Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України

Бібліографічний опис

Барановський Н. І. Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Барановський Нестор Ігорович – Тернопіль, 2005. – 21 с.

Анотація

Дисертацію присвячено розв’язку актуальних проблем вдосконалення обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах.

 • Визначено особливості технології і організації поліграфічного виробництва та їх вплив на побудову облікової та контрольної систем.
 • Обґрунтовано критерії вибору методу обліку витратних ресурсів та запропоновано прогресивну методику їх класифікації.
 • Визначено вдосконалену номенклатуру статей витрат для потреб галузевого виробничого обліку.
 • Запропоновано прогресивну методику ведення первинного обліку з визначеним комплексом параметрів для відображення у первинних документах та нові форми вхідних інформаційних носіїв.
 • Розроблено вдосконалену систему обліку прямих витрат з визначеним комплексом заходів з ефективного накопичення та аналізу інформації про матеріальні та трудові витратні ресурси.
 • Запропоновано функціональну систему обліку і розподілення непрямих витрат.
 • Розроблено концепцію автоматизації облікових процедур та визначено етапи впровадження сучасних ЕОМ у виробничу інформаційну систему галузевих підприємницьких суб’єктів.
 • Обґрунтовано та розроблено систему організації внутрішнього контролю за використанням виробничих ресурсів.
 • Дисертацію присвячено розв’язку актуальних проблем вдосконалення обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах.
 • Визначено особливості технології і організації поліграфічного виробництва та їх вплив на побудову облікової та контрольної систем.

Ключові слова

витрати, облік, контроль, поліграфія, виробництво, собівартість

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: актуальність теми дослідження

У поступовому та складному процесі трансформації економіки України на ринкові умови господарювання передбачається зміна усталених принципів управління діяльністю підприємств. Особливого значення в новій управлінській системі набувають оперативність, релевантність і достовірність інформації, яка служить підґрунтям для прийняття поточних і стратегічних рішень. Якість накопичення, опрацювання та представлення результативної інформації для управлінських рішень залежить від ступеня досконалості системи обліку і контролю за виробничими витратами.

Чинні системи обліку і контролю не задовольняють сучасні вимоги до управління, в основному через орієнтацію на зовнішніх споживачів без належного інформаційного забезпечення власної системи управління. Основні недоліки діючої методики формування даних про господарську діяльність поліграфічного підприємства спричинені її інформаційною перевантаженістю, недостатньою оперативністю та відображенням сучасних характеристик фактів виробничої діяльності у первинних носіях і, відповідно, у звітності.

Створення прогресивної системи синтетичного та аналітичного обліку забезпечить дотримання вимог та реалізацію можливостей, передбачених у нових стандартах, сприятиме визначенню ефективних інструментів зниження собівартості друкованої продукції  та, відповідно, покращення її конкурентоспроможності.

Стан вивчення проблеми

Проблеми обліку й контролю виробничих витрат були предметом досліджень  ряду вітчизняних і зарубіжних науковців, зокрема М.Білухи, Ф.Бутинця, З.Гуцайлюка, К.Друрі, М.Кужельного, В.Ластовецького, Є.Мниха, Л.Нападовської, В.Озерана, М.Пушкаря, В.Рудницького, В.Сопка, Б.Усача, М.Чумаченка, А.Шеремета, С.Шкарабана та інших.

Окремі проблемні аспекти обліку і контролю в поліграфії висвітлювалися в роботах Е.Бароніної, В.Воронкової, А.Должанського, А.Козлової, І.Костирєва, О.Менахіної, А.Пікіної, В.Плотникова, Ю.Подолюка, З.Холод.

Однак, для вирішення проблем з вдосконалення виробничого обліку та контролю процесів виготовлення друкованої продукції на засадах ринкової економіки необхідні подальші дослідження теоретичного та практичного спрямування з огляду на особливу складність, багатоваріантність й суттєві структурні зміни в організації поліграфічного виробництва та, відповідно, можливість застосування різноманітних облікових принципів.

На сучасному етапі з актуальних питань удосконалення системи обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічне виробництво потрібно  виділити: визначення оптимальної структури витрат та вибір методу їх обліку; вдосконалення організації системи обліку прямих та непрямих витрат; розроблення систем мотивації виконавців на ефективні результати власної діяльності та способів оперативного та релевантного інформування керівництва про формування витрат за замовленнями і центрами відповідальності.

На сучасному етапі з актуальних питань удосконалення системи обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічне виробництво потрібно виділити: визначення оптимальної структури витрат та вибір методу їх обліку; вдосконалення організації системи обліку прямих та непрямих витрат; розроблення систем мотивації виконавців на ефективні результати власної діяльності та способів оперативного та релевантного інформування керівництва про формування витрат за замовленнями і центрами відповідальності.

Актуальність вирішення окреслених проблем для національної економіки України обумовили вибір теми дисертаційної роботи.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету імені Івана Франка за темою “Методологія і організація обліково-аналітичних робіт господарюючих суб’єктів” (номер державної реєстрації 0103U005948), в межах якої автором виконано дослідження з удосконалення методології обліку та контролю виробничих витрат на поліграфічних підприємствах України.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: мета і задачі дослідження

Мета дисертаційної роботи полягає у вивченні проблемних аспектів теорії та практики бухгалтерського обліку спожитих у процесі виробництва друкованої продукції ресурсів і розробленні теоретичних основ створення досконалої системи обліку і контролю за виробничими витратами у поліграфії з використанням прогресивних облікових методик і форм, сучасної комп’ютерної техніки, що сприятиме можливості формування релевантної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень.

Для досягнення визначеної мети дисертаційної роботи передбачено вирішення завдань:

 • дослідити особливості технології й організації поліграфічного виробництва, їх вплив на систему обліку і контролю за виробничими витратами для створення облікової системи з врахуванням релевантних виробничих параметрів;
 • удосконалити систему класифікації витрат поліграфічної галузі і визначити оптимальне їх групування за калькуляційними статтями для забезпечення виконання функцій облікового, аналітичного та контрольного призначень;
 • оптимізувати процеси документування та первинного обліку виробничих витрат для відображення у первинних носіях інформації сучасних якісних параметрів виробничих операцій, необхідних для наступного контролю і аналізу, та вдосконалити систему обліку прямих витрат поліграфічної продукції для покращення релевантності та достовірності інформації про спожиті виробничі ресурси;
 • запропонувати оптимальний принцип розподілу непрямих виробничих витрат з використанням причинно-наслідкових залежностей між видами витрат та визначеними базами їх розподілення для здійснення ефективного аналізу впливу якісних параметрів замовлень на обсяг виробничих витрат;
 • запропонувати оптимальний принцип розподілу непрямих виробничих витрат з використанням причинно-наслідкових залежностей між видами витрат та визначеними базами їх розподілення для здійснення ефективного аналізу впливу якісних параметрів замовлень на обсяг виробничих витрат;
 • визначити концептуальні теоретичні засади та практичні положення з впровадження засобів автоматизації виробничого обліку на підприємствах галузі для упорядкування інформаційних потоків про витрати;
 • удосконалити систему внутрішнього контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах для вчасного виявлення перевитрат та привласнення виробничих ресурсів.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження обрано діяльність підприємств поліграфічного виробництва України.

Предмет дослідження – комплекс теоретичних та прикладних проблем з вдосконалення системи організації обліку та контролю за виробничими витратами при виготовленні друкованої продукції.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: методи дослідження

Теоретичною та методологічною основою дослідження обрано діалектичний метод наукового пізнання економічних явищ і процесів у безперервному їх розвитку і взаємозв’язку, методи системного аналізу, сучасну парадигму ринкової економіки України, методи теорії управління витратами в умовах ринку.

Для вирішення визначених у дисертаційній роботі завдань використано наступні наукові методи:

 • аналізу та синтезу, групування і порівняння – в процесі дослідження особливостей організації поліграфічного виробництва та їх впливу на структурну побудову системи обліку і контролю за виробничими витратами (п.1.1.);
 • абстрактно-логічний, історико-системний – в процесі розроблення сучасної системи класифікації виробничих витрат (п.1.3);
 • документалістики, формалізації – у процесі дослідження первинного обліку (п.2.1);
 • розрахунково-аналітичний, індукції та дедукції, економіко-статистичного моделювання – в процесі вивчення особливостей формування і розподілення непрямих витрат і контролю за використанням виробничих ресурсів (п.2.3, п.3.2) та інші.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: наукова новизна результатів дослідження

Полягає у розробленні прогресивної системи обліку й контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах у ринкових умовах господарювання з врахуванням рекомендацій,  передбачених у чинних Національних стандартах бухгалтерського обліку.

На основі виконаної дисертаційної роботи отримано результати:

вперше :

 • запропоновано функціональну систему обліку і розподілення непрямих виробничих витрат у поліграфії із виділенням за причинно-наслідковим принципом видів діяльності та супровідних факторів витрат;
 • розроблено методику автоматизації облікових процесів на поліграфічних підприємствах з визначенням етапів та особливостей впровадження сучасних інформаційних технологій в систему обліку та контролю за виробничими витратами;

удосконалено :

 • первинний облік виробничих витрат на основі визначення показників виробничих операцій, необхідних для відображення в первинних носіях інформації і  впровадження нових форм вхідної документації та систему обліку прямих витрат з обґрунтуванням вибору релевантних параметрів накопичення інформації про використання матеріальних та трудових ресурсів;
 • обґрунтування впливу основних характеристик технології й організації поліграфічного виробництва на особливості структурної побудови системи обліку і контролю, що сприяло визначенню: для підприємств з одноступеневою структурою – доцільності використання позамовного методу обліку витрат; для підприємств з багатоступеневою структурою – позамовно-попроцесного у поєднанні з  поопераційним принципом нормативного методу;

дістало подальшого розвитку :

 • розроблення ефективної класифікації виробничих витрат та номенклатури статей їх розмежування з врахуванням структурних особливостей собівартості друкованої продукції, запропонованого методу обліку витрат та сучасних внутрішньогосподарських відносин на поліграфічних підприємствах;
 • система організації внутрішнього контролю за виробничими витратами у поліграфії з виокремленням проблемних ділянок та застосуванням відповідних методів і номенклатур контролю та автоматизацією виконання контрольних процедур.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: практичне значення результатів дослідження

Полягає у створенні необхідних передумов значного підвищення ефективності функціонування вітчизняних поліграфічних підприємств у ринкових умовах. За умов застосування ефективної системи обліку забезпечується отримання релевантної інформації про виробничі витрати та можливість оперативного запобігання виникненню перевитрат.

Запропоновані автором методичні рекомендації з вдосконалення обліку та контролю за виробничими витратами впроваджено в облікову практику ВАТ “Львівська книжкова фабрика “Атлас” (довідка №7 від 12 січня 2005 р.) і “Видавництво “Зоря” (довідка № 1/152 від 19 січня 2005 р.). Окремі результати застосовуються при викладанні дисципліни “Бухгалтерський облік”, а також у курсовому і дипломному проектуванні за спеціальностями 7.050106 – “Облік і аудит” та 7.050107 – “Економіка підприємства” Української академії друкарства (довідка № 66/10/129 від 25 січня 2005 р.).

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: особистий внесок здобувача

Дисертація є одноосібно виконаною науковою працею, в якій запропоновано вирішення важливої наукової проблеми з розроблення системи обліку і контролю за виробничими витратами на поліграфічних підприємствах.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: апробація резльтатів дослідження

Апробація результатів дисертаційного дослідження підтверджена експериментальним впровадженням на поліграфічних підприємствах України,  оприлюдненням й обговоренням на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні проблеми видавничо-поліграфічного комплексу та його інфраструктур” (м. Львів, 2001 р.),
 • науковій конференції “Дух, наука, думка, воля поступу української економіки” (м. Львів, 2001 р.),
 • Міжнародній науковій конференції “Економіка посткомуністичних країн в умовах глобалізації” (м. Львів, 2004 р.)

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: обсяг та структура дисертації

Дисертаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основної частини роботи –  189 сторінок, у тому числі 16 рисунків, 8 таблиць. Список використаних джерел складається з 233 найменувань, число додатків складає 29 одиниць.

Облік і контроль витрат виробництва на поліграфічних підприємствах: публікації за темою дисертації

За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 9 наукових праць, загальним обсягом 3.8 друк. арк., з них у фахових виданнях – 7 робіт обсягом 3.3 друк. арк.

Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Барановський Н.І. Оцінка сучасного стану та напрями вдосконалення обліку і контролю витрат на поліграфічних підприємствах // Наукові записки / УАД. – 2002. – Вип.5. – С.150-153.
 2. Барановський Н.І. До питання про трансформацію обліку витрат поліграфічного виробництва // Наукові записки / УАД. – 2001. – Вип.4. – С.88-91.
 3. Барановський Н.І. Вдосконалення внутрішнього контролю матеріальних витрат // Вісник ЛДАУ. –2003. – № 2. – С.456-461.
 4. Барановський Н.І. Виробничі характеристики формування та обліку витрат в поліграфічній промисловості // Вісник ЖДТУ. – 2003. – № 4(26).-С.19-23.
 5. Барановський Н.І. Автоматизація обліку виробничих витрат на поліграфічних підприємствах // Наукові записки / УАД. – 2004.- Вип.7. – С.156-160.
 6. Барановський Н.І. Вдосконалення первинного обліку і менеджменту виробничих витрат на поліграфічних підприємствах // Торгівля, комерція, підприємництво. Зб. наук. праць / ЛКА. – 2003. – Вип.6 – С.233-238.
 7. Барановський Н.І. Вдосконалення обліку і розподілу непрямих виробничих витрат на поліграфічних підприємствах // Вісник ЛНУ. – 2003. – Вип.32 – С.246-252.

Публікації в інших виданнях

 1. Барановський Н.І. Проблеми українського книговидання /Дух, наука, думка, воля поступу української економіки. –Львів: УАД, 2001. – С.27-29.
 2. Барановський Н.І. Бар’єри розвитку видавничо-поліграфічної галузі України /Дух, наука, думка, воля. –Львів: Тріада плюс, 2001. – С.278-284.

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Витрати виробництва” – за посиланням:

РубрикаВитрати виробництва

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог