тому числі об’єкт та елемент облікової політики, запропонований алгоритм формування облікової політики.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Облікова політика підприємства” – за посиланнями:

РубрикаОблікова політика підприємства

РубрикаОрганізація обліку

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог