Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб’єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області)

Облік та аудит адміністративних витрат

Бібліографічний опис

Артюшок К. А. Облік та аудит адміністративних витрат господарюючого суб’єкта (на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук : спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / Артюшок Костянтин Андрійович – Київ, 2005. – 20 с.

Анотація

У дисертації досліджуються питання удосконалення методології та організації обліку і аудиту адміністративних витрат господарюючих суб’єктів на прикладі лісогосподарських підприємств Рівненської області. З метою забезпечення одностайності методологічних і методичних принципів обліку і аудиту адміністративних витрат, у роботі запропонована раціональна класифікація адміністративних витрат лісогосподарських підприємств. Зроблена оцінка існуючої практики обліку адміністративних витрат та запропоновані конкретні цілі вдосконалення їх обліку. Обґрунтовано необхідність побудови на підприємствах лісового господарства обліку адміністративних витрат за центрами відповідальності. На основі аналізу сучасного стану аудиту в Україні у дисертації визначено потребу в необхідності впровадження на підприємствах лісового господарства системи внутрішнього аудиту адміністративних витрат, визначені його основні завдання, джерела інформації та послідовність проведення.

Ключові слова

лісогосподарські підприємства, адміністративні витрати, класифікація витрат, облік витрат, аудит

Облік та аудит адміністративних витрат: актуальність теми

В умовах реформування економіки України та здійснення комплексної реформи вітчизняного бухгалтерського обліку важливого значення набуває організація на підприємствах ефективного обліку витрат на основі розробки власної облікової політики, здатної задовольнити потреби всіх ланок управління у релевантній інформації про фінансовий стан та перспективи розвитку підприємства. Розробка такої облікової політики можлива за умови застосування у практичній діяльності підприємств сучасних методів обліку і контролю адміністративних витрат. Актуальності у цьому сенсі набувають дослідницькі роботи, що враховують специфіку кожної окремої галузі національної економіки, мають спрямованість на її технологічні та економічні відмінності.

Дослідження показали, що за 2000-2003 роки мінімальна питома вага адміністративних витрат у сумі операційних витрат лісогосподарських підприємств Рівненської області зросла з 2,8% до 5,67%, з одночасним зростанням максимального значення від 14,86% у 2001 році до 29,01% у 2003 році. За цей же період майже удвічі зросла річна сума адміністративних витрат досліджених лісогосподарських підприємств (з 6730,5 тис. грн. у 2000 р. до 12334,3 тис. грн. у 2003 р.). Постійне зростання суми та питомої ваги адміністративних витрат у загальній сумі витрат лісогосподарських підприємств обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. Вдосконалення бухгалтерського обліку і аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств є складовою подальшого вдосконалення процесу управління господарською діяльністю підприємств у ринкових умовах та покращення їх фінансових результатів.

Стан вивчення проблеми

Організацію та розвиток фінансового і управлінського обліку адміністративних витрат, їх аналіз і контроль досліджували у своїх працях вітчизняні і зарубіжні вчені М. Білуха, І. Бланк, О. Бородкін, Ф. Бутинець, С. Голов, З. Гуцайлюк, В. Єфименко, М. Кужельний, В. Лінник, Є. Мних, М. Пушкар, В. Рудницький, В. Сопко, Б. Усач, М. Чумаченко, В. Швець, С. Шкарабан, І. Басманов, В. Івашкевич, В. Палій, Я. Соколов, Дж. Рісс, Дж. Фостер, К. Друрі, Д. Хігінс, Ч. Хорнгрен, П. Фрідман та інші.

Разом з тим певні організаційно-методичні особливості обліку і аудиту адміністративних витрат потребують конкретизації у галузевому аспекті. До таких положень належать: уточнення сутності і складу адміністративних витрат; розробка їх раціональної класифікації для потреб лісогосподарських підприємств; вирішення проблем, пов’язаних з розподілом адміністративних витрат для потреб управлінського обліку; організація системи обліку адміністративних витрат за центрами відповідальності та місцями виникнення; впровадження на підприємствах лісового господарства ефективних систем внутрішнього аудиту адміністративних витрат.

Недостатня опрацьованість окремих положень організації обліку адміністративних витрат на підприємствах лісового господарства, необхідність вдосконалення системи їх контролю для приведення її у відповідність з потребами керівництва лісогосподарських підприємств зумовили вибір теми дисертаційного дослідження, його структуру, завдання і напрями.

Облік та аудит адміністративних витрат: зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами

Дисертація виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Львівського національного університету ім. Івана Франка і належить до державно-бюджетної теми “Діагностика і підтримка ділового партнерства господарчих систем” (номер державної реєстрації 0197V017009). В межах наукової програми автором виконані дослідження, пов’язані з удосконаленням методики обліку адміністративних витрат лісогосподарських підприємств та підвищенням ефективності їх аудиту.

Облік та аудит адміністративних витрат: мета і завдання дослідження

Метою дисертаційного дослідження є обґрунтування теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо удосконалення обліку та аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств як засобу вдосконалення інформаційного забезпечення процесу управління адміністративними витратами підприємств лісової галузі.

Відповідно до поставленої мети в роботі передбачено вирішення таких основних завдань:

 • дослідити економічну природу адміністративних витрат, їх склад та класифікацію з урахуванням галузевих особливостей лісогосподарських підприємств;
 • визначити напрями вдосконалення методики обліку адміністративних витрат на підприємствах лісового господарства;
 • розробити оптимальний перелік статей адміністративних витрат лісогосподарських підприємств;
 • обґрунтувати можливість використання системи обліку адміністративних витрат підприємств лісового господарства за центрами відповідальності та місцями виникнення;
 • визначити раціональну базу розподілу адміністративних витрат між видами продукції для потреб управлінського обліку лісогосподарських підприємств;
 • визначити організаційні принципи системи стимулювання працівників лісогосподарських підприємств за зниження рівня адміністративних витрат;
 • обґрунтувати необхідність запровадження на лісогосподарських підприємствах системи внутрішнього аудиту та визначити особливості її організації;
 • удосконалити систему поточного контролю адміністративних витрат лісогосподарських підприємств на основі розробки ефективної методики їх внутрішнього аудиту.

Облік та аудит адміністративних витрат: об’єкт і предмет дослідження

Об’єктом дослідження є процес обліку і аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств Рівненської області.

Предметом дослідження є теоретичні засади та існуюча практика обліку і аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств, її вдосконалення в умовах ринкових відносин.

Облік та аудит адміністративних витрат: методи дослідження

У дослідженні використаний методологічний апарат сучасної економічної науки та діалектичний підхід до діючої системи обліку і аудиту адміністративних витрат на лісогосподарських підприємствах.

Для вирішення поставлених перед дослідженням завдань використовувались методи теоретичного узагальнення і порівняння (розкриття економічної природи адміністративних витрат), причинно-наслідкового та абстрактно-логічного зв’язку (удосконалення класифікації адміністративних витрат), аналізу і синтезу (виявлення основних напрямів вдосконалення методики обліку адміністративних витрат лісогосподарських підприємств та обґрунтування необхідності впровадження на лісогосподарських підприємствах системи внутрішнього аудиту), індукції та дедукції (з метою розробки системи обліку адміністративних витрат за місцями виникнення і центрами відповідальності та для встановлення етапів процесу внутрішнього аудиту адміністративних витрат), статистичні та економіко-математичні методи (встановлення характеру зв’язку рівня адміністративних витрат із зміною обсягів лісогосподарського виробництва та обґрунтування вибору бази розподілу адміністративних витрат), методи абстрагування та моделювання (визначення основних напрямів проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат).

Обробка інформації здійснювалась з використанням табличного процесору MS Excel.

Облік та аудит адміністративних витрат: наукова новизна одержаних результатів

Полягає у визначенні шляхів та розробці рекомендацій і пропозицій стосовно удосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств.

Істотними результатами, що характеризують наукову новизну дисертаційного дослідження є такі:

уперше:

 • розроблені та запропоновані до впровадження відповідні субрахунки до синтетичного рахунку 92 “Адміністративні витрати” та кодифікований довідник статей адміністративних витрат, що враховують специфіку завдань діяльності лісогосподарських підприємств;
 • обґрунтовано доцільність використання на лісогосподарських підприємствах системи обліку адміністративних витрат за центрами відповідальності та місцями їх виникнення;
 • розроблені та запропоновані до впровадження на лісогосподарських підприємствах форми кошторисів центрів відповідальності за адміністративні витрати в розрізі місць їх виникнення;
 • визначено основні завдання, джерела інформації та послідовність проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств;

удосконалено:

 • класифікацію адміністративних витрат лісогосподарських підприємств;
 • методику прогнозування адміністративних витрат лісогосподарських підприємств з урахуванням їх комплексності та змішаного характеру в умовах обліку за центрами відповідальності та місцями виникнення;
 • методику вибору раціональної бази розподілу адміністративних витрат для потреб управлінського обліку лісогосподарських підприємств;

дістало подальшого розвитку:

 • визначення термінології стосовно категорій “аудит” та “внутрішній аудит”;
 • обґрунтування необхідності впровадження системи внутрішнього аудиту на лісогосподарських підприємствах.

Облік та аудит адміністративних витрат: практичне значення одержаних результатів

Полягає у використанні їх з метою вдосконалення процесу формування облікової інформації про адміністративні витрати лісогосподарських підприємств, що дозволить внутрішнім користувачам оптимізувати управлінські рішення й дасть можливість об’єктивно оцінювати роботу підприємства та його структурних підрозділів щодо управління адміністративними витратами.

Методичні розробки та пропозиції щодо вдосконалення обліку і аудиту адміністративних витрат впроваджені у практику роботи підприємств лісового господарства Рівненської області. Зокрема, Березнівського державного лісогосподарського підприємства (довідка №84 від 17.09.03 р.), Сарненського державного лісогосподарського підприємства (довідка №529 від 21.11.03 р.), Рівненського державного лісогосподарського об’єднання “Рівнеліс” (довідка №215 від 10.02.04 р.).

Науково-методичні положення дисертації використано у навчальному процесі Міжнародного університету “Рівненський економіко-гуманітарний інститут” імені академіка С. Дем’янчука, зокрема у методичному забезпеченні дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Аудит”, “Основи аудиту”, “Економіка підприємств” (довідка №01/497 від 11.11.04 р.).

Облік та аудит адміністративних витрат: особистий внесок здобувача

Матеріали, наведені у дисертаційній роботі, та результати, опубліковані у наукових працях за темою дисертації, отримані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації використані лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи здобувача.

Облік та аудит адміністративних витрат: апробація результатів дослідження

Результати дослідження оприлюднені та отримали позитивні відгуки на:

 • Міжнародній науково-практичній конференції “Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства в третьому тисячолітті” 10-11 жовтня 2003 року, м. Рівне (Міжнародний університет “Рівненський економіко-гуманітарний інститут” імені академіка Степана Дем’янчука);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи” 24-25 жовтня 2003 року, м. Львів (Львівський національний університет імені Івана Франка);
 • Міжнародній науково-теоретичній конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть” 12 березня 2004 року, м. Тернопіль (Інститут економіки і підприємництва);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції” 28-29 травня 2004 року, м. Тернопіль (Тернопільська академія народного господарства, Інститут продовольчого бізнесу);
 • Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми і механізми відтворення ресурсного потенціалу в контексті євроінтеграції” 8-9 жовтня 2004 року м. Рівне (Національний університет водного господарства та природокористування).

Облік та аудит адміністративних витрат: структура та обсяг дисертаційної роботи

Дисертаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Дисертацію викладено на 213 сторінках друкованого тексту, у тому числі: 11 таблиць та 22 рисунки на 18 сторінках і 9 додатків на 44 сторінках, список використаних літературних джерел на 18 сторінках нараховує 213 найменувань.

Облік та аудит адміністративних витрат: список опублікованих праць за темою дисертації

За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць загальним обсягом 2,93 др. арк. У наукових фахових виданнях опубліковано 5 статей загальним обсягом 1,75 др. арк.

У фахових виданнях:

 1. Артюшок К.А. Система обліку адміністративних витрат лісогосподарських підприємств за центрами відповідальності // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 2 (26). – Рівне, 2004. – С. 3-9 (0,35 друк. арк.).
 2. Артюшок К.А Оцінка зв’язку рівня адміністративних витрат з обсягами виробництва лісогосподарських підприємств // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 3 (27). – Рівне, 2004. – С. 3-8 (0,33 друк. арк.).
 3. Артюшок К.А. Суть та необхідність внутрішнього аудиту діяльності підприємств, його завдання, види і форми // Вісник Українського державного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. – Випуск 4 (28). – Рівне, 2004. – С. 3-10 (0,46 друк. арк.).
 4. Цікало Є.І., Артюшок К.А. Завдання і методика проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств // Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць УкрДЛТУ. – Випуск 14.1. – Львів, 2004. – С. 202-205. Особисто здобувачеві належать пропозиції щодо розробки методики проведення внутрішнього аудиту адміністративних витрат лісогосподарських підприємств (0,29 друк. арк.).
 5. Артюшок К.А. Необхідність та критерії вибору оптимальної бази розподілу адміністративних витрат підприємств лісового господарства // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 198: В 4 т. Том II. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – С. 394-399 (0,32 друк. арк.).

В інших виданнях:

 1. Артюшок К.А. Впровадження нового плану рахунків як складова реформи економіки та бухгалтерського обліку в Україні // Збірник праць молодих науковців Міжнародного університету “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука. – Випуск 1. – Рівне, 2002. – С. 96-101 (0,38 друк. арк.).
 2. Артюшок К.А. Деякі підходи до проблеми раціональної класифікації адміністративних витрат підприємств лісового господарства // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Ринкова трансформація економіки України: теорія, практика, перспективи”. – ЛНУ. – Львів, жовтень, 2003. – С.8-9 (0,1 друк. арк.).
 3. Артюшок К.А. Місце адміністративних витрат та витрат на збут у формуванні оптової ціни підприємства // Психолого-педагогічні та економічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Збірник наукових праць Міжнародного університету “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука. Випуск 3. – Рівне: Волинські обереги, 2002. – С.189-190 (0,1 друк. арк.).
 4. Артюшок К.А. Основні напрями еволюції адміністративних витрат у незалежній Україні // Психолого-педагогічні та економічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі: Збірник наукових праць Міжнародного університету “РЕГІ” імені академіка Степана Дем’янчука. Випуск 4. Частина II. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – С.105-110 (0,3 друк. арк.).
 5. Артюшок К.А. Оцінка зв’язку адміністративних витрат лісогосподарських підприємств з обсягами лісозаготівель як складова раціональної системи їх прогнозування // Тези доповідей міжнародної науково-теоретичній конференції “Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”. – ІЕП. – Тернопіль, березень 2004. – С.86-87 (0,1 друк. арк.).
 6. Артюшок К.А. Вибір раціональної бази розподілу адміністративних витрат лісогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції “Облік, аудит і аналіз: економічна база, стратегія, концепції”. – ТАНГ. – Тернопіль, травень, 2004. – С.3-7 (0,2 друк. арк.).

Переглянути / скачати автореферат:

Документ на сайті Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

Всі автореферати на нашому сайті – за посиланням:

РубрикаАвтореферати дисертацій

СторінкаАвтореферати дисертацій з бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту

Всі матеріали на тему “Адміністративні витрати” – за посиланням:

РубрикаВитрати адміністративні

Вся карта сайту “ОБЛІК-ПРЕС” – за посиланням:

СторінкаКаталог